Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Zdravlje » Bolnice » Institut za mentalno zdravlje Palmotićeva

Institut za mentalno zdravlje Palmotićeva

palmoticevaInstitut za mentalno zdravlje Palmotićeva

Klinika za decu i omladinu

Klinika za decu i omladinu Instituta bavi se lečenjem i prevencijom mentalnih poremećaja, zaštitom i unapređenjem mentalnog zdravlja dece i omladine, sprovodeći vanbolničke i bolničke aktivnosti u okviru Klinike.

Prvi kontakti sa Klinikom uspostavljaju se preko Odeljenja za specijalističko-konsultativne preglede (dispanzer), u kojem se poremećaji dijagnostikuju uz uspostavljanje baze podataka o pacijentima.

Veliki broj poremećaja posle dijagnostikovanja moguće je lečiti samo u okviru ove organizacione jedinice Klinike (individualna i grupna psihoterapija, porodična terapija, farmakoterapija, defektološki tretman, specijalno-pedagoški tretman, uspostavljanje kontakta sa školama, centrima za socijalni rad itd).

Za sva odeljenja Klinike zajedničko je što se uvažava činjenica da su mentalni poremećaji bio-psiho-socijalne prirode, tako da je pristup lečenju integrativan, individualizovan i orijentisan na osobu a ne na dijagnostičku kategoriju.

Institut za mentalno zdravlje Palmotićeva

Viši nivo pružanja usluga podrazumeva sledeće organizacione jedinice:

a) Dnevna bolnica za decu, gde se primaju deca uzrasta do 12 godina sa razvojnim problemima (oblast pervazivnih razvojnih poremećaja, mentalna retardacija sa pridruženim emocionalnim problemima, specifični poremećaji razvoja, elektivni mutizam, tikovi, rane dečje psihoze).

Broj mesta u ovoj Dnevnoj bolnici je 15. Način rada podrazumeva individualni i grupni defektološki tretman, uključivanje sve dece u rekreativno-edukativne aktivnosti koje vode dva vaspitača, individualni i grupni rad sa roditeljima, psihijatrijski tretman dece, socijalne intervencije u društvenoj zajednici kako bi se izašlo u susret potrebama dece. U okviru ove organizacione jedinice postoji osnovna škola za decu sa posebnim potrebama.

b) Dnevna bolnica za adolescente, koja predstavlja novoformiranu organizacionu jedinicu. U njoj se leče adolescenti uzrasta od 15-25 godina. Broj mesta Dnevne bolnice za adolescente je 30.

Pristup lečenju je multidisciplinaran uz individualizovanje plana lečenja za svakog pacijenta. Najčešće se tretiraju adolescenti koji ispoljavaju depresivnu simptomatologiju, teškoće u prilagođavanju, mladi sa poremećajima ponašanja, sa različitim anksioznim poremećajima itd.

Primenjuju se tehnike individualne i grupne psiho i socio-terapije, porodične terapije, savetodavni rad sa porodicama, nastavnicima i vaspitačima. U okviru ove organizacione jedinice postoji i Kabinet za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja, koji ima razrađenu metodologiju rada i svoj tim.

Institut za mentalno zdravlje Palmotićeva

v) Kliničko odeljenje za decu i adolescente gde se tretiraju teži psihijatrijski poremećaji mladih do 18-e godine kod kojih je neophodno izdvajanje iz porodice i 24-časovni nadzor i praćenje (suicidalni pacijenti, različiti psihotični poremećaji, teže adolescentne krize, poremećaji raspoloženja, pervazivni razvojni poremećaji, teški oblici poremećaja ponašanja itd). Odeljenje funkcioniše po principima terapijske zajednice.

Od terapijskih procedura primenjuju se: farmakoterapija, individualna i grupna psihoterapija, socioterapija, porodična terapija i savetodavni rad sa roditeljima dece koja se bolnički leče, defektološki tretman mlađe dece, pedagoški tretman. Kapacitet Odeljenja je 20 postelja. Na Odeljenje se primaju i majke male dece.

Karakteristika Klinike je što među unutrašnjim organizacionim jedinicama postoji vertikalna povezanost koja podrazumeva jedinstven pristup razumevanju mentalnih poremećaja u detinjstvu i adolescenciji, njihovom lečenju i rehabilitaciji.

U najširem smislu, zaposleni u Klinici se bave lečenjem, edukacijom i istraživanjem, praćenjem pacijenata i posle otpusta, formiranjem i održavanjem baze podataka za potrebe svojih organizacionih jedinica. Zaposleni su dužni da se kontinuirano edukuju i stručno usavršavaju.

 

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top