Rana Rezervacija Mona
Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Novi zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Novi zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

II. Škola

Član 13.
Prema programu obrazovanja i vaspitanja koji ostvaruje, škola može da bude nacionalna škola ili strana škola.
Nastavni plan i program donet na osnovu Zakona ostvaruje nacionalna škola.
Strani program u skladu sa Zakonom ostvaruje strana škola.

Član 14.
Prema osnivaču, škola može da bude javna škola ili privatna škola.
Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave je osnivač javne škole.
Drugo domaće i strano pravno ili fizičko lice je osnivač privatne škole.

Javna škola

Član 15.
Javna škola osniva se u skladu sa aktom o mreži škola.
Mreža škola treba da je racionalna i da obezbeđuje ostvarivanje jednakog prava na dostupnost obrazovanja i vaspitanja svim učenicima na određenom području.
Dostupnost mreže podrazumeva mogućnost sticanja obrazovanja i vaspitanja u sedištu ili drugom objektu, organizovanjem izdvojenog odeljenja škole, primereno udaljenom od mesta stanovanja, uz infrastrukturnu povezanost i uslove koji ne ugrožavaju zdravlje i bezbednost učenika.

Privatna škola

Član 16.
Privatna škola osniva se u skladu sa Zakonom.
Ukoliko ima više osnivača privatne škole njihova međusobna prava i obaveze uređuju se ugovorom.

Nacionalna i strana škola

Član 17.
Nacionalna škola osniva se kao javna, a može da se osnuje i kao privatna škola.
Stranu školu osniva strana država, strano pravno ili fizičko lice, u skladu sa Zakonom.
Javna isprava koju izdaje strana škola priznaje se i izjednačava sa javnom ispravom koju izdaje nacionalna škola, nakon sprovođenja postupka priznavanja strane školske isprave.

Škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju

Član 18.
U školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju školuju se deca bez obzira na vrstu smetnje.
Radi unapređivanja inkluzivnog obrazovanja i vaspitanja, škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju pruža podršku školi u sistemu redovnog obrazovanja i vaspitanja.
Škola u sistemu redovnog obrazovanja i vaspitanja u kojoj stiču obrazovanje i učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom može da angažuje vaspitača, nastavnika ili stručnog saradnika, koji je zaposlen u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, u skladu sa Zakonom.
Angažovanje zaposlenog iz stava 3. ovog člana, vrši se na osnovu mišljenja interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške učeniku u skladu sa Zakonom.

Škola posebne pedagoške orijentacije

Član 19.
Privatna škola može da se osnuje i kao škola posebne pedagoške orijentacije (Montesori, Dekroli, Štajner i slični programi) kada Ministarstvo utvrdi da realizacija njenog programa obezbeđuje ostvarivanje standarda za završetak osnovnog obrazovanja i vaspitanja.
Škola iz stava 1. ovog člana mora da poseduje sertifikat međunarodno priznatog udruženja škola iste pedagoške orijentacije.

Izdvojeno odeljenje

Član 20.
Škola koja ima rešenje o verifikaciji, može da obavlja delatnost van sedišta u izdvojenom odeljenju (objektu škole ili drugom prostoru) ako ispunjava uslove propisane Zakonom.
Nastava i drugi oblici obrazovno-vaspitnog rada van sedišta škole ostvaruju se uz uvažavanje demografskih, geografskih, ekonomskih i kulturnih specifičnosti.
Škola može početi sa radom van sedišta, po dobijanju rešenja o verifikaciji za obavljanje delatnosti u izdvojenom odeljenju, u skladu sa Zakonom.

Ciljevi i ishodi osnovnog obrazovanja i vaspitanja…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top