Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Deca » Agencije za cuvanje dece » Regresna skala za vrtiće Beograd

Regresna skala za vrtiće Beograd

Član 1.
U Pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja prava deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, broj 57/13)

Član 12 menja se i glasi:
„Ako su jedan ili oba roditelja deteta, koji su izbeglice ili privremeno raseljena lica, zasnovali radni odnos na određeno ili neodređeno vreme, pravo na regresiranje troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi ostvaruju u skladu sa članom 1. tačka 2. ovog pravilnika”.

Član 2.
Član 25. briše se.

Član 3
Član 28. briše se.

Član 4.
Član 29. menja se i glasi:
„Kada dvoje i više dece koristi usluge predškolske ustanove, korisniku usluga koji ispunjava uslove za priznavanje prava na regresiranje troškova, mesečna cena koju bi trebalo da plati za drugo dete prema skali iz člana 17. ovog pravilnika, umanjuje se za 20%”.

Član 5.
Posle člana 30. dodaje se novi član koji glasi:
„Član 30a.
Pravo na dodatno umanjenje troškova može se ostvariti samo po jednom od osnova utvrđenih u čl. 26, 29. i 30. ovog pravilnika, koji je najpovoljniji za korisnika usluga”.

Član 6.
Član 31. briše se.

Član 7.
Član 32. briše se.

Član 8.
Na zahteve podnete do stupanja na snagu ovog pravilnika, primenjuju se odredbe Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, broj 57/13).

Član 9.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda”.

Gradonačelnik grada Beograda
Broj 5-1360/14-G, 22. jula 2014. godine

Gradonačelnik
Siniša Mali, sr.[/box]

Regresna skala za vrtiće Beograd važi od 01.01.2014. godine…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Odgovorite

Scroll To Top