Naslovna » Aktuelno » Regresna skala za vrtiće Beograd

Regresna skala za vrtiće Beograd

regresna-skala

Regresna skala za vrtiće Beograd važi od 01.01.2015. godine.

Od 01.01.2015. godine svi roditelji plaćaju usluge vrtića i jaslica po ceni od 5.540,00 dinara.
Nadoknada za predškolski pripremni program iznosi 3.742,00 dinara.

Roditelji koji plaćaju cenu vrtića po rešenju na kome je iznos naznačen sa sumom manjom od 5.540,00 dinara, nastavljaju da plaćaju cenu vrtića u tom iznosu do isteka rešenja.

Roditelji koji plaćaju cenu vrtića po rešenju na kome je iznos naznačen sa sumom većom od 5.540,00 dinara, prelaze na plaćanje iznosa od 5.540,00 dinara.

Roditelji koji su usluge vrtića plaćali 9.706,00 dinara prelaze na plaćanje iznosa od 5.540,00 dinara.

Od 01.01.2015. godine ukinuto je pravo samohranih roditelja na umanjenje cene vrtića za 50%, i pravo roditelja koji imaju dvoje dece u vrtiću i za drugo dete su ostvarivali popust 20% od ukupne cene usluga vrtića.

Pravo na naknadu ukupnih troškova boravka u vrtiću imaju:
1. Treće i svako naredno dete u porodici
2. Dete korisnika prava na novčanu socijalnu pomoć
3. Dete sa smetnjama u razvoju za koje nije ostvareno pravo na dečiji dodatak a upisano je u redovnu grupu
4. Dete bez roditeljskog staranja za koje nije ostvareno pravo na dečiji dodatak

Uz zahtev za ostvarivanje prava na naknadu ukupnih troškova boravka u vrtiću prilažu se sledeća dokumenta:
1. Ureno pounjen zahtev
2. Potvrda predškolske ustanove o upisu deteta u vrtić (dobija se u upravi vrtića)
3. Kopije izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu
4. Kopija državljanstva (roditelji)
5. Kopije prijava prebivališta za sve članove domaćinstva (roditelji deca)

* Potvrda iz nadležnog centra za socijalni rad da primaju novčanu socijalnu pomoć
* Potvrda izabranog lekara da dete ima smetnje u razvoju
* Uverenje nadležnog centra za socijalni rad da je dete bez roditeljskog staranja

Prilozi naznačeni zvezdicom dostavljaju se samo u slučaju dokazivanja statusa.

Izmenama Odluke o uslovima i načinu ostvarivanja prava deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda (Sl.list grada Beograda, br 62/14 – str. 29-30) ukinuta su ili značajno smanjena prava na regresiranje troškova vrtića u Beogradu.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANjA PRAVA DETETA U
OBLASTI FINANSIJSKE PODRŠKE PORODICI SA DECOM NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

Član 1.
U Pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja prava deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, broj 57/13)

Član 12 menja se i glasi:
„Ako su jedan ili oba roditelja deteta, koji su izbeglice ili privremeno raseljena lica, zasnovali radni odnos na određeno ili neodređeno vreme, pravo na regresiranje troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi ostvaruju u skladu sa članom 1. tačka 2. ovog pravilnika”.

Član 2.
Član 25. briše se.

Član 3
Član 28. briše se.

Član 4.
Član 29. menja se i glasi:
„Kada dvoje i više dece koristi usluge predškolske ustanove, korisniku usluga koji ispunjava uslove za priznavanje prava na regresiranje troškova, mesečna cena koju bi trebalo da plati za drugo dete prema skali iz člana 17. ovog pravilnika, umanjuje se za 20%”.

Član 5.
Posle člana 30. dodaje se novi član koji glasi:
„Član 30a.
Pravo na dodatno umanjenje troškova može se ostvariti samo po jednom od osnova utvrđenih u čl. 26, 29. i 30. ovog pravilnika, koji je najpovoljniji za korisnika usluga”.

Član 6.
Član 31. briše se.

Član 7.
Član 32. briše se.

Član 8.
Na zahteve podnete do stupanja na snagu ovog pravilnika, primenjuju se odredbe Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, broj 57/13).

Član 9.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda”.

Gradonačelnik grada Beograda
Broj 5-1360/14-G, 22. jula 2014. godine

Gradonačelnik
Siniša Mali, sr.

Odgovorite

Scroll To Top