Skylenders Trap Team
Naslovna » Vrtići » Informator vrtića » Regresna skala za vrtiće Beograd

Regresna skala za vrtiće Beograd

regresna-skala

Izmenama Odluke o uslovima i načinu ostvarivanja prava deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda (Sl.list grada Beograda, br 62/14 – str. 29-30) ukinuta su ili značajno smanjena prava na regresiranje troškova vrtića u Beogradu. 

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANjA PRAVA DETETA U
OBLASTI FINANSIJSKE PODRŠKE PORODICI SA DECOM NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

Član 1.
U Pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja prava deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, broj 57/13)

Član 12 menja se i glasi:
„Ako su jedan ili oba roditelja deteta, koji su izbeglice ili privremeno raseljena lica, zasnovali radni odnos na određeno ili neodređeno vreme, pravo na regresiranje troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi ostvaruju u skladu sa članom 1. tačka 2. ovog pravilnika”.

Član 2.
Član 25. briše se.

Član 3
Član 28. briše se.

Član 4.
Član 29. menja se i glasi:
„Kada dvoje i više dece koristi usluge predškolske ustanove, korisniku usluga koji ispunjava uslove za priznavanje prava na regresiranje troškova, mesečna cena koju bi trebalo da plati za drugo dete prema skali iz člana 17. ovog pravilnika, umanjuje se za 20%”.

Član 5.
Posle člana 30. dodaje se novi član koji glasi:
„Član 30a.
Pravo na dodatno umanjenje troškova može se ostvariti samo po jednom od osnova utvrđenih u čl. 26, 29. i 30. ovog pravilnika, koji je najpovoljniji za korisnika usluga”.

Član 6.
Član 31. briše se.

Član 7.
Član 32. briše se.

Član 8.
Na zahteve podnete do stupanja na snagu ovog pravilnika, primenjuju se odredbe Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, broj 57/13).

Član 9.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda”.

Gradonačelnik grada Beograda
Broj 5-1360/14-G, 22. jula 2014. godine

Gradonačelnik
Siniša Mali, sr.

Regresna skala za vrtiće Beograd važi od 01.01.2014. godine.

Pravo na regresiranje troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi Beograd utvrđuje se dva puta godišnje, u zavisnosti od ukupnih prihoda porodice ostvarenih u prethodnom polugođu.
Ukupni prihodi porodice relevantni za odlučivanje o pravu na regresiranje troškova u smislu ovog pravilnika su:

  • od 1. aprila, svi prihodi ostvareni od 1. jula do 31. decembra prethodne godine;
  • od 1. oktobra, svi prihodi ostvareni od 1. januara do 30. juna tekuće godine.

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda

I Osnovne odredbe

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuju se uslovi i način ostvarivanja prava deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda, koje obezbeđuje grad Beograd, i to:

  1. pravo na naknadu ukupnih troškova boravka u predškolskoj ustanovi
  2. pravo na regresiranje troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi
  3. pravo na regresiranje troškova odmora i rekreacije dece iz predškolskih ustanova
  4. pravo na regresiranje troškova ishrane za decu u produženom boravku u osnovnim školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju.

Član 2.

Prava iz člana 1. ovog pravilnika, pod uslovima iz ovog pravilnika, može da ostvari dete državljanina Republike Srbije koji ima prebivalište na teritoriji grada Beograda i dete izbeglog lica i lica raseljenog sa Kosova i Metohije, koji imaju boravište na teritoriji grada Beograda.

Prava iz člana 1. ovog pravilnika, pod uslovima iz ovog pravilnika, može da ostvari i dete čiji je roditelj strani državljanin sa stalnim nastanjenjem na teritoriji grada Beograda.

Član 3.

Zajedničko domaćinstvo u smislu ovog pravilnika jeste zajednica življenja, privređivanja i trošenja sredstava.
Pri utvrđivanju broja članova zajedničkog domaćinstva, članom zajedničkog domaćinstva neće se smatrati:

  • lice kome je u potpunosti obezbeđeno izdržavanje na teret društvene zajednice,
  • lice koje se nalazi na izdržavanju kazne zatvora duže od šest meseci.

Član 4.

Korisnik usluga, u smislu ovog pravilnika, je lice kome se regresiraju troškovi boravka dece u predškolskoj ustanovi, odmora i rekreacije i troškovi ishrane dece u produženom boravku u osnovnim školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju.

Član 5.

Korisnik usluga je dužan da prijavi svaku promenu koja je, po ovom pravilniku, od uticaja na ostvarivanje prava iz člana 1. ovog pravilnika, najkasnije u roku od 15 dana od dana nastale promene.

Član 6.

Korisnik prava iz ovog pravilnika koji ostvari pravo na osnovu neistinitih ili netačnih podataka, ili neprijavljivanjem promena koje utiču na gubitak ili obim prava, dužan je da naknadi štetu, u skladu sa zakonom.

II Pravo na naknadu ukupnih troškova boravka u predškolskoj ustanovi

Odgovorite

Scroll To Top