U Moni dobijas vise
Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Spisak udžbenika za treći razred srednje stručnih škola 2015/2016

Spisak udžbenika za treći razred srednje stručnih škola 2015/2016

Hemija, nemetali i grafičarstvo

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

 • Hemija (za grafičare)
 • Fizička hemija za područje rada hemija i nemetali
 • Praktikum iz fizičke hemije za područje rada hemija i nemetali
 • Neorganska hemijska tehnologija za područje rada hemija i nemetali
 • Sirovine za farmaceutske proizvode tehničar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju
 • Zagađenje i zaštita tla tehničar za zaštitu životne sredine
 • Prerada i odlaganje čvrstog otpada za treći razred srednje škole
 • Tehnologija štampe II za III i IV razred grafičke škole
 • Tehničko-tehnološka priprema grafičke proizvodnje II za III i IV razred
 • Tehnologija grafičke dorade II za III i IV razred
 • Tehnologija grafičke reprodukcije II za III i IV razred
 • Tehnologija grafičkog materijala
 • Tehnologija sito štampe II za III razred
 • Zbirka zadataka iz hemijske tehnologije za III i IV razred hemijske i prehrambene škole
 • Tehnologija sa praktikumom za praktičnu nastavu (teorijski deo)za nanosioca zaštitnih prevlaka
 • Tehnologija sa praktikumom za praktičnu nastavu (praktični deo)za nanosioca zaštitnih prevlaka
 • Tehnologija sa praktikumom za praktičnu nastavu (teorijski deo)za izrađivača hemijskih proizvoda
 • Tehnologija sa praktikumom za praktičnu nastavu (praktični deo)za izrađivača hemijskih proizvoda
 • Tehnologija nemetalaza tehničara u industriji nemetala
 • Praktikum iz tehnologije nemetala za tehničara u industriji nemetala
 • Tehnologija izrade štamparske forme II za III i IV razred
 • Tehnologija tipografije II
 • Tehnološke operacije 2 (mašine, aparati i operacije), za treći razred srednje škole, za trogodišnje i četvorogodišnje obrazovne profile u području rada hemija, nemetalii grafičarstvo i u području rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

Saobraćaj

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

 • Telegrafski saobraćaj 2 za III i IV razred tehničke PTT škole
 • Transportno pravo, marketing i špedicijaza III razred železničke tehničke škole
 • Integralni transport za III i IV razred saobraćajne škole
 • Električna oprema na vučenim vozilima za III i IV razred železničke tehničke škole.
 • Ekonomika i organizacija saobraćaja za III i IV razred saobraćajne škole
 • Organizacija prevoza putnika i robe za III i IV razred saobraćajne škole
 • Poštanski saobraćaj 2 za III razred tehničke PTT škole
 • Novčano poslovanje u jedinicama poštanske mreže za III i IV razred tehničke PTT škole
 • Računsko i blagajničko poslovanje u jedinicama poštanske mreže za III i IV razred tehničke PTT škole
 • Teorija i oprema plovila
 • Eksploatacija brodova i luka za III i IV razred
 • Praktična nastava za III i IV razred saobraćajne škole (unutrašnji transport)
 • Tehničko kolska služba za III i IV razred železničke škole
 • Praktična nastava za III i IV r. Saobraćajne škole – tehničar drumskog saobraćaja
 • Upotreba vučenih vozila za III i IV razred železničke tehničke škole
 • Plovidbeni propisi sa signalizacijom i pravilima izbegavanja sudara
 • Plovidbeno pravo za III i IV razred saobraćajne škole
 • Elektronika i telekomunikacioni uređajiza III i IV razred saobraćajne škole
 • Stabilitet i krcanje brodaza III i IV razred saobraćajne škole
 • Praktična nastava za III i IV razred železničke tehničke škole
 • Plovna prevozna sredstva sa mehanizacijom pretovara
 • Skladišta za III i IV razred saobraćajne škole
 • Bezbednost i regulisanje saobraćaja za II, III i IV razred saobraćajne škole

Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

 • Biologija za veterinarskog tehničara
 • Posebno ratarstvo za poljoprivrednog tehničara
 • Zaštita bilja za I razred za ratara povrtara i III i IV razred za poljoprivrednog tehničara
 • Praktikum zaštite bilja za I razred ratara povrtara i III i IV razred poljoprivrednog tehničara
 • Motori za II i III razred za rukovaoca poljoprivredne tehnike i tehničara poljoprivredne tehnike
 • Poljoprivredna tehnika za II i III razred poljoprivredne škole
 • Zoohigijena za stočara i veterinarskog tehničara u prvom razredu i uzgajivača stoke u drugom i trećem razredu
 • Opšte voćarstvo za poljoprivrednog tehničara
 • Traktori za III i IV razred za rukovaoca poljoprivredne tehnike i tehničara poljoprivredne tehnike
 • Termodinamika za II ili III razred za sve profile prehrambene škole
 • Posebno voćarstvo za poljoprivrednog tehničara
 • Eksploatacija poljoprivrednih mašina za III razred rukovaoca poljoprivredne tehnike i III i IV razred tehničara poljoprivredne tehnike
 • Zarazne bolesti za veterinarskog tehničara
 • Porodiljstvo za veterinarskog tehničara
 • Atlas veterinarskog porodiljstva za veterinarskog tehničara
 • Prehrambena tehnologija sa praktičnom obukom za prerađivače mleka za II i III razred
 • Mikrobiologija za prehrambenu školu
 • Mašine i aparati sa automatikom za prehrambenu školu
 • Prehrambena tehnologija za prehrambenog tehničara
 • Prehrambena tehnologija za proizvođača prehrambenih proizvoda
 • Prehrambena tehnologija za tehničara za biotehnologiju
 • Motori i traktori – traktori za drugi i treći razred poljoprivredne škole
 • Navodnjavanje za treći razred poljoprivredne škole, obrazovni profil: poljoprivredni tehničar
 • Tehnološke operacije 2 (mašine, aparati i operacije), za treći razred srednje škole, za trogodišnje i četvorogodišnje obrazovne profile u području rada hemija, nemetalii grafičarstvo i u području rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

Tekstilstvo i kožarstvo

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

 • Osnovi automatike za četvorogodišnju školu
 • Tehnologija tkanja za četvorogodišnju školu
 • Tehnologija tkanja za trogodišnju školu
 • Tehnologija pletenja za četvorogodišnju školu
 • Tehnologija pletenja za trogodišnju školu
 • Tehnologija oplemenjivanja za treći i četvrti razred tekstilne škole
 • Konstrukcija i modelovanje odeće III za treći razred srednje stručne škole tekstilne struke

Ekonomija, pravo i administracija

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

 • Osnovi ekonomije za sve profile
 • Monetarna ekonomija i bankarstvo za ekonomskog tehničara
 • Računovodstvo za ekonomskog tehničara
 • Računovodstvo za finansijskog i carinskog tehničara
 • Javne finansije za finansijskog tehničara
 • Bankarsko poslovanje za finansijskog tehničara
 • Poslovne finansije za finansijskog tehničara
 • Poslovna ekonomija za ekonomskog tehničara
 • Statistika za III i IV razred ekonomske, pravno-birotehničke i ugostiteljsko-turističke škole
 • Poslovna informatika
 • Carinski sistem i carinski postupak za carinskog tehničara.
 • Međunarodni transport i špedicija za carinskog tehničara
 • Poznavanje robe za carinskog tehničara
 • Pravo za ekonomskog i finansijskog tehničara
 • Osnove matične evidencije
 • Sekretarsko poslovanje za III razred
 • Osnovi krivičnog prava i kriminalistike za III i IV razred
 • Pravo – za treći razred ekonomske i pravno-birotehničke škole, obrazovni profil finansijski administrator
 • Stenografija za treći i četvrti za birotehničara
 • Poslovi pravnog prometa
 • Služba obezbeđenja za III i IV razred
 • Protivpožarna preventiva za III i IV razred
 • Taktika gašenja požara
 • Poslovna i službena korespondencija
 • Kancelarijsko poslovanje za poslovnog administratora
 • Testovi iz matematike za poslovnog administratora
 • Pravo za poslovnog administratora
 • Engleski jezik prvi strani jezik za ekonomsku i ugostiteljsko- turističku školu
 • Ruski jezik prvi strani jezik za ekonomsku i ugostiteljsko- turističku školu
 • Nemački jezik prvi strani jezik za ekonomsku i ugostiteljsko- turističku školu
 • Francuski jezik prvi strani jezik za ekonomsku i ugostiteljsko- turističku školu
 • Kancelarijsko poslovanje za treći razred srednjih stručnih škola, obrazovni profil – poslovni administrator
 • Bankarsko poslovanje za treći i četvrti razred ekonomske škole, obrazovni profil – finansijski tehničar
 • Statistika za treći i četvrti razred ekonomske, pravno-birotehničke i ugostiteljsko-turističke škole

„DATA STATUS”

 • Poslovna ekonomija za treći razred ekonomske škole
 • Statistika za treći i četvrti srednje stručne škole
 • Monetarna ekonomija i bankarstvo, udžbenik za treći razred ekonomske škole, obrazovni profil ‒ ekonomski tehničar
 • Statistika, zbirka zadataka za treći i četvrti razred srednje stručne škole
 • Statistika, zbirka zadataka za treći i četvrti razred srednje stručne škole

„THE ENGLISH BOOK”

 • Pro File 1, engleski jezik za treći razred srednjih stručnih škola (područje rada ekonomija, pravo, administracija – obrazovni profil: ekonomski tehničar)

Trgovina, ugostiteljstvo i turizam, Zdravstvo, farmacija i socijalna zaštita, Hidrometeorologija, Kultura, umetnost i javno informisanje, Lične usluge…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top