Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Učenički krediti 2014/2015

Učenički krediti 2014/2015

ucenicki_krediti

Učenički krediti 2014/2015

Konkurs za dodelu učeničkih kredita učenicima srednjih škola 2014/2015.

Rok za podnošenje dokumenata je 30. septembar.

Iznos mesečne rate kredita je 5.400,00 dinara. Kredit se isplaćuje u 10 jednakih mesečnih rata.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja tokom školske 2014/2015. godine dodeliće stipendije i kredite za više od 32.000 učenika i studenata u Srbiji.

Preliminarne liste kandidata koji su osvojili učeničke stipendije Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za školsku 2014/2015. godinu biće objavljene u svim školama u Srbiji u periodu od srede, 17. decembra do petka, 19. decembra 2014. godine.

Žalbe na objavljene rezultate se mogu podneti u roku od 8 dana nadležnim službama škole. Žalba se piše u slobodnoj formi. Prilažu se dokumenta koja argumentuju žalbu. Nakon razmatranja žalbi objavljuje se konačna lista kredita učenika srednjih škola

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za školsku 2014/2015. godinu dodeliće 11.653 učeničke stipendije i 260 učeničkih kredita za deficitarna zanimanja.

Konačne rang liste i prve isplate se očekuju krajem januara 2015. godine.

Više detalja o načinu na koji su učenici i studenti konkurisali, kao i o daljoj proceduri, pronađite u Konkursu za dodelu kredita.

I Uslovi za dodelu učeničkih kredita
Pravo na učenički kredit, u skladu sa zakonom, imaju učenici srednjih škola čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji se školuju za obrazovni profil za deficitarno zanimanje, koji nisu ponovili nijedan razred i čiji roditelj, odnosno staratelj ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Deficitarna zanimanja iz stava 1. ove tačke
Konkursa, za učenike od I do III razreda srednje škole, utvrđena su u listi, odnosno pregledu deficitarnih zanimanja, prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje.
Kandidati iz osetljivih društvenih grupa
Kandidati iz osetljivih društvenih grupa (materijalno ugrožene porodice, deca bez roditeljskog staranja, jednoroditeljske porodice, romska nacionalna manjina, lica sa invaliditetom, lica sa hroničnim bolestima, lica čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ, izbeglice i raseljena lica, povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani učenici) imaju pravo da podnesu zahtev da se posebno rangiraju u okviru namenski
opredeljenog broja, pod uslovima iz stava 1. ove tačke Konkursa, a primenom blažih kriterijuma, u skladu sa zakonom i pravilnikom.
Broj učeničkih kredita utvrđuje se prema raspoloživim sredstvima u budžetu Republike Srbije za odgovarajuću godinu.

II Potrebna dokumenta
Kandidat prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce koji su navedeni u Konkursu i čine njegov sastavni deo:
– PRIJAVU (Obrazac br. 1);
– UVERENjE o upisanom razredu i postignutom uspehu učenika u prethodnim razredima (Obrazac br. 2);
– zaključen ugovor o budućem zaposlenju s deficitarnim zanimanjem;
– dva primerka od strane roditelja ili staratelja učenika svojeručno potpisanog UGOVORA o učeničkom kreditu (Obrazac br. 5a);
– štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju stare važeće lične karte roditelja ili staratelja učenika.

Kandidat koji je bio korisnik učeničkog kredita za školsku 2012/2013. godinu podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce koji su navedeni u Konkursu i čine njegov sastavni deo:
– PRIJAVU (Obrazac br. 1a) – sadrži dokaz o upisanom narednom razredu i postignutom uspehu učenika;
– štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju stare važeće lične karte roditelja ili staratelja učenika.
Napred navedena dokumenta, odnosno dokazi – Obrazac br. 2 i Obrazac br. 1a moraju biti overeni od strane srednje škole u koju je učenik upisan.
Kandidati iz osetljivih društvenih grupa, osim napred navedenih dokumenata, podnose i dokumentaciju kojom dokazuju pripadnost osetljivoj društvenoj grupi, i to:
1. iz materijalno ugrožene porodice i deca bez roditeljskog staranja – potvrdu Centra za socijalni rad da su primaoci stalne socijalne pomoći (overena fotokopija), za 2013. godinu;
2. iz jednoroditeljske porodice – izvod iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja ili izvod iz matične knjige rođenih ukoliko je roditelj nepoznat;
3. iz romske nacionalne manjine – potvrdu Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, odnosno Kancelarije za inkluziju Roma;
4. lica sa invaliditetom i lica sa hroničnim bolestima – potvrdu udruženja invalida ili lekarsko uverenje izdato od nadležne komisije;
5. lica čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ – potvrdu odgovarajućeg udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica;
6. izbeglice i raseljena lica – potvrdu o kolektivnom smeštaju;
7. povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani učenici – potvrdu MUP-a.
Učenici kandidati koji nisu rođeni u Republici Srbiji podnose i uverenje o državljanstvu.
Podneta konkursna dokumenta se ne vraćaju.

Učenički krediti 2014/2015

Organska hrana Beograd dostava

Odgovorite

Scroll To Top