Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Učenički krediti 2013/2014

Učenički krediti 2013/2014

ucenicki_krediti

Učenički krediti 2013/2014

Rezultati konkursa za učeničke kredite za školsku 2013/2014. godinu.
Liste kandidata su objavljene na oglasnim tablama škole.
Učenici koji smatraju da nisu pravilno bodovani mogu uložiti dokumentovane prigovore do četvrtka 06.12.2013. godine. Obrazac za prigovor se može preuzeti u sekretarijatu škole.
Na sledećoj adresi možete da proverite da li je kredit odobren:
www.ubbstudenti.rs
Potrebno je da se unese JMBG podnosioca zahteva u određeno polje.

Konkurs za dodelu učeničkih kredita učenicima srednjih škola 2013/2014.
Rok za podnošenje dokumenata je 30. septembar.

Iznos mesečne rate kredita je 3.900,00 dinara. Kredit se isplaćuje u 10 jednakih mesečnih rata.

I Uslovi za dodelu učeničkih kredita
Pravo na učenički kredit, u skladu sa zakonom, imaju učenici srednjih škola čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji se školuju za obrazovni profil za deficitarno zanimanje, koji nisu ponovili nijedan razred i čiji roditelj, odnosno staratelj ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Deficitarna zanimanja iz stava 1. ove tačke
Konkursa, za učenike od I do III razreda srednje škole, utvrđena su u listi, odnosno pregledu deficitarnih zanimanja, prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje.
Kandidati iz osetljivih društvenih grupa
Kandidati iz osetljivih društvenih grupa (materijalno ugrožene porodice, deca bez roditeljskog staranja, jednoroditeljske porodice, romska nacionalna manjina, lica sa invaliditetom, lica sa hroničnim bolestima, lica čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ, izbeglice i raseljena lica, povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani učenici) imaju pravo da podnesu zahtev da se posebno rangiraju u okviru namenski
opredeljenog broja, pod uslovima iz stava 1. ove tačke Konkursa, a primenom blažih kriterijuma, u skladu sa zakonom i pravilnikom.
Broj učeničkih kredita utvrđuje se prema raspoloživim sredstvima u budžetu Republike Srbije za odgovarajuću godinu.

II Potrebna dokumenta
Kandidat prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce koji su navedeni u Konkursu i čine njegov sastavni deo:
– PRIJAVU (Obrazac br. 1);
– UVERENjE o upisanom razredu i postignutom uspehu učenika u prethodnim razredima (Obrazac br. 2);
– zaključen ugovor o budućem zaposlenju s deficitarnim zanimanjem;
– dva primerka od strane roditelja ili staratelja učenika svojeručno potpisanog UGOVORA o učeničkom kreditu (Obrazac br. 5a);
– štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju stare važeće lične karte roditelja ili staratelja učenika.

Kandidat koji je bio korisnik učeničkog kredita za školsku 2012/2013. godinu podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce koji su navedeni u Konkursu i čine njegov sastavni deo:
– PRIJAVU (Obrazac br. 1a) – sadrži dokaz o upisanom narednom razredu i postignutom uspehu učenika;
– štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju stare važeće lične karte roditelja ili staratelja učenika.
Napred navedena dokumenta, odnosno dokazi – Obrazac br. 2 i Obrazac br. 1a moraju biti overeni od strane srednje škole u koju je učenik upisan.
Kandidati iz osetljivih društvenih grupa, osim napred navedenih dokumenata, podnose i dokumentaciju kojom dokazuju pripadnost osetljivoj društvenoj grupi, i to:
1. iz materijalno ugrožene porodice i deca bez roditeljskog staranja – potvrdu Centra za socijalni rad da su primaoci stalne socijalne pomoći (overena fotokopija), za 2013. godinu;
2. iz jednoroditeljske porodice – izvod iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja ili izvod iz matične knjige rođenih ukoliko je roditelj nepoznat;
3. iz romske nacionalne manjine – potvrdu Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, odnosno Kancelarije za inkluziju Roma;
4. lica sa invaliditetom i lica sa hroničnim bolestima – potvrdu udruženja invalida ili lekarsko uverenje izdato od nadležne komisije;
5. lica čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ – potvrdu odgovarajućeg udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica;
6. izbeglice i raseljena lica – potvrdu o kolektivnom smeštaju;
7. povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani učenici – potvrdu MUP-a.
Učenici kandidati koji nisu rođeni u Republici Srbiji podnose i uverenje o državljanstvu.
Podneta konkursna dokumenta se ne vraćaju.

III Rok za podnošenje dokumenata
Rok za prijavljivanje na konkurs je od 1. do 30. septembra 2013. godine.
Neblagovremena, nepotpuna i podneta od neovlašćenih lica dostavljena konkursna dokumentacija neće biti razmatrana.

IV Kriterijumi za utvrđivanje redosleda kandidata
Redosled kandidata za dodelu učeničkog kredita utvrđuje se na osnovu uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju, i to:
1) opšteg uspeha u VIII razredu osnovne škole – za učenike I razreda srednje škole, odnosno opšteg uspeha iz prethodno završenih razreda srednje škole – za učenike ostalih razreda srednje škole;
2) upisanog razreda srednje škole;
3) zaključenog ugovora o budućem zaposlenju sa deficitarnim zanimanjem.
Uspeh ostvaren u prethodnom školovanju iskazuje se brojem bodova, i to:
1) opšti uspeh u VIII razredu osnovne škole – iskazuje se brojem bodova u visini opšteg uspeha u VIII razredu osnovne škole (od 2,00 do 5,00 bodova);
2) opšti uspeh iz prethodno završenih razreda srednje škole – iskazuje se brojem bodova u visini opšteg uspeha iz prethodno završenih razreda srednje škole (od 2,00 do 5,00 bodova);
3) broj bodova za razred srednje škole u koji je učenik upisan iznosi:
– za I razred – 0,40 bodova,
– za II razred – 0,50 bodova,
– za III razred – 0,60 bodova;
4) zaključen ugovor o budućem zaposlenju sa deficitarnim zanimanjem – 1,00 bod.
Kandidati se rangiraju prema ukupnom broju bodova ostvarenim po svim osnovama koje se vrednuju za dobijanje učeničkog kredita.
Rangiranje se vrši na osnovu dostavljene dokumentacije.

V Postupak
Kandidat za dobijanje učeničkog kredita podnosi prijavu s potrebnom konkursnom dokumentacijom srednjoj školi u koju je upisan.
Srednje škole od 1. do 5. oktobra 2013. godine, uz sačinjen i overen kontrolni spisak prijavljenih kandidata (na obrascu koji je sastavni deo Konkursa) dostavljaju podneta konkursna dokumenta, zavisno od svog sedišta, odgovarajućoj službi za sprovođenje konkursa, prema uputstvu za sprovođenje konkursa.
Izvod iz utvrđenog predloga rang-liste kandidata dostavlja se odgovarajućim srednjim školama u koje su upisani kandidati za dobijanje učeničkog kredita.
Svaki kandidat ima pravo prigovora na predlog rang-liste u roku od 8 dana od dana objavljivanja odgovarajućeg izvoda iz predloga rang-liste na oglasnoj tabli ili sajtu srednje škole u koju je upisan.
Kandidat podnosi prigovor Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Komisiji za učeničke i studentske kredite i stipendije, preko škole u koju je upisan.
Prigovor mora biti obrazložen, odnosno uz njega mora biti dostavljena odgovarajuća dokumentacija.
Prigovor koji nije obrazložen, odnosno uz koji nije dostavljena odgovarajuća dokumentacija neće se razmatrati.
Škola, u roku od 3 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora, sačinjava spisak kandidata koji su podneli prigovore i dostavlja ga s dokumentacijom Komisiji za učeničke i studentske kredite i stipendije.
Komisija za učeničke i studentske kredite i stipendije razmatra prigovore i utvrđuje konačnu rang-listu kandidata, koja se objavljuje na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili sajtu srednje škole.
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u roku do 90 dana po isteku konkursnog roka, donosi odluku o dodeli učeničkog kredita za školsku 2013/2014. godinu na osnovu konačne rang-liste kandidata.
Na osnovu odluke ministra o dodeli učeničkog kredita, roditelj ili staratelj učenika zaključuje ugovor o kreditu sa Ministarstvom, kojim se bliže uređuju prava i obaveze u vezi s korišćenjem i otplatom kredita.
Korisnika učeničkog kredita koji je u roku od šest meseci, računajući od dana sticanja svedočanstva o završenoj srednjoj školi za odgovarajući obrazovni profil, zasnovao radni odnos kod poslodavca sa kojim je prethodno zaključio ugovor o budućem zaposlenju po osnovu korišćenja kredita i koji je ostao u radnom odnosu najmanje polovinu vremena za koliko je primao kredit Ministarstvo oslobađa obaveze otplate kredita.
Korisniku učeničkog kredita obustavlja se isplata odobrenog kredita u slučaju netačno prikazanih podataka, kada stovremeno prima stipendiju, kredit ili sličan oblik davanja po drugom osnovu iz budžeta Republike Srbije, kada izgubi pravo na finansiranje školovanja iz budžeta ili napusti redovno školovanje.
Pravo na učenički kredit, u skladu sa zakonom, nema učenik koji je pravo na učenički kredit ostvario u skladu sa odlukom nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili odlukom fonda, odnosno fondacije.

VI Isplata kredita
Učeniku se odobrava isplata kredita za vreme trajanja redovne nastave u školi koju pohađa.
Za tekuću školsku godinu kredit se isplaćuje učeniku preko škole koju pohađa, u 10 jednakih mesečnih rata.

VII Konkursni obrasci
Obrasci naznačeni u tački II ovog konkursa (zajedno s uputstvima o pribavljanju potrebnih dokumenata i podnošenju prijava na konkurs) posebno su štampani u vidu brošure UČENIČKI KREDITI I STIPENDIJE 2013/2014.
Kandidat koji je bio korisnik učeničkog kredita za školsku 2012/2013. godinu preko matične škole dobija obrazac – PRIJAVA ZA KORIŠĆENjE UČENIČKOG KREDITA (Obrazac 1a), kojim prijavljuje svoje učešće na konkursu za školsku 2013/2014, uz podnošenje štampanih podataka sa elektronske lične karte ili fotokopiju stare važeće lične karte roditelja ili staratelja.
Bliže informacije o dostupnosti izdanja konkursnih obrazaca iz navedene brošure zainteresovani mogu dobiti u matičnoj školi, 15 dana pre početka konkursa.

Obrasci
Primer popunjenih obrazaca

Nema komentara.

Scroll To Top