Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Upis u prvi razred osnovne škole

Upis u prvi razred osnovne škole

upis_u_prvi_razred

Upis budućih đaka prvaka za školsku 2014/2015 godinu počinje 1. aprila i traje do 31. maja tekuće kalendarske godine.
Roditelji su u obavezi da svom detetu omoguće upis u prvi razred osnovne škole i pruže mu uslove za školovanje.

U prvi razred osnovne škole upisuje se svako dete koje do početka školske godine ima najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina.

Dokumentacija  potrebna za upis:
– izvod iz matične knjige rođenih
– prijava prebivališta
– uverenje o završenom pripremnom predškolskom programu
– dokaz o zdravstvenom pregledu deteta.

Deca pre polaskau školu moraju da obave sistematski lekarski pregled kod pedijatra, specijaliste za ORL, oftamologa, fizijatra, stomatologa i logopeda. Lekarski pregled obuhvata i osnovne laboratorijske analize.
Redovno godište za upis u prvi razred su deca rođena 2007. godine i deca rođena januara i februara 2008. godine.

Ispitivanje deteta upisanog u školu vrše psiholog i pedagog škole na maternjem jeziku deteta, primenom standardnih postupaka i instrumenata, preporučenih od nadležnog zavoda, odnosno ovlašćene stručne organizacije. Ako ne postoji mogućnost da se ispitivanje deteta vrši na maternjem jeziku, škola angažuje prevodioca na predlog nacionalnog saveta nacionalne manjine.

Ispitivanje dece sa motoričkim i čulnim smetnjama vrši se uz primenu oblika ispitivanja na koji dete može optimalno da odgovori. U postupku ispitivanja deteta upisanog u školu, škola može da utvrdi potrebu za donošenjem individualnog obrazovnog plana ili dodatnom podrškom za obrazovanje. Ako dodatna podrška zahteva finansijska sredstva, upućuje pismeni zahtev izabranom lekaru nadležnog doma zdravlja za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške koje utvrđuje interresorna komisija.

U školu za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju mogu da se upišu deca na osnovu preporuke izabranog lekara nadležnog doma zdravlja, a na osnovu procene potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške učeniku, uz saglasnost roditelja.
Dete starosti od šest do šest i po godina upisuje se u prvi razred nakon provere spremnosti za polazak u školu. Proveru spremnosti deteta vrši psiholog škole primenom standardnih postupaka i instrumenata, preporučenih od nadležnog zavoda, odnosno ovlašćene stručne organizacije. U postupku provere spremnosti na osnovu mišljenja psihologa škola može da preporuči:
1. upis deteta u prvi razred;
2. odlaganje polaska deteta u školu za godinu dana, uz nastavak pohađanja pripremnog predškolskog programa.
Roditelj, odnosno staratelj deteta, kome je preporučeno odlaganje polaska deteta u školu za godinu dana, može da podnese zahtev komisiji škole za ponovno utvrđivanje spremnosti za upis u školu. Komisiju čine: psiholog, pedagog, učitelj i pedijatar deteta. Komisija škole primenom standardnih postupaka i instrumenata, može da odobri upis deteta ili da potvrdi odlaganje upisa deteta za godinu dana.
Ako dete starije od sedam i po godina zbog bolesti ili drugih razloga nije upisano u prvi razred, može da se upiše u prvi ili odgovarajući razred na osnovu prethodne provere znanja.
Škola je dužna da upiše svako dete sa područja škole.
Škola može da upiše i dete sa područja druge škole, na zahtev roditelja, u skladu sa mogućnostima škole. Roditelj, odnosno staratelj može da izabere osnovnu školu u koju će da upiše dete podnošenjem zahteva izabranoj školi najkasnije do 1. februara tekuće kalendarske godine u kojoj se vrši upis.   
U prvi razred osnovne muzičke, odnosno baletske škole,

upisuje se učenik osnovne škole koji položi prijemni ispit, u skladu sa posebnim zakonom.
Jedinica lokalne samouprave vodi evidenciju i obaveštava školu i roditelje, odnosno staratelje o deci koja su stasala za upis i koja su upisana u školu.
U prvi razred osnovne škole može da se upiše i dete starije od sedam i po godina koje zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga nije upisano u školu.

Ako dete starije od osam i po godina nije upisano u prvi razred
zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga, može da se upiše u odgovarajući razred na osnovu prethodne provere znanja i sposobnosti, a prema uzrastu.

U slučaju da po mišljenju psihologa dete nije zrelo za upis u školu
roditelju se pruža pomoć na prevazilaženju problema, upućuje se na preduzimanje sledećih koraka, kao i na mogućnost ostvarivanja određenih prava iz socijalne zaštite.

Nema komentara.

Scroll To Top