Momenat za nju
Naslovna » Porodica » Porodični informator » Zakoni » Zakon o pravima deteta – nacrt

Zakon o pravima deteta – nacrt

Član 65.

Sistem obrazovanja obuhvata obrazovanje deteta od rođenja i predstavlja deo učenja tokom celog života.

Sistem obrazovanja se usklađuje sa aktuelnim i projektovanim potrebama društva i podstiče razvoj različitih oblika opšteg i stručnog obrazovanja.
Sistem obrazovanja se usklađuje sa savremenim tendencijama obrazovanja, dostupnim stručnim i drugim informacijama i novim tehnologijama.

Sistem obrazovanja obezbeđuje pokretljivost dece u obrazovanju u Republici Srbiji i van nje.

Organi javne vlasti podržavaju fizička i pravna lica u pružanju usluga u sistemu obrazovanja na svim nivoima vlasti, a posebno u lokalnoj zajednici.

Organi javne vlasti obezbeđuju sredstva iz budžeta Republike Srbije za kvalitetno i konkurentno obrazovanje svakom detetu.

Organi javne vlasti iz sredstava budžeta obezbeđuju odgovarajuće prostorne, higijenske, tehničke i druge uslove za obrazovanje deteta i tehničko opremanje škola i obezbeđuju svakom detetu minimum opreme potrebne za kvalitetno i konkurentno učenje i sticanje znanja.

Uvažavanje mišljenja deteta u sistemu obrazovanja
Član 66.

Dete učestvuje u donošenju svih odluka koje se tiču njegovog/njenog obrazovanja, u skladu sa zakonom.

Organi javne vlasti, pre donošenja odluka koje se tiču obrazovanja, pribavljaju mišljenje deteta. Mišljenje se pribavlja preko učeničkih parlamenata i udruženja dece.

Pre pribavljanja mišljenja dece iz stava 2. ovog člana, organi javne vlasti dužni su da deci pruže sva obaveštenja koja su im potrebna da formiraju i izraze svoje mišljenje.

Organi javne vlasti dužni su da detaljno obrazlože kako su utvrdili mišljenje deteta i razloge zbog kojih su ga uvažili odnosno nisu uvažili i o tome obaveste dete.

Usluge obrazovanja
Član 67.

Usluge obrazovanja pružaju se detetu u skladu sa zakonom.

Organi javne vlasti i pravna lica obezbeđuju stručno obrazovanje i stručno usavršavanje fizičkih lica koja pružaju usluge obrazovanja.

Stručno usavršavanje fizičkih lica koja pružaju usluge obrazovanja u skladu sa zakonom obavezno je.

Usluge obrazovanja pružaju se u skladu sa standardima.

Standarde u pružanju usluga obrazovanja utvrđuje organ javne vlasti nadležan za poslove obrazovanja.

Ustanove, pravna i fizička lica koja pružaju usluge obrazovanja sarađuju sa organima vlasti, pravnim i fizičkim licima tokom pružanja usluga obrazovanja, radi obezbeđivanja kvalitetnog obrazovanja deteta.

Ciljevi obrazovanja
Član 68.

Organi javne vlasti, pravna i fizička lica obezbeđuju da obrazovanje deteta bude usmereno na:

1)    razvoj detetove ličnosti, talenata i mentalnih i fizičkih sposobnosti do njegovih/njenih krajnjih granica;
2)    pun intelektualni, emocionalni, socijalni, moralni i fizički razvoj, u skladu sa uzrastom, razvojnim mogućnostima i interesovanjima; 
3)    sticanje kvalitetnih i upotrebljivih znanja i veština i razvoj stvaralačkih i drugih sposobnosti;
4)    razvijanje umeća primene stečenih veština i znanja;
5)    uključivanje deteta u obrazovne i profesionalne procese na nacionalnom i međunarodnom nivou;
6)    razvijanje i negovanje zdravih životnih stilova;
7)    razvijanje i negovanje veštine komuniciranja i timskog rada;
8)    razvoj poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda i principa utvrđenih Ustavom i međunarodnim ugovorima koje je Srbija prihvatila;
9)    razvoj poštovanja detetovih roditelja, njegovog/njenog kulturnog identiteta, jezika i vrednosti, nacionalnih vrednosti zemlje u kojoj dete živi, zemlje iz koje potiče i civilizacija različitih od njegove/njene sopstvene;
10)  pripremanje deteta za odgovoran život u slobodnom društvu, u duhu razumevanja, mira, tolerancije, jednakosti polova, prijateljstva među narodima, etničkim, nacionalnim i verskim grupama i sa licima koja pripadaju manjinskim grupama;
11)  razvoj poštovanja prema životnoj sredini.

Pravna i fizička lica imaju pravo da osnivaju ili upravljaju obrazovnim ustanovama, ali uvek u skladu sa zakonom i propisanim standardima.

Pravo na slobodno vreme, igru i odmor
Član 69.

Dete ima pravo na slobodno vreme, igru i odmor.

Organi javne vlasti, pravna i fizička lica obezbeđuju detetu ostvarivanje prava iz stava 1. ovog člana.

Organi javne vlasti obezbeđuju sredstva, prostorne uslove, opremu, programe, sadržaje i druge uslove za ostvarivanje prava deteta iz stava 1. ovog člana, u skladu sa zakonom.

Obrazovanje deteta organizuje se tako da se detetu omogući korišćenje slobodnog vremena prema potrebama i interesovanjima deteta u trajanju od najmanje 5 časova u 24 časa.[/tab]

POSEBNE MERE ZAŠTITE DETETA

Opšte odredbe
Član 70.

Svako dete iz posebno osetljive grupe ima pravo na posebne mere zaštite u situacijama kada je takva zaštita potrebna.

Posebne mere zaštite obezbeđuju pružanje celovite i sveobuhvatne zaštite najboljih interesa deteta iz posebno osetljive grupe, koje proističu iz pravnog statusa, uslova života, socijalnog položaja i stepena ugroženosti, kao i od prirodnih fizičkih i mentalnih osobenosti deteta.

Mere zaštite iz stava 2. ovog člana uključuju i zaštitu deteta od nasilja i eksploatacije.

Organi javne vlasti dužni su da stalno podstiču, unapređuju i razvijaju posebne mere zaštite.

Posebno osetljive grupe
Član 71.

Detetom posebno osetljive grupe smatra se: 
1.    dete žrtva nasilja, zanemarivanja, eksploatacije, seksualnog nasilja i 
eksploatacije, prodaje ili trgovine decom;
2.    dete žrtva upotrebe narkotika, duvana, alkohola i drugih psihotropnih 
supstanci i zloupotrebe lekova i drugih štetnih navika;
3.    dete azilant i dete izbeglica;
4.    dete pripadnik nacionalne manjine;
5.    dete pripadnik seksualne manjinske grupe;
6.    dete ulice;
7.    dete sa smetnjama u razvoju i invaliditetom;
8.    dete iz socijalno nestimulativne sredine
9.    dete u sukobu sa zakonom;
10.    dete izvršilac protivpravnog dela koje nije navršilo četrnaest godina;
11.    dete u situacijama oružanih sukoba.

Mere planiranja i preventivne mere
Član 72.

Organi javne vlasti donose nacionalne strategije, akcione planove, opšte i posebne protokole i druga strateška dokumenta za zaštitu deteta iz posebno osetljive grupe.

Organi javne vlasti pružaju pomoć i podršku roditeljima deteta iz posebno osetljive grupe, njegovoj/njenoj porodici, odnosno drugim fizičkim licima koja ga podižu i neguju.

Organi javne vlasti prate ponašanje dece u svim sredinama, pojavu faktora rizika po zdrav i bezbedan život i razvoj deteta i planiraju primenu posebnih mera zaštite.

Obuka i podizanje svesti javnosti
Član 73.

Organi javne vlasti obezbeđuju kontinuiranu obuku o svim faktorima rizika po zdrav i bezbedan život i razvoj deteta iz posebno osetljive grupe.

Obuka iz stava 1. ovog člana obavezno se organizuje za decu, roditelje, staratelje, hranitelje, usvojitelje i druga fizička lica koja podižu i neguju dete iz posebno osetljive grupe  i za zaposlene koji rade sa decom.

Organi javne vlasti sprovode kontinuiranu kampanju za podizanje svesti o faktorima rizika po zdrav i bezbedan život i razvoj deteta iz posebno osetljive grupe, njegovim/njenim pravima i položaju. 

Mere zaštite
Član 74.

Dete uživa pravo na celovitu zaštitu od svih oblika diskriminacije, nasilja, zanemarivanja, eksploatacije, seksualnog nasilja i iskorišćavanje i zaštitu od prodaje i trgovine decom,  u svim sredinama u kojima boravi

Organi javne vlasti preduzimaju mere za zaštitu deteta od svih radnji iz stava 1. ovog člana dok je pod brigom roditelja, odnosno drugih fizičkih ili pravnih lica.

Mere iz stava 2. ovog člana uključuju naročito podršku detetu i osobama koje dete podižu i neguju i postupke za prijavljivanje i obaveštavanje, zaštitu i sprečavanje, utvrđivanje odgovornosti i sankcionisanje počinilaca, postupke rehabilitacije i reintegracije deteta žrtve.

Mere iz stava 2. ovog člana uređuju se posebnim zakonom. 

Zaštita deteta od eksploatacije u radu
Član 75.

Eksploatacija deteta u radu je zabranjena.

Omogućavanje detetu da obavlja poslove koji predstavljaju rizik po život i zdravlje deteta, poslove koji ometaju školovanje deteta i poslove koji su štetni po zdravlje, fizički, mentalni, duhovni, moralni ili društveni razvoj deteta, zabranjeno je.

Saglasnost deteta, roditelja, zakonskog zastupnika ili drugog fizičkog ili pravnog lica za obavljanje poslova iz st. 1. i 2. ovog člana ništava je.

Organi javne vlasti preduzimaju mere radi zaštite deteta od eksploatacije u radu  i obavljanja poslova iz stava 2. ovog člana.

Mere iz stava 4. ovog člana uključuju i ograničavanje i prestanak prava na rad pravnih i fizičkih lica koja podstiču i omogućavaju eksploataciju deteta u radu. 

Zaštita deteta od drugih oblika eksploatacije…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top