Mladi Izvidjaci -Mona
Naslovna » Aktuelno » Školski kalendar za 2021./2022.godinu (Centralna Srbija i Vojvodina)

Školski kalendar za 2021./2022.godinu (Centralna Srbija i Vojvodina)

На основу члана 185. став 1, а у вези са чланом 28. став 6. Закона о основама система образовања
и васпитања (”Службени гласник РС”, бр.: 88/17, 27/18-др. закон, 10/19 и 6/20), члана 15. и 16.
став 2., члана 24. став 2. и члана 37. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској
управи (“Службени лист АП Војводине”, бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16, 29/17, 24/2019 и
66/20), покрајински секретар д о н о с и:

Члан 1.

Овим правилником утврђује се врeме остваривања образовно-васпитног рада у току
школске 2021/2022. године и време и трајање школског распуста ученика у основним школама са
седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине.
Остали обавезни и факултативни облици образовно-васпитног рада предвиђени наставним
планом и програмом за основне школе планирају се годишњим планом рада.

Члан 2.

Настава и други облици образовно – васпитног рада у основној школи се остварују у току
два полугодишта.
Прво полугодиште почиње 1. септембра 2021. године, а завршава се 23. децембра 2021.
године. Прво полугодиште има 80 наставни дан.
Друго полугодиште почиње 17. јануара 2022. године и завршава се:
– 07. јуна 2022. године, за ученике осмог разреда и има 90 наставних дана и
– 21. јуна 2022. године, за ученике од првог до седмог разреда и има 100 наставних дана.

Члан 3.

Наставни план и програм за ученике од првог до седмог разреда остварује се у 36
петодневних наставних недеља, односно 180 наставних дана.
Наставни план и програм за ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневних
наставних недеља, односно 170 наставних дана.
У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће
да школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и
наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% од утврђеног броја
петодневних наставних седмица, односно наставних дана.
Табеларни преглед школског календара за основне школе са седиштем на територији
Аутономне покрајине Војводине за школску 2021/2022. годину, који се налази у прилогу овог
правилника као његов саставни део, исказан је по полугодиштима и квартално.
Први квартал има 40, други 40, а трећи 50 наставних дана. Четврти квартал има 50
наставних данa за ученике од првог до седмог разреда, а 40 наставних дана за ученике осмог
разреда, изузев у случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених
није могуће да дани у седмици, који су распоређени годишњим планом рада, буду равномерно
распоређени.

ПРАВИЛНИК

О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

2

Члан 4.
Основне музичке и балетске школе могу да изводе наставу и у току шест наставних дана у
недељи, према годишњем плану рада школе у складу са законом.
У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће
да школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и
наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% од утврђеног броја
петодневних наставних седмица, односно наставних дана.

Члан 5.

У току наставног периода школа може утврдити у свом годишњем плану рада највише
четири наставне суботе и то у случају ако се:
– у наставни дан обележава дан школе, или
– у наставни дан, истовремено, за већи део ученика школе, реализују екскурзије, или неке
друге активности
– у наставни дан са већином ученика учествује на некој спортској или друштвеној
манифестацији, или је школа домаћин такмичења, друштвене или спортске манифестације, или
– је због одсуства већег броја ученика или запослених, који обележавају верски празник,
или празник националне мањине утврђен од стране националног савета одређене националне
мањине у Републици Србији, у дан тог празника отежано извођење наставе.
Наставна субота у којој се надокнађује пропуштен рад у смислу става 1. овог члана,
налази се у истом кварталу у коме је и дан који је одређен као ненаставни.
У свим другим случајевима одступања од школског календара, школа је дужна да поступа
у складу са чланом 28. став 5. и 105. став 3 и 4. Закона о основама система образовања и
васпитања (”Службени гласник РС”, бр.: 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020).

Члан 6.

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.
Зимски распуст почиње 24. децембра 2021. године, а завршава се 16. јануара 2022. године.
Пролећни распуст почиње 15. априла 2022. године, а завршава се 25. априла 2022. године.
За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње 22. јуна 2022. године, а
завршава се 31. августа 2022. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по
завршетку завршног испита, а завршава се 31. августа 2022. године.

Члан 7.

Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица, сведочанстава и диплома
по завршетку првог, односно другог полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада.

Члан 8.

У школи се празнују државни и верски празници у складу са Законом о државним и
другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“ број 43/01, 101/07 и 92/11).
У школи се обележава:
– 21. октобар – Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, као радни и наставни
дан

3

– 8. новембар – Дан просветних радника
– 11. новембар – Дан примирја у Првом светском рату, као нерадни и ненаставни дан
– 27. јануар – Свети Сава – школска слава, као радни и ненаставни дан
– 15. фебруар – Сретење – Дан државности, који се празнује 15. и 16. фебруара 2022.
године, као нерадни дани
– 22. април – Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом
светском рату, као радни и наставни дан
– 01. мај – Празник рада, који се празнује 1, 2. и 3. маја 2022. године, као нерадни дани
– 09. мај – Дан победе као радни и наставни дан.

Члан 9.

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде, у дане
верских празника:
-Православни верници – на први дан крсне славе;
-Припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском
односно Јулијанском календару – на први дан Божића и у дане ускршњих празника почев од Великог
петка закључно са другим даном празника;
-Припадници Исламске заједнице – 02. маја 2022. године, први дан Рамазанског бајрама и 20.
јула 2022. године, први дан Курбан-бајрама.
-Припадници Јеврејске заједнице –16. септембра 2021. године, на први дан Јом Кипура и 16.
априла 2022., први дан Пасха или Песах

Члан 10.

Одлукама националних савета националних мањина утврђени су следећи национални
празници националних мањина:
– за мађарску националну заједницу:
*15. март – Дан револуције и ослободилачке борбе 1848/49
*20. август – Дан Светог Стевана и
*23. октобар – Дан почетка револуције и ослободилачке борбе 1956. године
– за бошњачку националну заједницу:
*11. мај – Дан Бошњачке националне заставе
*први дан Рамазанског бајрама
*први дан Курбанског бајрама и
*20. новембар – Дан ЗАВНОС-а.
– за буњевачку националну заједницу:
*02. фебруар – Дан великог прела
*23. фебруар – Дан избора првог Националног савета
*15. август – Дан Дужијанце и
*25. новембар – Дан када је 1918. године у Новом Саду одржана Велика Народна
скупштина Срба, Буњеваца и осталих Словена
– за хрватску националну заједницу:
*19. март – благдан Светог Јосипа,
*19. јун – датум рођења суботичког бискупа Ивана Антуновића,

4

*16. октобар – датум рођења бана Јосипа Јелачића и
*15. децембар – датум оснивања Хрватског националног вијећа.
– за румунску националну заједницу:
*15. јануар – датум рођења националног песника Михаи Еминескуа,
*04. септембар – празник Велике госпојине,
*01. децембар – Национални празник Румуније и
*07. децембар – Дан националног савета.
– за русинску националну заједницу:
*17. јануар – Дан Русина.
– за украјинску националну заједницу:
*17. мај – Дан украјинске заједнице у Србији и
*14. октобар – Дан украјинских хероја.
– за македонску националну заједницу:
*02. август – Илинден – Дан устанка народа Македоније против Турака,
*08. септембар – Дан државности Републике Македоније,
*11. октобар – Дан борца и
*16. децембар – Дан Националног савета.
– за немачку националну заједницу:
*15. децембар – Дан оснивања националног савета.
– за ромску националну заједницу:
*14. јануар-Василица,
*03. петак у марту – Бибија,
*08. април – Међународни дан Рома и
*06. мај-Ђурђевдан.
– за бугарску националну заједницу:
*3. март –Дан ослобођења од турског ропства,
*24. мај – Дан Кирила и Методија и
*01. новембар – Дан народних будитеља.
– за чешку националну заједницу:
*04. фебруар – Дан чешке књижевности,
*28. март – Дан образовања,
*16. мај – Дан националног савета,
*28. септембар – Дан Чеха (Св. Вацлав) и
*04. октобар – Дан чешког језика.
-за словачку националну заједницу
* први викенд у августу – Дани словачких народних свечаности.

5

Члан 11.

За време зимског распуста, школа може да планира реализовање додатног и допунског
рада са ученицима.
О броју часова, обухвату ученика и распореду извођења додатног и допунског рада са
ученицима из става 1. овог члана, на предлог наставничког већа одлучује директор.

Члан 12.

Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 25.03.2022. године и у
суботу, 26.03.2022. године, а завршни испит у среду, 22.06.2022. године, четвртак, 23.06.2022.
године и петак, 24.06.2022. године.

Члан 13.

Годишњим планом рада Школа је обавезна да планира два радна дана на нивоу школске
године (субота – 11. или 18. септембра 2021. године, у првом полугодишту и субота 14. или 21.
маја 2022. године, у другом полугодишту) за организовање и реализацију активности из области
изборних предмета (грађанско васпитање, верска настава и др.), ваннаставних активности,
спортских активности, области екологије и заштите животне средине, културно-уметничке
активности, као на пример:
– одлазак у верске објекте – цркве, манастире и храмове,
– одлазак у музеје и галерије, спомен збирке,
– обилазак етно кућа, историјских налазишта,
– одлазак у национални парк, природне резервате,
– организовање акција озелењавања и уређења школе и околине,
– активности у локалној заједници,
– спортски сусрети,
– сусрети школа,
– организован одлазак на едукативне и креативне радионице,
– организовање мини истраживачких пројеката,
– забавна међуодељењска дружења.
Годишњим планом рада Школа треба да предвиди дан за организовану посету ученика
међународном сајму образовања ”Путокази” у Новом Саду. Уколико се ова активност реализује у
наставном дану, школа утврђује начин надокнађивања пропуштеног образовно-васпитног рада до
краја полугодишта у којем је посета организована.
Избор и распоред републичких такмичења ученика основних школа, биће одређен
програмом такмичења и смотри ученика основних школа и Стручним упутством о организовању
такмичења и смотри ученика основних и средњих школа, за школску 2021/22. годину.
За ученике који не буду учествовали на такмичењима, наведени дани су наставни.

Члан 14.

У среду, 06. октобра 2021. године настава се изводи према распореду часова за петак.
У суботу, 02. априла 2022. године настава се изводи према распореду часова за понедељак.

6

Члан 15.
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања ће у школској 2021/2022. години,
спровести неколико међународних испитивања и то:

 ICCS 2022 – у периоду од 21.03.-21.04.2022. године
 TIMMS – у периоду од 01.03.-15.04.2022. године
 ICILIS – у периоду од фебруара до апила 2022. године.

Члан 16.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу АП
Војводине”, а сходно члану 53. став 2. Закона о државној управи (”Службени гласник РС”, бр:
79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18 – др. закон), биће објављен и у ”Службеном гласнику
РС”.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне

заједнице

Број: 128-610-1/2021-01
У Новом Саду, 28.05.2021. године
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
(Жолт Сакалаш)

Download (PDF, 548KB)

Izvor Zelena učionica

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top