Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole 2022/2023

Konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole 2022/2023

Konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole za školsku 2022/2023. godinu

Na ovoj stranici vam u celini prenosimo Konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole za školsku 2022/2023. godinu koji je objavilo Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja.

Potražite srednju školu koja vas interesuje

Pogledajte pregledni kalendar upisa sa satnicom

konkurs-za-upis-u-srednje-skole

K O N K U R S

ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE U REPUBLICI SRBIJI ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU, ZA ŠKOLE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA ILI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

PROPISI NA OSNOVU KOJIH JE RASPISAN KONKURS

– Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon,  10/1, 6/20 i 129/21);
– Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, br. 55/13, 101/17 i 27/18 – dr. zakon, 6/20, 52/21 i 129/21);
– Pravilnik o upisu učenika u srednju školu („Službeni glasnik RS”, br. 42/22 i 57/22) (u daljem tekstu: Pravilnik);
– Pravilnik o bližim uslovima za ostvarivanje dvojezične nastave („Službeni glasnik RS”, br. 105/15, 50/16 i 35/17);
– Odluka o upisu učenika u srednju školu za školsku 2022/2023. godinu, broj: 611-00-2899/2021-03 od 31. marta 2022. godine (u daljem tekstu: Odluka); a imajući u vidu
– Akt Zaštitnika građana, broj: 5-2-1392/14, del. broj: 48535, od 31. decembra 2015. godine.

USLOVI ZA UPIS

1. OPŠTI USLOVI

Za upis u prvi razred srednje škole u Republici Srbiji, u svojstvu redovnog učenika, mogu da konkurišu kandidati koji su stekli osnovno obrazovanje i vaspitanje, a koji su rođeni posle 31. avgusta 2005. godine.

Izuzetno, kandidati koji su rođeni pre 31. avgusta 2005. godine i koji su prethodne školske godine završili osnovnu školu u trajanju od osam godina, mogu da konkurišu za upis u srednju školu u svojstvu redovnog učenika, u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Kandidati koji su završili osnovno obrazovanje i vaspitanje ili jedan od poslednja dva razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja u inostranstvu, ili koji su u Republici Srbiji završili stranu školu ili jedan od poslednja dva razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja u stranoj školi, upisuju se preko broja određenog za upis učenika. Kandidati koji su završili sedmi razred u inostranstvu ili stranoj školi u Republici Srbiji, a osmi razred su završili u Republici Srbiji, obavljaju završni ispit i upisuju se u školu preko broja određenog za upis.

Ukoliko više ovih kandidata žele da upišu istu školu, ili isti smer gimnazije, odnosno obrazovni profil u istoj školi, ravnomerno se raspodeljuju po školama, smerovima gimnazija, odnosno obrazovnim profilima i odeljenjima.

Ukoliko ovi kandidati konkurišu za upis u školu za koju je propisano polaganje prijemnog ispita, pravo na upis preko broja određenog za upis ostvaruju ukoliko su položili odgovarajući prijemni ispit.

Ukoliko se u neko od odeljenja u školi koje je predviđeno Konkursom ne rasporedi dovoljan broj učenika da bi se odeljenje moglo formirati i finansirati u skladu sa zakonom i stručnim uputstvom za formiranje odeljenja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) kandidate koji su raspoređeni u takva odeljenja, raspoređuje u druge obrazovne profile u kojima je ostalo slobodnih mesta i za koje ispunjavaju potrebne uslove, uz blagovremeno informisanje njihovih roditelja, odnosno drugih zakonskih zastupnika.

Kandidati koji su poslednji razred osnovne škole završili u Republici Srpskoj rangiraju se na osnovu opšteg uspeha u poslednja tri razreda osnovnog obrazovanja i na osnovu rezultata ostvarenih na testovima iz srpskog jezika, matematike i na kombinovanom testu iz prirodno-naučnih i društveno-naučnih predmeta (biologija, geografija, istorija, fizika i hemija).

Ovi kandidati se prijavljuju od 23. maja do 06. juna u bilo koju osnovnu školu na teritoriji Republike Srbije, kako bi pod istim uslovima stekli pravo na upis u prvi razred srednje škole. Ukoliko ovi kandidati konkurišu za upis u škole u kojima se polaže prijemni ispit, roditelji, odnosno drugi zakonski staratelji prijavu za polaganje prijemnog ispita mogu da podnesu na način iskazan u tački 5.1 Konkursa.

Sve podatke o učeničkim postignućima koji su od značaja u postupku sprovođenja završnog ispita, prijemnog ispita i upisa u srednju školu, učenik, odnosno njegov roditelj i drugi zakonski zastupnik (u daljem tekstu: korisnik) može da izvrši neposredno u školi ili preko Portala posvećenog upisu u srednju školu, čiji sadržaj ažurira Ministarstvo – mojasrednjaskola.gov.rs (u daljem tekstu: Portal).

Portalu Moja srednja škole može da pristupi neautorizovan i autorizovan korisnik. Autorizovani korisnik moće biti isključivo roditelj ili drugi zakonski zastupnik koji ima odgovarajuća prava pristupa do podataka o konkretnom učeniku na portalu Moj esDnevnik. Autorizovanom korisniku omogućene su sledeće elektronske usluge:

1) podnošenje prijave za polaganje prijemnog ispita u elektronskom obliku;
2) podnošenje prigovora na preliminarne rezultate prijemnog ispita u elektronskom obliku;
3) podnošenje prigovora na preliminarne rezultate završnog ispita u elektronskom obliku;
4) podnošenje liste želja uelektronskom obliku;
5) podnošenje prijave za upis u srednju školu u elektronskom obliku.

Neautorizovanom korisniku navedene usluge nisu dostupne, već isključivo statistički podaci, kao i pregled postignuća za konkretnu šifru učenika.

Kandidati za upis u prvi razred srednje škole koji su rođeni pre 31. avgusta 2005. godine mogu da konkurišu u svojstvu vanrednih učenika.

Kandidati za upis u prvi razred srednje škole koji su rođeni pre 31. avgusta 2005. godine, koji su konkurisali za upis na neki od obrazovnih profila/smerova gimnazija, predaju dokumenta, prijavljuju se za polaganje prijemnog ispita (za upis u muzičku školu na određene odseke), popunjavaju liste želja, rangiraju se i raspoređuju u nadležnoj školskoj upravi po posebnom postupku. O ovome će školska uprava blagovremeno i kontinuirano obaveštavati zainteresovane kandidate. Detaljnije informacije nalaze se u Konkursu u odeljku 7, koji se odnosi na pomenutu kategoriju kandidata.

2. POSEBNI USLOVI

Posebni uslovi za upis u određene obrazovne profile su:
a) Zdravstveni uslovi koji proističu iz zahteva rada koji su navedeni u odeljku 8. ovog Konkursa.
b) Posebne sposobnosti za upis u škole i odeljenja namenjena učenicima sa posebnim sposobnostima i umetničke škole, odnosno obrazovne profile u oblasti umetnosti, i u kojima se učenici proveravaju na prijemnom ispitu po programu i rasporedu koji će biti istaknut na oglasnoj tabli škole.

3. MERILA I NAČIN IZBORA KANDIDATA

Redosled kandidata za upis u gimnaziju i stručnu školu u četvorogodišnjem i trogodišnjem trajanju utvrđuje se na osnovu:
1) uspeha na završnom ispitu;
2) opšteg uspeha od šestog do osmog razreda osnovne škole;
3) rezultata postignutih na takmičenjima učenika osmog razreda osnovne škole.
Redosled kandidata za upis u škole za koje se polaže prijemni ispit utvrđuje se na osnovu:
1) uspeha na završnom ispitu;
2) opšteg uspeha od šestog do osmog razreda osnovne škole;
3) uspeha na prijemnom ispitu;
4) rezultata koje su kandidati postigli na takmičenjima u osnovnoj školi.

Kandidati koji se upisuju u školu pod povoljnijim uslovima radi postizanja pune ravnopravnosti, treba da ispune navedene uslove, pre primene merila i postupka za postizanje pune ravnopravnosti.

Kandidat može da ostvari ukupno najviše 100 bodova po osnovama uspeha na završnom ispitu i opšteg uspeha od šestog do osmog razreda osnovne škole.

Pravo na rangiranje radi upisa u gimnaziju i stručnu školu u četvorogodišnjem trajanju stiče kandidat koji je ostvario ukupno najmanje 50 bodova po osnovu uspeha na završnom ispitu i opšteg uspeha od šestog do osmog razreda osnovne škole.

3.1. Vrednovanje završnog ispita

Završni ispit se polaže u junskom roku u osnovnoj školi u kojoj je kandidat završio osmi razred (u matičnoj osnovnoj školi).

Na završnom ispitu učenici rešavaju tri testa: test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, matematike i kombinovani test iz prirodno-naučnih i društveno-naučnih predmeta (biologija, geografija, istorija, fizika i hemija), u skladu sa opštim standardima postignuća za kraj obaveznog obrazovanja.

Na osnovu uspeha na završnom ispitu kandidat može da osvoji najviše 40 bodova, odnosno najviše po 13 bodova na testu iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike i 14 bodova na kombinovanom testu.

Polaznik koji je završio osnovno obrazovanje i vaspitanje po programu funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih (u daljem tekstu: program FOOO) polaže završni ispit rešavanjem jednog testa, koji sadrži zadatke iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, iz matematike i iz prirodnih i društvenih nauka koje obuhvataju sadržaj iz biologije, geografije, istorije, fizike i hemije, uz opšte kompetencije, zajedničke za pojedine prirodne i društvene nauke.

Na osnovu uspeha na završnom ispitu polaznik može da osvoji najviše 40 bodova, odnosno najviše po 13 bodova na zadacima iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike i 14 bodova na zadacima iz biologije, geografije, istorije, fizike i hemije.

3.2. Vrednovanje opšteg uspeha

Opšti uspeh od šestog do osmog razreda osnovne škole iskazuje se brojem bodova tako što se opšti uspeh, ostvaren na kraju šestog, sedmog i osmog razreda, zaokružen na dve decimale, sabere i zatim pomnoži brojem četiri (4).

Na osnovu opšteg uspeha od šestog do osmog razreda kandidat može da ostvari najviše 60 bodova.

Kandidat koji je završio šesti razred osnovne škole u inostranstvu ili koji je u Republici Srbiji završio šesti razred u stranoj školi ostvaruje 20 bodova na osnovu opšteg uspeha u šestom razredu osnovne škole.

3.3. Vrednovanje uspeha na takmičenjima

Rezultati postignuti na takmičenjima učenika osnovne škole vrednuju se tako što se kandidatu bodovi osvojeni na takmičenjima dodeljuju na jedan od sledećih načina:

(1) kandidatu koji je u osmom razredu osnovne škole osvojio jedno od prva tri pojedinačna mesta na takmičenjima iz predmeta navedenih u Konkursu;

(2) izuzetno, u slučaju kada zbog ugroženosti bezbednosti i zdravlja učenika i zaposlenih nije bilo moguće da se održe takmičenja u osmom razredu, kandidatu koji je u sedmom razredu osnovne škole osvojio jedno od prva tri pojedinačna mesta na takmičenjima iz predmeta navedenih u Konkursu:

(3) u slučaju kada zbog ugroženosti bezbednosti i zdravlja učenika i zaposlenih nije bilo moguće da se održe takmičenja ni u osmom ni u sedmom razredu, kandidatu neće biti dodeljeni bodovi na način naveden u Konkursu.

Takmičenja čiji se rezultati boduju za upis u srednju školu jesu:

1) međunarodno takmičenje koje je u Kalendaru takmičenja i smotri učenika osnovnih škola:
– prvo mesto – dvanaest (12) bodova;
– drugo mesto – deset (10) bodova;
– treće mesto – osam (8) bodova.

2) republičko takmičenje koje je u Kalendaru takmičenja i smotri učenika osnovnih škola:
– prvo mesto – šest (6) bodova;
– drugo mesto – četiri (4) boda;
– treće mesto – dva (2) boda.

Kada je kandidat osvojio više pojedinačnih mesta na takmičenjima iz jednog ili više predmeta, uzima se u obzir najbolji ostvareni rezultat, odnosno najveći broj bodova.

Stručno društvo ili drugi organizator dostavlja postignute rezultate sa takmičenja Ministarstvu i osnovnoj školi koju učenik pohađa, najkasnije do 1. juna tekuće školske godine.

Prva tri mesta, u smislu Konkursa, jesu mesta koja odgovaraju prvom, drugom i trećem najboljem postignutom rezultatu na takmičenju iz podtač. (1) i (2), objavljenom na rang-listi.

Postignuti rezultati dostavljaju se u obliku rang-liste na kojoj su navedeni učenici koji ostvaruju pravo na dobijanje dodatnih bodova za upis.

Republička takmičenja čiji se rezultati vrednuju za upis jesu takmičenja iz predmeta koji su obuhvaćeni završnim ispitom i koja imaju najmanje tri nivoa takmičenja (školski, opštinski, okružni, republički), i to:
1) srpski jezik:
– Takmičenje iz srpskog jezika i jezičke kulture – Društvo za srpski jezik i književnost Srbije;
2) maternji jezik:
– Takmičenje u znanju bugarskog jezika i jezičke kulture – Udruženje „Matica Bugara u Srbiji”;
– Republičko takmičenje iz mađarskog jezika i jezičke kulture – Filozofski fakultet Novi Sad, Odsek za hungarologiju;
– Takmičenje iz rumunskog jezika i jezičke kulture – Filozofski fakultet Novi Sad, Odsek za rumunistiku;
– Republičko takmičenje iz rusinskog jezika i jezičke kulture – Društvo za rusinski jezik, književnost i kulturu;
– Takmičenje u znanju slovačkog jezika i jezičke kulture – Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine, Slovakističko vojvođansko društvo;
– Takmičenje u znanju hrvatskog jezika i jezičke kulture – Nacionalni savet hrvatske nacionalne manjine;
– Takmičenje iz bosanskog jezika – Nacionalni savet bosanske nacionalne manjine;
3) matematika:
– Takmičenje učenika osnovnih škola iz matematike – Društvo matematičara Srbije;
4) istorija:
– Takmičenje u poznavanju opšte i nacionalne istorije – Društvo istoričara Srbije „Stojan Novaković”,
Beograd;
5) geografija:
– Takmičenje u poznavanju opšte i nacionalne geografije – Srpsko geografsko društvo;
6) biologija:
– Takmičenje iz biologije – Srpsko biološko društvo;
7) fizika:
– Takmičenje učenika osnovnih škola iz fizike – Društvo fizičara Srbije i Fizički fakultet, Beograd;
8) hemija:
– Takmičenje iz hemije – Srpsko hemijsko društvo.

Međunarodna takmičenja čiji se rezultati vrednuju za upis jesu takmičenja iz predmeta koji su obuhvaćeni završnim ispitom, i to:
1) matematika:
– Juniorska balkanska matematička olimpijada – Društvo matematičara Srbije;
2) fizika:
– Međunarodna juniorska naučna olimpijada – Društvo fizičara Srbije i Fizički fakultet, Beograd.

3.4. Uvećavanje broja bodova na osnovu upisa pod povoljnijim
uslovima radi postizanja pune ravnopravnosti

Na osnovu Pravilnika o upisu učenika u srednju školu, učenicima – pripadnicima romske nacionalne manjine, koji su prijavljeni za upis u srednju školu pod povoljnijim uslovima, radi postizanja pune ravnopravnosti, broj bodova koji ostvare na osnovu uspeha iz škole i na osnovu završnog ispita uvećava se za 30 odsto od broja bodova koji im nedostaje do 100 bodova. Ukoliko ovi učenici žive u porodici koja je korisnik novčane socijalne pomoći, broj bodova koji ostvare na osnovu uspeha iz škole i na osnovu završnog ispita uvećava se za 35 odsto od broja bodova koji im nedostaje do 100 bodova.

Na osnovu Pravilnika o upisu učenika u srednju školu, polaznicima koji su završili program osnovnog obrazovanja odraslih, koji su prijavljeni za upis u srednju školu pod povoljnijim uslovima, radi postizanja pune ravnopravnosti, broj bodova koji ostvare na osnovu uspeha iz škole i na osnovu završnog ispita uvećava se za 30 odsto od broja bodova koji im
nedostaje do 100 bodova. Ukoliko ovi polaznici žive u porodici koja je korisnik novčane socijalne pomoći, broj bodova koji ostvare na osnovu uspeha iz škole i na osnovu završnog ispita uvećava se za 35 odsto od broja bodova koji im nedostaje do 100 bodova.

Ukoliko u istoj srednjoj školi ima više odeljenja istog obrazovnog profila, učenici – pripadnici romske nacionalnemanjine i polaznici koji su završili program osnovnog obrazovanja odraslih se ravnomerno raspodeljuju po odeljenjima.

Prilikom ostvarivanja prava na upis u srednju školu kandidat može da koristi pravo na dodatne bodove samo po jednom od navedenih osnova.

3.5. Organizovanje i sprovođenje završnog ispita

Završni ispit organizuju i sprovode, u matičnim osnovnim školama, komisije za sprovođenje završnog ispita, u skladu sa sledećim rokovima:
1) Prijavljivanje kandidata iz Republike Srpske vrši se u osnovnim školama od 23. maja do 06. juna;
2) Prijavljivanje kandidata starijih od sedamnaest godina (vanrednih učenika) vršiće se u školskim upravama Ministarstva od 23. do 27. avgusta. Sve informacije u vezi s postupkom upisa kandidati će moći da dobiju u sedištu školske uprave.
3) Polaganje završnog ispita obaviće se u sledećim terminima:
– rešavanje testa iz srpskog (maternjeg) jezika 27. juna od 09.00 do 11.00 časova;
– rešavanje testa iz matematike i testa za polaznike po programu FOOO: 28. juna od 09.00 do 11.00 časova;
– rešavanje kombinovanog testa 29. juna od 09.00 do 11.00 časova.
4) Portal Moja srednja škola objaviće preliminarne rezultate završnog ispita 01. jula do 9.00 časova;
5) Prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate završnog ispita (elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi): 01. jula od 9.00 do 16.00 časova;
6) Dostavljanje odgovora prvostepene komisije na prigovore učenika na preliminarne rezultate završnog ispita (elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi): 01. jula posle 16.00 časova i 02. jula do 9.00 časova;
7) Prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate završnog ispita (elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi) – za drugostepenu komisiju: 02. jula od 9.00 do 16.00 časova;
8) Dostavljanje odgovora drugostepene komisije na prigovore učenika na preliminarne rezultate završnog ispita (elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi): 02. jula posle 18.00 časova;
9) Objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita (na Portalu i u matičnim osnovnim školama): 05. jula do 8.00 časova.

3.6. Redosled kandidata i izražavanje opredeljenja za dalje školovanje

Posle utvrđivanja ukupnog broja bodova po svim osnovama, navedenim u Konkursu, kandidat za upis u školu, njegov roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik ima pravo da na dva načina izrazi najviše 20 opredeljenja za dalje školovanje, u skladu sa zakonom, i to:

1) na Portalu mojasrednjaskola.gov.rs, elektronskim putem;
2) u matičnoj osnovnoj školi, pismenim putem.

Svako opredeljenje za dalje školovanje sadrži, prema listi obrazovnih profila objavljenoj u Konkursu i na Portalu, šifru i naziv smera gimnazije, odnosno obrazovnog profila za koje učenik konkuriše.
Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik kandidata potvrđuje da je saglasan sa brojem i rasporedom opredeljenja kandidata za upis u srednju školu na poslednjoj prijavi koju je podneo elektronskim putem na Portalu.

Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik kandidata svojim potpisom na obrascu liste opredeljenja, ukoliko u matičnoj osnovnoj školi pismenim putem neposredno izražava opredeljenja za dalje školovanje, potvrđuje da je saglasan sa brojem i rasporedom opredeljenja kandidata za upis u srednju školu.

Na osnovu opredeljenja kandidata i broja bodova po svim osnovama, navedenim u Konkursu, vrši se raspoređivanje kandidata po srednjim školama prema tipu škole, smerovima gimnazije, odnosno obrazovnim profilima.

Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik može da izvrši uvid u raspoređivanje kandidata u školu, smer gimnazije, odnosno obrazovni profil, u skladu sa zakonom, i to:

1) na Portalu mojasrednjaskola.gov.rs;
2) u matičnoj osnovnoj školi.

Spiskovi raspoređenih kandidata dostavljaju se matičnim osnovnim školama i odgovarajućim srednjim školama.

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u srednju školu ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je:

1) nosilac Diplome „Vuk Karadžić”;
2) osvojio veći broj bodova na takmičenjima iskazan u tački 3.3. Konkursa;
3) osvojio veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.

4. RASPOREĐIVANjE I UPIS KANDIDATA KOJI NE POLAŽU PRIJEMNI ISPIT

Raspoređivanje i upis kandidata u škole za koje se ne polaže prijemni ispit obaviće se u sledećim rokovima:
1) Kandidati, njihovi roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici podnose listu opredeljenja na dva načina:
– na Portalu mojasrednjaskola.gov.rs elektronskim putem od 05. jula od 8.00 časova do 06. jula do 24.00 časa, kao autorizovani korisnik;
– neposredno u matičnim osnovnim školama prijavu sa opredeljenjima na listi želja 06. i 07. jula od 8.00 do 15.00 časova;
2) Kandidati proveravaju tačnost liste želja (elektronskim putem i neposredno u školi) 09. jula od 8.00 časova;
3) Kandidati podnose prigovore na objavljene liste želja neposredno u osnovnoj školi 09. jula od 8.00 do 15.00 časova;
4) Objavljivanje zvanične liste želja 11. jula do 8.00 časova;
5) Zvanične rezultate raspodele kandidata po srednjim školama i smerovima gimnazija, odnosno obrazovnim profilima
objavljuju se na Portalu, u matičnoj osnovnoj školi i srednjoj školi 13. jula do 8.00 časova;
6) Kandidati koji su raspoređeni za upis u srednju školu podnose prijavu za upis u srednju školu u koju su raspoređeni na tri načina:
– na Portalu, elektronskim putem, 14. jula od 8.00 časova do 20. jula do 24.00 časa;
– neposredno u srednjoj školi 14. i 15. jula od 8.00 do 15.00 časova;
– upis u muzičke i baletske škole i u Školu za muzičke talente u Ćupriji, neposredno u školama 05. jula od 8.00 do 16.00 časova.
7) Spisak preostalih slobodnih mesta za upis u drugom krugu objavljuje se na Portalu i u matičnim osnovnim školama 13. jula.
8) Neraspoređeni kandidati podnose listu želja za upis u srednje škole koje imaju slobodnih mesta 14. jula od 8.00 do 15.00 časova, elektronskim putem i u matičnim osnovnim školama.
9) Konačni raspored kandidata po srednjim školama i obrazovnim profilima, odnosno po smerovima gimnazija u drugom upisnom krugu objavljuje se na Portalu i u matičnoj osnovnoj školi 15. jula do 24.00 časa.
10) Upis ovih kandidata obaviće se 16. jula od 8.00 do 15.00 časova neposredno u srednjoj školi.

5. UPIS KANDIDATA KOJI POLAŽU PRIJEMNI ISPIT

Prijemni ispit za proveru posebnih sposobnosti polažu kandidati koji se upisuju u:

– umetničku školu (muzička škola, baletska škola i umetnička škola likovne oblasti), odnosno za obrazovni profil u oblasti umetnosti,
– odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima (odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za sport, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju i odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizuelnu umetnost),
– školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku,
– školu za talentovane učenike (Škola za muzičke talente u Ćupriji).

Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik može da podnese prijavu za polaganje prijemnog ispita na dva načina, u skladu sa zakonom, i to:
1) na Portalu, kao autorizovani korisnik, elektronskim putem;
2) na Portalu, kao neautorizovani korisnik, elektronskim putem;
3) u školi u kojoj se prijavljuje za polaganje prijemnog ispita pismenim putem;
4) u matičnoj osnovnoj školi, pismenim putem.

Prijemni ispit polaže se u odgovarajućoj srednjoj školi, odnosno drugoj ustanovi koju odredi Ministarstvo u periodu od 13–22. maja 2022. godine. Detaljnije informacije u vezi sa polaganjem prijemnog ispita kandidati će moći da dobiju u odgovarajućoj srednjoj školi i na internet stranici Ministarstva.

Na prijemnom ispitu proveravaju se odgovarajuća znanja stečena u prethodnom obrazovanju i posebne sposobnosti kandidata koje su neophodne za određenu školu, odnosno obrazovni profil.

Kandidati koji su položili prijemni ispit rangiraju se prema ukupnom broju bodova koje imaju po svim osnovama koje se vrednuju za upis u odgovarajuću srednju školu, odnosno obrazovni profil.

Kandidati koji su položili prijemni ispit i konkurišu za upis u:

– umetničku školu likovne oblasti, odnosno obrazovni profil u oblasti umetnosti,
– odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke,
– odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku,
– odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku,
– odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za sport,
– odeljenje za učenike s posebnim sposobnostima za fiziku,
– odeljenje za učenike s posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju,
– odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju,
– odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizuelnu umetnost i
– školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku

mogu da izraze najviše 20 opredeljenja za dalje školovanje iz tačke 3.6 Konkursa na dva načina:

1) na Portalu, kao autorizovani korisnik, elektronskim putem;
2) u matičnoj osnovnoj školi, pismenim putem.

Opredeljenje kandidata sadrži: šifru učenika, naziv škole, mesto škole, šifru i naziv obrazovnog profila, tipa ili smera gimnazije, u skladu s podacima objavljenim u Konkursu.

Opredeljenja ovih kandidata mogu biti kako obrazovni profili za koje su položili odgovarajući prijemni ispit, tako i ostali obrazovni profili (za koje se ne polaže prijemni ispit).

Na osnovu opredeljenja kandidata i broja bodova na jedinstvenoj rang-listi, kandidati se raspoređuju po tipu, smerovima, odnosno obrazovnim profilima, kao i srednjim školama.

Spiskovi raspoređenih kandidata dostavljaju se matičnim osnovnim školama i odgovarajućim srednjim školama.

Kandidati koji su položili odgovarajući prijemni ispit mogu da konkurišu u svim školama u Republici Srbiji u kojima je Konkursom određen upis u škole i odeljenja za koje je uslov položen odgovarajući prijemni ispit.

Prilikom iskazivanja opredeljenja za dalje školovanje (popunjavanja liste želja), ovi kandidati, ukoliko su položili odgovarajući prijemni ispit za više škola ili obrazovnih profila za koje je uslov položen odgovarajući prijemni ispit, opredeljenja iskazuju po redosledu koji odgovara interesovanjima kandidata.

Obaveštenje o popunjavanju liste želja biće istaknuto na oglasnoj tabli škole u kojoj polažu prijemni ispit, kao i u matičnoj osnovnoj školi.

Raspoređivanje i upis ovih kandidata obavlja se u istim rokovima kao i upis kandidata u škole za koje se ne polaže prijemni ispit, osim za kandidate koji upisuju muzičke i baletske škole, što je naznačeno u Kalendaru aktivnosti.

5.1 Prijavljivanje i polaganje prijemnog ispita

1) Prijavljivanje kandidata i podnošenje dokumenata u umetničku školu (muzička škola, baletska škola i umetnička škola likovne oblasti), odnosno za obrazovni profil u oblasti umetnosti, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za sport, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima
za računarstvo i informatiku, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju i odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizuelnu umetnost i školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku:
– od 04. do 07. aprila elektronskim putem na Portalu mojasrednjaskola.gov.rs, i to:
(1) kao autorizovani korisnici, elektronskim putem, za učenike koji su evidentirani u centralnoj bazi Ministarstva i koji su dobili osmocifrene identifikacione šifre;
(2) kao neautorizovani korisnici, za učenike koji nisu evidentirani u centralnoj bazi Ministarstva i koji nemaju osmocifrene identifikacione šifre;
– 07. i 08. aprila od 9.00 do 16.00 časova neposredno u srednjoj školi koja sprovodi prijemni ispit, podnošenjem
obrasca prijave za polaganje prijemnog ispita;

2) Prijavljivanje kandidata za vanredne učenike starije od 17 godina (za upis u muzičku školu na određene odseke) i
podnošenje dokumenata za polaganje prijemnih ispita: od 12. do 16. aprila u nadležnoj školskoj upravi;
3) Polaganje prijemnog ispita u muzičkim školama: 7, 8. i 9. maja;
4) Prijemni ispit (ispit iz francuskog, italijanskog, ruskog, nemačkog i engleskog jezika) za upis u školu u kojoj se deo
nastave ostvaruje na stranom jeziku: 8. i 9. maja;
5) Polaganje prijemnog ispita u baletskim školama: 9, 10. i 11. maja;
6) Polaganje prijemnog ispita za odeljenja za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku: 8. maja;
7) Polaganje prijemnog ispita za odeljenja za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku i za odeljenja za učenike sa
posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku: 9. maja;
8) Polaganje prijemnih ispita za odeljenja za učenike s posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju: 15. maja;
9) Polaganje prijemnih ispita za odeljenja za učenike s posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju: 16. maja;
10) Polaganje prijemnog ispita za odeljenja za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke (srpski/maternji
jezik i strani jezik): 15. i 16. maja;
11) Polaganje prijemnog ispita u umetničkim školama likovne oblasti, odnosno za obrazovne profile u oblasti umetnosti: 14, 15. i 16. maja;
12) Polaganje prijemnih ispita za odeljenja učenika sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizuelnu umetnost:
16. maja;
13) Prijavljivanje kandidata i podnošenje potvrda o ostvarenim sportskim rezultatima za upis u odeljenja za učenike sa
posebnim sposobnostima za sport: 15. i 17. maja;
14) Objavljivanje preliminarnih rezultata prijemnog ispita: od 10. do 18. maja (detaljna obaveštenja u srednjim školama
koje sprovode prijemni ispit);
15) Podnošenje i rešavanje prigovora na preliminarne rezultate prijemnog ispita: od 10. do 18. maja (detaljna obaveštenja u srednjim školama koje sprovode prijemni ispit);
16) Konačni rezultati prijemnih ispita biće objavljeni do 19. maja do 8.00 časova.

5.2. Upis u školu po programu za učenike sa posebnim sposobnostima

Kandidat se upisuje u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju i odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizuelnu umetnost prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu:
1) uspeha na prijemnom ispitu;
2) uspeha na završnom ispitu;
3) uspeha u prethodnom školovanju, i to:
– opšteg uspeha od šestog do osmog razreda osnovne škole;
– rezultata postignutih na takmičenjima u osnovnoj školi.

Kandidatu koji konkuriše za upis u bilo koju od škola navedenih u tački 5.1. Konkursa, rezultati koje je ostvario na takmičenjima vrednuju se na način iskazan u tački 3.3. ovog Konkursa, osim u slučaju vrednovanja rezultata takmičenja iz predmeta koji su od posebnog značaja za određeni smer gimnazije, odnosno obrazovni profil, i to:

1) kandidatu koji konkuriše za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke, takmičenje iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i jezičke kulture ili stranog jezika vrednuje se na način iskazan u podtački 5.1.1. Konkursa;
2) kandidatu koji konkuriše za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku, takmičenje iz matematike vrednuje se na način iskazan u podtački 5.1.2. Konkursa;
3) kandidatu koji konkuriše za odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku takmičenja iz fizike ili matematike vrednuju se na način iskazan u podtački 5.1.3. Konkursa;
4) kandidatu koji konkuriše za odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju, takmičenja iz biologije ili hemije vrednuju se na način iskazan u podtački 5.1.4. Konkursa;
5) kandidatu koji konkuriše za odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju, takmičenja iz geografije ili istorije vrednuju se na način iskazan u podtački 5.1.5. Konkursa;
6) kandidatu koji konkuriše za odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku, takmičenja iz matematike, fizike ili informatike i računarstva vrednuju se na način iskazan u tački 5.2. Konkursa;
7) kandidatu koji konkuriše za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku takmičenje iz stranog jezika vrednuje se na način propisan tačkom 5.4. Konkursa.

Izuzetno, u slučaju kada zbog ugroženosti bezbednosti i zdravlja učenika i zaposlenih nije bilo moguće da se održe sva takmičenja koja se boduju za odgovarajuće odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima, iz tačke 3.3. Konkursa ni u osmom ni u sedmom razredu, kandidatu neće biti dodeljeni bodovi na način naveden u Konkursu.

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u umetničku školu likovne oblasti, odnosno na obrazovni profil u oblasti umetnosti, filološku gimnaziju i odeljenje, Matematičku gimnaziju i odeljenje, gimnaziju i odeljenje za sportiste, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku u gimnaziji, odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju u gimnaziji i školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku, ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je:
1) nosilac Diplome „Vuk Karadžić”;
2) ostvario veći ukupan broj bodova na prijemnom ispitu, odnosno osvojio veći broj bodova na osnovu ostvarenih sportskih rezultata za upis u gimnaziju i odeljenje za sportiste;
3) osvojio veći broj bodova na takmičenjima iskazan u tački 3.3. Konkursa;
4) osvojio veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.

5.2.1. Upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke

Za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke kandidat polaže prijemni ispit iz dva dela:
1. test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i književnosti;
2. test iz stranog jezika (engleski, francuski, nemački i ruski jezik).
Testovi se polažu u skladu sa opštim standardima postignuća za kraj obaveznog obrazovanja.
Test iz stranog jezika polaže se iz engleskog, francuskog, nemačkog ili ruskog jezika, u zavisnosti od opredeljenja kandidata za jezik koji će izučavati.

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke može da ostvari najviše po 120 bodova iz svakog dela prijemnog
ispita, odnosno ukupno 240 bodova.

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke je položio prijemni ispit ako je ostvario najmanje po 60 bodova iz svakog dela prijemnog ispita.

Kandidati koji su položili prijemni ispit (najmanje 60 bodova iz svakog dela prijemnog ispita) mogu iskazati opredeljenje za:
– jezik koji su položili na prijemnom ispitu,
– jezik koji su učili kao drugi u osnovnoj školi,
– italijanski jezik,
– španski jezik,
– japanski jezik,
– kineski jezik,
– norveški jezik,
– klasične jezike.
Prilikom rangiranja u odeljenjima za engleski jezik, kandidati se rangiraju na osnovu ukupno osvojenog broja bodova, bez obzira na jezik koji su položili na prijemnom ispitu.

Prilikom rangiranja u odeljenjima za francuski jezik, prvo se rangiraju kandidati koji su na prijemnom ispitu položili francuski jezik, a u slučaju da posle rangiranja tih kandidata odeljenje ne bude popunjeno, do broja predviđenog za upis rangiraju se kandidati koji su na prijemnom ispitu položili ostale jezike.

Prilikom rangiranja u odeljenjima za nemački jezik, prvo se rangiraju kandidati koji su na prijemnom ispitu položili nemački jezik, a u slučaju da posle rangiranja tih kandidata odeljenje ne bude popunjeno, do broja predviđenog za upis rangiraju se kandidati koji su na prijemnom ispitu položili ostale jezike.

Prilikom rangiranja u odeljenjima za ruski jezik, prvo se rangiraju kandidati koji su na prijemnom ispitu položili ruski jezik, a u slučaju da posle rangiranja tih kandidata odeljenje ne bude popunjeno, do broja predviđenog za upis rangiraju se kandidati koji su na prijemnom ispitu položili ostale jezike.

Kandidat koji položi prijemni ispit u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke ne ispunjava uslov za upis u školu u kojoj se deo nastave odvija na stranom jeziku.

Ukoliko su kandidati polagali ispit iz mađarskog jezika i književnosti, kao maternjeg jezika, mogu da konkurišu u sva odeljenja za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke na mađarskom jeziku, koja su određena Konkursom.

Takmičenja učenika osnovne škole koja su od značaja za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke, u smislu ovog konkursa, jesu takmičenja iz srpskog jezika, odnosno maternjeg jezika i jezičke kulture i stranog jezika, u organizaciji:
1) srpski jezik:
– Takmičenje iz srpskog jezika i jezičke kulture – Društvo za srpski jezik i književnost Srbije;
2) maternji jezik:
– Takmičenje u znanju bugarskog jezika i jezičke kulture – Udruženje „Matica Bugara u Srbiji”;
– Republičko takmičenje iz mađarskog jezika i jezičke kulture – Filozofski fakultet Novi Sad, Odsek za hungarologiju;
– Takmičenje iz rumunskog jezika i jezičke kulture – Filozofski fakultet Novi Sad, Odsek za rumunistiku;
– Republičko takmičenje iz rusinskog jezika i jezičke kulture – Društvo za rusinski jezik, književnost i kulturu;
– Takmičenje u znanju slovačkog jezika i jezičke kulture – Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine, Slovakističko vojvođansko društvo;
– Takmičenje u znanju hrvatskog jezika i jezičke kulture – Nacionalni savet hrvatske nacionalne manjine;
– Takmičenje iz bosanskog jezika – Nacionalni savet bosanske nacionalne manjine;
3) za strane jezike (engleski, nemački, ruski, francuski, italijanski i španski):
– Društvo za strane jezike i književnosti.

Kandidatu koji je osvojio prvo, drugo ili treće mesto na republičkom takmičenju u osmom razredu osnovne škole iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i jezičke kulture ili stranog jezika, dodeljuje se po 60 bodova za prvo mesto, 50 bodova za drugo mesto i 40 bodova za treće mesto.

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u filološku gimnaziju i odeljenje ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je:
1) nosilac Diplome „Vuk Karadžić”;
2) ostvario veći ukupan broj bodova na prijemnom ispitu;
3) osvojio veći broj bodova na takmičenjima iskazan u tački 3.3. Konkursa;
4) osvojio veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.

5.2.2. Upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku

Za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku kandidat polaže prijemni ispit koji se sastoji iz izrade testa iz matematike.

Test se polaže u skladu sa opštim standardima postignuća za kraj obaveznog obrazovanja.

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku može da ostvari najviše 240 bodova na testu iz matematike.

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku je položio prijemni ispit ako je ostvario najmanje 120 bodova na testu iz matematike.

Kandidat koji položi prijemni ispit za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku, može da konkuriše za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku u gimnaziji i odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku.

Kandidati koji polože prijemni ispit za odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku mogu da konkurišu za upis i u svim školama u Republici Srbiji koje prema Konkursu upisuju navedena odeljenja.

Takmičenje učenika osnovne škole koje je od značaja za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku, u smislu ovog Konkursa, jeste takmičenje iz matematike, u organizaciji Društva matematičara Srbije (Takmičenje učenika osnovnih škola iz matematike).

Kandidatu koji je osvojio prvo, drugo ili treće mesto na republičkom takmičenju iz matematike u osmom razredu osnovne škole, dodeljuje se 120 bodova za prvo mesto, 100 bodova za drugo mesto i 80 bodova za treće mesto.

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je:
1) nosilac Diplome „Vuk Karadžić”;
2) ostvario veći ukupan broj bodova na prijemnom ispitu;
3) osvojio veći broj bodova na takmičenjima iskazan u tački 3.3. Konkursa;
4) osvojio veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.

5.2.3. Upis u odeljenje za učenike s posebnim sposobnostima za fiziku

Za upis u odeljenje gimnazije za učenike s posebnim sposobnostima za fiziku, kandidat polaže prijemni ispit:
1. test iz fizike;
2. test iz matematike.

Testovi se polažu u skladu sa opštim standardima postignuća za kraj obaveznog obrazovanja.

Kandidat može da izabere da li polaže jedan ili oba testa.

Test iz matematike istovetan je testu iz matematike koji polažu kandidati za upis u odeljenje gimnazije za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku.

Za upis u odeljenje gimnazije za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku kandidat može da ostvari najviše po 240 bodova iz svakog testa.

Ako je kandidat polagao oba testa, računa se samo bolji rezultat.

Ako je kandidat polagao oba testa i iz svakog od testova osvojio isti broj bodova, računa se broj bodova samo jednog testa.

Kandidat za upis u odeljenje za učenike s posebnim sposobnostima za fiziku položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 120 bodova na testu iz fizike ili najmanje 120 bodova na testu iz matematike.

Kandidat koji položi prijemni ispit za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku, može da konkuriše za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku.

Takmičenja učenika osnovne škole, koja su od značaja za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku, u smislu ovog Konkursa, jesu takmičenja iz fizike i matematike, u organizaciji:
1) za matematiku – Društvo matematičara Srbije (Takmičenje učenika osnovnih škola iz matematike);
2) za fiziku – Društvo fizičara Srbije i Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu (Takmičenje učenika osnovnih škola iz fizike).

Kandidatu koji je osvojio prvo, drugo ili treće mesto na republičkom takmičenju u osmom razredu osnovne škole iz
fizike ili matematike, dodeljuje se po 120 bodova za prvo mesto, 100 bodova za drugo mesto i 80 bodova za treće mesto.

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je:
1) nosilac Diplome „Vuk Karadžić”;
2) ostvario veći ukupan broj bodova na prijemnom ispitu;
3) osvojio veći broj bodova na takmičenjima iskazan u tački 3.3. Konkursa;
4) osvojio veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.

5.2.4. Upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju

Za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju kandidat polaže prijemni ispit:
1) test iz biologije;
2) test iz hemije.

Testovi se polažu u skladu sa opštim standardima postignuća za kraj obaveznog obrazovanja.

Kandidat bira da li će polagati jedan ili oba testa.

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju može da ostvari najviše po 240 bodova na svakom testu.

Ako je kandidat polagao oba testa, računa se samo bolji rezultat.

Ako je kandidat polagao oba testa i na svakom osvojio isti broj bodova, boduje se rezultat ostvaren samo na jednom testu.

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 120 bodova na testu iz biologije, ili najmanje 120 bodova na testu iz hemije.

Takmičenja učenika osnovne škole, koja su od značaja za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju, u smislu ovog Pravilnika, jesu takmičenja iz biologije i hemije.

Stručna društva i drugi organizatori takmičenja iz stava 1. ovog člana jesu:
1) biologija:
– Takmičenje iz biologije – Srpsko biološko društvo;
2) hemija:
– Takmičenje iz hemije – Srpsko hemijsko društvo.

Kandidatu, koji je osvojio prvo, drugo ili treće mesto na republičkom takmičenju u osmom razredu osnovne škole iz biologije ili hemije, dodeljuje se po 120 bodova za prvo mesto, 100 bodova za drugo mesto i 80 bodova za treće mesto.

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je:
1) nosilac Diplome „Vuk Karadžić”;
2) ostvario veći ukupan broj bodova na prijemnom ispitu;
3) osvojio veći broj bodova na takmičenjima iskazan u tački 3.3. Konkursa;
4) osvojio veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.

5.2.5. Upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju

Za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju kandidat polaže prijemni ispit:
1) test iz istorije,
2) test iz geografije.

Testovi se polažu u skladu sa opštim standardima postignuća za kraj obaveznog obrazovanja.

Kandidat bira da li će polagati jedan ili oba testa.

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju može da ostvari najviše po 240 bodova na svakom testu.

Ako je kandidat polagao oba testa, računa se samo bolji rezultat.

Ako je kandidat polagao oba testa i na svakom osvojio isti broj bodova, boduje se rezultat ostvaren samo na jednom testu.

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 120 bodova na testu iz istorije ili najmanje 120 bodova na testu iz geografije.

Takmičenja učenika osnovne škole, koja su od značaja za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju, u smislu ovog Konkursa, jesu takmičenja iz geografije i istorije, u organizaciji:

1) za geografiju – Srpsko geografsko društvo (Takmičenje u poznavanju opšte i nacionalne geografije);
2) za istoriju – Društvo istoričara Srbije „Stojan Novaković”, Beograd (Takmičenje u poznavanju opšte i nacionalne
istorije).

Kandidatu koji je, na republičkom takmičenju, koje je održano na način opisan u tački 3.3. podtač. (1) i (2) ovog Konkursa, osvojio prvo, drugo ili treće mesto iz geografije ili istorije dodeljuje se po 120 bodova za prvo mesto, 100 bodova za drugo mesto i 80 bodova za treće mesto.

5.2.6. Upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizuelnu umetnost

Za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizuelnu umetnost kandidat polaže prijemni ispit iz poznavanja opšte kulture.

Test se polaže u skladu sa opštim standardima postignuća za kraj obaveznog obrazovanja.

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizuelnu umetnost može da ostvari najviše 240 bodova na testu.

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizuelnu umetnost položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 120 bodova na testu iz poznavanja opšte kulture.

5.2.7 Upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku

Za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku kandidat polaže prijemni ispit na kome rešava test iz matematike.

Test iz matematike se polaže u skladu sa opštim standardima postignuća za kraj obaveznog obrazovanja.

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku može da ostvari najviše 240 bodova na testu iz matematike.

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 120 bodova na testu iz matematike.

Kandidat koji položi prijemni ispit za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku, može da konkuriše za upis u odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku.

Kandidati koji polože prijemni ispit za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku mogu da konkurišu za upis u svim gimnazijama u Republici Srbiji koje prema Konkursu upisuju navedena odeljenja.

Takmičenja učenika osnovne škole koja su od značaja za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku, u smislu ovog Konkursa, jesu takmičenja iz matematike, fizike i informatike i računarstva, u organizaciji:
1) za matematiku – Društvo matematičara Srbije (Takmičenje učenika osnovnih škola iz matematike);
2) za fiziku – Društvo fizičara Srbije i Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu (Takmičenje učenika osnovnih škola iz fizike);
3) za informatiku i računarstvo – Društvo matematičara Srbije (Takmičenje učenika osnovnih škola iz računarstva).

Kandidatu koji je osvojio prvo, drugo ili treće mesto na republičkom takmičenju u osmom razredu osnovne škole iz matematike, fizike ili informatike i računarstva, dodeljuje se po 120 bodova za prvo mesto, 100 bodova za drugo mesto i 80 bodova za treće mesto.

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je:
1) nosilac Diplome „Vuk Karadžić”;
2) ostvario veći ukupan broj bodova na prijemnom ispitu;
3) osvojio veći broj bodova na takmičenjima iskazan u tački 3.3. Konkursa;
4) osvojio veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.

5.3. Upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za sport

Za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za sport kandidat dostavlja potvrdu o ostvarenim sportskim rezultatima, koje je kandidat ostvario u osmom razredu osnovne škole.

Izuzetno, u slučaju kada zbog ugroženosti bezbednosti i zdravlja učenika i zaposlenih nije bilo moguće da kandidat ostvari sportske rezultate u osmom razredu, kandidat dostavlja potvrdu o ostvarenim sportskim rezultatima koje je ostvario u sedmom razredu osnovne škole. U slučaju kada zbog ugroženosti bezbednosti i zdravlja učenika i zaposlenih nije bilo moguće da se održe prvenstva ni u osmom ni u sedmom razredu, kandidatu neće biti dodeljeni bodovi na način propisan Konkursom.

Potvrdu izdaje nadležni nacionalni granski sportski savez, koji je registrovan u ministarstvu nadležnom za poslove sporta.

Postignuti sportski rezultati vrednuju se tako što se kandidatu za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za sport dodeljuju sledeći bodovi:
1) ako nastupa za reprezentaciju Republike Srbije, odnosno ako se nalazi na spisku reprezentativaca, za one sportove koji nemaju reprezentativna takmičenja uzrasta do 14 godina – (10) deset bodova,
2) ako je osvojio medalju u sportskom takmičenju na prvenstvu Republike Srbije, pojedinačno ili kao član ekipe – osam (8) bodova za zlatnu medalju, sedam (7) bodova za srebrnu medalju i šest (6) bodova za bronzanu medalju.

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za sport ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je:
1) nosilac Diplome „Vuk Karadžić”;
2) osvojio veći broj bodova na osnovu ostvarenih sportskih rezultata za upis u gimnaziju i odeljenje za sportiste;
3) osvojio veći broj bodova na takmičenjima iskazan u tački 3.3. Konkursa;
4) osvojio veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.

5.4. Upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku

Upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku obavlja se za odeljenja opšteg tipa gimnazije, društvenojezičkog i prirodno-matematičkog smera, kao i za obrazovne profile u stručnim školama, koji su određeni ovim Konkursom.

Prijemni ispit za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku sastoji se iz provere znanja stranog jezika.

Na prijemnom ispitu proveravaju se znanja iz sve četiri jezičke veštine (slušanje, čitanje, pisanje i govor) na nivou A2 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike.

Prijemni ispit za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku sastoji se iz dva dela, i to:
1) izrade pismenog testa iz stranog jezika i
2) usmene provere znanja stranog jezika.

Kandidat na pismenom testu iz stranog jezika može da ostvari najviše 15 bodova.

Kandidat ispunjava uslov za usmenu proveru znanja stranog jezika ukoliko na pismenom testu iz stranog jezika ostvari najmanje 9 bodova.

Kandidat na usmenoj proveri znanja može da ostvari najviše 5 bodova.

Prijemni ispit polaže se u odgovarajućoj srednjoj školi.

Kandidat za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku može da ostvari najviše 20 bodova na prijemnom ispitu iz stranog jezika.

Kandidat za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 14 bodova iz stranog jezika.

Kandidat koji položi prijemni ispit za upis u školu u kojoj se deo nastave odvija na stranom jeziku ne ispunjava uslov za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke.

Kandidat za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku, i koji konkuriše za upis u gimnaziju, može da ostvari najviše 20 bodova na prijemnom ispitu iz stranog jezika.

Kandidatu za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku, i koji konkuriše za upis u obrazovni profil u stručnoj školi, položeni prijemni ispit predstavlja uslov za upis datog profila, bez dodavanja dodatnih bodova prilikom rangiranja.

Kandidati koji polože prijemni ispit u školi u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku za odgovarajući jezik mogu da konkurišu za upis u škole u kojima se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku u svim školama u Republici Srbiji koje prema Konkursu upisuju navedena odeljenja za jezik za koji su položili prijemni ispit.

Takmičenje učenika osnovne škole koja su od značaja za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku, u smislu ovog Konkursa, jeste takmičenje iz stranog jezika, u organizaciji Društva za strane jezike i književnosti (engleski, nemački, ruski, francuski, italijanski i španski).

Kandidatu koji je osvojio prvo, drugo ili treće mesto na republičkom takmičenju u osmom razredu osnovne škole iz stranog jezika, dodeljuje se po 6 bodova za prvo mesto, 4 boda za drugo mesto i 2 boda za treće mesto.

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je:
1) nosilac Diplome „Vuk Karadžić”;
2) ostvario veći ukupan broj bodova na prijemnom ispitu;
3) osvojio veći broj bodova na takmičenjima iskazan u tački 3.3. Konkursa;
4) osvojio veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.

5.5. Upis u umetničku školu likovne oblasti, odnosno za obrazovni profil u oblasti umetnosti

Kandidati se upisuju u umetničku školu likovne oblasti, odnosno za obrazovni profil u oblasti umetnosti prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu uspeha na prijemnom ispitu i uspeha u prethodnom školovanju.

Kandidati za upis u umetničku školu likovne oblasti, odnosno za obrazovni profil u oblasti umetnosti polažu prijemni ispit iz tri dela:
1) crtanja;
2) slikanja;
3) vajanja.

Kandidat za upis u umetničku školu likovne oblasti, odnosno za obrazovni profil u oblasti umetnosti, može da ostvari na prijemnom ispitu najviše po 160 bodova iz svakog dela prijemnog ispita, odnosno ukupno 480 bodova.

Kriterijumi za ocenjivanje crtanja su: kompozicija (40 bodova), proporcija i karakter oblika (40 bodova), kvalitet linije (40 bodova) i opšti likovni utisak (40 bodova).

Kriterijumi za ocenjivanje slikanja su: kompozicija (40 bodova), osećaj za boju (40 bodova), lokalni ton (40 bodova) i
opšti likovni utisak (40 bodova).

Kriterijumi za ocenjivanje vajanja su: kompozicija (40 bodova), osećaj za oblik (40 bodova), strukturalna vrednost (40
bodova) i taktilnost (40 bodova).

Kandidat za upis u umetničku školu likovne oblasti, odnosno za obrazovni profil u oblasti umetnosti položio je
prijemni ispit ako je ostvario najmanje 290 bodova ukupno iz svih delova prijemnog ispita.

Kandidati koji polože prijemni ispit za upis u umetničku školu, odnosno obrazovni profil iz oblasti umetnosti, mogu da konkurišu za upis u svim školama u Republici Srbiji koje prema Konkursu upisuju navedena odeljenja.

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u umetničku školu likovne oblasti, odnosno na obrazovni profil u oblasti umetnosti, ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je:
1) nosilac Diplome „Vuk Karadžić”;
2) ostvario veći ukupan broj bodova na prijemnom ispitu;
3) osvojio veći broj bodova na takmičenjima iskazan u tački 3.3. Konkursa;
4) osvojio veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.

5.6. Upis u muzičku školu i Školu za muzičke talente

Kandidati se upisuju u muzičku školu prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu uspeha na prijemnom ispitu i uspeha u prethodnom školovanju, i to: opšteg uspeha u osnovnoj muzičkoj školi i opšteg uspeha iz poslednja tri završena razreda osnovne škole.

U izuzetnim slučajevima, kandidat koji nije završio osnovnu muzičku školu upisuje se prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu uspeha na prijemnom ispitu i uspeha u prethodnom školovanju, i to: opšteg uspeha iz poslednja tri razreda osnovne škole i uspeha na ispitu za nivo osnovne muzičke škole.

Opšti uspeh u osnovnoj muzičkoj školi u trajanju od šest godina iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocene na kraju četvrtog, petog i šestog razreda i pomnože se brojem 2.

Opšti uspeh u osnovnoj muzičkoj školi u trajanju od četiri godine iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocene na kraju drugog, trećeg i četvrtog razreda i pomnože sa brojem 2.

Opšti uspeh u osnovnoj muzičkoj školi u trajanju od dve godine iskazuje se brojem bodova tako što se srednja ocena na kraju drugog razreda pomnoži sa brojem 6.Ukupan broj bodova zaokružuje se na dve decimale.

Na osnovu opšteg uspeha u muzičkoj školi kandidat može da ostvari najviše 30 bodova.

Opšti uspeh u poslednja tri razreda osnovne škole koje je kandidat završio iskazuje se brojem bodova, tako što se saberu srednje ocene na kraju šestog, sedmog i osmog razreda osnovne škole, odnosno iz poslednja tri razreda osnovne škole koje je kandidat završio i pomnože se brojem 2. Ukupan broj bodova zaokružuje se na dve decimale.

Na osnovu opšteg uspeha iz poslednja tri razreda osnovne škole kandidat može da ostvari najviše 30 bodova.

Kandidati koji se uporedo školuju u drugoj srednjoj školi kao redovni učenici ili studiraju ostvaruju 30 bodova po osnovu opšteg uspeha iz poslednja tri završena razreda osnovne škole.

Ispit za nivo osnovne muzičke škole sastoji se iz tri dela:
1) solfeđa;
2) teorije muzike;
3) instrumenta, odnosno pevanja.

Na ispitu za nivo osnovne muzičke škole kandidat može da ostvari najviše 30 bodova, i to:
1) solfeđo – 10 bodova;
2) teorija muzike – 10 bodova;
3) instrument, odnosno pevanje – 10 bodova.

Kandidat je položio ispit za nivo osnovne muzičke škole ako je osvojio najmanje po 4 boda iz svakog dela ispita.

5.6.1. Za upis u muzičku školu na vokalno-instrumentalni odsek, džez odsek, odsek tradicionalne muzike i odsek za ranu muziku, kandidat polaže prijemni ispit iz dva dela:

1) instrumenta, odnosno pevanja,
2) solfeđa s teorijom muzike.

U odnosu na odsek kandidati kao glavni predmet biraju da polažu pevanje ili jedan od navedenih instrumenata:
(1) vokalno-instrumentalni odsek, obrazovni profil muzički izvođač klasične muzike:
– solo pevanje ili jedan od instrumenata: klavir, harmonika, gitara, harfa, udaraljke, violina, viola, kontrabas, violončelo, flauta, klarinet, saksofon, oboa, fagot, truba, trombon, horna, tuba, tambura E-prim, tambura A-bas prim, mandolina, orgulje, čembalo;
(2) vokalno-instrumentalni odsek, obrazovni profil muzički izvođač rane muzike:
– rano pevanje ili jedan od instrumenata: čembalo, orgulje, lauta, barokna violina i viola, barokno violončelo, viola da gamba, blok flauta, traverso flauta;
(3) džez odsek, obrazovni profil muzički izvođač džez muzike:
– džez pevanje ili jedan od instrumenata: džez gitara, bas gitara, džez kontrabas, džez saksofon, džez bubnjevi, džez klavir, džez truba;
(4) odsek za srpsko tradicionalno pevanje i sviranje, obrazovni profil muzički izvođač srpskog tradicionlanog pevanja i srpskog tradicionalnog sviranja:
– srpsko tradicionalno pevanje ili jedan od instrumenata: frula, gusle, kaval;
(5) odsek za crkvenu muziku: obrazovni profil muzički izvođač crkvene muzike (pravoslavni smer):
– crkveno pevanje sa tipikom;
– obrazovni profil muzički izvođač crkvene muzike (katolički i protestantski smer):
– instrument: orgulje.
Za upis na obrazovne profile muzički izvođač klasične muzike – solo pevanje i muzički izvođač džez muzike – džez pevanje mogu da konkurišu kandidati koji pored ostalih uslova ispunjavaju i uslov da ženski glasovi imaju 21 godinu i manje, a muški glasovi 23 godine i manje.

Kandidat može da ostvari najviše 300 bodova na prijemnom ispitu:
1) 200 bodova iz instrumenta, odnosno pevanja,
2) 100 bodova iz solfeđa sa teorijom muzike.

Kandidat je položio prijemni ispit ako je ostvario najmanje 120 bodova iz instrumenta, odnosno solo pevanja i 60 bodova iz
solfeđa s teorijom muzike.

5.6.2. Za upis u muzičku školu na odsek teorije muzike, odsek za crkvenu muziku i odsek za muzičku produkciju i snimanje zvuka, kandidat polaže prijemni ispit iz tri dela, i to:

1) pismeni ispit iz solfeđa,
2) usmeni ispit iz solfeđa,
3) test iz teorije muzike.

Kandidat može da ostvari najviše 300 bodova na prijemnom ispitu, i to:
1) 100 bodova iz pismenog ispita iz solfeđa,
2) 100 bodova iz usmenog ispita iz solfeđa,
3) 100 bodova iz testa iz teorije muzike.

Kandidat je položio prijemni ispit ako je ostvario najmanje 60 bodova na pismenom ispitu iz solfeđa, 60 bodova na usmenom
ispitu iz solfeđa i 60 bodova na testu iz teorije muzike.

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u muzičku školu ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do
broja predviđenog za upis, imaju kandidati koji imaju veći broj bodova iz glavnog predmeta.

5.6.3. Za upis u Školu za muzičke talente u Ćupriji kandidat polaže prijemni ispit iz dva dela, i to:

1) instrumenta (violina, viola, violončelo, kontrabas),
2) solfeđa sa teorijom muzike.

Kandidat može da ostvari najviše 300 bodova na prijemnom ispitu, i to:
1) 200 bodova iz instrumenta,
2) 100 bodova iz solfeđa.

5.7. Upis u baletsku školu
Kandidati se upisuju u baletsku školu prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu uspeha na prijemnom ispitu i uspeha u prethodnom školovanju, i to: uspeha u osnovnoj baletskoj školi i opšteg uspeha iz poslednja tri završena razreda osnovne škole.

U izuzetnim slučajevima, kandidat koji nije završio osnovnu baletsku školu upisuje se prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu uspeha na prijemnom ispitu i uspeha u prethodnom školovanju, i to: opšteg uspeha iz poslednja tri razreda osnovne škole i uspeha na ispitu za nivo osnovne baletske škole.

Opšti uspeh u osnovnoj baletskoj školi iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocene na kraju drugog, trećeg i četvrtog razreda osnovne baletske škole i pomnože se brojem 2. Ukupan broj bodova zaokružuje se na dve decimale.

Na osnovu opšteg uspeha u osnovnoj baletskoj školi kandidat može da ostvari najviše 30 bodova.

Opšti uspeh iz poslednja tri razreda osnovne škole iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocene na kraju šestog, sedmog i osmog razreda i pomnože se brojem 2. Ukupan broj bodova zaokružuje se na dve decimale.
Na osnovu opšteg uspeha iz poslednja tri razreda osnovne škole kandidat može da ostvari najviše 30 bodova.

Ispit za nivo osnovne baletske škole za odsek klasičan balet i odsek savremena igra se sastoji iz tri dela:
1) klasični balet – 10 bodova,
2) istorijske igre – 10 bodova,
3) solfeđo – 10 bodova.

Ispit za nivo osnovne baletske škole za odsek narodna igra se sastoji iz tri dela:
1) narodna igra – 10 bodova,
2) narodno pevanje – 10 bodova,
3) solfeđo – 10 bodova.

Na ispitu za nivo osnovne baletske škole kandidat može da ostvari najviše 30 bodova.

Kandidat je položio ispit za nivo osnovne baletske škole ako je osvojio najmanje po 4 boda iz svakog dela ispita.

Za upis u baletsku školu za odsek klasičan balet kandidat polaže prijemni ispit na kome se ocenjuje:
1) pokazano znanje iz klasičnog baleta iz gradiva osnovne baletske škole i jedne klasične baletske varijacije,
2) sceničnost,
3) fizičke predispozicije.

Kandidat za upis u baletsku školu za odsek klasičan balet može da ostvari najviše 300 bodova na prijemnom ispitu:
1) 150 bodova iz klasičnog baleta – baletske varijacije,
2) 75 bodova za sceničnost,
3) 75 bodova za fizičke predispozicije.

Kandidat za upis u baletsku školu za odsek klasičan balet je položio prijemni ispit ako je ostvario najmanje 90 bodova iz klasičnog baleta – baletske varijacije, 45 bodova za sceničnost i 45 bodova za fizičke predispozicije.

Za upis u baletsku školu za odsek savremena igra kandidat polaže prijemni ispit na kome se ocenjuje:
1) pokazano znanje iz klasičnog baleta iz gradiva osnovne baletske škole i jedna savremena koreografija,
2) sceničnost,
3) fizičke predispozicije.

Kandidat za upis u baletsku školu za odsek savremena igra može da ostvari najviše 300 bodova na prijemnom ispitu:
1) 150 bodova iz klasičnog baleta – savremene koreografije,
2) 75 bodova za sceničnost,
3) 75 bodova za fizičke predispozicije.

Kandidat za upis u baletsku školu na odsek savremena igra položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 90 bodova iz
klasičnog baleta – savremene koreografije, 45 bodova za sceničnost i 45 bodova za fizičke predispozicije.

Za upis u baletsku školu na odsek narodna igra kandidat polaže prijemni ispit na kome se ocenjuju:
1) igračke sposobnosti,
2) sceničnost i fizičke predispozicije,
3) sluh, ritam i memorija.

Kandidat za upis u baletsku školu za odsek narodna igra može da ostvari najviše 300 bodova na prijemnom ispitu:
1) 150 bodova za igračke sposobnosti,
2) 75 bodova za sceničnost i fizičke predispozicije,
3) 75 bodova za sluh, ritam i memoriju.

Kandidat za upis u baletsku školu za odsek narodna igra položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 90 bodova za igračke sposobnosti, 45 bodova za sceničnost i fizičke predispozicije i 45 bodova za sluh, ritam i memoriju.

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u baletsku školu ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju do broja predviđenog za upis imaju:

– kandidati koji imaju veći broj bodova na prijemnom ispitu,
– kandidati koji imaju veći broj bodova po osnovu opšteg uspeha u osnovnoj baletskoj školi, odnosno opšteg uspeha iz poslednja tri završena razreda osnovne škole.

6. UPIS U ŠKOLE ZA UČENIKE SA SMETNJAMA U RAZVOJU

Kandidati za upis u škole za učenike sa smetnjama u razvoju pravo na upis ostvaruju prijavljivanjem kod samih škola od 24. maja do 07. juna 2022. godine. U tom periodu škole će sprovesti postupak provere podnetih zahteva i njihovu usklađenost sa propisima iz oblasti obrazovanja, opštim aktima škole i posebnim zahtevima koji proističu iz plana i programa
nastave i učenja i posle toga izvršiti upis učenika.

7. UPIS KANDIDATA STARIJIH OD SEDAMNAEST GODINA U PRVI RAZRED SREDNJIH ŠKOLA

Lista škola kojima je odobreno vanredno obrazovanje učenika i lista obrazovnih profila/smerova gimnazija za vanredno obrazovanje, sa brojem mesta predviđenih za upis vanrednih učenika, biće dostupni 20. avgusta 2022. godine na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Prijem dokumenata, prijavljivanje za polaganje prijemnog ispita (za upis u muzičku školu na određene odseke), popunjavanje liste želja, rangiranje i raspoređivanje kandidata starijih od sedamnaest godina, koji su konkurisali za upis na neki od obrazovnih profila/smerova gimnazija, obaviće se u nadležnoj školskoj upravi po posebnom postupku. O ovome će školska uprava blagovremeno i kontinuirano obaveštavati zainteresovane kandidate.

Lista obrazovnih profila/smerova gimnazija za vanredno obrazovanje rezulat je analize potreba tržišta rada i kapaciteta srednjih škola na području nadležne školske uprave.

Za kandidate starije od sedamnaest godina koji se upisuju u prvi razred srednjeg obrazovanja, kao vvanredni učenici, srednje obrazovanje je besplatno.

Kalendar aktivnosti za upis kandidata starijih od 17 godina u prvi razred srednje škole:

1) Prijavljivanje kandidata starijih od 17 godina za polaganje prijemnih ispita (za upis u muzičku školu na određene odseke) obavlja se 12-16. aprila u nadležnoj školskoj upravi.
2) Prijavljivanje kandidata za upis u srednju školu i provera da li ispunjavaju uslove obaviće se od od 24-28. avgusta u nadležnoj školskoj upravi, gde će kandidati biti obavešteni o svim pitanjima koja se odnose na upis u srednju školu

Kandidat koji je osnovno obrazovanje stekao u Republici Srbiji zaključno sa školskom 2009/2010. godinom, pravo na rangiranje za upis u školu ostvaruje na način da se broj bodova koji imaju na osnovu opšteg uspeha od šestog do osmog razreda, uveća za 30% od broja bodova koji im nedostaje do 100 bodova.

Broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspeha utvrđuje se u skladu sa odeljkom 3. Konkursa.

Shodno odredbama Pravilnika o upisu učenika u srednju školu, kandidatima starijim od 17 godina, koji su pripadnici romske nacionalne manjine, i kandidatima koji su završili program FOOO, a koji su polagali završni ispit, broj bodova koji su ostvarili na osnovu uspeha iz škole i na osnovu završnog ispita, uvećava se za 30% od broja bodova koji im nedostaje do 100 bodova.

Ukoliko ovi kandidati žive u porodici koja je korisnik novčane socijalne pomoći, broj bodova koji su ostvarili na osnovu uspeha iz škole i završnog ispita uvećava se za 35% od broja bodova koji im nedostaje do 100 bodova.

Ukoliko ovi kandidati nemaju dokaz o bodovima koje su osvojili na završnom ispitu, taj broj bodova zamenjuje se brojem koji se dobija kada se broj bodova koji su ovi kandidati osvojili na osnovu opšteg uspeha, pomnoži sa brojem 10/7.

Prilikom ostvarivanja prava na upis u srednju školu kandidat može da koristi pravo na dodatne bodove samo po jednom osnovu.

Ukoliko je kandidat obavio završni ispit na kraju školske 2012/2013. godine, broj bodova koje bi osvojio na završnom ispitu iskazuje se na način da se broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspeha množi se sa brojem četiri (4) i tako dobijeni broj deli sa brojem šest (6) i zaokružuje na dve decimale, tako da na osnovu uspeha na završnom ispitu može da osvoji
najviše 40 bodova.

Ukoliko je kandidat obavio završni ispit na kraju školske godine u kojoj je na osnovu opšteg uspeha mogao da osvoji najviše 70 bodova, a na osnovu uspeha na završnom ispitu najviše 30 bodova, pravo na rangiranje za upis u školu ostvaruje na sledeći način:

– broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspeha iskazuje se na način propisan članom 4. ovog pravilnika, tako da na osnovu opšteg uspeha može da ostvari najviše 60 bodova;
– broj bodova osvojen na završnom ispitu iskazuje se na način da se broj bodova osvojen na testu iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike množi sa brojem trinaest (13) i tako dobijeni broj deli sa brojem deset (10) i zaokružuje na dve decimale, a broj bodova osvojen na kombinovanom testu množi sa brojem četrnaest (14) i tako dobijeni broj deli sa brojem deset (10) i zaokružuje na dve decimale, tako da na osnovu uspeha na završnom ispitu može da osvoji najviše 40 bodova.

Ovi kandidati upisuju se u školu u svojstvu vanrednog učenika.

Ispunjavanje opštih uslova ovi kandidati dokazuju originalnim uverenjem o obavljenom završnom ispitu i originalnim svedočanstvom o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju, odnosno originalnim svedočanstvom o završenoj osnovnoj školi.

8. ZDRAVSTVENI USLOVI
PREGLED POSEBNIH ZDRAVSTVENIH USLOVA

Posebni zdravstveni uslovi za upis učenika u prvi razred srednje škole iskazani su slovnim oznakama koje znače:
a1 – normalan vid na blizinu
a2 – normalan vid na daljinu
a3 – normalan vid na blizinu i daljinu bez nošenja korektivnih pomagala
a4 – normalan kolorni vid (raspoznavanje osnovnih boja)
a5 – normalan kolorni vid*
a6 – normalan stereoskopski vid
a7 – normalna širina vidnog polja
a8 – normalna adaptacija na tamu
b – normalan sluh
b1 – normalan sluh*
c1 – normalna funkcija ravnoteže
c2 – normalna funkcija ravnoteže*
d1 – normalna funkcija gornjih ekstremiteta
d2 – normalna funkcija donjih ekstremiteta
d3 – normalna funkcija kičmenog stuba
e – normalna funkcija kardiovaskularnog sistema
f – normalna funkcija respiratornog sistema
g – normalna funkcija nervnog sistema
h – normalna funkcija endokrinog sistema
i – normalna funkcija jetre
k – normalna funkcija bubrega
l – normalna funkcija hematopoeznog sistema
m – odsustvo alergijskih manifestacija
n – odsustvo hroničnih kožnih bolesti*

*U anamnezi i izveštaju lekara školskog dispanzera nema podataka o hroničnim kožnim bolestima.

Radi jedinstvenog tumačenja i procenjivanja posebnih zdravstvenih uslova za upis učenika u prvi razred srednje škole školski lekari i lekari specijalisti treba da se pridržavaju sledećih kriterijuma:

a1 – normalan vid na blizinu: oštrina vida od 0,8 i više. Dovoljan je i monokularni vid. Ova oštrina vida može se postići i nošenjem korektivnih pomagala.
a2 – normalan vid na daljinu: oštrina vida od 0,8 i više. Dovoljan je i monokularni vid. Ova oštrina vida može se postići i nošenjem korektivnih pomagala.
a3 – normalan vid na blizinu i daljinu bez nošenja korektivnih pomagala: oštrina vida od 0,8 i više koja se postiže bez upotrebe korektivnih pomagala na oba oka pojedinačno.
a4 – normalni kolorni vid (raspoznavanje osnovnih boja): crvena, zelena i plava.
a5 – normalni kolorni vid*: ispravno čitanje tablica po Ischiarai ili Stilling-u, ili testa na ortho-rater-u sa ne više od jedne greške.
a6 – normalan stereoskopski vid: oštrina vida od 0,8 i više koja se postiže bez upotrebe korektivnih pomagala na oba oka pojedinačno i postojanje stereoskopskog vida na ortho-rater-u.
a7 – normalna širina vidnog polja: širina vidnog polja koja odgovara širini vidnog polja ispitivača – metodom konfrontacije ili širina vidnog polja od 60 stepeni nazalno i 90 stepeni temporalno na svakom oku – peritestom po Becku na ortho-rater-u.
a8 – normalna adaptacija na tamu: potreban oftalmološki pregled – test na niktomatu po Schober-u ili skotoptikometru po Heinsius-u.

Napomena: Zbog jako strogog nivoa ispitivanja stereoskopskog vida i kolornog vida na ortho-rater-u, svi kandidati koji imaju ispade ovih funkcija moraju se proveriti testom na pseudoizohromatskim tablicama za ispitivanje kolornog vida (Ishiara, Stilling) i testovima za stereoskopski vid (Titmus, Lang, Randot). Ova se provera vrši pre definitivnog mišljenja,
tj. saveta na nivou profesionalne orijentacije.

Oznaka sa zvezdicom (*) upućuje da je za ove obrazovne profile potreban kompletan oftalmološki pregled. Primer za to su obrazovni profili koji zahtevaju normalnu adaptaciju na tamu (stražari sa nošenjem oružja, radna mesta u rudarskoj jami i druga).

b – normalan sluh: normalan sluh na nivou govorne komunikacije; kandidat može bez teškoća da komunicira sa svojom okolinom i da čuje zvučne signale i upozorenja na opasnost.
b1 – normalan sluh*: kandidat čuje sve zvučne frekvencije od 1 do 20 dB. Oznaka sa zvezdicom (*) upućuje da je za ove obrazovne profile potrebna audiometrija.
c1 – normalna funkcija ravnoteže: kandidat može da se kreće bez teškoća. Neće se uzimati u obzir oštećenja čula i centra za ravnotežu koja nemaju uticaja na kretanje.
c2 – normalna funkcija ravnoteže*: oznaka sa zvezdicom upućuje da je za pojedine obrazovne profile potreban pregled specijaliste ORL i vestibularni test (u slučajevima kada se rad u tom obrazovnom profilu obavlja na nezaštićenim visinama ili na tlu sa mogućnošću pada u jame, u iskope i slično).
d1 – normalna funkcija gornjih ekstremiteta: podrazumeva očuvanu aktivnu pokretljivost svih zglobova gornjih ekstremiteta do fizioloških amplituda.
d2 – normalna funkcija donjih ekstremiteta: podrazumeva očuvanu aktivnu pokretljivost svih zglobova donjih ekstremiteta do fizioloških amplituda.
d3 – normalna funkcija kičmenog stuba: podrazumeva očuvanu aktivnu pokretljivost svih delova kičmenog stuba do fizioloških amplituda.
e – normalna funkcija kardiovaskularnog sistema: podrazumeva normalan krvni pritisak, normalan EKG nalaz i odsustvo srčanih mana.
f – normalna funkcija respiratornog sistema: podrazumeva normalan funkcionalni nalaz na plućima.
g – normalna funkcija nervnog sistema: podrazumeva odsustvo epilepsije i drugih neuroloških poremećaja. U slučaju sumnje na neurološko oboljenje potreban je neurološki pregled.
h – normalna funkcija endokrinog sistema: funkcija endokrinih žlezda je u granicama normale.
i – normalna funkcija jetre: normalne vrednosti bilirubina i transaminaze.
k – normalna funkcija bubrega: normalan nalaz celokupnog pregleda urina.
l – normalna funkcija hematopoeznog sistema: leukociti, leukocitarna formula, eritrociti i trombociti su u normalnim granicama.
m – odsustvo alergijskih manifestacija: u anamnezi i izveštaju lekara školskog dispanzera nema podataka o alergijskim manifestacijama.

POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

1. Rukovalac – mehaničar poljoprivredne tehnike: a1-a2-a7-b-c1-d1-d2-d3-e-f-g-h-i-k-l
2. Poljoprivredni proizvođač: a1-a2-d1-d2-d3-e-f-i-k-l
3. Cvećar – vrtlar: a1-a2-a5-d1-d2-d3-e-f-i-k-l-m
4. Pekar: a1-a2-d1-d2-d3-e-f-g-m
5. Proizvođač prehrambenih proizvoda: a1-a2-a4-d1-d2-d3
6. Mesar: a1-a2-a6-b-c1-d1-d2-d3-e-f-g
7. Prerađivač mleka: a1-a2-d1-d2-d3-e-f-m
8. Poljoprivredni tehničar: a1-a2-b-c1-d1-d2-d3-e-f-m
9. Tehničar poljoprivredne tehnike: a1-a2-b-d1-d2-d3
10. Veterinarski tehničar: a1-a2-c1-d1-d2-d3-e-f-m
11. Prehrambeni tehničar: a1-a2-a6-d1-d2-d3-m
12. Tehničar za biotehnologiju: a1-a2-d1-d2-d3
13. Zootehničar: a1-a2-d1-d2-d3-m
14. Tehničar hortikulture: a1-a2-a4-d1-d2-d3
15. Vinogradar – vinar – ogled: a1-a2-a4-c1-d1-d2-d3-e-f-g-i-l
16. Uzgajivač sportskih konja: a1-a2-d1-d2-d3-e-f-g
17. Operater u prehrambenoj industriji: a1-a2-a4-d1-d2-d3

ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA

1. Šumar: a1-a2-b-d1-d2-d3-e-f-g
2. Rasadničar: a1-a2-a4-d1-d2-d3-e-f-i-k-l-m
3. Tapetar – dekorater: a1-a2-a4-d1-d2-d3-e-f-g-m
4. Šumarski tehničar: a1-a2-a4-d1-d2-d3-e-f-g
5. Tehničar za pejzažnu arhitekturu: a1-a2-a4-d1-d2-d3
6. Tehničar za primarnu obradu drveta: a1-a2-b-d1-d2-d3-e-f-g
7. Tehničar za finalnu obradu drveta: a1-a2-a6-b-c1-d1-d2-d3-e-f-g
8. Stolar: a1-a2-a6-b-c2-d1-d2-d3-e-f-g
9. Tehničar za oblikovanje nameštaja i enterijera: a1-a2-b-c1-d1-d2-d3-e-f-g
10. Tehničar za lovstvo i ribarstvo: a1-a2-b1-c2-d1-d2-d3-e-f-g-n
11. Operater za izradu nameštaja: a1-a2-a4-a6-b-c2-d1-d2-d3-e-f-g-m

GEOLOGIJA, RUDARSTVO I METALURGIJA

1. Rukovalac mehanizacijom u površinskoj eksploataciji: -a1-a2-a7-a6-b-c1-d1-d2-d3-e-f-g
2. Geološki tehničar za geotehniku i hidrogeologiju: a1-a2-a6-b-c1-d1-d2-d3-e-f-g
3. Geološki tehničar za istraživanje mineralnih sirovina: a1-a2-a5-b-c1-d1-d2-d3-e-f-g
4. Rudarski tehničar: a3-a8*-b-c1-d1-d2-d3-e-f-g
5. Rudarski tehničar za pripremu mineralnih sirovina: a1-a2-b-c1-d1-d2-d3-e-f-g
6. Tehničar za dobijanje metala: a1-a2-b-c1-d1-d2-d3-e-f-g-i-k-l
7. Zlatar: a1-a2-a5-a6-d1-d2-d3-f-g-i-k-m
8. Livac – kalupar – ogled: a1-a2-b-c1-d1-d2-d3-e-f-g-i-k-l
9. Livački kalupar: a1-a2-b-c1-d1-d2-d3-e-f-g-i-k-l
10. Tehničar za reciklažu: a1-a2-b-c1-d1-d2-d3-e-f-g-i-k-l-m-n
11. Valjaoničar: a3-a6-b-c1-d1-d2-d3-e-f-g-i-k-l
12. Livac: a3-b-c1-d1-d2-d3-e-f-g-i-k-l
13. Rukovalac postrojenjima za dobijanje nafte i gasa: a1-a2-a7-a6-b-c1-d1-d2-d3-e-f-g
14. Operater za preradu metala: a3-a6-b-c1-d1-d2-d3-e-f-g-i-k-l

MAŠINSTVO I OBRADA METALA

1. Metalostrugar: a1-d1-d2-d3-g-m
2. Metaloglodač numerički upravljanih mašina: a1-d1-d2-d3-g-m
3. Bravar: a1-a2-a6-b-c1-d1-d2-d3-e-f-g-h
4. Limar: a1-a2-a6-b-c2-d1-d2-d3-e-f-g-h
5. Autolimar: a1-b1-d1-d2-d3-e-f-g
6. Zavarivač: a3-a6-b-c1-d1-d2-d3-e-f-g-h
7. Instalater: a1-a2-a6-b-c1-d1-d2-d3-e-f-g-h
8. Mašinbravar: a1-b-c1-d1-d2-d3-e-f-g-h
9. Mehaničar – oružar: a1-b-c1-d1-d2-d3-e-f-g-h
10. Mehaničar hidraulike i pneumatike: a1-b-c1-d1-d2-d3-e-f-g-h
11. Automehaničar: a1-b-d1-d2-d3-e-f-g-m
12. Mehaničar privredne mehanizacije: a1-b-d1-d2-d3-e-f-g-m
13. Mehaničar radnih mašina: a1-b-d1-d2-d3-e-f-g-m
14. Precizni mehaničar: a1-d1-d2-d3
15. Mehaničar uređaja za merenje i regulaciju: a1-1-d2-d3
16. Mehaničar medicinske i laboratorijske opreme: a1-d1-d2-d3
17. Mehaničar optike: a1-d1
18. Mehaničar termoenergetskih postrojenja: a1-a6-b-c1-d1-d2-d3-e-f-g-h
19. Mehaničar hidroenergetskih postrojenja: a1-a6-b-c1-d1-d2-d3-e-f-g-h
20. Mehaničar gaso i pneumoenergetskih postorojenja: a1-a6-b-c1-d1-d2-d3-e-f-g-h
21. Mehaničar grejne i rashladne tehnike: a1-a6-b-c1-d1-d2-d3-e-f-g-h
22. Mašinski tehničar: a1-1-d2
23. Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje: a1-a4-d1
24. Tehničar za robotiku: a1-d1-d2-d3
25. Tehničar hidraulike i pneumatike: a1-d1-d2-d3
26. Mehaničar numerički upravljanih mašina: a1-b-d1-d2-d3
27. Tehničar za kompjutersko upravljanje: a1-d1
28. Mašinski tehničar merne i regulacione tehnike: a1-a4-d1-d2-d3
29. Vazduhoplovni mašinski tehničar: a1-b1-d1-d2-d3-e-f-g
30. Pogonski tehničar mašinske obrade: a1-d1-d2
31. Mašinski tehničar motornih vozila: a1-a6-d1-d2-g
32. Pogonski tehničar – mehaničar za radne mašine: a1-a6-d1-d2-g
33. Alatničar: a1-d1-d2-d3-g-h
34. Tehničar mašinske energetike: a1-b-d1-d2
35. Brodograđevinski tehničar: a1-b-d1-d2
36. Brodomašinski tehničar: a1-b-d1-d2
37. Tehničar optike: a1-d1
38. Operater mašinske obrade: a1-a2-a6-a7-b-c1-d1-d2-d3-f-g
39. Brodomonter: a1-a6-b-c1-d1-d2-d3- e-f-g-h
40. Mehatroničar za transportne sisteme aerodroma: a1-a2-b-d1-d2-d3-e- f-g
41. Aviotehničar: a1-a2-a6-b1- c1-d1-d2- d3-e-g-h
42. Mašinski tehničar za reparaturu: a1-a2-d1-d2-d3
43. Mehatroničar za raketne sisteme – ogled: a1-a2-b-c1-d1-d2-d3-e-. f-g
44. Mehatroničar za radarske sisteme – ogled: a1-a2-b-c1-d1-d2-d3-e-f-g
45. Avio-tehničar za elektronsku opremu vazduhoplova – ogled: a1-a2-a4-a6-c1-d1-d2-d3-g
46. Avio-tehničar za elektro opremu vazduhoplova – ogled: a1-a2-a4-a6-b-c1-d1-d2-d3-g
47. Avio-tehničar za vazduhoplov i motor – ogled: a1-a2-a6-b-c1-d1-d2-d3-g
48. Industrijski mehaničar: a1-a2-a6-a7-b-c1-d1-d2-d3-f-g
49. Bravar zavarivač: a1-a2-a6-b-c1-d1-d2-d3-e-f-g-h-i-l
50. Mehaničar motornih vozila: a1-b-d1-d2-d3-e-f-g-m
51. Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina: a1-d1

ELEKTROTEHNIKA

1. Elektroinstalater: a1-a2-a4-a6-b-c1-d1-d2-d3-g-h
2. Elektromonter mreže i postrojenja: a1-a2-a4-a6-b-c1-d1-d2-d3-g-h
3. Elektromehaničar za mašine i opremu: a1-a2-a4-a6-b-c1-d1-d2-d3-g-h
4. Elektromehaničar za rashladne i termičke uređaje: a1-a4-b-d1-d2-d3-e-f-g
5. Monter telekomunikacionih mreža: a1-a2-a4-a6-b-c1-d1-d2-d3-e-g-h
6. Autoelektričar: a1-a2-a4-b-c1-d1-d2-d3-g
7. Elektrotehničar energetike: a1-a2-a6-b-c1-d1-d2-d3-e-g-h
8. Elektrotehničar elektromotornih pogona: a1-a2-a6-b-c1-d1-d2-d3-h
9. Elektrotehničar za rashladne i termičke uređaje: a1-a2-a4-a6-b-d1-d2-d3-e-f-g
10. Elektrotehničar elektronike: a1-a4-d1-d2-d3
11. Elektrotehničar SS postrojenja: a1-a4-a6-b-c1-d1-d2-d3-g-h
12. Elektrotehničar telekomunikacija: a1-a2-a4-b-c2-d1-d2-d3-e-g-h
13. Elektrotehničar automatike: a1-a4-b-d1-d2-d3
14. Elektrotehničar računara: a1-a4-d1
15. Elektrotehničar radio i video-tehnike: a1-a4-b-d1
16. Elektrotehničar za elektroniku na vozilima: a1-a2-a4-b-d1-d2-d3-g
17. Elektrotehničar procesnog upravljanja: a1-a2-a6-b-c1-d1-d2-d3-h
18. Administrator računarskih mreža: a1-a4-d1-d2-g
19. Tehničar mehatronike: a1-a2-a4-b-c2-d1-d2-d3-e-g
20. Elektrotehničar multimedija: a1-a2-a5-b-d1-d2-d3-g
21. Elektrotehničar informacionih tehnologija: a1-a2-a4-d1
22. Električar: a1-a2-a4-b-c1-d1-d2-d3-e-f-g
23. Izrađivač kablova i priključaka: a1-a2-a6-b-c1-d1-d2-d3-e-f-g-h-i-k-l-m
24. Elektrotehničar obnovljivih izvora energije: a1-a2-a6-b-c1-d1-d2-d3-e-g-h

HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO

1. Izrađivač hemijskih proizvoda: a1-a2-a6-b-c1-d1-d2-d3-f-g-e-h-i-k-l-m
2. Sitoštampar: a1-a6-a5-d1-d2-d3-h-i-k-l-m
3. Hemijsko-tehnološki tehničar: a1-a6-b-c1-d1-d2-d3-f-g-e-h-i-k-l-m
4. Tehničar za polimere: a1-a6-b-c1-d1-d2-d3-f-g-e-h-i-k-l-m
5. Tehničar u industriji nemetala: a1-a4-b-c1-d1-d2-d3
6.Tehničar štampe: a1-a5-d1-d2-d3
7. Tehničar grafičke dorade: a1-a5-d1-d2-d3
8. Tehničar pripreme grafičke proizvodnje: a1-a5-d1-d2-d3
9. Hemijski laborant: a1-a5-a6-d1-d2-d3-f-g-e-h-i-k-l-m
10. Fotograf: a1-a2-a5-d1-d2
11. Tehničar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju: a1-a4-d1-d2-d3-f-g-e-h-i-k-l-m
12. Tehničar za zaštitu životne sredine: a1-a6-b-c1-d1-d2-d3- f- g-e-h-i-k-l-m
13. Lakirer: a1-a2-a6-a4-b-c2-d1-d2-d3-f-g-e-h-i-k-l-m
14. Tehničar za oblikovanje grafičkih proizvoda: a1-a5-d1-d2-d3
15. Tehničar za grafičku pripremu: a1-a5-d1-d2-d3
16. Gumar: a1-c1-d1-d2-d3-f-g-e-h-i-k-l-m
17. Plastičar (prerađivač plastičnih masa): a1-a2-a6-b-c1-d1-d2-d3-f-g-e-h-i-k-l-m
18. Izrađivač celuloze i papira: a1-a2-a6-b-c1-d1-d2-d3-f-g-e-h-i-k-l-m
19. Tehničar za preradu nafte i gasa: a1-a2-a6-b-c1-d1-d2-d3-f-g-e-h-i-k-l-m

TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO

1. Tekstilni radnik: a1-a4-d1-d2-d3-f-m
2. Konfekcionar kože i krzna: a1-a4-d1-d2-d3-f-m
3. Obućar: a1-a4-d1-d2-d3-f-i-k-l-m
4. Galanterista: a1-a4-d1-d2-d3-f-i-l-m
5. Mehaničar tekstilnih mašina: a1-a6-b-c1-d1- d2- d3-f-e-g-h-m
6. Tekstilni tehničar: a1-a4-b-d1-d2-d3-f-m
7. Tehničar modelar kože: a1-a4-d1-d2-d3-m
8. Modelar odeće: a1-a5-d1-d2-d3-m
9. Konfekcionar tekstila: a1-a4-d1-d2-d3-m
10. Tehničar dizajna tekstilnih materijala: a1-a5-d1-d2-d3-m
11. Tehničar dizajna proizvoda od kože: a1-a4-d1-d2-d3-m
12. Tehničar dizajna odeće: a1-a5-d1-d2-d3-m
13. Modni krojač: a1-a5- d1-d2-d3-m

GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO

1. Zidar – fasader: a1-a2-a7-a6-b-c2-d1-d2-d3-e-f-l-h-g-m
2. Armirač – betonirac: a1-a2-a6-b-c1-d1-d2-d3-e-f-l-h-g-m
3. Tesar: a1-a2-a7-a6-b-c2-d1-d2-d3-e-f-l-h-g-m
4. Dekorater zidnih površina: a1-a2-a5-a6-b-c1-d1-d2-d3-e-f-l-h-g-m
5. Polagač obloga: a1-d1-d2-d3-e-f-m
6. Keramičar – teracer – pećar: a1-b-c1-d1-d2-d3-e-f-m
7. Građevinski laborant: a1-a6-d1-d3-m
8. Hidrograđevinar: a1-a2-a7-a6-b-c2-d1-d2-d3-e-f-l-h-g-m
9. Rukovalac građevinskom mehanizacijom: a1-a2-a4-a7-a6-b-c1-d1-d2-d3-e-f-g-h
10. Geodetski tehničar – geometar: a1-a2-a6-d1-d2-d3-e-f-g
11. Građevinski tehničar za niskogradnju: a1-a2-a6-b-c1-d1-d2-d3-e-f-g-h
12. Građevinski tehničar za hidrogradnju: a3-a7-a6-b-c1-d1-d2-d3-e-f-l-g-h
13. Građevinski tehničar za laboratorijska ispitivanja: a1-a6-d1-d3-m
14. Izvođač osnovnih građevinskih radova: a1-a2-a7-a6-b-c2-d1-d2-d3-e-f-l-h-g-m
15. Izvođač instalaterskih i završnih građevinskih radova: a1-a2-a6-b-c1-d1-d2-d3-e-f-h-g
16. Monter suve gradnje: a1-a2-a7-a6-c2-d1-d2-d3-e-f-h-g
17. Arhitektonski tehničar: a1-a2- a4-c1-d1-d2-d3-e-f
18. Tehničar za održavanje objekata – ogled: a1-a2-b-c1-d1-d2-d3-e-f-g-h
19. Operater osnovnih građevinskih radova: a1-a2-a7-a6-b-c2-d1-d2-d3-e-f-l-h-g-m
20. Građevinski tehničar: a1-a2-a6-b-c1-d1-d2-d3-e-f-g-h

SAOBRAĆAJ
1. Vozač motornih vozila (Zdravstvene kriterijume uskladiti s Pravilnikom o bližim zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati vozači motornih vozila, „Službeni glasnik RS” broj 83/11): a1-a2-a4-a7-a6-a8-b-c1-d1-d2-d3-e-f-g-h
2. Vozovođa (Zdravstvene kriterijume uskladiti s Pravilnikom o posebnim zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati železnički radnici, „Službeni list SRJ” broj 3/2000 i „Službeni list SCG” broj 1/2003): a1-a2-a4-a7-a6-a8-b-c1-d1-d2-d3-e-f-g-h
3. Kondukter u železničkom saobraćaju (Zdravstvene kriterijume uskladiti s Pravilnikom o posebnim zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati železnički radnici, „Službeni list SRJ” broj 3/2000 i „Službeni list SCG” broj 1/2003): a1-a2-b-c1-d1-d2-d3-e-g
4. Mašinovođa za manevre (Zdravstvene kriterijume uskladiti s Pravilnikom o posebnim zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati železnički radnici, „Službeni list SRJ” broj 3/2000 i „Službeni list SCG” broj 1/2003): a1-a2-a4-a7-a6-a8-b-c1-d1-d2-d3-e-f-g-h
5. Brodovođa (Zdravstvene kriterijume uskladiti s Pravilnikom o posebnim zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati lica ovlašćena za vršenje poslova na plovnim objektima trgovačke mornarice, „Službeni glasnik SRS” br. 23/83): a1-a2-a4-a7-a6-a8-b-c1-d1-d2-d3-e-f-g-h
6. Rukovalac sredstava unutrašnjeg transporta (Zdravstvene kriterijume uskladiti s Pravilnikom o bližim zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati vozači motornih vozila, „Službeni glasnik RS” broj 83/11): a1-a2-a4-a7-a6-a8-b-c1-d1-d2-d3-e-f-g-h
7. Tehničar drumskog saobraćaja: a1-a2-b-d1-d2-d3-e
8. Saobraćajno-transportni tehničar (Zdravstvene kriterijume uskladiti s Pravilnikom o bližim zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati vozači motornih vozila, „Službeni glasnik RS” broj 83/11): a1-a2-a4-b-c1-d1-d2-d3-g
9. Tehničar vuče (Zdravstvene kriterijume uskladiti s Pravilnikom o posebnim zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati železnički radnici, „Službeni list SRJ” broj 3/2000 i „Službeni list SCG” broj 1/2003): a1-a2-a4-a7-a6-bc1-d1-d2-d3-g
10. Tehničar tehničko-kolske delatnosti (Zdravstvene kriterijume uskladiti s Pravilnikom o posebnim zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati železnički radnici, Službeni list SRJ broj 3/2000 i „Službeni list SCG” broj 1/2003): a1-a2-a4-b-c1-d1-d2-d3-g
11. Nautički tehničar – rečni smer (Zdravstvene kriterijume uskladiti s Pravilnikom o posebnim zdravstvenim uslovima
koje moraju ispunjavati lica ovlašćena za vršenje poslova na plovnim objektima trgovačke mornarice, „Službeni glasnik SRS” br. 23/83): a1-a2-a4-a7-a6-b-c1-d1-d2-d3-g
12. Nautički tehničar – pomorski smer (Zdravstvene kriterijume uskladiti s Pravilnikom o posebnim zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati lica ovlašćena za vršenje poslova na plovnim objektima trgovačke mornarice, „Službeni glasnik SRS” br. 23/83): a1-a2-a4-a7-a6-b-c1-d1-d2-d3-g
13. Tehničar PTT saobraćaja: a1-b-d1-d2-d3
14. Tehničar unutrašnjeg transporta: a1-a2-b-d1-d2-d3-e
15. Transportni komercijalista: a1-b-d1-d2-d3
16. Tehničar vazdušnog saobraćaja: a1-a2-a4-a7-a8-b-c1-d1-d2-d3-e-g
17. Tehničar vazdušnog saobraćaja za bezbednost: a1-a2-a4-a7-a8-b-c1-d1-d2-d3-e-g
18. Tehničar vazdušnog saobraćaja za spasavanje: a1-a2-a4-a7-a8-b-c1-d1-d2-d3-e-g
19. Tehničar za logistiku i špediciju: a1-a2-b-d1-d2-d3-e

Za upis učenika u obrazovne profile pod rednim brojevima 1. 6. i 8. lekarsko uverenje izdaje Zavod za medicinu rada.

TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

1. Poslastičar #: a1-a5-d1-d2-d3-f-m
2. Trgovac: a1-a2-a4-b-d1-d2-d3-e-f
3. Aranžer u trgovini: a1-a4-d1-d2-d3
4. Trgovinski tehničar: a1-b-d1-d2-d3
5. Turistički tehničar: a1-a2-b-d1-d2-d3
6. Turističko-hotelijerski tehničar: a1-a2-b-d1-d2-d3
7. Konobar: a1-a2-b-c2-d1-d2-d3-e-f-g
8. Kuvar #: a1-a2-a4-b-c1-d1-d2-d3-e-f-g-m
9. Kulinarski tehničar #: a1-b-d1-d2-d3
10. Ugostiteljski tehničar: a1-b-d1-d2-d3
#Podrazumeva se normalno funkcionisanje čula ukusa i mirisa.

EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA

1. Ekonomski tehničar: a1-d1-d3
2. Finansijski tehničar: a1-d1-d3
3. Pravni tehničar: a1-b-d1-d3
4. Birotehničar: a1-b-d1-d3
5. Tehničar obezbeđenja: a1-a2-a4-a7-a6-a8-b-c1-d1-d2-d3-e-g-h
6. Poslovni administrator: a1-a2-b-d1-d3
7. Tehničar zaštite od požara: a1-a2-a7-a6-a8-b-c1-d1-d2-d3-e-g-h
8. Finansijski administrator: a1-a2-d1-d3
9. Komercijalista: a1-a2-a7-b-d1-d2-d3
10. Službenik u bankarstvu i osiguranju: a1-a2-b-d1-d2-d3
11. Carinski tehničar: a1-b-d1-d2-d3

HIDROMETEOROLOGIJA

1. Meteorološki tehničar: a1-a2-b-d1-d3-d2
2. Hidrološki tehničar: a1-a2-c1-b-d1-d3-d2-g-h

KULTURA, UMETNOST I JAVNO INFORMISANJE

1 .Tehničar dizajna grafike: a1-a5-d1-d3
2. Tehničar dizajna ambalaže: a1-a5-d1-d3
3. Tehničar dizajna enterijera i industrijskih proizvoda: a1-a5-d1-d3
4. Tehničar dizajna tekstila: a1-a5-d1-d3
5. Likovni tehničar: a1-a2-a5-d1-d3
6. Igrač – klasičan balet: a1-a2-a7-a6-b-c1-d1-d2-d3-e-f-g-h
7. Igrač – savremena igra: a1-a2-a7-a6-b-c1-d1-d2-d3-e-f-g-h
8. Igrač – narodna igra: a1-a2-a6-b-c1-d1-d2-d3-e-f-g
9. Muzički izvođač: a1-b1-d1-d3
10. Muzički saradnik: a1-b1
11. Konzervator kulturnih dobara: a1-a2-a5-a6-c1-d1-d2-d3-e-f-i-k-l-h-g-m
12. Livac umetničkih predmeta: a3-a6-d1-d2-d3-e-f-g
13. Juvelir umetničkih predmeta: a1-a5-d1-d3
14. Plastičar umetničkih predmeta: a1-a5-d1-d3-i-k-l-m
15. Graver umetničkih predmeta: a1-a5-d1-d3
16. Drvorezbar: a1-a4-d1-d3
17. Klesar: a1-a6-d1-d2-d3-e-f
18. Stilski krojač: a1-a5-d1-d2-d3-m
19. Firmopisac – kaligraf: a1-a5-a6-c1-d1-d2-d3-g-m
20. Grnčar: a1-a4-c1-d1-d2-d3-i-k-l-m
21. Dizajner zvuka: a1-b1-d1-d3
22. Aranžer: a1-a2-a5-d1-d3
23. Pozlatar: a1-a2-a5-a6-c1-d1-d2-d3-e-f-i-k-l-h-g-m
24. Novinar saradnik: a1-a2-b-d1-d2-d3-e-g
25. Saradnik u dramskoj umetnosti: a1-a2-b-d1-d2-d3
26. Saradnik u muzičkoj umetnosti: a1-a2-b1-d1-d2-d3

ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA

1. Medicinska sestra – tehničar: a1-a2-a4-b-d1-d2-d3-e-i-m
2. Pedijatrijska sestra – tehničar: a1-a2-b-d1-d2-d3-m
3. Ginekološko-akušerska sestra: a1-a2-b-d1-d2-d3-m
4. Sanitarno-ekološki tehničar: a1-a2-b-c1-d1-d2-d3-g
5. Fizioterapeutski tehničar: a1-a2-b-d1-d2-d3-e-m
6. Kozmetički tehničar: a1-a2-b-d1-d2-d3-m
7. Stomatološka sestra – tehničar: a1-a2-b-d1-d2-d3-m
8. Zubni tehničar: a1-a4-d1-d3-f-m
9. Laboratorijski tehničar: a1-a4-a6-d1-d2-d3-m
10. Farmaceutski tehničar: a1-a2-a4-d1-d2-d3-i-m
11. Medicinska sestravaspitač: a1-a2-b-d1-d2-d3-m
12. Fizioterapeutski tehničar (učenici oštećenog vida): b-d1-d2-d3-e-f
13. Maser: a1-a2-b-d1-d2-d3-e-m
14. Zdravstveni negovatelj: a1-a2-b-c1-d1-d2-d3-e-g
15. Tehničar za fitnes i zaštitu zdravlja: a1-a2-b-c1-d1-d2-d3-e-g
16. Kozmetoterapeut: a1-a2-b-d1-d2-d3-m

LIČNE USLUGE

1. Pedikir – manikir: a1-a4-b-d1-d3
2. Frizer: a1-a4-b-d1-d2-d3-m
3. Scenski masker – vlasuljar: a1-a4-d1-d3-m
4. Stilista saradnik: a1-a2-a5-b-d1
5. Frizer za dame i gospodu: a1-a2-a4-b-d1-d2-d3-f-g-m-n
6. Estetičar za negu ruku i stopala: a1-a2-a4-d1-d2-d3-f-g-m-n

GIMNAZIJA

Za upis u gimnaziju i obrazovne profile za koje to nije predviđeno ovim Konkursom nije potrebno podnositi potvrdu o ispunjenosti zdravstvenih uslova.
Po obavljenom pregledu kandidati će dobiti lekarsko uverenje o zdravstvenom stanju, koje će dati na uvid pri predavanju liste želja, a priložiti pri upisu u srednju školu u koju učenik bude raspoređen.

9. PODNOŠENjE PRIJAVE ZA UPIS RASPOREĐENIH KANDIDATA

Roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici kandidata koji su raspoređeni u školu i smer gimnazije, odnosno obrazovni profil prijavu za upis podnose:

1) na Portalu mojasrednjaskola.gov.rs, kao autorizovani korisnik, elektronskim putem;
2) neposredno u školi, pismenim putem.

Podatke koji su neophodni za upis učenika škola pribavlja po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom.

Podatke o ispunjenosti svih uslova za upis na određeni smer gimnazije ili obrazovni profil, kao i podatke o ispunjenosti zdravstvenih uslova, za obrazovne profile za koje je to propisano Konkursom, škola pribavlja elektronskim putem, u skladu sa zakonom.

Izuzetno, ukoliko potvrdu o obavljenom lekarskom pregledu nije moguće pribaviti elektronskim putem, kandidat dostavlja lekarsko uverenje neposredno u školi.

10. PRIJEM UČENIKA U USTANOVE ZA SMEŠTAJ I ISHRANU

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će i ove godine objaviti Konkurs za prijem učenika srednjih škola u Republici Srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu učenika (domove učenika) za školsku 2022/2023. godinu.

Pravo na smeštaj i ishranu u ustanovi za smeštaj i ishranu učenika u Republici Srbiji imaju učenici srednjih škola čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave koji su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije i čije prebivalište nije u sedištu škole koju pohađaju.

Kriterijumi za smeštaj učenika u domove biće detaljno precizirani Konkursom.

11. DODELA UČENIČKIH KREDITA

Za školovanje učenika srednjih škola za neko od deficitarnih zanimanja u Republici Srbiji Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije dodeljivaće, odnosno odobravaće korišćenje učeničkog kredita u školskoj 2022/2023. godini.

Konkurs za dodelu učeničkih kredita raspisuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja do početka školske 2022/2023. godine. Dodela učeničkih kredita vrši se na osnovu Konkursa i Zakona o učeničkom i studentskom standardu.

12. DODELA UČENIČKIH STIPENDIJA

Konkurs za dodelu učeničkih stipendija raspisuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja do početka školske 2022/2023. godine. Dodela učeničkih stipendija vrši se na osnovu Konkursa i Zakona o učeničkom i studentskom standardu.

13. OBRAZOVNI PROFILI DUALNOG OBRAZOVANJA

Obrazovni profili dualnog obrazovanja predstavljaju model realizacije nastave u sistemu srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u kome se kroz teorijsku nastavu i vežbe u školi i učenje kroz rad kod poslodavca, stiču, usavršavaju, odnosno izgrađuju znanja, veštine, sposobnosti i stavovi (u daljem tekstu: kompetencije) u skladu sa standardom kvalifikacije i planom i programom nastave i učenja;

Odeljenja i obrazovni profili dualnog obrazovanja zastupljeni su u većem broju škola na teritoriji čitave Republike Srbije u većem broju područja rada. Ovi profili i odeljenja su u osnovnom delu Konkursa posebno označeni.

14. NOVINE U SREDNJEM STRUČNOM I DUALNOM OBRAZOVANJU

Za školsku 2022/2023. godinu Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pripremilo je za primenu u školama više novih obrazovnih profila, inoviralo i osavremenilo neke koji su od ranije u sistemu. Za sve ove profile izrađeni su standardi kvalifikacija, planovi i programi nastave i učenja zasnovani na ishodima, kao i normativi prostora, opreme i nastavnih sredstava i vrste stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika. Neki od ovih obrazovnih
profila biće realizovani i po modelu dualnog obrazovanja što je posebno naznačeno u osnovnom delu Konkursa.

Spisak obrazovnih profila koji započinju realizaciju po novim planovima i programima nastave i učenja od školske 2022/2023. godine:

– Tehničar štampe
– Obućar
– Stolar
– Tehničar za operativnu forenziku
– Tehničar za oblikovanje nameštaja i enterijera

NAPOMENA: Obrazovni profil Tehničar modelar odeće zameniće dosadašnji obrazovni profil Modelar odeće.

15. NOVINE U OPŠTEM SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU

Za školsku 2022/2023. godinu predviđeno je 48 gimnazija koje upisuju odeljenja učenika sa posebne sposobnosti za računarstvo i informatiku. Program nastave i učenja u ovim odeljenjima sadrži, osim tradicionalnih gimnazijskih predmeta, i predmete poput programiranja, primene računara, baze podataka, veb- programiranja.

Cilj obrazovanja u tim odeljenjima je da se učenicima približi digitalizacija i njena primena u gotovo svim oblastima učenja i rada. Kroz program nastave i učenja učenici će ovladati svim osnovnim, ali i nekim naprednijim konceptima programiranja, upoznaće se sa različitim pristupima rešavanju problema programiranjem. Razumeće računarske mreže, mrežne slojeve i protokole i znati šta je potrebno da računarske mreže budu bezbedne.

Od školske 2019/2020. godine uvedena su odeljenja za učenike s posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju u gimnaziji. Za upis u ova odeljenja kandidati polažu prijemni ispit na kome rešavaju test iz biologije ili hemije. Testovi se polažu u skladu sa opštim standardima postignuća za kraj obaveznog obrazovanja, a učenici za pripremu mogu koristiti zbirke zadataka za pripremu završnog ispita.

Novina od školske 2020/2021. godine su odeljenja za učenike s posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju i za učenike sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizuelnu umetnost. Za upis u odeljenja sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju kandidati polažu prijemni ispit na kome rešavaju test iz geografije ili istorije. Testovi se polažu u skladu sa opštim standardima postignuća za kraj obaveznog obrazovanja, a učenici za pripremu mogu koristiti zbirke zadataka za pripremu završnog ispita.

Za upis u odeljenja koje ostvaruju nastavni plan i program za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizuelnu umetnost, kandidati polažu prijemni ispit na kome rešavaju test iz opšte kulture. Test sadrži pitanja sa srednjeg i naprednog nivoa iz predmeta srpski jezik i književnost, likovna kultura, muzička kultura i istorija. Za pripremu se mogu koristiti udžbenici iz ovih predmeta. Uz ovu literaturu, kandidati se mogu kvalitetno pripremiti za polaganje prijemnog ispita redovnim praćenjem domaćih i svetskih događaja i ostvarenja iz oblasti kulture i umetnosti.

Prijemni ispit se polaže centralizovano u gimnazijama koje su određene kao centri testiranja, uperiodu od 13.do 22. maja 2022. godine. Spisak gimnazija u kojima će se polagati prijemni ispit za upis u odeljenja za učenike s posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju, geografiju i istoriju i scensku i audio-vizuelnu umetnost u gimnaziji, objavljen je na veb-stranici Ministarstva. Ova odeljenja će biti formirana u onim gimnazijama gde potreban broj učenika položi prijemni ispit

16. UPUTSTVO ZA TUMAČENJE OSNOVNOG DELA KONKURSA

U narednom delu Konkursa daje se pregled svih srednjih škola u Republici Srbiji koje će upisivati učenike u PRVI RAZRED za školsku 2022/2023. godinu. Radi lakšeg snalaženja, škole su razvrstane po okruzima i opštinama, a pored naziva navedeni su njihove adrese i telefoni. Adresa veb-sajta i adresa elektronske pošte škole su dati ispod naziva škole.

Za svaku školu, u okviru naznačenog područja rada, navedeni su nazivi obrazovnih profila u koje će škole upisivati učenike. Pored naziva obrazovnog profila arapskom cifrom je upisan broj učenika koji škola upisuje u taj profil. Srednje škole koje organizuju nastavu na jezicima nacionalnih manjina šifrirane su u skladu sa tabelom u nastavku, pri čemu jedanaesti znak po redu označava jezik na kom se izvodi nastava.

Obrazovni profili u stručnim školama, smerovi gimnazije i tip gimnazije šifrirani su kombinacijom slova i brojeva koji čine šifru od jedanaest znakova:

Znak po redu Značenje oznake
Prvi i drugi Okrug
Treći i četvrti Opština
Peti Tip škole (G – gimnazija, S – stručna škola, M – mešovita škola, tj.
i gimnazija i stručna škola)
Šesti Broj škole po redosledu u opštini
Sedmi Dužina trajanja obrazovanja (1– jednogodišnje, 2 – dvogodišnje, 3 – trogodišnje, 4 – četvorogodišnje)
Osmi Područje rada
Deveti i deseti Broj obrazovnog profila, smera ili tipa gimnazije
Jedanaesti Jezik na kome se izvodi nastava
(S – srpski, M – mađarski, U – rusinski, L – slovački, R – rumunski, A –
albanski, H – hrvatski, B – bugarski, D – bosanski, C – bilingvalna srpskomađarska nastava), (E – engleski, F – francuski, N – nemački,
I – italijanski, R – ruski)

Obrazovni profili u muzičkim i baletskim školama i školama za učenike sa smetnjama u razvoju nisu šifrirani.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top