Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole 2023/2024

Konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole 2023/2024

Konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole za školsku 2023/2024. godinu

Na ovoj stranici vam u celini prenosimo Konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole za školsku 2023/2024. godinu koji je objavilo Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja.

Potražite srednju školu koja vas interesuje

Pogledajte pregledni kalendar upisa sa satnicom

konkurs-za-upis-u-srednje-skole

K O N K U R S

ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE U REPUBLICI SRBIJI ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU, ZA ŠKOLE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA ILI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

PROPISI NA OSNOVU KOJIH JE RASPISAN KONKURS

– Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon,  10/1, 6/20 i 129/21);
– Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, br. 55/13, 101/17 i 27/18 – dr. zakon, 6/20, 52/21 i 129/21);
– Pravilnik o upisu učenika u srednju školu („Službeni glasnik RS”, br. 23/23 i 34/23) (u daljem tekstu: Pravilnik);
– Pravilnik o bližim uslovima za ostvarivanje dvojezične nastave („Službeni glasnik RS”, br. 105/15, 50/16 i 35/17);
– Odluka o upisu učenika u srednju školu za školsku 2023/2024. godinu, broj: 611-00-398/2023-03 od 31. marta 2023. godine (u daljem tekstu: Odluka); a imajući u vidu
– Akt Zaštitnika građana, broj: 5-2-1392/14, del. broj: 48535, od 31. decembra 2015. godine.

USLOVI ZA UPIS

1. OPŠTI USLOVI

Za upis u prvi razred srednje škole u Republici Srbiji, u svojstvu redovnog učenika, mogu da konkurišu kandidati koji su stekli osnovno obrazovanje i vaspitanje, a koji su rođeni posle 31. avgusta 2006. godine.

Izuzetno, kandidati koji su rođeni pre 31. avgusta 2006. godine i koji su prethodne školske godine završili osnovnu školu u trajanju od osam godina, mogu da konkurišu za upis u srednju školu u svojstvu redovnog učenika, u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Kandidat koji je završio osnovno obrazovanje i vaspitanje ili jedan od poslednja dva razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja u inostranstvu ili koji je u Republici Srbiji upis završio stranu školu ili jedan od poslednja dva razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja u stranoj školi upisuje se u školu preko broja određenog za upis učenika, posle priznavanja strane školske isprave koje se vrši na osnovu zakona koji uređuje nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije.

Kandidat koji je završio sedmi razred u inostranstvu ili stranoj školi u Republici Srbiji, a osmi razred je završio u Republici Srbiji, obavlja završni ispit i upisuje se u školu preko broja određenog za upis, posle priznavanja strane školske isprave koje se vrši na osnovu zakona koji uređuje nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije.

Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik ovih kandidata podnosi pismeni zahtev Ministarstvu, u kome iskazuje najmanje tri opredeljenja za upis kandidata preko broja određenog za upis učenika.

Ministarstvo sprovodi ravnomerno raspoređivanje ovih kandidata po školama, smerovima gimnazija, odnosno obrazovnim profilima.

Ukoliko ovi kandidati konkurišu za upis u školu za učenike sa izuzetnim, odnosno posebnim sposobnostima, za koju je potrebno da polože odgovarajući prijemni ispit, pravo na upis preko broja određenog za upis ostvaruju ukoliko su položili odgovarajući prijemni ispit za proveru posebnih sposobnosti i ispunili sve uslove za upis u školu za učenike sa izuzetnim, odnosno posebnim sposobnostima, u skladu sa propisima.

Izuzetno, kandidat koji je završio poslednja dva razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja na stranom jeziku u inostranstvu ili u stranoj školi u Republici Srbiji, posle priznavanja strane školske isprave, koje se vrši na osnovu zakona koji uređuje nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije, može da se upiše u školu u kojoj se ostvaruje deo nastave na jeziku na kome je završio poslednja dva razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja, bez polaganja prijemnog ispita, ukoliko je broj učenika u odeljenju posle raspoređivanja manji od 30.

Kandidat koji je završio šesti razred osnovne škole u inostranstvu ili koji je u Republici Srbiji završio šesti razred u stranoj školi ostvaruje 20 bodova na osnovu opšteg uspeha u šestom razredu osnovne škole.
Kandidati koji su poslednji razred osnovne škole završili u Republici Srpskoj rangiraju se na osnovu opšteg uspeha u poslednja tri razreda osnovnog obrazovanja i na osnovu rezultata ostvarenih na testovima iz srpskog jezika, matematike i iz jednog od pet predmeta koji učenik izabere sa liste nastavnih predmeta iz prirodnih i društvenih nauka (biologija, geografija, istorija, fizika i hemija).

Ovi kandidati se prijavljuju od 22. maja do 5. juna 2023. godine u bilo koju osnovnu školu na teritoriji Republike Srbije, kako bi pod istim uslovima stekli pravo na upis u prvi razred srednje škole. Ukoliko ovi kandidati konkurišu za upis u škole u kojima se polaže prijemni ispit, roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici prijavu za polaganje prijemnog ispita mogu da podnesu na način iskazan u tački 5.1. Konkursa.

Sve podatke o učeničkim postignućima koji su od značaja u postupku sprovođenja završnog ispita, prijemnog ispita i upisa u srednju školu, učenik, odnosno njegov roditelj i drugi zakonski zastupnik (u daljem tekstu: korisnik) može da izvrši neposredno u školi, ili preko portala posvećenog upisu u srednju školu, čiji sadržaj ažurira Ministarstvo – mojasrednjaskola.gov.rs (u daljem tekstu: Portal).

Portalu Moja srednja škola može da pristupi neautorizovan i autorizovan korisnik. Autorizovani korisnik može biti isključivo roditelj ili drugi zakonski zastupnik koji ima odgovarajuća prava pristupa do podataka o konkretnom učeniku na Portalu Moj esDnevnik. Autorizovanom korisniku omogućene su sledeće elektronske usluge:

1) podnošenje prijave za polaganje prijemnog ispita u elektronskom obliku;
2) podnošenje prigovora na preliminarne rezultate prijemnog ispita u elektronskom obliku;
3) podnošenje prigovora na preliminarne rezultate završnog ispita u elektronskom obliku;
4) podnošenje liste želja uelektronskom obliku;
5) podnošenje prijave za upis u srednju školu u elektronskom obliku.

Neautorizovanom korisniku navedene usluge nisu dostupne, već isključivo statistički podaci, kao i pregled postignuća za konkretnu šifru učenika.

Kandidati za upis u prvi razred srednje škole koji su rođeni pre 31. avgusta 2005. godine mogu da konkurišu u svojstvu vanrednih učenika.

Kandidati za upis u prvi razred srednje škole koji su rođeni pre 31. avgusta 2005. godine, koji su konkurisali za upis na neki od obrazovnih profila/smerova gimnazija, predaju dokumenta, prijavljuju se za polaganje prijemnog ispita (za upis u muzičku školu na određene odseke), popunjavaju liste želja, rangiraju se i raspoređuju u nadležnoj školskoj upravi po posebnom postupku. O ovome će školska uprava blagovremeno i kontinuirano obaveštavati zainteresovane kandidate. Detaljnije informacije nalaze se u Konkursu u odeljku 7, koji se odnosi na pomenutu kategoriju kandidata.

2. POSEBNI USLOVI

Posebni uslovi za upis u određene obrazovne profile su:
a) Zdravstveni uslovi koji proističu iz zahteva rada koji su navedeni u odeljku 8. ovog Konkursa.
b) Posebne sposobnosti za upis u škole i odeljenja namenjena učenicima sa posebnim sposobnostima i umetničke škole, odnosno obrazovne profile u oblasti umetnosti, i u kojima se učenici proveravaju na prijemnom ispitu po programu i rasporedu koji će biti istaknut na oglasnoj tabli škole.

3. MERILA I NAČIN IZBORA KANDIDATA

Redosled kandidata za upis u gimnaziju i stručnu školu u četvorogodišnjem i trogodišnjem trajanju utvrđuje se na osnovu:

1) uspeha na završnom ispitu;
2) opšteg uspeha od šestog do osmog razreda osnovne škole;
3) rezultata postignutih na takmičenjima učenika osmog razreda osnovne škole.

Redosled kandidata za upis u škole za koje se polaže prijemni ispit utvrđuje se na osnovu:

1) uspeha na završnom ispitu;
2) opšteg uspeha od šestog do osmog razreda osnovne škole;
3) uspeha na prijemnom ispitu;
4) rezultata koje su kandidati postigli na takmičenjima u osnovnoj školi.

Kandidati koji se upisuju u školu pod povoljnijim uslovima radi postizanja pune ravnopravnosti, treba da ispune navedene uslove, pre primene merila i postupka za postizanje pune ravnopravnosti.

Kandidat može da ostvari ukupno najviše 100 bodova po osnovama uspeha na završnom ispitu i opšteg uspeha od šestog do osmog razreda osnovne škole.

Pravo na rangiranje radi upisa u gimnaziju i stručnu školu u četvorogodišnjem trajanju stiče kandidat koji je ostvario ukupno najmanje 50 bodova po osnovu uspeha na završnom ispitu i opšteg uspeha od šestog do osmog razreda osnovne škole.

3.1. Vrednovanje završnog ispita

Završni ispit se polaže u junskom roku u osnovnoj školi u kojoj je kandidat završio osmi razred (u matičnoj osnovnoj školi).

Na završnom ispitu učenici rešavaju tri testa: test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, matematike i kombinovani test iz prirodno-naučnih i društveno-naučnih predmeta (biologija, geografija, istorija, fizika i hemija), u skladu sa opštim standardima postignuća za kraj obaveznog obrazovanja.

Na osnovu uspeha na završnom ispitu kandidat može da osvoji najviše 40 bodova, odnosno najviše po 13 bodova na testu iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike i 14 bodova na kombinovanom testu.

Polaznik koji je završio osnovno obrazovanje i vaspitanje po programu funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih (u daljem tekstu: program FOOO) polaže završni ispit rešavanjem jednog testa, koji sadrži zadatke iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, iz matematike i iz prirodnih i društvenih nauka koje obuhvataju sadržaj iz biologije, geografije, istorije, fizike i hemije, uz opšte kompetencije, zajedničke za pojedine prirodne i društvene nauke.

Na osnovu uspeha na završnom ispitu polaznik može da osvoji najviše 40 bodova, odnosno najviše po 13 bodova na zadacima iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike i 14 bodova na zadacima iz biologije, geografije, istorije, fizike i hemije.

Kandidatima koji su završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja položili zaključno sa školskom 2021/2022. godinom, a koji su rođeni posle 31. avgusta 2006. godine i konkurišu za upis u prvi razred srednje škole za školsku 2023/2024. godinu, broj bodova koji su osvojili na završnom ispitu iskazuje se u obliku broja od nula do 40.

3.2. Vrednovanje opšteg uspeha

Opšti uspeh od šestog do osmog razreda osnovne škole iskazuje se brojem bodova tako što se opšti uspeh, ostvaren na kraju šestog, sedmog i osmog razreda, zaokružen na dve decimale, sabere i zatim pomnoži brojem četiri (4).

Na osnovu opšteg uspeha od šestog do osmog razreda kandidat može da ostvari najviše 60 bodova.

Kandidat koji je završio šesti razred osnovne škole u inostranstvu ili koji je u Republici Srbiji završio šesti razred u stranoj školi ostvaruje 20 bodova na osnovu opšteg uspeha u šestom razredu osnovne škole.

3.3. Vrednovanje uspeha na takmičenjima

Rezultati postignuti na takmičenjima učenika osnovne škole vrednuju se tako što se kandidatu bodovi osvojeni na takmičenjima dodeljuju na jedan od sledećih načina:

(1) kandidatu koji je u osmom razredu osnovne škole osvojio jedno od prva tri pojedinačna mesta na takmičenjima iz predmeta navedenih u Konkursu;

(2) izuzetno, u slučaju kada zbog ugroženosti bezbednosti i zdravlja učenika i zaposlenih nije bilo moguće da se održe takmičenja u osmom razredu, kandidatu koji je u sedmom razredu osnovne škole osvojio jedno od prva tri pojedinačna mesta na takmičenjima iz predmeta navedenih u Konkursu:

(3) u slučaju kada zbog ugroženosti bezbednosti i zdravlja učenika i zaposlenih nije bilo moguće da se održe takmičenja ni u osmom ni u sedmom razredu, kandidatu neće biti dodeljeni bodovi na način naveden u Konkursu.

Takmičenja čiji se rezultati boduju za upis u srednju školu jesu:

1) međunarodno takmičenje koje je u Kalendaru takmičenja i smotri učenika osnovnih škola:
– prvo mesto – dvanaest (12) bodova;
– drugo mesto – deset (10) bodova;
– treće mesto – osam (8) bodova.

2) republičko takmičenje koje je u Kalendaru takmičenja i smotri učenika osnovnih škola:
– prvo mesto – šest (6) bodova;
– drugo mesto – četiri (4) boda;
– treće mesto – dva (2) boda.

Kada je kandidat osvojio više pojedinačnih mesta na takmičenjima iz jednog ili više predmeta, uzima se u obzir najbolji ostvareni rezultat, odnosno najveći broj bodova.

Stručno društvo ili drugi organizator dostavlja postignute rezultate sa takmičenja Ministarstvu i osnovnoj školi koju učenik pohađa, najkasnije do 1. juna tekuće školske godine.

Prva tri mesta, u smislu Konkursa, jesu mesta koja odgovaraju prvom, drugom i trećem najboljem postignutom rezultatu na takmičenju iz podtač. (1) i (2), objavljenom na rang-listi.

Postignuti rezultati dostavljaju se u obliku rang-liste na kojoj su navedeni učenici koji ostvaruju pravo na dobijanje dodatnih bodova za upis.

Republička takmičenja čiji se rezultati vrednuju za upis jesu takmičenja iz predmeta koji su obuhvaćeni završnim ispitom i koja imaju najmanje tri nivoa takmičenja (školski, opštinski, okružni, republički), i to:
1) srpski jezik:
– Takmičenje iz srpskog jezika i jezičke kulture – Društvo za srpski jezik i književnost Srbije;
2) maternji jezik:
– Takmičenje u znanju bugarskog jezika i jezičke kulture – Udruženje „Matica Bugara u Srbiji”;
– Republičko takmičenje iz mađarskog jezika i jezičke kulture – Filozofski fakultet Novi Sad, Odsek za hungarologiju;
– Takmičenje iz rumunskog jezika i jezičke kulture – Filozofski fakultet Novi Sad, Odsek za rumunistiku;
– Republičko takmičenje iz rusinskog jezika i jezičke kulture – Društvo za rusinski jezik, književnost i kulturu;
– Takmičenje u znanju slovačkog jezika i jezičke kulture – Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine, Slovakističko vojvođansko društvo;
– Takmičenje u znanju hrvatskog jezika i jezičke kulture – Nacionalni savet hrvatske nacionalne manjine;
– Takmičenje iz bosanskog jezika – Nacionalni savet bosanske nacionalne manjine;
3) matematika:
– Takmičenje učenika osnovnih škola iz matematike – Društvo matematičara Srbije;
4) istorija:
– Takmičenje u poznavanju opšte i nacionalne istorije – Društvo istoričara Srbije „Stojan Novaković”,
Beograd;
5) geografija:
– Takmičenje u poznavanju opšte i nacionalne geografije – Srpsko geografsko društvo;
6) biologija:
– Takmičenje iz biologije – Srpsko biološko društvo;
7) fizika:
– Takmičenje učenika osnovnih škola iz fizike – Društvo fizičara Srbije i Fizički fakultet, Beograd;
8) hemija:
– Takmičenje iz hemije – Srpsko hemijsko društvo.

Međunarodna takmičenja čiji se rezultati vrednuju za upis jesu takmičenja iz predmeta koji su obuhvaćeni završnim ispitom, i to:
1) matematika:
– Juniorska balkanska matematička olimpijada – Društvo matematičara Srbije;
2) fizika:
– Međunarodna juniorska naučna olimpijada – Društvo fizičara Srbije i Fizički fakultet, Beograd.

3.4. Uvećavanje broja bodova na osnovu upisa pod povoljnijim
uslovima radi postizanja pune ravnopravnosti

Na osnovu Pravilnika o upisu učenika u srednju školu, učenicima – pripadnicima romske nacionalne manjine, koji su prijavljeni za upis u srednju školu pod povoljnijim uslovima, radi postizanja pune ravnopravnosti, broj bodova koji ostvare na osnovu uspeha iz škole i na osnovu završnog ispita uvećava se za 30 odsto od broja bodova koji im nedostaje do 100 bodova. Ukoliko ovi učenici žive u porodici koja je korisnik novčane socijalne pomoći, broj bodova koji ostvare na osnovu uspeha iz škole i na osnovu završnog ispita uvećava se za 35 odsto od broja bodova koji im nedostaje do 100 bodova.

Na osnovu Pravilnika o upisu učenika u srednju školu, polaznicima koji su završili program osnovnog obrazovanja odraslih, koji su prijavljeni za upis u srednju školu pod povoljnijim uslovima, radi postizanja pune ravnopravnosti, broj bodova koji ostvare na osnovu uspeha iz škole i na osnovu završnog ispita uvećava se za 30 odsto od broja bodova koji im
nedostaje do 100 bodova. Ukoliko ovi polaznici žive u porodici koja je korisnik novčane socijalne pomoći, broj bodova koji ostvare na osnovu uspeha iz škole i na osnovu završnog ispita uvećava se za 35 odsto od broja bodova koji im nedostaje do 100 bodova.

Ukoliko u istoj srednjoj školi ima više odeljenja istog obrazovnog profila, učenici – pripadnici romske nacionalnemanjine i polaznici koji su završili program osnovnog obrazovanja odraslih se ravnomerno raspodeljuju po odeljenjima.

Prilikom ostvarivanja prava na upis u srednju školu kandidat može da koristi pravo na dodatne bodove samo po jednom od navedenih osnova.

3.5. Organizovanje i sprovođenje završnog ispita

Završni ispit organizuju i sprovode, u matičnim osnovnim školama, komisije za sprovođenje završnog ispita, u skladu sa sledećim rokovima:
1) Prijavljivanje kandidata iz Republike Srpske vrši se u osnovnim školama od 22. maja do 05. juna;
2) Prijavljivanje kandidata starijih od sedamnaest godina (vanrednih učenika) vršiće se u školskim upravama Ministarstva od 22. do 25. avgusta. Sve informacije u vezi s postupkom upisa kandidati će moći da dobiju u sedištu školske uprave.
3) Polaganje završnog ispita obaviće se u sledećim terminima:
– rešavanje testa iz srpskog/maternjeg jezika 21. juna od 09.00 do 11.00 časova;
– rešavanje testa iz matematike i testa za polaznike po programu FOOO: 22. juna od 09.00 do 11.00 časova;
– rešavanje trećeg testa 23. juna od 09.00 do 11.00 časova.
4) Portal Moja srednja škola objaviće preliminarne rezultate završnog ispita 25. juna do 8.00 časova;
5) Prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate završnog ispita elektronskim putem 25. juna posle 8.00 časova i 26. juna do 15.00 časova;
6) Prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate završnog ispita neposredno u osnovnoj školi: 26. juna od 8.00 do 15.00 časova;
7) Dostavljanje odgovora prvostepene komisije na prigovore učenika na preliminarne rezultate završnog ispita (elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi): 26. juna posle 16.00 časova i 27. juna do 8.00 časova;
8) Prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate završnog ispita (elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi) – za drugostepenu komisiju: 27. juna od 8.00 do 15.00 časova;
9) Dostavljanje odgovora drugostepene komisije na prigovore učenika na preliminarne rezultate završnog ispita (elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi): 27. jula posle 16.00 časova;
10) Objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita (na Portalu i u matičnim osnovnim školama): 28. juna do 8.00 časova.

3.6. Redosled kandidata i izražavanje opredeljenja za dalje školovanje

Posle utvrđivanja ukupnog broja bodova po svim osnovama, navedenim u Konkursu, kandidat za upis u školu, njegov roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik ima pravo da na dva načina izrazi najviše 20 opredeljenja za dalje školovanje, u skladu sa zakonom, i to:

1) na Portalu mojasrednjaskola.gov.rs, elektronskim putem;
2) u matičnoj osnovnoj školi, pismenim putem.

Svako opredeljenje za dalje školovanje sadrži, prema listi obrazovnih profila objavljenoj u Konkursu i na Portalu, šifru i naziv smera gimnazije, odnosno obrazovnog profila za koje učenik konkuriše.

Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik kandidata potvrđuje da je saglasan sa brojem i rasporedom opredeljenja kandidata za upis u srednju školu na poslednjoj prijavi koju je podneo elektronskim putem na Portalu.

Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik kandidata svojim potpisom na obrascu liste opredeljenja, ukoliko u matičnoj osnovnoj školi pismenim putem neposredno izražava opredeljenja za dalje školovanje, potvrđuje da je saglasan sa brojem i rasporedom opredeljenja kandidata za upis u srednju školu.

Na osnovu opredeljenja kandidata i broja bodova po svim osnovama, navedenim u Konkursu, vrši se raspoređivanje kandidata po srednjim školama prema tipu škole, smerovima gimnazije, odnosno obrazovnim profilima.

Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik može da izvrši uvid u raspoređivanje kandidata u školu, smer gimnazije, odnosno obrazovni profil, u skladu sa zakonom, i to:

1) na Portalu mojasrednjaskola.gov.rs;
2) u matičnoj osnovnoj školi.

Spiskovi raspoređenih kandidata dostavljaju se matičnim osnovnim školama i odgovarajućim srednjim školama, u skladu sa zakonom.

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u srednju školu ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je:

1) nosilac Diplome „Vuk Karadžić”;
2) osvojio veći broj bodova na takmičenjima iskazan u tački 3.3. Konkursa;
3) osvojio veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.

4. RASPOREĐIVANjE I UPIS KANDIDATA KOJI NE POLAŽU PRIJEMNI ISPIT

Raspoređivanje i upis kandidata u škole za koje se ne polaže prijemni ispit obaviće se u sledećim rokovima:
1) Kandidati, njihovi roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici podnose listu opredeljenja na dva načina:
– na Portalu mojasrednjaskola.gov.rs elektronskim putem: 29. i 30. juna 2023. godine do 15 časova, kao autorizovani korisnik;
– neposredno u matičnim osnovnim školama prijavu sa opredeljenjima na listi željaČ 29. i 30. juna 2023. godine do 15 časova;
2) Kandidati proveravaju tačnost liste želja (elektronskim putem i neposredno u školi) 01. jula 2023. godine od 8.00 časova;
3) Kandidati podnose prigovore na objavljene liste želja neposredno u osnovnoj školi 01. jula 2023. godine od 8.00 do 15.00 časova;
4) Objavljivanje zvanične liste želja na zvaničnom sajtu: 02. jula 2023. godine do 8.00 časova;
5) Zvanični rezultati raspodele kandidata po srednjim školama i smerovima gimnazija, odnosno obrazovnim profilima objavljuju se na Portalu, u matičnoj osnovnoj školi i srednjoj školi 03. jula 2023. godine, do 8.00 časova;
6) Kandidati koji su raspoređeni za upis u srednju školu podnose prijavu za upis u srednju školu u koju su raspoređeni na tri načina:
– na Portalu, elektronskim putem (posle prvog i drugog upisnog kruga), od 03. jula do 14. jula od 8.00 časova do 07. jula 2023. godine, do 15.00 časova;
– neposredno u srednjoj školi 03. i 04. jula 2023.godine, od 8.00 do 15.00 časova;
– upis u muzičke i baletske škole i u Školu za muzičke talente u Ćupriji, neposredno u školama 28. juna 2023. godine, od 8.00 do 15.00 časova.
7) Spisak preostalih slobodnih mesta za upis u drugom krugu objavljuje se na Portalu i u matičnim osnovnim školama 03. jula 2023. godine.
8) Neraspoređeni kandidati podnose listu želja za upis u srednje škole koje imaju slobodnih mesta 03. jula 2023. godine, od 8.00 do 15.00 časova, elektronskim putem i u matičnim osnovnim školama.
9) Konačni raspored kandidata po srednjim školama i obrazovnim profilima, odnosno po smerovima gimnazija u drugom upisnom krugu objavljuje se na Portalu i u matičnoj osnovnoj školi 04. jula 2023. godine, do 24.00 časa.
10) Upis ovih kandidata obaviće se 05. jula 2023. godine, od 8.00 do 15.00 časova, neposredno u srednjoj školi.

5. UPIS KANDIDATA KOJI POLAŽU PRIJEMNI ISPIT

Prijemni ispit za proveru posebnih sposobnosti polažu kandidati koji se upisuju u:

– umetničku školu (muzička škola, baletska škola i umetnička škola likovne oblasti), odnosno za obrazovni profil u oblasti umetnosti,
– odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima (odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za sport, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju i odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizuelnu umetnost),
– školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku,
– školu za talentovane učenike (Škola za muzičke talente u Ćupriji).

Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik može da podnese prijavu za polaganje prijemnog ispita na dva načina, u skladu sa zakonom, i to:
1) na Portalu, kao autorizovani korisnik, elektronskim putem;
2) na Portalu, kao neautorizovani korisnik, elektronskim putem;
3) u školi u kojoj se prijavljuje za polaganje prijemnog ispita pismenim putem;
4) u matičnoj osnovnoj školi, pismenim putem.

Prijemni ispit polaže se u odgovarajućoj srednjoj školi, odnosno drugoj ustanovi koju odredi Ministarstvo u periodu od 12. do 21. maja 2023. godine. Detaljnije informacije u vezi sa polaganjem prijemnog ispita kandidati će moći da dobiju u odgovarajućoj srednjoj školi i na internet stranici Ministarstva.

Na prijemnom ispitu proveravaju se odgovarajuća znanja stečena u prethodnom obrazovanju i posebne sposobnosti kandidata koje su neophodne za određenu školu, odnosno obrazovni profil.

Kandidati koji su položili prijemni ispit rangiraju se prema ukupnom broju bodova koje imaju po svim osnovama koje se vrednuju za upis u odgovarajuću srednju školu, odnosno obrazovni profil.

Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik kandidata koji je položio prijemni ispit i konkuriše za upis u:

– umetničku školu likovne oblasti, odnosno obrazovni profil u oblasti umetnosti,
– odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke,
– odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku,
– odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku,
– odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za sport,
– odeljenje za učenike s posebnim sposobnostima za fiziku,
– odeljenje za učenike s posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju,
– odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju,
– odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizuelnu umetnost i
– školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku

može da izrazi najviše 20 opredeljenja za dalje školovanje iz tačke 3.6 Konkursa na dva načina:

1) na Portalu, kao autorizovani korisnik, elektronskim putem;
2) u matičnoj osnovnoj školi, pismenim putem.

Opredeljenje kandidata sadrži: šifru učenika, naziv škole, mesto škole, šifru i naziv obrazovnog profila, tipa ili smera gimnazije, u skladu s podacima objavljenim u Konkursu.

Opredeljenja ovih kandidata mogu biti kako obrazovni profili za koje su položili odgovarajući prijemni ispit, tako i ostali obrazovni profili (za koje se ne polaže prijemni ispit).

Na osnovu opredeljenja kandidata i broja bodova na jedinstvenoj rang-listi, kandidati se raspoređuju po tipu, smerovima, odnosno obrazovnim profilima, kao i srednjim školama.

Spiskovi raspoređenih kandidata dostavljaju se matičnim osnovnim školama i odgovarajućim srednjim školama.

Kandidati koji su položili odgovarajući prijemni ispit mogu da konkurišu u svim školama u Republici Srbiji u kojima je Konkursom određen upis u škole i odeljenja za koje je uslov položen odgovarajući prijemni ispit.

Prilikom iskazivanja opredeljenja za dalje školovanje (popunjavanja liste želja), ovi kandidati, ukoliko su položili odgovarajući prijemni ispit za više škola ili obrazovnih profila za koje je uslov položen odgovarajući prijemni ispit, opredeljenja iskazuju po redosledu koji odgovara interesovanjima kandidata.

Obaveštenje o popunjavanju liste želja biće istaknuto na oglasnoj tabli škole u kojoj polažu prijemni ispit, kao i u matičnoj osnovnoj školi.

Raspoređivanje i upis ovih kandidata obavlja se u istim rokovima kao i upis kandidata u škole za koje se ne polaže prijemni ispit, osim za kandidate koji upisuju muzičke i baletske škole, što je naznačeno u Kalendaru aktivnosti.

5.1 Prijavljivanje i polaganje prijemnog ispita

1) Prijavljivanje kandidata i podnošenje dokumenata u umetničku školu (muzička škola, baletska škola i umetnička škola likovne oblasti), odnosno za obrazovni profil u oblasti umetnosti, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za sport, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima
za računarstvo i informatiku, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju i odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizuelnu umetnost i školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku:
– od 18. aprila od 08.00 časova do 24. aprila u 24.00 časa, elektronskim putem na Portalu mojasrednjaskola.gov.rs, i to:
(1) kao autorizovani korisnici, elektronskim putem, za učenike koji su evidentirani u centralnoj bazi Ministarstva i koji su dobili osmocifrene identifikacione šifre;
(2) kao neautorizovani korisnici, za učenike koji nisu evidentirani u centralnoj bazi Ministarstva i koji nemaju osmocifrene identifikacione šifre;
– 21. i 24. aprila, od 9.00 do 16.00 časova neposredno u srednjoj školi koja polaže prijemni ispit i u matičnoj osnovnoj školi;
– od 24. – 28. aprila, od 9.00 do 15.00 časova neposredno u srednjoj školi koja polaže prijemni ispit;

2) polaganje prijemnog ispita u umetničkim školama likovne oblasti, odnosno za obrazovne profile u oblasti umetnosti: 12, 13. i 14. maja 2023. godine;

3) polaganje prijemnih ispita za odeljenja za učenike s posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju: 13. maja 2023. godine;

4) polaganje prijemnog ispita za odeljenja za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke (srpski/maternji jezik i strani jezik): 13. i 14. maja 2023. godine;

5) polaganje prijemnih ispita za odeljenja učenika sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizuelnu umetnost: 13. maja 2023. godine;

6) polaganje prijemnog ispita u muzičkim školama: 19, 20. i 21. maja 2023.godine;

7) polaganje prijemnog ispita u baletskim školama: 19, 20. i 21. maja 2023. godine;

8) polaganje prijemnog ispita za odeljenja za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku i za odeljenja za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku: 20. maja 2023. godine;

9) polaganje prijemnih ispita za odeljenja za učenike s posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju: 20. maja 2023. godine;

10) prijemni ispit (ispit iz francuskog, italijanskog, ruskog, nemačkog i engleskog jezika) za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku: 20. i 21. maja 2023. godine;

11) polaganje prijemnog ispita za odeljenja za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku: 21. maja 2023. godine;

12) prijavljivanje kandidata i podnošenje potvrda o ostvarenim sportskim rezultatima za upis u odeljenja za učenike sa posebnim sposobnostima za sport u Sportskoj gimnaziji i sportskim odeljenjima pri gimnazijama (neposredno u školi): 08, 09 i 10. juna 2023. godine, od 08.00 do 16.00 časova;

13) objavljivanje preliminarnih rezultata prijemnog ispita: 15. do 23. maja 2023. godine (detaljna obaveštenja u srednjim školama koje sprovode prijemni ispit);

14) podnošenje i rešavanje prigovora na preliminarne rezultate prijemnog ispita: od 15. do 23. maja (detaljna obaveštenja u srednjim školama koje sprovode prijemni ispit);

15) konačni rezultati prijemnih ispita biće objavljeni od 16. do 24. maja 2023. godine.

 

5.2. Upis u školu po programu za učenike sa posebnim sposobnostima

Kandidat se upisuje u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju i odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizuelnu umetnost prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu:
1) uspeha na prijemnom ispitu;
2) uspeha na završnom ispitu;
3) uspeha u prethodnom školovanju, i to:
– opšteg uspeha od šestog do osmog razreda osnovne škole;
– rezultata postignutih na takmičenjima u osnovnoj školi.

Kandidatu koji konkuriše za upis u bilo koju od škola navedenih u tački 5.1. Konkursa, rezultati koje je ostvario na takmičenjima vrednuju se na način iskazan u tački 3.3. ovog Konkursa, osim u slučaju vrednovanja rezultata takmičenja iz predmeta koji su od posebnog značaja za određeni smer gimnazije, odnosno obrazovni profil, i to:

1) kandidatu koji konkuriše za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke, takmičenje iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i jezičke kulture ili stranog jezika vrednuje se na način iskazan u podtački 5.1.1. Konkursa;
2) kandidatu koji konkuriše za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku, takmičenje iz matematike vrednuje se na način iskazan u podtački 5.1.2. Konkursa;
3) kandidatu koji konkuriše za odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku takmičenja iz fizike ili matematike vrednuju se na način iskazan u podtački 5.1.3. Konkursa;
4) kandidatu koji konkuriše za odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju, takmičenja iz biologije ili hemije vrednuju se na način iskazan u podtački 5.1.4. Konkursa;
5) kandidatu koji konkuriše za odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju, takmičenja iz geografije ili istorije vrednuju se na način iskazan u podtački 5.1.5. Konkursa;
6) kandidatu koji konkuriše za odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku, takmičenja iz matematike, fizike ili informatike i računarstva vrednuju se na način iskazan u tački 5.2. Konkursa;
7) kandidatu koji konkuriše za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku takmičenje iz stranog jezika vrednuje se na način propisan tačkom 5.4. Konkursa.

Izuzetno, u slučaju kada zbog ugroženosti bezbednosti i zdravlja učenika i zaposlenih nije bilo moguće da se održe sva takmičenja koja se boduju za odgovarajuće odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima, iz tačke 3.3. Konkursa ni u osmom ni u sedmom razredu, kandidatu neće biti dodeljeni bodovi na način naveden u Konkursu.

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u umetničku školu likovne oblasti, odnosno na obrazovni profil u oblasti umetnosti, filološku gimnaziju i odeljenje, Matematičku gimnaziju i odeljenje, gimnaziju i odeljenje za sportiste, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku u gimnaziji, odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju u gimnaziji i školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku, ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je:
1) nosilac Diplome „Vuk Karadžić”;
2) ostvario veći ukupan broj bodova na prijemnom ispitu, odnosno osvojio veći broj bodova na osnovu ostvarenih sportskih rezultata za upis u gimnaziju i odeljenje za sportiste;
3) osvojio veći broj bodova na takmičenjima iskazan u tački 3.3. Konkursa;
4) osvojio veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.

5.2.1. Upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke

Za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke kandidat polaže prijemni ispit iz dva dela:
1. test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i književnosti;
2. test iz stranog jezika (engleski, francuski, nemački i ruski jezik).
Testovi se polažu u skladu sa opštim standardima postignuća za kraj obaveznog obrazovanja.
Test iz stranog jezika polaže se iz engleskog, francuskog, nemačkog ili ruskog jezika, u zavisnosti od opredeljenja kandidata za jezik koji će izučavati.

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke može da ostvari najviše po 120 bodova iz svakog dela prijemnog
ispita, odnosno ukupno 240 bodova.

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke je položio prijemni ispit ako je ostvario najmanje po 60 bodova iz svakog dela prijemnog ispita.

Kandidati koji su položili prijemni ispit (najmanje 60 bodova iz svakog dela prijemnog ispita) mogu iskazati opredeljenje za:
– jezik koji su položili na prijemnom ispitu,
– jezik koji su učili kao drugi u osnovnoj školi,
– italijanski jezik,
– španski jezik,
– japanski jezik,
– kineski jezik,
– norveški jezik,
– klasične jezike.
Prilikom rangiranja u odeljenjima za engleski jezik, kandidati se rangiraju na osnovu ukupno osvojenog broja bodova, bez obzira na jezik koji su položili na prijemnom ispitu.

Prilikom rangiranja u odeljenjima za francuski jezik, prvo se rangiraju kandidati koji su na prijemnom ispitu položili francuski jezik, a u slučaju da posle rangiranja tih kandidata odeljenje ne bude popunjeno, do broja predviđenog za upis rangiraju se kandidati koji su na prijemnom ispitu položili ostale jezike.

Prilikom rangiranja u odeljenjima za nemački jezik, prvo se rangiraju kandidati koji su na prijemnom ispitu položili nemački jezik, a u slučaju da posle rangiranja tih kandidata odeljenje ne bude popunjeno, do broja predviđenog za upis rangiraju se kandidati koji su na prijemnom ispitu položili ostale jezike.

Prilikom rangiranja u odeljenjima za ruski jezik, prvo se rangiraju kandidati koji su na prijemnom ispitu položili ruski jezik, a u slučaju da posle rangiranja tih kandidata odeljenje ne bude popunjeno, do broja predviđenog za upis rangiraju se kandidati koji su na prijemnom ispitu položili ostale jezike.

Kandidat koji položi prijemni ispit u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke ne ispunjava uslov za upis u školu u kojoj se deo nastave odvija na stranom jeziku.

Ukoliko su kandidati polagali ispit iz mađarskog jezika i književnosti, kao maternjeg jezika, mogu da konkurišu u sva odeljenja za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke na mađarskom jeziku, koja su određena Konkursom.

Takmičenja učenika osnovne škole koja su od značaja za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke, u smislu ovog konkursa, jesu takmičenja iz srpskog jezika, odnosno maternjeg jezika i jezičke kulture i stranog jezika, u organizaciji:
1) srpski jezik:
– Takmičenje iz srpskog jezika i jezičke kulture – Društvo za srpski jezik i književnost Srbije;
2) maternji jezik:
– Takmičenje u znanju bugarskog jezika i jezičke kulture – Udruženje „Matica Bugara u Srbiji”;
– Republičko takmičenje iz mađarskog jezika i jezičke kulture – Filozofski fakultet Novi Sad, Odsek za hungarologiju;
– Takmičenje iz rumunskog jezika i jezičke kulture – Filozofski fakultet Novi Sad, Odsek za rumunistiku;
– Republičko takmičenje iz rusinskog jezika i jezičke kulture – Društvo za rusinski jezik, književnost i kulturu;
– Takmičenje u znanju slovačkog jezika i jezičke kulture – Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine, Slovakističko vojvođansko društvo;
– Takmičenje u znanju hrvatskog jezika i jezičke kulture – Nacionalni savet hrvatske nacionalne manjine;
– Takmičenje iz bosanskog jezika – Nacionalni savet bosanske nacionalne manjine;
3) za strane jezike (engleski, nemački, ruski, francuski, italijanski i španski):
– Društvo za strane jezike i književnosti.

Kandidatu koji je osvojio prvo, drugo ili treće mesto na republičkom takmičenju u osmom razredu osnovne škole iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i jezičke kulture ili stranog jezika, dodeljuje se po 60 bodova za prvo mesto, 50 bodova za drugo mesto i 40 bodova za treće mesto.

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u filološku gimnaziju i odeljenje ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je:
1) nosilac Diplome „Vuk Karadžić”;
2) ostvario veći ukupan broj bodova na prijemnom ispitu;
3) osvojio veći broj bodova na takmičenjima iskazan u tački 3.3. Konkursa;
4) osvojio veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.

5.2.2. Upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku

Za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku kandidat polaže prijemni ispit koji se sastoji iz izrade testa iz matematike.

Test se polaže u skladu sa opštim standardima postignuća za kraj obaveznog obrazovanja.

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku može da ostvari najviše 240 bodova na testu iz matematike.

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku je položio prijemni ispit ako je ostvario najmanje 120 bodova na testu iz matematike.

Kandidat koji položi prijemni ispit za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku, može da konkuriše za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku u gimnaziji i odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku.

Kandidati koji polože prijemni ispit za odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku mogu da konkurišu za upis i u svim školama u Republici Srbiji koje prema Konkursu upisuju navedena odeljenja.

Takmičenje učenika osnovne škole koje je od značaja za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku, u smislu ovog Konkursa, jeste takmičenje iz matematike, u organizaciji Društva matematičara Srbije (Takmičenje učenika osnovnih škola iz matematike).

Kandidatu koji je osvojio prvo, drugo ili treće mesto na republičkom takmičenju iz matematike u osmom razredu osnovne škole, dodeljuje se 120 bodova za prvo mesto, 100 bodova za drugo mesto i 80 bodova za treće mesto.

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je:
1) nosilac Diplome „Vuk Karadžić”;
2) ostvario veći ukupan broj bodova na prijemnom ispitu;
3) osvojio veći broj bodova na takmičenjima iskazan u tački 3.3. Konkursa;
4) osvojio veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.

5.2.3. Upis u odeljenje za učenike s posebnim sposobnostima za fiziku

Za upis u odeljenje gimnazije za učenike s posebnim sposobnostima za fiziku, kandidat polaže prijemni ispit:
1. test iz fizike;
2. test iz matematike.

Testovi se polažu u skladu sa opštim standardima postignuća za kraj obaveznog obrazovanja.

Kandidat može da izabere da li polaže jedan ili oba testa.

Test iz matematike istovetan je testu iz matematike koji polažu kandidati za upis u odeljenje gimnazije za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku.

Za upis u odeljenje gimnazije za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku kandidat može da ostvari najviše po 240 bodova iz svakog testa.

Ako je kandidat polagao oba testa, računa se samo bolji rezultat.

Ako je kandidat polagao oba testa i iz svakog od testova osvojio isti broj bodova, računa se broj bodova samo jednog testa.

Kandidat za upis u odeljenje za učenike s posebnim sposobnostima za fiziku položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 120 bodova na testu iz fizike ili najmanje 120 bodova na testu iz matematike.

Kandidat koji položi prijemni ispit za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku, može da konkuriše za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku.

Takmičenja učenika osnovne škole, koja su od značaja za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku, u smislu ovog Konkursa, jesu takmičenja iz fizike i matematike, u organizaciji:
1) za matematiku – Društvo matematičara Srbije (Takmičenje učenika osnovnih škola iz matematike);
2) za fiziku – Društvo fizičara Srbije i Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu (Takmičenje učenika osnovnih škola iz fizike).

Kandidatu koji je osvojio prvo, drugo ili treće mesto na republičkom takmičenju u osmom razredu osnovne škole iz
fizike ili matematike, dodeljuje se po 120 bodova za prvo mesto, 100 bodova za drugo mesto i 80 bodova za treće mesto.

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je:
1) nosilac Diplome „Vuk Karadžić”;
2) ostvario veći ukupan broj bodova na prijemnom ispitu;
3) osvojio veći broj bodova na takmičenjima iskazan u tački 3.3. Konkursa;
4) osvojio veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.

5.2.4. Upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju

Za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju kandidat polaže prijemni ispit:
1) test iz biologije;
2) test iz hemije.

Testovi se polažu u skladu sa opštim standardima postignuća za kraj obaveznog obrazovanja.

Kandidat bira da li će polagati jedan ili oba testa.

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju može da ostvari najviše po 240 bodova na svakom testu.

Ako je kandidat polagao oba testa, računa se samo bolji rezultat.

Ako je kandidat polagao oba testa i na svakom osvojio isti broj bodova, boduje se rezultat ostvaren samo na jednom testu.

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 120 bodova na testu iz biologije, ili najmanje 120 bodova na testu iz hemije.

Takmičenja učenika osnovne škole, koja su od značaja za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju, u smislu ovog Pravilnika, jesu takmičenja iz biologije i hemije.

Stručna društva i drugi organizatori takmičenja iz stava 1. ovog člana jesu:
1) biologija:
– Takmičenje iz biologije – Srpsko biološko društvo;
2) hemija:
– Takmičenje iz hemije – Srpsko hemijsko društvo.

Kandidatu, koji je osvojio prvo, drugo ili treće mesto na republičkom takmičenju u osmom razredu osnovne škole iz biologije ili hemije, dodeljuje se po 120 bodova za prvo mesto, 100 bodova za drugo mesto i 80 bodova za treće mesto.

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je:
1) nosilac Diplome „Vuk Karadžić”;
2) ostvario veći ukupan broj bodova na prijemnom ispitu;
3) osvojio veći broj bodova na takmičenjima iskazan u tački 3.3. Konkursa;
4) osvojio veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.

5.2.5. Upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju

Za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju kandidat polaže prijemni ispit:
1) test iz istorije,
2) test iz geografije.

Testovi se polažu u skladu sa opštim standardima postignuća za kraj obaveznog obrazovanja.

Kandidat bira da li će polagati jedan ili oba testa.

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju može da ostvari najviše po 240 bodova na svakom testu.

Ako je kandidat polagao oba testa, računa se samo bolji rezultat.

Ako je kandidat polagao oba testa i na svakom osvojio isti broj bodova, boduje se rezultat ostvaren samo na jednom testu.

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 120 bodova na testu iz istorije ili najmanje 120 bodova na testu iz geografije.

Takmičenja učenika osnovne škole, koja su od značaja za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju, u smislu ovog Konkursa, jesu takmičenja iz geografije i istorije, u organizaciji:

1) za geografiju – Srpsko geografsko društvo (Takmičenje u poznavanju opšte i nacionalne geografije);
2) za istoriju – Društvo istoričara Srbije „Stojan Novaković”, Beograd (Takmičenje u poznavanju opšte i nacionalne
istorije).

Kandidatu koji je, na republičkom takmičenju, koje je održano na način opisan u tački 3.3. podtač. (1) i (2) ovog Konkursa, osvojio prvo, drugo ili treće mesto iz geografije ili istorije dodeljuje se po 120 bodova za prvo mesto, 100 bodova za drugo mesto i 80 bodova za treće mesto.

5.2.6. Upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizuelnu umetnost

Za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizuelnu umetnost kandidat polaže prijemni ispit iz poznavanja opšte kulture.

Test se polaže u skladu sa opštim standardima postignuća za kraj obaveznog obrazovanja.

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizuelnu umetnost može da ostvari najviše 240 bodova na testu.

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizuelnu umetnost položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 120 bodova na testu iz poznavanja opšte kulture.

5.2.7 Upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku

Za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku kandidat polaže prijemni ispit na kome rešava test iz matematike.

Test iz matematike se polaže u skladu sa opštim standardima postignuća za kraj obaveznog obrazovanja.

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku može da ostvari najviše 240 bodova na testu iz matematike.

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 120 bodova na testu iz matematike.

Kandidat koji položi prijemni ispit za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku, može da konkuriše za upis u odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku.

Kandidati koji polože prijemni ispit za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku mogu da konkurišu za upis u svim gimnazijama u Republici Srbiji koje prema Konkursu upisuju navedena odeljenja.

Takmičenja učenika osnovne škole koja su od značaja za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku, u smislu ovog Konkursa, jesu takmičenja iz matematike, fizike i informatike i računarstva, u organizaciji:
1) za matematiku – Društvo matematičara Srbije (Takmičenje učenika osnovnih škola iz matematike);
2) za fiziku – Društvo fizičara Srbije i Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu (Takmičenje učenika osnovnih škola iz fizike);
3) za informatiku i računarstvo – Društvo matematičara Srbije (Takmičenje učenika osnovnih škola iz računarstva).

Kandidatu koji je osvojio prvo, drugo ili treće mesto na republičkom takmičenju u osmom razredu osnovne škole iz matematike, fizike ili informatike i računarstva, dodeljuje se po 120 bodova za prvo mesto, 100 bodova za drugo mesto i 80 bodova za treće mesto.

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je:
1) nosilac Diplome „Vuk Karadžić”;
2) ostvario veći ukupan broj bodova na prijemnom ispitu;
3) osvojio veći broj bodova na takmičenjima iskazan u tački 3.3. Konkursa;
4) osvojio veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.

5.3. Upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za sport

Za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za sport kandidat dostavlja potvrdu o ostvarenim sportskim rezultatima, koje je kandidat ostvario u osmom razredu osnovne škole.

Izuzetno, u slučaju kada zbog ugroženosti bezbednosti i zdravlja učenika i zaposlenih nije bilo moguće da kandidat ostvari sportske rezultate u osmom razredu, kandidat dostavlja potvrdu o ostvarenim sportskim rezultatima koje je ostvario u sedmom razredu osnovne škole. U slučaju kada zbog ugroženosti bezbednosti i zdravlja učenika i zaposlenih nije bilo moguće da se održe prvenstva ni u osmom ni u sedmom razredu, kandidatu neće biti dodeljeni bodovi na način propisan Konkursom.

Potvrdu izdaje nadležni nacionalni granski sportski savez, koji je registrovan u ministarstvu nadležnom za poslove sporta.

Postignuti sportski rezultati vrednuju se tako što se kandidatu za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za sport dodeljuju sledeći bodovi:
1) ako nastupa za reprezentaciju Republike Srbije, odnosno ako se nalazi na spisku reprezentativaca, za one sportove koji nemaju reprezentativna takmičenja uzrasta do 14 godina – (10) deset bodova,
2) ako je osvojio medalju u sportskom takmičenju na prvenstvu Republike Srbije, pojedinačno ili kao član ekipe – osam (8) bodova za zlatnu medalju, sedam (7) bodova za srebrnu medalju i šest (6) bodova za bronzanu medalju.

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za sport ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je:
1) nosilac Diplome „Vuk Karadžić”;
2) osvojio veći broj bodova na osnovu ostvarenih sportskih rezultata za upis u gimnaziju i odeljenje za sportiste;
3) osvojio veći broj bodova na takmičenjima iskazan u tački 3.3. Konkursa;
4) osvojio veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.

5.4. Upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku

Upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku obavlja se za odeljenja opšteg tipa gimnazije, društvenojezičkog i prirodno-matematičkog smera, kao i za obrazovne profile u stručnim školama, koji su određeni ovim Konkursom.

Prijemni ispit za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku sastoji se iz provere znanja stranog jezika.

Na prijemnom ispitu proveravaju se znanja iz sve četiri jezičke veštine (slušanje, čitanje, pisanje i govor) na nivou A2 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike.

Prijemni ispit za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku sastoji se iz dva dela, i to:
1) izrade pismenog testa iz stranog jezika i
2) usmene provere znanja stranog jezika.

Kandidat na pismenom testu iz stranog jezika može da ostvari najviše 15 bodova.

Kandidat ispunjava uslov za usmenu proveru znanja stranog jezika ukoliko na pismenom testu iz stranog jezika ostvari najmanje 9 bodova.

Kandidat na usmenoj proveri znanja može da ostvari najviše 5 bodova.

Prijemni ispit polaže se u odgovarajućoj srednjoj školi.

Kandidat za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku može da ostvari najviše 20 bodova na prijemnom ispitu iz stranog jezika.

Kandidat za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 14 bodova iz stranog jezika.

Kandidat koji položi prijemni ispit za upis u školu u kojoj se deo nastave odvija na stranom jeziku ne ispunjava uslov za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke.

Kandidat za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku, i koji konkuriše za upis u gimnaziju, može da ostvari najviše 20 bodova na prijemnom ispitu iz stranog jezika.

Kandidatu za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku, i koji konkuriše za upis u obrazovni profil u stručnoj školi, položeni prijemni ispit predstavlja uslov za upis datog profila, bez dodavanja dodatnih bodova prilikom rangiranja.

Kandidati koji polože prijemni ispit u školi u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku za odgovarajući jezik mogu da konkurišu za upis u škole u kojima se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku u svim školama u Republici Srbiji koje prema Konkursu upisuju navedena odeljenja za jezik za koji su položili prijemni ispit.

Takmičenje učenika osnovne škole koja su od značaja za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku, u smislu ovog Konkursa, jeste takmičenje iz stranog jezika, u organizaciji Društva za strane jezike i književnosti (engleski, nemački, ruski, francuski, italijanski i španski).

Kandidatu koji je osvojio prvo, drugo ili treće mesto na republičkom takmičenju u osmom razredu osnovne škole iz stranog jezika, dodeljuje se po 6 bodova za prvo mesto, 4 boda za drugo mesto i 2 boda za treće mesto.

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je:
1) nosilac Diplome „Vuk Karadžić”;
2) ostvario veći ukupan broj bodova na prijemnom ispitu;
3) osvojio veći broj bodova na takmičenjima iskazan u tački 3.3. Konkursa;
4) osvojio veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.

5.5. Upis u umetničku školu likovne oblasti, odnosno za obrazovni profil u oblasti umetnosti

Kandidati se upisuju u umetničku školu likovne oblasti, odnosno za obrazovni profil u oblasti umetnosti prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu uspeha na prijemnom ispitu i uspeha u prethodnom školovanju.

Kandidati za upis u umetničku školu likovne oblasti, odnosno za obrazovni profil u oblasti umetnosti polažu prijemni ispit iz tri dela:
1) crtanja;
2) slikanja;
3) vajanja.

Kandidat za upis u umetničku školu likovne oblasti, odnosno za obrazovni profil u oblasti umetnosti, može da ostvari na prijemnom ispitu najviše po 160 bodova iz svakog dela prijemnog ispita, odnosno ukupno 480 bodova.

Kriterijumi za ocenjivanje crtanja su: kompozicija (40 bodova), proporcija i karakter oblika (40 bodova), kvalitet linije (40 bodova) i opšti likovni utisak (40 bodova).

Kriterijumi za ocenjivanje slikanja su: kompozicija (40 bodova), osećaj za boju (40 bodova), lokalni ton (40 bodova) i
opšti likovni utisak (40 bodova).

Kriterijumi za ocenjivanje vajanja su: kompozicija (40 bodova), osećaj za oblik (40 bodova), strukturalna vrednost (40
bodova) i taktilnost (40 bodova).

Kandidat za upis u umetničku školu likovne oblasti, odnosno za obrazovni profil u oblasti umetnosti položio je
prijemni ispit ako je ostvario najmanje 290 bodova ukupno iz svih delova prijemnog ispita.

Kandidati koji polože prijemni ispit za upis u umetničku školu, odnosno obrazovni profil iz oblasti umetnosti, mogu da konkurišu za upis u svim školama u Republici Srbiji koje prema Konkursu upisuju navedena odeljenja.

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u umetničku školu likovne oblasti, odnosno na obrazovni profil u oblasti umetnosti, ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je:
1) nosilac Diplome „Vuk Karadžić”;
2) ostvario veći ukupan broj bodova na prijemnom ispitu;
3) osvojio veći broj bodova na takmičenjima iskazan u tački 3.3. Konkursa;
4) osvojio veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.

5.6. Upis u muzičku školu i Školu za muzičke talente

Kandidati se upisuju u muzičku školu prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu uspeha na prijemnom ispitu i uspeha u prethodnom školovanju, i to: opšteg uspeha u osnovnoj muzičkoj školi i opšteg uspeha iz poslednja tri završena razreda osnovne škole.

U izuzetnim slučajevima, kandidat koji nije završio osnovnu muzičku školu upisuje se prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu uspeha na prijemnom ispitu i uspeha u prethodnom školovanju, i to: opšteg uspeha iz poslednja tri razreda osnovne škole i uspeha na ispitu za nivo osnovne muzičke škole.

Opšti uspeh u osnovnoj muzičkoj školi u trajanju od šest godina iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocene na kraju četvrtog, petog i šestog razreda i pomnože se brojem 2.

Opšti uspeh u osnovnoj muzičkoj školi u trajanju od četiri godine iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocene na kraju drugog, trećeg i četvrtog razreda i pomnože sa brojem 2.

Opšti uspeh u osnovnoj muzičkoj školi u trajanju od dve godine iskazuje se brojem bodova tako što se srednja ocena na kraju drugog razreda pomnoži sa brojem 6.Ukupan broj bodova zaokružuje se na dve decimale.

Na osnovu opšteg uspeha u muzičkoj školi kandidat može da ostvari najviše 30 bodova.

Opšti uspeh u poslednja tri razreda osnovne škole koje je kandidat završio iskazuje se brojem bodova, tako što se saberu srednje ocene na kraju šestog, sedmog i osmog razreda osnovne škole, odnosno iz poslednja tri razreda osnovne škole koje je kandidat završio i pomnože se brojem 2. Ukupan broj bodova zaokružuje se na dve decimale.

Na osnovu opšteg uspeha iz poslednja tri razreda osnovne škole kandidat može da ostvari najviše 30 bodova.

Kandidati koji se uporedo školuju u drugoj srednjoj školi kao redovni učenici ili studiraju ostvaruju 30 bodova po osnovu opšteg uspeha iz poslednja tri završena razreda osnovne škole.

Ispit za nivo osnovne muzičke škole sastoji se iz tri dela:
1) solfeđa;
2) teorije muzike;
3) instrumenta, odnosno pevanja.

Na ispitu za nivo osnovne muzičke škole kandidat može da ostvari najviše 30 bodova, i to:
1) solfeđo – 10 bodova;
2) teorija muzike – 10 bodova;
3) instrument, odnosno pevanje – 10 bodova.

Kandidat je položio ispit za nivo osnovne muzičke škole ako je osvojio najmanje po 4 boda iz svakog dela ispita.

5.6.1. Za upis u muzičku školu na vokalno-instrumentalni odsek, džez odsek, odsek za srpsko tradicionalno pevanje i srpsko tradicionalno sviranje i odsek za crkvenu muziku

kandidat polaže prijemni ispit iz dva dela:

1) instrumenta, odnosno pevanja,
2) solfeđa s teorijom muzike.

U odnosu na odsek kandidati kao glavni predmet biraju da polažu pevanje ili jedan od navedenih instrumenata:
(1) vokalno-instrumentalni odsek, obrazovni profil muzički izvođač klasične muzike:
– solo pevanje ili jedan od instrumenata: klavir, harmonika, gitara, harfa, udaraljke, violina, viola, kontrabas, violončelo, flauta, klarinet, saksofon, oboa, fagot, truba, trombon, horna, tuba, tambura E-prim, tambura A-bas prim, mandolina, orgulje, čembalo;
(2) vokalno-instrumentalni odsek, obrazovni profil muzički izvođač rane muzike:
– rano pevanje ili jedan od instrumenata: čembalo, orgulje, lauta, barokna violina i viola, barokno violončelo, viola da gamba, blok flauta, traverso flauta;
(3) džez odsek, obrazovni profil muzički izvođač džez muzike:
– džez pevanje ili jedan od instrumenata: džez gitara, bas gitara, džez kontrabas, džez saksofon, džez bubnjevi, džez klavir, džez truba;
(4) odsek za srpsko tradicionalno pevanje i sviranje, obrazovni profil muzički izvođač srpskog tradicionlanog pevanja i srpskog tradicionalnog sviranja:
– srpsko tradicionalno pevanje ili jedan od instrumenata: frula, gusle, kaval;
(5) odsek za crkvenu muziku: obrazovni profil muzički izvođač crkvene muzike (pravoslavni smer):
– crkveno pevanje sa tipikom;
– obrazovni profil muzički izvođač crkvene muzike (katolički i protestantski smer):
– instrument: orgulje.
Za upis na obrazovne profile muzički izvođač klasične muzike – solo pevanje i muzički izvođač džez muzike – džez pevanje mogu da konkurišu kandidati koji pored ostalih uslova ispunjavaju i uslov da ženski glasovi imaju 21 godinu i manje, a muški glasovi 23 godine i manje.

Kandidat može da ostvari najviše 300 bodova na prijemnom ispitu:
1) 200 bodova iz instrumenta, odnosno pevanja,
2) 100 bodova iz solfeđa sa teorijom muzike.

Kandidat je položio prijemni ispit ako je ostvario najmanje 120 bodova iz instrumenta, odnosno solo pevanja i 60 bodova iz
solfeđa s teorijom muzike.

5.6.2. Za upis u muzičku školu na odsek za muzičku teoriju i odsek za muzičku produkciju i snimanje zvuka

kandidat polaže prijemni ispit iz tri dela, i to:

1) pismeni ispit iz solfeđa,
2) usmeni ispit iz solfeđa,
3) test iz teorije muzike.

Kandidat može da ostvari najviše 300 bodova na prijemnom ispitu, i to:
1) 100 bodova iz pismenog ispita iz solfeđa,
2) 100 bodova iz usmenog ispita iz solfeđa,
3) 100 bodova iz testa iz teorije muzike.

Kandidat je položio prijemni ispit ako je ostvario najmanje 60 bodova na pismenom ispitu iz solfeđa, 60 bodova na usmenom
ispitu iz solfeđa i 60 bodova na testu iz teorije muzike.

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u muzičku školu ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do
broja predviđenog za upis, imaju kandidati koji imaju veći broj bodova iz glavnog predmeta.

5.6.3. Za upis u Školu za muzičke talente u Ćupriji

kandidat polaže prijemni ispit iz dva dela, i to:

1) instrumenta (violina, viola, violončelo, kontrabas),
2) solfeđa sa teorijom muzike.

Kandidat može da ostvari najviše 300 bodova na prijemnom ispitu, i to:
1) 200 bodova iz instrumenta,
2) 100 bodova iz solfeđa.

5.7. Upis u baletsku školu

Kandidati se upisuju u baletsku školu prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu uspeha na prijemnom ispitu i uspeha u prethodnom školovanju, i to: uspeha u osnovnoj baletskoj školi i opšteg uspeha iz poslednja tri završena razreda osnovne škole.

U izuzetnim slučajevima, kandidat koji nije završio osnovnu baletsku školu upisuje se prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu uspeha na prijemnom ispitu i uspeha u prethodnom školovanju, i to: opšteg uspeha iz poslednja tri razreda osnovne škole i uspeha na ispitu za nivo osnovne baletske škole.

Opšti uspeh u osnovnoj baletskoj školi iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocene na kraju drugog, trećeg i četvrtog razreda osnovne baletske škole i pomnože se brojem 2. Ukupan broj bodova zaokružuje se na dve decimale.

Na osnovu opšteg uspeha u osnovnoj baletskoj školi kandidat može da ostvari najviše 30 bodova.

Opšti uspeh iz poslednja tri razreda osnovne škole iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocene na kraju šestog, sedmog i osmog razreda i pomnože se brojem 2. Ukupan broj bodova zaokružuje se na dve decimale.
Na osnovu opšteg uspeha iz poslednja tri razreda osnovne škole kandidat može da ostvari najviše 30 bodova.

Ispit za nivo osnovne baletske škole za odsek klasičan balet i odsek savremena igra se sastoji iz tri dela:
1) klasični balet – 10 bodova,
2) istorijske igre – 10 bodova,
3) solfeđo – 10 bodova.

Ispit za nivo osnovne baletske škole za odsek narodna igra se sastoji iz tri dela:
1) narodna igra – 10 bodova,
2) narodno pevanje – 10 bodova,
3) solfeđo – 10 bodova.

Na ispitu za nivo osnovne baletske škole kandidat može da ostvari najviše 30 bodova.

Kandidat je položio ispit za nivo osnovne baletske škole ako je osvojio najmanje po 4 boda iz svakog dela ispita.

Za upis u baletsku školu za odsek klasičan balet kandidat polaže prijemni ispit na kome se ocenjuje:
1) pokazano znanje iz klasičnog baleta iz gradiva osnovne baletske škole i jedne klasične baletske varijacije,
2) sceničnost,
3) fizičke predispozicije.

Kandidat za upis u baletsku školu za odsek klasičan balet može da ostvari najviše 300 bodova na prijemnom ispitu:
1) 150 bodova iz klasičnog baleta – baletske varijacije,
2) 75 bodova za sceničnost,
3) 75 bodova za fizičke predispozicije.

Kandidat za upis u baletsku školu za odsek klasičan balet je položio prijemni ispit ako je ostvario najmanje 90 bodova iz klasičnog baleta – baletske varijacije, 45 bodova za sceničnost i 45 bodova za fizičke predispozicije.

Za upis u baletsku školu za odsek savremena igra kandidat polaže prijemni ispit na kome se ocenjuje:
1) pokazano znanje iz klasičnog baleta iz gradiva osnovne baletske škole i jedna savremena koreografija,
2) sceničnost,
3) fizičke predispozicije.

Kandidat za upis u baletsku školu za odsek savremena igra može da ostvari najviše 300 bodova na prijemnom ispitu:
1) 150 bodova iz klasičnog baleta – savremene koreografije,
2) 75 bodova za sceničnost,
3) 75 bodova za fizičke predispozicije.

Kandidat za upis u baletsku školu na odsek savremena igra položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 90 bodova iz
klasičnog baleta – savremene koreografije, 45 bodova za sceničnost i 45 bodova za fizičke predispozicije.

Za upis u baletsku školu na odsek narodna igra kandidat polaže prijemni ispit na kome se ocenjuju:
1) igračke sposobnosti,
2) sceničnost i fizičke predispozicije,
3) sluh, ritam i memorija.

Kandidat za upis u baletsku školu za odsek narodna igra može da ostvari najviše 300 bodova na prijemnom ispitu:
1) 150 bodova za igračke sposobnosti,
2) 75 bodova za sceničnost i fizičke predispozicije,
3) 75 bodova za sluh, ritam i memoriju.

Kandidat za upis u baletsku školu za odsek narodna igra položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 90 bodova za igračke sposobnosti, 45 bodova za sceničnost i fizičke predispozicije i 45 bodova za sluh, ritam i memoriju.

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u baletsku školu ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju do broja predviđenog za upis imaju:

– kandidati koji imaju veći broj bodova na prijemnom ispitu,
– kandidati koji imaju veći broj bodova po osnovu opšteg uspeha u osnovnoj baletskoj školi, odnosno opšteg uspeha iz poslednja tri završena razreda osnovne škole.

6. UPIS U ŠKOLE ZA UČENIKE SA SMETNJAMA U RAZVOJU I INVALIDITETOM

Kandidati za upis u škole za učenike sa smetnjama u razvoju pravo na upis ostvaruju prijavljivanjem kod samih škola od 22. maja do 05. juna 2023. godine. U tom periodu škole će sprovesti postupak provere podnetih zahteva i njihovu usklađenost sa propisima iz oblasti obrazovanja, opštim aktima škole i posebnim zahtevima koji proističu iz plana i programa nastave i učenja i posle toga izvršiti upis učenika.

7. UPIS KANDIDATA STARIJIH OD SEDAMNAEST GODINA U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE

Kandidati stariji od 17 godina mogu da konkurišu za upis u srednju školu u svojstvu vanrednog učenika za sva odeljenja koja su priznata srednjoj školi posle drugog upisnog kruga. U odeljenja kojima je kvota za upis bila 30 učenika može da se upiše najviše pet kandidata, u odeljenja za koja je kvota za upis bila 15 učenika, mogu da se upišu najviše tri kandidata, a u muzičke škole (u klasama od 8 ili 16 učenika) mogu da se upišu najviše 2 kandidata.

Prijem dokumenata, prijavljivanje za polaganje prijemnog ispita (za upis u muzičku školu na određene odseke), popunjavanje liste želja, rangiranje i raspoređivanje kandidata starijih od sedamnaest godina, koji su konkurisali za upis na neki od obrazovnih profila/smerova gimnazija, obaviće se u nadležnoj školskoj upravi po posebnom postupku. O ovome će školska uprava blagovremeno i kontinuirano obaveštavati zainteresovane kandidate.

Za kandidate starije od sedamnaest godina koji se upisuju u prvi razred srednjeg obrazovanja kao vanredni učenici, srednje obrazovanje je besplatno.

Prijavljivanje kandidata za upis u srednju školu, provera da li ispunjavaju uslove i raspoređivanje obaviće se od 22. do 25. avgusta 2023. godine u nadležnoj školskoj upravi, gde će kandidati biti obavešteni o svim pitanjima koja se odnose na upis u srednju školu.

Kandidat koji je osnovno obrazovanje stekao u Republici Srbiji zaključno sa školskom 2009/2010. godinom pravo na rangiranje za upis u školu ostvaruje na način da se broj bodova koji ima na osnovu opšteg uspeha od šestog do osmog razreda uveća za 30% od broja bodova koji mu nedostaje do 100 bodova.

Broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspeha utvrđuje se u skladu sa odeljkom 3. Konkursa.

Shodno odredbama Pravilnika o upisu učenika u srednju školu, kandidatima starijim od 17 godina koji su pripadnici romske nacionalne manjine i kandidatima koji su završili program FOOO, a koji su polagali završni ispit, broj bodova koji su ostvarili na osnovu uspeha iz škole i na osnovu završnog ispita uvećava se za 30% od broja bodova koji im nedostaje do 100 bodova.

Ukoliko ovi kandidati žive u porodici koja je korisnik novčane socijalne pomoći, broj bodova koji su ostvarili na osnovu uspeha iz škole i završnog ispita uvećava se za 35% od broja bodova koji im nedostaje do 100 bodova.

Ukoliko ovi kandidati nemaju dokaz o bodovima koje su osvojili na završnom ispitu, taj broj bodova zamenjuje se brojem koji se dobija kada se broj bodova koji su ovi kandidati osvojili na osnovu opšteg uspeha pomnoži brojem 10/7.

Prilikom ostvarivanja prava na upis u srednju školu kandidat može da koristi pravo na dodatne bodove samo po jednom
osnovu.

Ukoliko je kandidat obavio završni ispit na kraju školske 2012/2013. godine, broj bodova koje bi osvojio na završnom ispitu iskazuje se na način da se broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspeha množi brojem četiri (4) i tako dobijeni broj deli se brojem šest (6) i zaokružuje na dve decimale, tako da na osnovu uspeha na završnom ispitu može da osvoji najviše 40 bodova.

Ukoliko je kandidat obavio završni ispit na kraju školske godine u kojoj je na osnovu opšteg uspeha mogao da osvoji najviše 70 bodova, a na osnovu uspeha na završnom ispitu najviše 30 bodova, pravo na rangiranje za upis u školu ostvaruje na sledeći način:

– broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspeha iskazuje se na način propisan članom 4. ovog pravilnika, tako da na osnovu opšteg uspeha može da ostvari najviše 60 bodova;
– broj bodova osvojen na završnom ispitu iskazuje se na način da se broj bodova osvojen na testu iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike množi sa brojem trinaest (13) i tako dobijeni broj deli sa brojem deset (10) i zaokružuje na dve decimale, a broj bodova osvojen na kombinovanom testu množi sa brojem četrnaest (14) i tako dobijeni broj deli sa brojem deset (10) i zaokružuje na dve decimale, tako da na osnovu uspeha na završnom ispitu može da osvoji najviše 40 bodova.

Ovi kandidati upisuju se u školu u svojstvu vanrednog učenika.

Ispunjavanje opštih uslova ovi kandidati dokazuju originalnim uverenjem o obavljenom završnom ispitu i originalnim svedočanstvom o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju, odnosno originalnim svedočanstvom o završenoj osnovnoj školi.

8. ZDRAVSTVENI USLOVI
PREGLED POSEBNIH ZDRAVSTVENIH USLOVA

Posebni zdravstveni uslovi za upis učenika u prvi razred srednje škole iskazani su slovnim oznakama koje znače:
a0 – očuvan vid
a1 – normalan vid na blizinu
a2 – normalan vid na daljinu
a3 – normalan vid na blizinu i daljinu bez nošenja korektivnih pomagala
a4 – normalan kolorni vid (raspoznavanje osnovnih boja)
a5 – normalan kolorni vid*
a6 – normalan stereoskopski vid
a7 – normalna širina vidnog polja
a8 – normalna adaptacija na tamu
b0 – očuvan sluh
b1 – bez oštećenja slušne funkcije*
b2 – posebni zahtevi za čulo sluha*
b3 – razgovetan govor
c0 – očuvana funkcija ravnoteže
c1 – bez ispada funkcije ravnoteže
c2 – posebni zahtevi za funkciju ravnoteže*
d1.0 – očuvana funkcija gornjih ekstremiteta
d1.1 – normalna funkcija gornjih ekstremiteta
d2.0 – očuvana funkcija donjih ekstremiteta
d2.1 – normalna funkcija donjih ekstremiteta
d3.0 – očuvana funkcija kičmenog stuba
d3.1 – normalna funkcija kičmenog stuba
e0 – očuvana funkcija kardiovaskularnog sistema
e1 – normalna funkcija kardiovaskularnog sistema
f0 – očuvana funkcija respiratornog sistema
f1 – normalna funkcija respiratornog sistema
f2 – posebni zahtevi prema funkcijama respiratornog sistema
g0 – očuvana funkcija nervnog sistema
g1 – normalna funkcija nervnog sistema
h – bez podataka o dijagnostikovanoj šećernoj bolesti
i0 – očuvana funkcija jetre
i1 – normalna funkcija jetre
j0 – psihički status ne odstupa od proseka
j1 – psihički status ne odstupa od proseka bez fobija i drugih psihičkih poremećaja
k – očuvana funkcija bubrega
l0 – očuvana funkcija hematopoeznog sistema
l1 – normalna funkcija hematopoeznog sistema
m1 – bez podataka o dijagnostikovanoj bronhijalnoj astmi
m2 – bez podataka o dijagnostikovanom alergijskom kontaktnom dermatitisu
m3 – bez podataka o dijagnostikovanom atopijskom dermatitisu

Radi jedinstvenog tumačenja i procenjivanja posebnih zdravstvenih uslova za upis učenika u prvi razred srednje škole školski lekari i lekari specijalisti treba da se pridržavaju sledećih kriterijuma:

a0 – očuvan vid: može da pročita tekst iz časopisa sa ili bez optičke korekcije, može da pročita datum na kalendaru na udaljenosti od 3 metra;
a1 – normalan vid na blizinu: oštrina vida zbirno na oba oka 0,6 i više. Dovoljan je i monokularni vid kojim se postiže oštrina vida 0,6. Ova oštrina vida može se postići i nošenjem korektivnih pomagala;
a2 – normalan vid na daljinu: oštrina vida zbirno na oba oka 0,6 i više. Dovoljan je i monokularni vid kojim se postiže oštrina vida 0,6. Ova oštrina vida može se postići i nošenjem korektivnih pomagala:
a3 – normalan vid na blizinu i daljinu bez nošenja korektivnih pomagala: oštrina vida od 0,8 i više koja se postiže bez upotrebe korektivnih pomagala na oba oka pojedinačno;
a4 – normalni kolorni vid (raspoznavanje osnovnih boja): prepoznavanje crvene, zelene i plave olovke na stolu lekara;
a5 – normalni kolorni vid*: ispravno čitanje tablica po Ischiarai ili Stilling-u, ili testa na ortho-rater-u sa ne više od jedne greške;
a6 – normalan stereoskopski vid: razlika u oštrini vida između levog i desnog oka, sa ili bez optičke korekcije ne sme biti veća od 0,3, uz postojanje stereoskopskog vida na ortho-rater-u;
a7 – normalna širina vidnog polja: širina vidnog polja koja odgovara širini vidnog polja ispitivača – metodom konfrontacije ili širina vidnog polja od 60 stepeni nazalno i 90 stepeni temporalno na svakom oku – peritestom po Becku na ortho-rater-u;
a8 – normalna adaptacija na tamu: potreban oftalmološki pregled – test na niktomatu po Schober-u ili skotoptikometru po Heinsius-u.

Napomena: Zbog jako strogog nivoa ispitivanja stereoskopskog vida i kolornog vida na ortho-rater-u, svi kandidati koji imaju ispade ovih funkcija moraju se proveriti testom na pseudoizohromatskim tablicama za ispitivanje kolornog vida (Ishiara, Stilling) i testovima za stereoskopski vid (Titmus, Lang, Randot). Ova se provera vrši pre definitivnog mišljenja, tj. saveta na nivou profesionalne orijentacije.

b0 – očuvan sluh: normalan sluh na nivou govorne komunikacije sa ili bez slušnog amplifikatora; kandidat može bez teškoća da komunicira sa svojom okolinom i da čuje zvučne signale i upozorenja na opasnost;
b1 – bez oštećenja slušne funkcije*: kandidat čuje zvučne frekvencije od 512 Hz do 4096 Hz, sa eventualnim gubitkom do 20 dB(A). Oznaka sa zvezdicom (*) upućuje da je za ove obrazovne profile potrebna audiometrija;
b2 – posebni zahtevi za čulo sluha*: kandidat čuje zvučne frekvencije od 126 Hz do 8192 Hz, sa eventualnim gubitkom do 20 dB(A). Oznaka sa zvezdicom (*) upućuje da je za ove obrazovne profile potrebna audiometrija;
b3 – razgovetan govor: adekvatna komunikacija;
c0 – očuvana funkcija ravnoteže: kandidat može da se kreće bez teškoća. Neće se uzimati u obzir oštećenja čula i centra za ravnotežu koja nemaju uticaja na kretanje;
c1 – bez ispada funkcije ravnoteže: negativan senzibilisani Rombergov test (na primer za obrazovne profile koji pripremaju kadar za poslove koji se delom obavljaju na visini ili na tlu sa mogućnošću pada u jame, u iskope i slično);
c2 – posebni zahtevi za funkciju ravnoteže*: oznaka sa zvezdicom upućuje da je za ove obrazovne profile potreban pregled specijaliste ORL i vestibularni test;
d1.0 – očuvana funkcija gornjih ekstremiteta: podrazumeva očuvanu aktivnu pokretljivost svih zglobova dominantne ruke;
d1.1 – normalna funkcija gornjih ekstremiteta: podrazumeva očuvanu aktivnu pokretljivost svih zglobova obe ruke do fizioloških amplituda;
d2.0 – očuvana funkcija donjih ekstremiteta: podrazumeva očuvanu aktivnu pokretljivost donjih ekstremiteta do mere da može samostalno ili uz pomoć pomagala da se kreće;
d2.1 – normalna funkcija donjih ekstremiteta: podrazumeva očuvanu aktivnu pokretljivost svih zglobova donjih ekstremiteta do fizioloških amplituda;
d3.0 – očuvana funkcija kičmenog stuba: podrazumeva očuvanu pokretljivost i stabilnost trupa;
d3.1 – normalna funkcija kičmenog stuba: podrazumeva očuvanu aktivnu pokretljivost svih delova kičmenog stuba do fizioloških amplituda;
e0 – očuvana funkcija kardiovaskularnog sistema: podrazumeva, uz eventualno primenjenu terapiju, normalan krvni pritisak, normalan EKG nalaz i odsustvo srčanih mana;
e1 – normalna funkcija kardiovaskularnog sistema: podrazumeva normalan krvni pritisak, normalan EKG nalaz i odsustvo srčanih mana;
f0 – očuvana funkcija respiatornog sistema: odsustvo teškog stepena poremećaja plućne ventilacije;
f1 – normalana funkcija respiratornog sistema: odsustvo teškog i srednjeteškog stepena poremećaja plućne ventilacije;
f2 – posebni zahtevi prema funkcijama respiratornog sistema: Rezulatati plućne ventialcije u referentnim granicama;
g0 – očuvana funkcija nervnog sistema: podrazumeva da, uz eventualno neurološko oboljenje, kandidat može samostalno da obavlja uobičajene dnevne aktinosti (oblačenje, ishrana i drugo);
g1 – normalna funkcija nervnog sistema: podrazumeva odsustvo epilepsije i drugih neuroloških poremećaja. U slučaju sumnje na neurološko oboljenje potreban je neurološki pregled;
h – bez podataka o dijagnostikovanoj šećernoj bolesti;
i0 – očuvana funkcija jetre: vrednosti bilirubina i transaminaza do nivoa trostruko povišenih referentnih vrednosti;
i1 – normalna funkcija jetre: vrednosti bilirubina i transaminaza u referentnim granicama;
j0 – psihički status ne odstupa od proseka, bez jasnih kognitivnih nedostataka, razume naloge, prati ispitivanje, daje konkretne i logične odgovore, komunikacija adekvatna;
j1 – psihički status ne odstupa od proseka bez fobija i drugih psihičkih poremećaja: sve navedeno u j0, negira strahove od: od visine, igle, krvi, pogleda na ranu, vode, životinja, bolesti. Kontroliše emocije, bez bezrazložnog smeha, neprimerenih komentara i sumnjičavosti, bez verbalne i fizičke agresije;
k – očuvana funkcija bubrega: a) hemijski pregled i sediment urina normalni (manje od 5 eritrocita, manje od 5 leukocita kod dečaka, a manje od 10 kod devojčica (centrifugirani urin, uvećanje 40x)), b) Serumski kreatini (sK) 40-72 μmol/l (enzimska metoda) odnosno 50-71 μmol/l (Jaffe metoda). Izračunati klirens kreatinina (iKK) ≥ 90 ml/min/1,73m2 [iKK (ml/min/1,73 m2) = k x TV/sK; gde je k=konstanta proporcionalnosti za kreatinin određen po Jaffeovom metodu (devojčice=49, dečaci=62), TV=telesna visina u cm, sK=kreatinin u serumu u μmol/l. Ako se kreatinin određuje enzimskim metodom onda se koristi formula: iKK (ml/min/1,73 m2)=0,413 x TV/sK]. c) Krvni pritisak < 90 percentila za pol i telesnu visinu;
l0 – očuvana funkcija hematopoeznog sistema: leukociti, leukocitarna formula, eritrociti i trombociti su niži ili viši za 30% od referentnih vrednosti;
l1 – normalna funkcija hematopoeznog sistema: leukociti, leukocitarna formula, eritrociti i trombociti su u referentnim granicama;
m1 – bez podataka o dijagnostikovanoj bronhijalnoj astmi;
m2 – bez podataka o dijagnostikovanom alergijskom kontaktnom dermatitisu;
m3 – bez podataka o dijagnostikovanom atopijskom dermatitisu.

NAPOMENA:

Kandidati koji konkurišu za upis u Železničko-tehničku školu u Beogradu ili obrazovne profile vezane za železnički saobraćaj obavljaju zdravstveni pregled u zavodima za zdravstvenu zaštitu radnika ŽTP-a:

– u Beogradu: Savska 23, tel. 011/2686-155,
– u Novom Sadu: Trg Carice Milice 10,
– u Nišu: Dimitrija Tucovića 12.

Kandidati koji konkurišu za upis u Vazduhoplovnu akademiju u Beogradu obavljaju zdravstveni pregled u Domu zdravlja Novi Beograd – Dispanzer za medicinu rada, Novi Beograd, Omladinskih brigada 104.

POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

1. Rukovalac – mehaničar poljoprivredne tehnike: a1-a2-a7-b1-c1-d1.1-d2.1-d3.1-e1-f1-g1-h-i0-k-l1-m1
2. Poljoprivredni proizvođač: a0-d1.1-d2.1-d3.1-e1-f1-i0-k-l0-m1
3. Cvećar – vrtlar: a0-a5- d1.1-d2.1-d3.1-e1-f1-i0-k-l0-m1
4. Pekar: a0-d1.1-d2.1-d3.1-e1-f1-i0-g1-m1
5. Proizvođač prehrambenih proizvoda: a0-a4-d1.1-d2.1-d3.1
6. Mesar: a0-a6-b1-c1- d1.1-d2.1-d3.1-e1-f1-g1
7. Prerađivač mleka: a0-d1.1-d2.1-d3.1-e0-f1-m1
8. Poljoprivredni tehničar: a1-a2-a7-b1-c1-d1.1-d2.1-d3.1-e1-f1-g1-h-i0-k-l1-m1
9. Tehničar poljoprivredne tehnike: a1-a2-a7-b0-c1-d1.1-d2.1-d3.1-e1-f1-g1-h-i0-k-l1-m1
10. Veterinarski tehničar: a0-c1-d1.1-d2.1-d3.1-e0-f1-m1
11. Prehrambeni tehničar: a0-d1.1-d2.1-d3.1
12. Tehničar za biotehnologiju: a0-d1.1-d2.1-d3.1
13. Zootehničar: a0-d1.1-d2.1-d3.1-e0-f1-m1
14. Tehničar hortikulture: a0-a2-a5-d1.1-d2.1-d3.1-e1-f1-i1-k-l1-m1
15. Vinogradar – vinar: a0-a4-d1.1-d2.1-d3.1-e1-f1-g1-i0-l1
16. Uzgajivač sportskih konja: a0-a2-d1.1-d2.1-d3.1-e1-m1
17. Operater u prehrambenoj industriji: a0-a4-d1.1-d2.1-d3.1

ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA

1. Šumar: a0-b0-d1.1-d2.1-d3.1-e0-f1-g1
2. Rasadničar: a0-b0-d1.1-d2.1-d3.1-e0-f1-i0-k-l0-m1-m2-m3
3. Tapetar – dekorater: a1-a4-b1-d1.1-d2.1-d3.1-e1-f1-g1-m1-m2-m3
4. Šumarski tehničar: a1-a2-a4-d1.1-d2.1-d3.1-e0-f1-g0
5. Tehničar pejzažne arhitekture: a1-a2-a4-d1.1-d2.1-d3.1
6. Tehničar za primarnu obradu drveta: a1-a2-a4-b1-d1.1-d2.1-d3.1-e0-f1-g0
7. Tehničar za finalnu obradu drveta: a1-a4-a6-b1-c1-d1.1-d2.1-d3.1-e0-f1-g0
8. Stolar: a1-a6-b1-c1-d1.1-d2.1-d3.1-e1-f1-g1
9. Tehničar za oblikovanje nameštaja i enterijera: a1-a6-b0-b3-d1.1-d2.1-d3.1-e0-f1-g1
10. Tehničar za lovstvo i ribarstvo a1-a2-b1-b3-c1-d1.1-d2.1-d3.1-e1-f1-g1
11. Operater za izradu nameštaja a1-a4-a6-b1-c1-d1.1-d2.1-d3.1-e1-f1-g1-m1-m2-m3

GEOLOGIJA, RUDARSTVO I METALURGIJA

1. Rukovalac mehanizacijom u površinskoj eksploataciji: a1-a2-a4-a6-a7-b1-c1-d1.1-d2.1-d3.1-e0-f1-g1
2. Geološki tehničar za geotehniku i hidrogeologiju: a0-a5-a6-b1-c1-d1.1-d2.1-d3.1-e0-f1-g1
3. Geološki tehničar za istraživanje mineralnih sirovina: a0-a5-a6-b1-c1-d1.1-d2.1-d3.1-e0-f1-g1
4. Rudarski tehničar: a0-a4-a6-a8-b1-c1-d1.1-d2.1-d3.1-e1-f1-g1
5. Tehničar za dobijanje metala: a0-a5-a6-b1-c1-d1.1-d2.1-d3.1-e1-f1-g1
6. Zlatar: a1-a5-a6-d1.1-d2.1-d3.1-e0-f1-g1-m2-m3
7. Livac – kalupar – ogled: a0-a4-a6-b1-c1-d1.1-d2.1-d3.1-e1-f1-g1-i1
8. Livački kalupar: a0-a4-a6-b1-c1-d1.1-d2.1-d3.1-e1-f1-g1-i1
9. Tehničar za reciklažu: a0-a4-b1-c1-d1.1-d2.1-d3.1-e1-f1-g1-i1-k-l1-m1-m2-m3
10. Valjaoničar: a0-a4-a6-b1-c1-d1.1-d2.1-d3.1-e1-f1-g1-i1
11. Livac: a0-a4-a6-b1-c1-d1.1-d2.1-d3.1-e1-f1-g1-i1
12. Rukovalac mašinama i uređajima za eksploataciju nafte i gasa: a0-a4-a6-b1-c1-d1.1-d2.1-d3.1-e1-f1-g1-i1
13. Operater za preradu metala: a0-a4-a6-b1-c1-d1.1-d2.1-d3.1-e1-f1-g1-i1

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

1. Металостругар: а1-а6-б1-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-ф1-г1-м2-м3
2. Металоглодач нумерички управљаних машина: а1-а6-б1-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-ф1-г1-м2-м3
3. Бравар: а1-а6-б1-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-е1-ф1-г1
4. Лимар: а1-а2-а6-б1-ц2-д1.1-д2.1-д3.1-е1-ф1-г1-х
5. Аутолимар: а1-б1- д1.1-д2.1-д3.1-е0-ф1-г1-и0-л0
6. Заваривач: а3-а6-б1-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-е1-ф1-г1-и0
7. Инсталатер водовода, грејања и клима уређаја: а1-а2-а6-ц2-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ф1-г1-х
8. Машинбравар: а1-а6-б1-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ф1-г1
9. Механичар – оружар: а1-б1-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ф1-г1
10. Механичар хидраулике и пнеуматике: а1-б1-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ф1-г1
11. Аутомеханичар: а0-б1-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ф1-г1-и0
12. Механичар привредене механизације: а0-б1-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ф1-г1-и0
13. Механичар радних машина: а0-б1-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ф1-г1-и0
14. Прецизни механичар: а1-б0-д1.1-д2.0-д3.0-г1
15. Механичар уређаја за мерење и регулацију: а0-б0-д1.1-д2.1-д3.0-г1
16. Механичар медицинске и лабораторијске опреме: а1-б0-д1.1-д2.1-д3.1-г1
17. Механичар оптике: а1-б0-д1.1-д2.0-д3.0-г1
18. Механичар термоенергетских постројења: а0-а6-б1-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ф1-г1
19. Механичар хидроенергетских постројења: а0-а6-б1-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ф1-г1
20. Механичар гасо и пнеумоенергетских посторојења: а0-а6-б1-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ф1-г1
21. Механичар грејне и расхладне технике: а1-а2-а6-ц2-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ф1-г1-х
22. Машински техничар: а0-д1.0-д2.0
23. Машински техничар за компјутерско конструисање: а0-д1.0-д2.0
24. Техничар за индустријску роботику: а0-б1-д1.1-д2.1-д3.1
25. Техничар хидраулике и пнеуматике: а0-б1-д1.1-д2.1-д3.0
26. Механичар нумерички управљаних машина: а1-а6-б1-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ф1-г1
27. Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина: а1-б1-д1.1-г1
28. Машински техничар мерне и регулационе технике: а0-б1-д1.1-д2.1-д3.1
29. Ваздухопловни машински техничар: а1-а2-а6-б1-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-е1-ф1-г1-х
30. Погонски техничар машинске обраде: а0-б1-д1.1-д2.1
31. Машински техничар моторних возила: а0-д1.1-д2.1-г0
32. Погонски техничар – механичар за радне машине: а0-д1.1-д2.1-г0
33. Алатничар: а1-а6-б1-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-ф1-г1-м2-м3
34. Техничар машинске енергетике: а0-б1-д1.1-д2.1-д3.0
35. Бродограђевински техничар: а1-б1-ц1-д1.1-д2.1
36. Бродомашински техничар: а1-б1-ц1-д1.1-д2.1
37. Техничар оптике: а1-б3-д1.1
38. Оператер машинске обраде резањем: а1-а6-б1-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-ф1-г1-м2-м3
39. Бродомонтер: а1-а6-б1-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-е1-ф1-г1-х
40. Индустријски механичар: а1-а6-б1-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ф1-г1
41. Бравар – заваривач: а1-а6-б1-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-е1-ф1-г1-и0
42. Механичар моторних возила: а0-б1-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ф1-г1-и0
43. Машински техничар за репаратуру: а1-б1-д1.1-д2.1
44. Техничар за дизајн у машинству: а1-а4-д1.0
45. Техничар грејања и климатизације: а1-а4-д1.0-д2.0
46. Мехатроничар за транспортне системе аеродрома: а1-а2-а5-а6-б1-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-е1-г1-х
47. Авиотехничар: а1-а2-а5-а6-б1-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-е1-г1-х
48. Мехатроничар за ракетне системе: а1-а2-а5-а6-б1-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-е1-г1-х
49. Мехатроничар за радарске системе: а1-а2-а5-а6-б1-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-е1-г1-х
50. Авиомехатроничар: а1-а2-а5-а6-б1-ц2-д1.1-д2.1-д3.1-е1-г1-х
51. Авио-техничар за електронску опрему ваздухоплова: а1-а2-а5-а6-б1-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-е1-г1-х
52. Авио-техничар за електро опрему ваздухоплова: а1-а2-а5-а6-б1-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-е1-г1-х
53. Авио-техничар за ваздухоплов и мотор: а1-а2-а5-а6-б1-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-е1-г1-х

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

1. Електромонтер мреже и постројења: а1-а2-а4-а6-б1-ц2-д1.1-д2.1-д3.1-е1-ф1-г1-ј1-х
2. Електромеханичар за машине и опрему: а0-а4-а6-б0-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-е1-ф1-г1-ј0
3. Сервисер термичких и расхладних уређаја: а1-а2-а4-а6-б1-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ф0-г1-ј0
4. Монтер телекомуникационих мрежа: а1-а2-а4-а6-б1-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-е1-ф1-г1-ј1-х
5. Аутоелектричар: а1-а4-б1-д1.1-д2.1-д3.1-г1
6. Електротехничар енергетике: а1-а2-а4-а6-б1-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-е1-ф1-г1-ј1-х
7. Електротехничар електромоторних погона: а1-а2-а4-а6-б1-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-е1-ф1-г1-ј1-х
8. Електротехничар за термичке и расхладне уређаје: а1-а2-а4-а6-б1-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ф0-г1-ј0
9. Техничар за електронику и аутоматику: а1-а4-д1.1-д2.1-д3.0-г1
10. Електротехничар СС постројења: а1-а2-а4-а6-б1-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-е1-ф1-г1-ј1-х
11. Техничар телекомуникационих технологија: а1-а2-а4-а6-б0-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-е1-ф1-г1
12. Електротехничар рачунара: а0-а4-д1.1
13. Електротехничар радио и видео-технике: а1-а4-д1.1-д2.1-д3.0-г1
14. Електротехничар за електронику на возилима: а1-а4-б0-д1.1-д2.1-д3.1-г1
15. Електротехничар процесног управљања: а1-а2-а4-а6-б1-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-е1-ф1-г1-ј1-х
16. Администратор рачунарских мрежа: а0-а4-ц1-д1.1-д2.1
17. Техничар мехатронике: а1-а4-б1-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-е0-г1
18. Техничар мултимедија: а0-а4-б2-д1.1-д2.1
19. Електротехничар информационих технологија: а0-а4-д1.1-д2.1
20. Електричар: а1-а2-а4-а6-б0-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-е1-ф1-г1-ј1-х
21. Израђивач каблова и прикључака: а1-а2-а6-б1-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ф1-г1-х-и0-к-л1
22. Електротехничар обновљивих извора енергије: а1-а2-а4-а6-б0-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-е1-ф1-г1-ј1-х

ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

1. Израђивач хемијских производа: а0-б1-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-е1-ф1-г1-и1-к-л1-м1-м2-м3
2. Хемијско-технолошки техничар: а0-а5-б0-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ф1-г1-и1-к-л1-м1-м2-м3
3. Техничар за полимере: а0-б1-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ф1-г1-и1-к-л1-м1-м2-м3
4. Техничар у индустрији неметала: а0-б1-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ф1-г1-и1-к-л1-м1-м2-м3
5. Техничар штампе: а1-а5-б1-д1.1-д2.1-д3.1-е1-ф1-г1-и1-к-л1-м1-м2-м3
6. Техничар графичке дораде: а1-а5-б1-д1.1-д2.1-д3.1-е1-ф1-г1-и1-к-л1-м1-м2-м3
7. Техничар припреме графичке производње: а0-б0-д1.0-д2.0-д3.0
8. Хемијски лаборант: а0-а5-б0-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ф1-г1-и1-к-л1-м1-м2-м3
9. Фотограф: а1-а2-а5-д1.1-д2.1
10. Техничар за хемијску и фармацеутску технологију: а0-а4-б1-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ф1-г1-и1-к-л1-м1-м2-м3
11. Техничар за заштиту животне средине: а0-а4-б0-д1.1-д2.1-д3.1-г1
12. Лакирер: а1-а5-б1-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ф1-г1-и1-к-л1-м1-м2-м3
13. Техничар за обликовање графичких производа: а0-а5-д1.0
14. Техничар за графичку припрему: а0-а5-д1.0
15. Техничар за дигиталну графику и интернет обликовање: а0-а5-б3-д1.0
16. Гумар: а0-б1-д1.1-д2.1-д3.1-е1-ф1-г1-и1-к-л1-м1-м2-м3
17. Пластичар: а0-а4-б1-д1.1-д2.1-д3.1-е1-ф1-г1-и1-к-л1-м1-м2-м3
18. Израђивач целулозе и папира: а0-б1-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-е1-ф1-г1-и1-к-л1-м1-м2-м3
19. Техничар за оперативну форензику: а1-а2-а5-а6-а7-а8-б0-б3-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ф1-г1-и0-к-л0
20. Техничар за прераду нафте и гаса: а1-а2-а5-а6-б1-б3-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-е1-ф1-г1-и1-к-л1

ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

1. Текстилни радник: а0-а4-б1-д1.1-д2.1-д3.1-ф1-м1-м2-м3
2. Конфекционар коже и крзна: а1-а4-б1-д1.1-д2.1-д3.1-ф1-и0-л0-м1-м2-м3
3. Обућар: а1-а4-б1-д1.1-д2.1-д3.1-ф1-и0-к-л0-м2-м3
4. Галантериста коже: а1-а4-б1-д1.1-д2.1-д3.1-ф1-г1-и0-к-л0-м2-м3
5. Механичар текстилних машина: а1-а6-б1-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-е1-ф1-г1-и0-м1-м2-м3
6. Текстилни техничар: а0-а4-б1-д1.1-д2.1-д3.1-ф1-г1-м1-м2-м3
7. Техничар моделар коже: а1-а4-д1.1-д2.1-д3.1-г1-м1-м2-м3
8. Техничар моделар одеће: а1-а5-д1.1-д2.1-д3.1-г1-м1-м2-м3
9. Конфекционар текстила: а0-а4-д1.1-д2.1-г1-м1-м2-м3
10. Техничар дизајна текстилних материјала: а1-а5-д1.1-д2.1-д3.0-г1
11. Техничар дизајна производа од коже: а1-а4-д1.1-д2.1-д3.0-г1
12. Техничар дизајна одеће: а1-а5-д1.1-д2.1-д3.0-г1
13. Модни кројач: а1-а5-д1.1-д2.1-д3.0-г1
14. Индустријски кројач: а1-б1-д1.1-д2.1-д3.0-ф0-г1-м1-м2-м3

ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО

1. Зидар: а1-а2-а6-а7-б1-ц2-д1.1-д2.1-д3.1-е1-ф1-г1-х-л0-ј1-м1-м2-м3
2. Армирач-бетонирац: а1-а2-а6-а7-б1-ц2-д1.1-д2.1-д3.1-е1-ф1-г1-х-л0-ј1-м1-м2-м3
3. Тесар: а1-а2-а6-а7-б1-ц2-д1.1-д2.1-д3.1-е1-ф1-г1-х-л0-ј1-м1-м2-м3
4. Декоратер зидних површина: а0-а5-б1-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-е1-ф1-г1-л0-м1-м2-м3
5. Полагач облога: а0-а5-б1-д1.1-д2.1-д3.1-е1-ф1-г1-л0-м1-м2-м3
6. Керамичар – терацер – пећар: а1-а5-б1-д1.1-д2.1-д3.1-е1-ф1-г1-л0-м1-м2-м3
7. Грађевински лаборант: а0-б1-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ф1-м1-м2-м3
8. Хидрограђевинар: а1-б1-д1.1-д2.1-д3.1-е1-ф1-г1-л0-м1-м2-м3
9. Руковалац грађевинском механизацијом: а1-а2-а4-а6-а7-б1-б3-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ф1-г1-м1
10. Геодетски техничар – геометар: а1-а2-а4-б1-б3-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ф0-г1
11. Грађевински техничар за хидроградњу: а1-а2-а4-б1-б3-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ф0-г1-м1
12. Грађевински техничар за лабораторијска испитивања: а0-б1-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ф1-м1-м2-м3
13. Извођач основних грађевинских радова: а1-а2-а6-а7-б1-ц2-д1.1-д2.1-д3.1-е1-ф1-г1-л0-м1-м2-м3
14. Извођач инсталатерских и завршних грађевинских радова: а0-а5-б1-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-е1-ф1-г1-х-л0-ј1-м1-м2-м3
15. Монтер суве градње: а0-б1-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-е1-ф1-г1-л0-м1-м2-м3
16. Архитектонски техничар: а1-а2-а4-б1-б3-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ф0-г1-м1
17. Оператер основних грађевинских радова: а1-а2-а6-а7-б1-ц2-д1.1-д2.1-д3.1-е1-ф1-г1-х-л0-ј1-м1-м2-м3
18. Грађевински техничар: а1-а2-а4-б1-б3-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ф0-г1-м1

САОБРАЋАЈ

1. Возач моторних возила: Испуњава здравствене услове за возаче друге групе према Правилнику о ближим здравственим условима које морају да испуњавају возачи одређених категорија моторних возила („Службени гласник РС”, број 83/11)
2. Возовођа: Испуњава здравствене услове према Правилнику о здравственим условима које морају да испуњавају железнички радници („Службени гласник РС”, број 24/2017)
3. Кондуктер у железничком саобраћају: Испуњава здравствене услове према Правилнику о здравственим условима које морају да испуњавају железнички радници („Службени гласник РС”, број 24/2017)
4. Машиновођа за маневре: Испуњава здравствене услове према Правилнику о здравственим условима које морају да испуњавају железнички радници („Службени гласник РС”, број 24/2017)
5. Бродовођа: Испуњава здравствене услове према Правилнику о условима у погледу здравствене способности чланова посаде бродова и других пловила, као и условима и начину вршења здравственог надзора („Службени гласник РС”, бр. 119/20 и 17/21)
6. Руковалац средствима унутрашњег транспорта: Испуњава здравствене услове за возаче друге групе према Правилнику о ближим здравственим условима које морају да испуњавају возачи одређених категорија моторних возила („Службени гласник РС”, број 83/11)
7. Техничар друмског саобраћаја: Испуњава здравствене услове за возаче прве групе према Правилнику о ближим здравственим условима које морају да испуњавају возачи одређених категорија моторних возила („Службени гласник РС”, број 83/11)
8. Саобраћајно-транспортни техничар: Испуњава здравствене услове према Правилнику о здравственим условима које морају да испуњавају железнички радници („Службени гласник РС”, број 24/2017)
9. Техничар вуче: Испуњава здравствене услове према Правилнику о здравственим условима које морају да испуњавају железнички радници („Службени гласник РС”, број 24/2017)
10. Техничар техничко-колске делатности: Испуњава здравствене услове према Правилнику о здравственим условима које морају да испуњавају железнички радници („Службени гласник РС”, број 24/2017)
11. Наутички техничар – речни смер: Испуњава здравствене услове према Правилнику о условима у погледу здравствене способности чланова посаде бродова и других пловила, као и условима и начину вршења здравственог надзора („Службени гласник РС”, број 90/18)
12. Наутички техничар – поморски смер: Испуњава здравствене услове према Правилнику о условима у погледу здравствене способности чланова посаде бродова и других пловила, као и условима и начину вршења здравственог надзора („Службени гласник РС”, бр. 119/20 и 17/21). Испуњава здравствене услове према Правилнику о здравственој способности помораца („Сл. гласник РС”, брoj 9/2014)
13. Техничар поштанског саобраћаја и телекомуникационих услуга: а0-б0-б3-д1.0-д2.0
14. Техничар унутрашњег транспорта: Испуњава здравствене услове за возаче прве групе према Правилнику о ближим здравственим условима које морају да испуњавају возачи одређених категорија моторних возила („Службени гласник РС”, број 83/11)
15. Транспортни комерцијалиста: а0-б0-б3-д1.0-д2.0
16. Техничар за логистику и шпедицију: Испуњава здравствене услове за возаче прве групе према Правилнику о ближим здравственим условима које морају да испуњавају возачи одређених категорија моторних возила („Службени гласник РС”, број 83/11)
17. Техничар ваздушног саобраћаја: а1-а2-а4-а7-а8-б1-б3-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-е1-г1-ј1
18. Техничар ваздушног саобраћаја за безбедност: а1-а2-а4-а7-а8-б1-б3-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-е1-г1-ј1
19. Техничар ваздушног саобраћаја за спасавање: а1-а2-а5-а6-а7-а8-б1-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-е1-ф1-г1-х-ј1-м1
20. Техничар за безбедност информационо-комуникационих система у ваздушном саобраћају: а1-а2-а4-а6-а7-а8-б1-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-е1-ф1-г1-х-ј1-м1
21. Транспортни техничар у железничком саобраћају: а0-б0-б3-д1.0-д2.0
22. Техничар управљања железничким саобраћајем: Испуњава здравствене услове према Правилнику о здравственим условима које морају да испуњавају железнички радници („Службени гласник РС”, број 24/2017)
23. Техничар безбедности железничког саобраћаја: Испуњава здравствене услове према Правилнику о здравственим условима које морају да испуњавају железнички радници („Службени гласник РС”, број 24/2017)

ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

1. Посластичар: а1-а5-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ф1-г1-м1-м2-м3
2. Трговац: а1-а2-а4-б0-б3-д1.1-д2.1-д3.1-е1-ф1
3. Аранжер у трговини: а0-а4-д1.1-д2.1-д3.0
4. Трговински техничар: а1-а2-а4-б0-б3-д1.1-д2.1-д3.1-е1-ф1
5. Туристички техничар: а0-а7-б0-б3-д1.1-д2.1-д3.1-ј0
6. Конобар: а0-б0-б3-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ф0-ј0
7. Кувар: а1-а5-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ф1-г1-м1-м2-м3
8. Кулинарски техничар: а1-а5-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ф1-г1-м1-м2-м3
9. Хотелијерско-ресторатерски техничар: а0-б0-б3-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ф0-ј0

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

1. Економски техничар: а0-б0-б3-д1.0
2. Правно-пословни техничар: а0-б0-б3-д1.0
3. Биротехничар: а0-б0-б3-д1.0
4. Техничар обезбеђења: а1-а2-а4-а6-а7-а8-б1-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-е1-г1-ј1-х
5. Пословни администратор: а0-б0-б3-д1.0
6. Техничар заштите од пожара: а1-а2-а4-а6-а7-а8-б1-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-е1-г1-ј1-х
7. Комерцијалиста: а0-а7-б0-б3-д1.1-д2.1-д3.1-ј0
8. Службеник у банкарству и осигурању: а0-б0-б3-д1.1-д2.1-д3.1-ј0
9. Царински техничар: а0-а7-б0-б3-д1.1-д2.1-д3.1-ј0
10. Финансијско-рачуноводствени техничар: а0-б0-б3-д1.0

ХИДРОМЕТЕОРОЛОГИЈА

1. Метеоролошки техничар: а1-а2-б0-б3-д1.1-д2.1-д3.1
2. Хидролошки техничар: а1-а2-б0-б3-ц1-д1.1-д2.1-д3.1

КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ

1. Техничар дизајна графике: а0-а5-д1.1-ј0
2. Техничар дизајна амбалаже: а0-а5-д1.1-д2.1-д3.1-ј0
3. Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа: а0-а5-д1.1-ј0
4. Техничар дизајна текстила: а0-а5-д1.1-д2.1-д3.1-ј0
5. Ликовни техничар: а0-а5-д1.1-д2.1-д3.1-ј0
6. Играч – класичан балет: а1-а2-а6-а7-б1-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-е1-ф1-г1
7. Играч – савремена игра: а1-а2-а6-а7-б1-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-е1-ф1-г1
8. Играч – народна игра: а1-а2-а6-а7-б1-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-е1-ф1-г1
9. Конзерватор културних добара: а1-а2-а5-а6-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-и0-ј0-л0-г1
10. Ливац уметничких предмета: а1-а6-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ф1-г1-ј0
11. Јувелир уметничких предмета: а0-а5-д1.1-ј0
12. Пластичар уметничких предмета: а0-а5-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ф1-и0-ј0-к-л0
13. Гравер уметничких предмета: а0-а5-д1.1-ј0
14. Дрворезбар: а0-д1.1-д2.1-д3.1-ј0
15. Клесар: а0-а6-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ф1-ј0
16. Стилски кројач: а0-а5- д1.1-д2.1-д3.1-ј0
17. Фирмописац – калиграф: а0-а5-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-г1-ј0
18. Грнчар: а0-а5-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ф1-и0-ј0-к-л0
19. Аранжер: а0-а5-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-ј0
20. Позлатар: а0-а5-а6-д1.1-д2.1-д3.1-и0-ј0-л0-г1
21. Новинар сарадник: а0-б0-б3-д1.1-д2.1-ј0
22. Сарадник у драмској уметности: а0-а6-б0-б3-д1.1-д2.1-ј0
23. Сарадник у музичкој уметности: а0-б2-б3-д1.1
24. Сарадник у дигиталним медијима: а0-а5-б1-д1.1
25. Дизајнер звука: а0-б2-д1.1
26. Музички сарадник: а0-б2
27. Музички извођач класичне музике: а0-б2-д1.1
28. Музички извођач ране музике: а0-б2-д1.1
29. Музички извођач џез музике: а0-б2-д1.1
30. Музички изођач српског традиционалног певања и свирања: а0-б2-д1.1
31. Музички извођач црквене музике – православни смер: а0-б2-д1.1
32. Музички извођач црквене музике – католички и протестантски смера: 0-б2-д1.1

ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

1. Медицинска сестра – техничар: а1-а4-б0-б3-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ј0-м2-м3
2. Педијатријска сестра – техничар: а1-а4-б0-б3-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ј0-м2-м3
3. Гинеколошко-акушерска сестра: а1-а4-б0-б3-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ј0-м2-м3
4. Санитарно-еколошки техничар: а1-а4-б0-б3-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ј0-м2-м3
5. Физиотерапеутски техничар: а1-а4-б0-б3-д1.1-д2.1-д3.1-е1-ф1-ј0-м2-м3
6. Козметички техничар: а1-а4-б0-б3-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ј0-м2-м3
7. Стоматолошка сестра – техничар: а1-а4-б0-б3-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ј0-м2-м3
8. Зубни техничар: а1-а4-б0-б3-д1.1-д2.1-д3.1-е0-г1-ј0-м2-м3
9. Лабораторијски техничар: а1-а4-б0-б3-д1.1-д2.1-д3.1-е0-г1-ј0-м2-м3
10. Фармацеутски техничар: а1-а2-а4-б0-б3-д1.1-д2.1-д3.1-е0-м2-м3
11. Медицинска сестра – васпитач: а1-а4-б0-б3-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ј0-м2-м3
12. Физиотерапеутски техничар (ученици оштећеног вида): б0-б3-д1.1-д2.1-д3.1-е1-ф1-м2-м3
13. Масер: а0-б0-б3-д1.1-д2.1-д3.1-е1-ф1-м2-м3
14. Здравствени неговатељ: а1-а4-б0-б3-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ј0-м2-м3
15. Техничар за фитнес и заштиту здравља: а0-б0-б3-д1.1-д2.1-д3.1-е1-ф1-м2-м3
16. Козметотерапеут: а1-а4-б0-б3-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ј0-м2-м3

ЛИЧНЕ УСЛУГЕ

1. Педикир – маникир: а1-а4-б0-б3-д1.1-д3.1-м2-м3
2. Фризер: а1-а4-б0-б3-д1.1-Д2.1-д3.1-м2-м3
3. Сценски маскер – власуљар: а1-а4-б0-б3-д1.1-д3.1-м2-м3
4. Стилиста сарадник: а0-а5-б0-б3-д1.0
5. Фризер за даме и господу: а1-а4-б0-б3-д1.1-д2.1-д3.1-м2-м3
6. Естетичар за негу руку и стопала: а1-а4-б0-б3-д1.1-д2.1-д3.1-м2-м3

GIMNAZIJA

Za upis u gimnaziju i obrazovne profile za koje to nije predviđeno ovim Konkursom nije potrebno podnositi potvrdu o ispunjenosti zdravstvenih uslova.

9. PODNOŠENJE PRIJAVE ZA UPIS RASPOREĐENIH KANDIDATA

Roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici kandidata koji su raspoređeni u školu i smer gimnazije, odnosno obrazovni profil prijavu za upis podnose:

1) na Portalu mojasrednjaskola.gov.rs, kao autorizovani korisnik, elektronskim putem;
2) neposredno u školi, pismenim putem.

Podatke koji su neophodni za upis učenika škola pribavlja po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom.

Podatke o ispunjenosti svih uslova za upis na određeni smer gimnazije ili obrazovni profil, kao i podatke o ispunjenosti zdravstvenih uslova, za obrazovne profile za koje je to propisano Konkursom, škola pribavlja elektronskim putem, u skladu sa zakonom.

Izuzetno, ukoliko potvrdu o obavljenom lekarskom pregledu nije moguće pribaviti elektronskim putem, kandidat dostavlja lekarsko uverenje neposredno u školi.

10. PRIJEM UČENIKA U USTANOVE ZA SMEŠTAJ I ISHRANU

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će i ove godine objaviti Konkurs za prijem učenika srednjih škola u Republici Srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu učenika (domove učenika) za školsku 2023/2024. godinu.

Pravo na smeštaj i ishranu u ustanovi za smeštaj i ishranu učenika u Republici Srbiji imaju učenici srednjih škola čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave koji su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije i čije prebivalište nije u sedištu škole koju pohađaju.

Kriterijumi za smeštaj učenika u domove biće detaljno precizirani Konkursom.

11. DODELA UČENIČKIH KREDITA

Za školovanje učenika srednjih škola za neko od deficitarnih zanimanja u Republici Srbiji Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije dodeljivaće, odnosno odobravaće korišćenje učeničkog kredita u školskoj 2023/2024. godini.

Konkurs za dodelu učeničkih kredita raspisuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja do početka školske 2023/2024. godine. Dodela učeničkih kredita vrši se na osnovu Konkursa i Zakona o učeničkom i studentskom standardu.

12. DODELA UČENIČKIH STIPENDIJA

Konkurs za dodelu učeničkih stipendija raspisuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja do početka školske 2023/2024. godine. Dodela učeničkih stipendija vrši se na osnovu Konkursa i Zakona o učeničkom i studentskom standardu.

13. DUALNO OBRAZOVANJE

Obrazovni profili dualnog obrazovanja predstavljaju model realizacije nastave u sistemu srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u kome se kroz teorijsku nastavu i vežbe u školi i učenje kroz rad kod poslodavca stiču, usavršavaju, odnosno izgrađuju znanja, veštine, sposobnosti i stavovi (u daljem tekstu: kompetencije) u skladu sa standardom kvalifikacije i planom i programom nastave i učenja.

Odeljenja i obrazovni profili dualnog obrazovanja zastupljeni su u većem broju škola na teritoriji čitave Republike Srbije u većem broju područja rada. Obrazovni profili i broj učenika koji mogu da stiču stručno obrazovanje i po dualnom modelu u osnovnom delu Konkursa su posebno označeni.

14. NOVINE U SREDNJEM STRUČNOM I DUALNOM OBRAZOVANJU

U školskoj 2023/2024. godinu započeće realizacija većeg broja novih planova i programa nastave i učenja za obrazovne profile stručnog obrazovanja u različitim područjima rada. Neki od planova i programa su inovirani i osavremenjeni a neki su potpuno novi i po prvi put će biti uvedeni u sistem stručnog obrazovanja u našoj zemlji. Pojedine planove i programe škole će moći da realizuju i po modelu dualnog obrazovanja, što je posebno naznačeno u odgovarajućem delu Konkursa.

U nastavku je spisak obrazovnih profila koji započinju realizaciju po novim planovima i programima nastave i učenja, od školske 2023/2024. godine:

– Rukovalac mašinama i uređajima za eksploataciju nafte i gasa
– Tapetar dekorater
– Rukovalac poljoprivredne tehnike
– Trgovac
– Izrađivač hemijskih proizvoda
– Kozmetički tehničar
– Operater za izradu nameštaja
– Tehničar mehatronike
– Avio-tehničar
– Tehničar elektronike i automatike
– Ekonomski tehničar
– Laboratorijski tehničar
– Pravno-poslovni tehničar
– Dekorater zidnih površina
– Polagač obloga
– Veterinarski tehničar
– Autoelektričar
– Tehničar grejanja i klimatizacije

15. NOVINE U OPŠTEM SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU

Za školsku 2023/2024. godinu predviđeno je da 49 gimnazija upisuje odeljenja za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku. Program nastave i učenja u ovim odeljenjima sadrži, osim tradicionalnih gimnazijskih predmeta, i predmete poput programiranja, primene računara, baze podataka i veb-programiranja.

Cilj obrazovanja u tim odeljenjima je da se učenicima približi digitalizacija i njena primena u gotovo svim oblastima učenja i rada. Kroz program nastave i učenja učenici će ovladati svim osnovnim, određenim naprednim konceptima programiranja i upoznaće se sa različitim pristupima rešavanja problema programiranjem. Razumeće računarske mreže, mrežne slojeve i protokole i saznati šta je potrebno da računarske mreže budu bezbedne.

Od školske 2019/2020. godine uvedena su odeljenja za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju u gimnaziji. Za upis u ova odeljenja kandidati polažu prijemni ispit na kome rešavaju test iz biologije ili hemije. Testovi se polažu u skladu sa opštim standardima postignuća za kraj obaveznog obrazovanja, a učenici za pripremu mogu koristiti zbirke
zadataka za pripremu završnog ispita.

Novina od školske 2020/2021. godine su odeljenja za učenike s posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju i odeljenja za učenike sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizuelnu umetnost.

Za upis u odeljenja sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju kandidati polažu prijemni ispit na kome rešavaju test iz geografije ili istorije. Testovi se polažu u skladu sa opštim standardima postignuća za kraj obaveznog obrazovanja, a učenici za pripremu mogu koristiti zbirke zadataka za pripremu završnog ispita.

Za upis u odeljenja koje ostvaruju nastavni plan i program za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizuelnu umetnost kandidati polažu prijemni ispit na kome rešavaju test iz opšte kulture. Test sadrži pitanja sa srednjeg i naprednog nivoa iz predmeta srpski jezik i književnost, likovna kultura, muzička kultura i istorija. Za pripremu se mogu koristiti udžbenici iz ovih predmeta. Uz ovu literaturu, kandidati se mogu kvalitetno pripremiti za polaganje prijemnog ispita redovnim praćenjem domaćih i svetskih događaja i ostvarenja iz oblasti kulture i umetnosti.

Prijemni ispit se polaže centralizovano u gimnazijama koje su određene kao centri testiranja, u periodu od 12. do 21. maja 2023. godine. Spisak gimnazija u kojima će se polagati prijemni ispit za upis u odeljenja za učenike s posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju, geografiju i istoriju i scensku i audio-vizuelnu umetnost u gimnaziji, objavljen je na vebstranici Ministarstva. Ova odeljenja će biti formirana u onim gimnazijama gde potreban broj učenika položi prijemni ispit.

16. UPUTSTVO ZA TUMAČENJE OSNOVNOG DELA KONKURSA

U narednom delu Konkursa daje se pregled svih srednjih škola u Republici Srbiji koje će upisivati učenike u PRVI RAZRED za školsku 2023/2024. godinu. Radi lakšeg snalaženja, škole su razvrstane po okruzima i opštinama, a pored naziva navedeni su njihove adrese i telefoni. Adresa veb-sajta i adresa elektronske pošte škole su dati ispod naziva škole.

Za svaku školu, u okviru naznačenog područja rada, navedeni su nazivi obrazovnih profila u koje će škole upisivati učenike. Pored naziva obrazovnog profila arapskom cifrom je upisan broj učenika koji škola upisuje u taj profil. Srednje škole koje organizuju nastavu na jezicima nacionalnih manjina šifrirane su u skladu sa tabelom u nastavku, pri čemu jedanaesti znak po redu označava jezik na kom se izvodi nastava.

Obrazovni profili u stručnim školama, smerovi gimnazije i tip gimnazije šifrirani su kombinacijom slova i brojeva koji čine šifru od jedanaest znakova:

Znak po redu Značenje oznake
Prvi i drugi Okrug
Treći i četvrti Opština
Peti Tip škole (G – gimnazija, S – stručna škola, M – mešovita škola, tj.
i gimnazija i stručna škola)
Šesti Broj škole po redosledu u opštini
Sedmi Dužina trajanja obrazovanja (1– jednogodišnje, 2 – dvogodišnje, 3 – trogodišnje, 4 – četvorogodišnje)
Osmi Područje rada
Deveti i deseti Broj obrazovnog profila, smera ili tipa gimnazije
Jedanaesti Jezik na kome se izvodi nastava
(S – srpski, M – mađarski, U – rusinski, L – slovački, R – rumunski, A –
albanski, H – hrvatski, B – bugarski, D – bosanski, C – bilingvalna srpskomađarska nastava), (E – engleski, F – francuski, N – nemački,
I – italijanski, R – ruski)

Obrazovni profili u muzičkim i baletskim školama i školama za učenike sa smetnjama u razvoju nisu šifrirani.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top