Naslovna » Tag Archives: zakon o porodici

Tag Archives: zakon o porodici

Porodični zakon-Imovinski odnosi

Osmi deo Porodični zakon-Imovinski odnosi I. IMOVINSKI ODNOSI SUPRUŽNIKA 1. Posebna imovina Sticanje Član 168. (1) Imovina koju je supružnik stekao pre sklapanja braka predstavlja njegovu posebnu imovinu. (2) Imovina koju je supružnik stekao u toku trajanja braka deobom zajedničke imovine odnosno nasleđem, poklonom ili drugim pravnim poslom kojim se pribavljaju isključivo prava predstavlja njegovu posebnu imovinu. Upravljanje i raspolaganje Član 169. Svaki ... Nastavak »

Porodični zakon-Izdržavanje

Sedmi deo Porodični zakon-Izdržavanje I. IZDRŽAVANjE SUPRUŽNIKA Ko ima pravo na izdržavanje Član 151. (1) Supružnik koji nema dovoljno sredstava za izdržavanje, a nesposoban je za rad ili je nezaposlen, ima pravo na izdržavanje od drugog supružnika srazmerno njegovim mogućnostima. (2) Nema pravo na izdržavanje supružnik koji je u vreme sklapanja ništavog ili rušljivog braka znao za uzrok ništavosti odnosno rušljivosti. (3) Nema ... Nastavak »

Porodični zakon – Starateljstvo

Šesti deo Porodični zakon – Starateljstvo I. STAVLjANjE POD STARATELjSTVO Ko se stavlja pod starateljstvo Član 124. Pod starateljstvo se stavljaju dete bez roditeljskog staranja (maloletni štićenik) ili punoletno lice koje je lišeno poslovne sposobnosti (punoletni štićenik). Odluka o stavljanju pod starateljstvo Član 125. (1) Odluku o stavljanju pod starateljstvo donosi organ starateljstva. (2) Odluka o stavljanju pod starateljstvo obavezno sadrži ... Nastavak »

Porodični zakon – Hraniteljstvo

Peti deo Porodični zakon – HRANITELjSTVO ZASNIVANjE HRANITELjSTVA Nadležnost Član 110. (1) Hraniteljstvo se zasniva odlukom organa starateljstva. (2) Organ starateljstva može zasnovati i povremeno hraniteljstvo. (3) Ministar nadležan za porodičnu zaštitu propisuje bliže uslove za zasnivanje hraniteljstva. Opšta podobnost hranjenika Interes hranjenika Član 111. Hraniteljstvo se može zasnovati ako je to u najboljem interesu deteta. Maloletstvo hranjenika Član 112. (1) ... Nastavak »

Porodični zakon-Brak i bračni odnosi

Porodični zakon-Brak i bračni odnosi Član 1. Ovim zakonom uređuju se: brak i odnosi u braku, odnosi u vanbračnoj zajednici, odnosi deteta i roditelja, usvojenje, hraniteljstvo, starateljstvo, izdržavanje, imovinski odnosi u porodici, zaštita od nasilja u porodici, postupci u vezi sa porodičnim odnosima i lično ime. Porodica Član 2. (1) Porodica uživa posebnu zaštitu države. (2) Svako ima pravo na poštovanje svog porodičnog ... Nastavak »

Porodični zakon-Odnosi deteta i roditelja

Treći deo Porodični zakon-Odnosi deteta i roditelja I. PORODIČNI STATUS DETETA 1. Materinstvo i očinstvo Materinstvo Član 42. Majka deteta jeste žena koja ga je rodila. Utvrđivanje materinstva sudskom odlukom Član 43. (1) Ako žena koja je rodila dete nije upisana u matičnu knjigu rođenih kao majka deteta, njeno materinstvo može biti utvrđeno pravnosnažnom sudskom presudom. (2) Pravo na utvrđivanje materinstva ... Nastavak »

Scroll To Top