RanaRezervacija – hotel Javor
Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole

Konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole

Konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole za školsku 2017/2018

konkurs-za-upis-u-srednje-skole

KON K URS ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNjE ŠKOLE U REPUBLICI SRBIJI ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU, ZA ŠKOLE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA ILI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

PROPISI NA OSNOVU KOJIH JE RASPISAN KONKURS
– Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – auten-
tično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US);
– Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS” broj 55/13);
– Pravilnik o upisu učenika u srednju školu („Službeni glasnik RS” broj 38/17, u daljem tekstu: Pravilnik);
– Pravilnik o bližim uslovima za ostvarivanje dvojezične nastave („Službeni glasnik RS” broj 105/15);
– Odluka o upisu učenika u srednju školu za školsku 2017/2018. godinu broj: 611-00-2152/2/2016-03 od 31. marta
2017. godine (u daljem tekstu: Odluka), a imajući u vidu;
– Akt Zaštitnika građana broj: 5-2-1392/14, del. broj: 48535, od 31. decembra 2015. godine

USLO­VI ZA UPIS

1. OPŠTI USLOVI
Za upis u prvi razred srednje škole u Republici Srbiji, u svojstvu redovnog učenika, mogu da konkurišu kandidati koji su
stekli osnovno obrazovanje i vaspitanje, a koji su rođeni posle 31. avgusta 2000. godine.

Kandidati koji su poslednji razred osnovne škole završili u Republici Srpskoj rangiraju se na osnovu opšteg uspeha u
poslednja tri razreda osnovnog obrazovanja i na osnovu rezultata ostvarenih na testovima iz srpskog jezika, matematike i na
kombinovanom testu iz prirodno-naučnih i društveno-naučnih predmeta (biologija, geografija, istorija, fizika i hemija).

Ovi kandidati se prijavljuju od 29. maja do 9. juna u bilo koju osnovnu školu na teritoriji Republike Srbije, kako bi pod
istim uslovima stekli pravo na upis u prvi razred srednje škole. Ukoliko ovi kandidati konkurišu za upis u škole u kojima se
polaže prijemni ispit, prijavljuju se 12. i 15. maja odgovarajućoj srednjoj školi.

Kandidat koji je osnovno obrazovanje stekao u Republici Srbiji zaključno sa školskom 2009/2010. godinom pravo na rangi-
ranje za upis u školu ostvaruje tako što se broj bodova koje ima na osnovu opšteg uspeha od šestog do osmog razreda uvećava za 30 odsto od broja bodova koji mu nedostaju do 100 bodova i upisuje se u školu u svojstvu vanrednog učenika.

Kandidati koji su obavili završni ispit od školske 2010/2011. godine do školske 2013/2014. godine, odnosno na kraju škol-
ske godine u kojoj su na osnovu opšteg uspeha mogli da osvoje najviše 60 bodova, a na osnovu uspeha na završnom ispitu najviše 40 bodova, pravo na rangiranje za upis u školu ostvaruju na sledeći način:
– broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspeha iskazuje se na način naveden u odeljku 3, tačka 3.2. Konkursa, tako da se na
osnovu opšteg uspeha može ostvariti najviše 70 bodova;
– broj bodova osvojen na završnom ispitu množi se brojem 0,75 i zaokružuje na dve decimale, tako da se na osnovu uspeha na
završnom ispitu može osvojiti najviše 30 bodova.

Izuzetno, ukoliko je kandidat obavio završni ispit na kraju školske 2012/2013. godine, broj bodova koje bi osvojio na
završnom ispitu iskazuje se tako što se broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspeha množi brojem tri (3) i tako dobijeni broj
deli se brojem sedam (7) i zaokružuje na dve decimale, pa na osnovu uspeha na završnom ispitu može da osvoji najviše 30 bodova.

Kandidat koji je od školske 2010/2011. do školske 2013/2014. godine završio osmi razred, a nije obavio završni ispit,
završni ispit obavlja u skladu sa Pravilnikom o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Prosvetni
glasnik RS” br. 1/11 i 1/12 i „Službeni glasnik RS” – „Prosvetni glasnik” broj 1/14) i ostvaruje pravo na rangiranje za upis u
školu u skladu sa Pravilnikom o upisu učenika u srednju školu.

Kandidat koji je završio osnovno obrazovanje i vaspitanje ili jedan od poslednja dva razreda osnovnog obrazovanja i
vaspitanja u inostranstvu, ili koji je u Republici Srbiji završio stranu školu ili jedan od poslednja dva razreda osnovnog
obrazovanja i vaspitanja u stranoj školi, upisuje se preko broja određenog za upis učenika. Kandidat koji je završio sedmi razred
u inostranstvu ili stranoj školi u Republici Srbiji, a osmi razred u Republici Srbiji obavlja završni ispit i upisuje se u
školu preko broja određenog za upis.

Ukoliko više ovih kandidata želi da upišu istu školu ili isti smer gimnazije, odnosno obrazovni profil u istoj školi,
kandidati se ravnomerno raspodeljuju po školama, smerovima gimnazija i odeljenjima.

Ukoliko ovi kandidati konkurišu za upis u školu za koju je propisano polaganje prijemnog ispita, polažu prijemni ispit.
Kandidati za upis u prvi razred srednje škole koji su rođeni pre 31. avgusta 2000. godine mogu da konkurišu isključivo u
svojstvu vanrednog učenika.

Broj mesta predviđenih za upis u prvi razred kandidata starijih od sedamnaest godina, kao vanrednih učenika, nalazi se u
zagradi pored broja mesta predviđenih za odgovarajući obrazovni profil.

Prijem dokumenata, polaganje završnog i prijemnog ispita, popunjavanje liste želja, rangiranje i raspoređivanje kandidata
starijih od sedamnaest godina obaviće se u nadležnoj školskoj upravi u rokovima koji važe i za redovne učenike. O ovome školska
uprava će blagovremeno i kontinuirano obaveštavati zainteresovane kandidate. Detaljnije informacije nalaze se u ovom kon-
kursu u odeljku broj 7, koji se odnosi na pomenutu kategoriju kandidata.

Ispunjavanje opštih uslova kandidati dokazuju originalnim uverenjem o obavljenom završnom ispitu i originalnim sve-
dočanstvom o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju, odnosno originalnim svedočanstvom o završenoj osnovnoj školi i
izvodom iz matične knjige rođenih.

Ukoliko se u neko od odeljenja u školi koje je predviđeno Konkursom ne rasporedi dovoljan broj učenika da bi se odeljenje
moglo formirati i finansirati u skladu sa zakonom i stručnim uputstvom za formiranje odeljenja, Ministarstvo kandidate koji
su raspoređeni u takva odeljenja raspoređuje u druge obrazovne profile u kojima je ostalo slobodnih mesta i za koje ispunjavaju
potrebne uslove, uz blagovremeno informisanje njihovih roditelja, odnosno staratelja.

2. POSEBNI USLOVI

Posebni uslovi za upis u određene obrazovne profile su:
a) Zdravstveni uslovi koji proističu iz zahteva rada koji su navedeni u odeljku 8. ovog konkursa. Ispunjavanje ovih uslova kan-
didat dokazuje potvrdom zdravstvene organizacije, odnosno lekarskim uverenjem, ako je to posebnim propisima utvrđeno.
b) Posebne sposobnosti za upis u škole i odeljenja namenjena učenicima sa posebnim sposobnostima i umetničke škole,
odnosno obrazovne profile u oblasti umetnosti i u kojima se učenici proveravaju na prijemnom ispitu po programu i
rasporedu koji će biti istaknut na oglasnoj tabli škole.

3. MERILA I NAČIN IZBORA KANDIDATA
Redosled kandidata za upis u gimnaziju i stručnu školu u četvorogodišnjem i trogodišnjem trajanju utvrđuje se na osnovu:
1. uspeha na završnom ispitu,
2. opšteg uspeha od VI do VIII razreda osnovne škole.
Redosled kandidata za upis u škole za koje se polaže prijemni ispit utvrđuje se na osnovu:
1) uspeha na završnom ispitu,
2) opšteg uspeha od VI do VIII razreda osnovne škole,
3) uspeha na prijemnom ispitu,
4) rezultata postignutih na takmičenjima učenika osmog razreda osnovne škole.

Kandidat može da ostvari ukupno najviše 100 bodova po osnovama uspeha na završnom ispitu i opšteg uspeha od VI do VIII
razreda osnovne škole.

Pravo na rangiranje radi upisa u gimnaziju i stručnu školu u četvorogodišnjem trajanju stiče kandidat koji je ostvario
ukupno najmanje 50 bodova po osnovu uspeha na završnom ispitu i opšteg uspeha od VI do VIII razreda osnovne škole.
3.1. Vrednovanje završnog ispita

Završni ispit se polaže u junskom roku u osnovnoj školi u kojoj je kandidat završio osmi razred (u matičnoj osnovnoj
školi).

Na završnom ispitu učenici rešavaju tri testa: iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, matematike i kombinovani test iz
prirodno-naučnih i društveno-naučnih predmeta (biologija, geografija, istorija, fizika i hemija), po programima osnovne
škole. Test iz maternjeg jezika rade učenici koji su osnovnu školu završili na jeziku nacionalne manjine.

Na osnovu uspeha na završnom ispitu kandidat može da osvoji najviše 30 bodova, odnosno najviše po 10 bodova na testu iz
srpskog, odnosno maternjeg jezika, matematike i kombinovanog testa.

3.2. Vrednovanje opšteg uspeha
Opšti uspeh od VI do VIII razreda osnovne škole iskazuje se brojem bodova tako što se opšti uspeh, ostvaren na kraju VI
razreda, zaokružen na dve decimale, pomnoži brojem četiri (4), a opšti uspeh ostvaren na kraju VII i VIII razreda osnovne škole,
zaokružen na dve decimale, pomnoži brojem pet (5).

Na osnovu opšteg uspeha kandidat može da ostvari najviše 70 bodova.

Kandidat koji je završio VI razred osnovne škole u inostranstvu ili koji je u Republici Srbiji završio VI razred u stranoj
školi ostvaruje 20 bodova na osnovu opšteg uspeha u VI razredu osnovne škole.

3.3. Vrednovanje uspeha na takmičenjima
Rezultati postignuti na takmičenjima učenika osnovne škole vrednuju se tako što se kandidatu koji je u osmom razredu
osnovne škole osvojio jedno od prva tri pojedinačna mesta na takmičenjima iz predmeta navedenih u ovom konkursu dodeljuju
sledeći bodovi:
1) međunarodno takmičenje koje je u Kalendaru takmičenja i smotri učenika osnovnih škola:
– prvo mesto – dvanaest (12) bodova,
– drugo mesto – deset (10) bodova,
– treće mesto – osam (8) bodova;
2) republičko takmičenje koje je u Kalendaru takmičenja i smotri učenika osnovnih škola:
– prvo mesto – šest (6) bodova,
– drugo mesto – četiri (4) boda,
– treće mesto – dva (2) boda.

Kada je kandidat osvojio više pojedinačnih mesta iz stava 1. ovog člana na takmičenjima iz jednog ili više predmeta, uzima
se u obzir najbolji ostvareni rezultat, odnosno najveći broj bodova.
Prva tri mesta u smislu ovog konkursa su ona koja odgovaraju prvom, drugom i trećem najboljem postignutom rezultatu na
takmičenju objavljenom na rang-listi.

Stručno društvo ili drugi organizator dostavlja postignute rezultate sa takmičenja Ministarstvu i osnovnoj školi koju
učenik pohađa najkasnije do 1. juna tekuće školske godine.

Postignuti rezultati dostavljaju se u obliku rang-liste na kojoj su navedeni učenici koji ostvaruju pravo na dobijanje dodat-
nih bodova za upis.

Republička takmičenja čiji se rezultati vrednuju za upis su takmičenja iz predmeta koji su obuhvaćeni završnim ispitom i
koja imaju najmanje tri nivoa takmičenja (školski, opštinski, okružni, republički), i to:
1) Srpski jezik:
– Takmičenje iz srpskog jezika i jezičke kulture – Društvo za srpski jezik i književnost Srbije;
2) Maternji jezik:
– Takmičenje u znanju bugarskog jezika i jezičke kulture – Udruženje „Matica Bugara u Srbiji”,
– Republičko takmičenje iz mađarskog jezika i jezičke kulture – Filozofski fakultet Novi Sad, Odsek za
hungarologiju,
– Takmičenje iz rumunskog jezika i jezičke kulture – Filozofski fakultet Novi Sad, Odsek za rumunistiku,
– Republičko takmičenje iz rusinskog jezika i jezičke kulture – Društvo za rusinski jezik, književnost i kulturu,
– Takmičenje u znanju slovačkog jezika i jezičke kulture – Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine, Slovaki-
stičko vojvođansko društvo;
– Takmičenje u znanju hrvatskog jezika i jezičke kulture – Nacionalni savet hrvatske nacionalne manjine,
– Takmičenje iz bosanskog jezika – Nacionalni savet bošnjačke nacionalne manjine;
3) Matematika:
– Takmičenje učenika osnovnih škola iz matematike – Društvo matematičara Srbije;
4) Istorija:
– Takmičenje u poznavanju opšte i nacionalne istorije – Društvo istoričara Srbije „Stojan Novaković”, Beograd;
5) Geografija:
– Takmičenje u poznavanju opšte i nacionalne geografije – Srpsko geografsko društvo;
6) Biologija:
– Takmičenje iz biologije – Srpsko biološko društvo;
7) Fizika:
– Takmičenje učenika osnovnih škola iz fizike – Društvo fizičara Srbije i Fizički fakultet Beograd;
8) Hemija:
– Takmičenje iz hemije – Srpsko hemijsko društvo.

Međunarodna takmičenja čiji se rezultati vrednuju za upis su takmičenja iz predmeta koji su obuhvaćeni završnim ispitom,
i to:
1) Matematika:
– Juniorska balkanska matematička olimpijada – Društvo matematičara Srbije;
2) Fizika:
– Međunarodna juniorska naučna olimpijada – Društvo fizičara Srbije i Fizički fakultet Beograd.
3.4. Uvećavanje broja bodova na osnovu upisa pod povoljnijim
uslovima radi postizanja pune ravnopravnosti

Na osnovu Pravilnika o upisu učenika u srednju školu, učenicima – pripadnicima romske nacionalne manjine koji su
prijavljeni za upis u srednju školu pod povoljnijim uslovima, radi postizanja pune ravnopravnosti, broj bodova koji ostvare na
osnovu uspeha iz škole i na osnovu završnog ispita uvećava se za 30 odsto od broja bodova koji im nedostaje do 100 bodova.

Ukoliko ovi učenici žive u porodici koja je korisnik novčane socijalne pomoći, broj bodova koji ostvare na osnovu uspeha iz škole i na osnovu završnog ispita uvećava se za 35 % od broja bodova koji im nedostaje do 100 bodova.

Na osnovu Pravilnika o upisu učenika u srednju školu, polaznicima koji su završili program osnovnog obrazovanja odra-
slih, koji su prijavljeni za upis u srednju školu pod povoljnijim uslovima, radi postizanja pune ravnopravnosti, broj bodova
koji ostvare na osnovu uspeha iz škole i na osnovu završnog ispita uvećava se za 30 odsto od broja bodova koji im nedostaje do 100 bodova. Ukoliko ovi polaznici žive u porodici koja je korisnik novčane socijalne pomoći, broj bodova koji ostvare na osnovu
uspeha iz škole i na osnovu završnog ispita uvećava se za 35 odsto od broja bodova koji im nedostaje do 100 bodova.

Ukoliko u istoj srednjoj školi ima više odeljenja istog obrazovnog profila, učenici – pripadnici romske nacionalne
manjine i polaznici koji su završili program osnovnog obrazovanja odraslih ravnomerno se raspodeljuju po odeljenjima.
Prilikom ostvarivanja prava na upis u srednju školu kandidat može da koristi pravo na dodatne bodove samo po jednom od
navedenih osnova.

3.5. Organizovanje i sprovođenje završnog ispita
Završni ispit organizuju i sprovode, u matičnim osnovnim školama, komisije za sprovođenje završnog ispita, u skladu sa
sledećim rokovima:
1) Prijavljivanje kandidata iz Republike Srpske vrši se u osnovnim školama od 29. maja do 9. juna;
2) Prijavljivanje kandidata starijih od sedamnaest godina (vanrednih učenika) vršiće se u školskim upravama Ministar-
stva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja od 29. maja do 9. juna. Sve informacije u vezi s postupkom upisa kandidati će
moći da dobiju u sedištu školske uprave;

3) Polaganje završnog ispita obaviće se u sledećim terminima:
– rešavanje testa iz srpskog (maternjeg) jezika 14. juna od 9.00 do 11.00 časova,
– rešavanje testa iz matematike 15. juna od 9.00 do 11.00 časova,
– rešavanje kombinovanog testa 16. juna od 9.00 do 11.00 časova;
4) Osnovne škole objaviće privremene rezultate završnog ispita 18. juna do 8.00 časova;
5) Podnošenje žalbi komisiji osnovne škole na rezultate završnog ispita i izdavanje rešenja po žalbama obaviće se 19.
juna od 8.00 do 16.00 časova;
6) Podnošenje žalbi okružnoj upisnoj komisiji na rezultate završnog ispita i izdavanje rešenja po žalbama obaviće se 20.
juna od 8.00 do 16.00 časova;
7) Objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita obaviće se 23. juna do 8.00 časova.

3.6. Redosled kandidata
Kandidati koji su obavili završni ispit rangiraju se prema ukupnom broju bodova ostvarenom po svim osnovama koje se
vrednuju za upis na jedinstvenoj rang-listi, osim učenika koji polažu prijemni ispit.

Posle utvrđivanja jedinstvene rang-liste kandidat ima pravo da u matičnoj osnovnoj školi pismeno izrazi najviše 20
opredeljenja za dalje školovanje.

Opredeljenje kandidata sadrži: šifru učenika, naziv škole, mesto škole, šifru i naziv obrazovnog profila, tipa ili
smera gimnazije, u skladu sa podacima objavljenim u Konkursu.

Na osnovu opredeljenja kandidata i broja bodova na jedinstvenoj rang-listi, vrši se raspoređivanje kandidata po tipu, sme-
rovima, odnosno obrazovnim profilima, kao i srednjim školama.

Spiskovi raspoređenih kandidata dostavljaju se matičnim osnovnim školama i odgovarajućim srednjim školama.
Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u srednju školu ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do
broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je:
1) nosilac Diplome „Vuk Karadžić”,
2) osvojio veći broj bodova na takmičenjima u smislu odeljka 3, tačka 3.3. ovog konkursa,
3) osvojio veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.

4. RASPOREĐIVANjE I UPIS KANDIDATA KOJI NE POLAŽU PRIJEMNI ISPIT
Raspoređivanje i upis kandidata u škole za koje se ne polaže prijemni ispit obaviće se u sledećim rokovima:
1) Kandidati podnose matičnim osnovnim školama prijavu sa opredeljenjima na obrascu za unos želja u koje srednje škole i
u koje obrazovne profile ili smerove žele da se upišu – 24. i 25. juna od 8.00 do 15.00 časova;
2) U matičnim osnovnim školama objavljuju se liste želja za upis u prvi razred srednjih škola 29. juna do 8.00 časova;
3) Kandidati proveravaju tačnost liste želja 29. juna od 8.00 časova;
4) Kandidati podnose žalbe na objavljene liste želja 29. juna od 8.00 do 15.00 časova;
5) Objavljivanje zvanične liste želja 30. juna do 12.00 časova;
6) Zvanične rezultate raspodele kandidata po srednjim školama i obrazovnim profilima, odnosno po smerovima/tipovima
gimnazija, objavljuje matična osnovna škola 3. jula od 8.00 časova;
7) Kandidati koji su raspoređeni (primljeni u srednju školu) podnose originalna dokumenta za upis u srednju školu u koju su
raspoređeni 4. i 5. jula od 8.00 do 15.00 časova;
8) Matične osnovne škole objavljuju spisak preostalih slobodnih mesta za upis učenika 3. jula do 20.00 časova;
9) Neraspoređeni kandidati podnose listu želja za upis u srednje škole koje imaju slobodnih mesta 4. jula od 8.00 do 15.00
časova;
10) Konačni raspored kandidata po srednjim školama i obrazovnim profilima, odnosno po smerovima gimnazija, u drugom
upisnom krugu, objavljuje matična osnovna škola 7. jula od 8.00 časova;
11) Upis ovih kandidata obaviće se 7. jula od 8.00 do 15.00 časova.

5. UPIS KANDIDATA KOJI POLAŽU PRIJEMNI ISPIT
Prijemni ispit za proveru posebnih sposobnosti polažu kandidati koji se upisuju u:
– umetničku školu (muzička škola, baletska škola i umetnička škola likovne oblasti), odnosno za obrazovni
profil u oblasti umetnosti,
– školu za učenike sa posebnim sposobnostima (filološka gimnazija i odeljenje, Matematička gimnazija i odeljenje,
gimnazija i odeljenje za sportiste, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku u gimnaziji i odeljenje
koje ostvaruje nastavni plan i program za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i
informatiku),
– školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku,
– školu za talentovane učenike (Škola za muzičke talente u Ćupriji).

Prijemni ispit se polaže u odgovarajućoj srednjoj školi, odnosno drugoj ustanovi koju odredi Ministarstvo prosvete, nauke
i tehnološkog razvoja u periodu od 27. maja do 6. juna. Detaljnije informacije u vezi sa datumom i postupkom polaganja ispita i
upisa kandidati će moći da dobiju u odgovarajućoj srednjoj školi.
Na prijemnom ispitu se proveravaju odgovarajuća znanja stečena u prethodnom obrazovanju i posebne sposobnosti kandidata
koje su neophodne za određenu školu, odnosno obrazovni profil.
Kandidati koji su položili prijemni ispit rangiraju se prema ukupnom broju bodova koje imaju po svim osnovama koje se
vrednuju za upis u odgovarajuću srednju školu, odnosno obrazovni profil.

Kandidati koji su položili prijemni ispit i konkurišu za upis u:
– umetničku školu likovne oblasti, odnosno obrazovni profil u oblasti umetnosti;
– filološku gimnaziju i odeljenja filološke gimnazije;
– Matematičku gimnaziju i odeljenja Matematičke gimnazije;
– Sportsku gimnaziju;
– odeljenje za učenike s posebnim sposobnostima za fiziku u gimnaziji;
– odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku u gimnaziji ili
– školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku
popunjavaju u matičnoj osnovnoj školi obrazac za unos želja i imaju pravo da u matičnoj osnovnoj školi pismeno izraze
najviše 20 opredeljenja za dalje školovanje.

Opredeljenje kandidata sadrži: šifru učenika, naziv škole, mesto škole, šifru i naziv obrazovnog profila, tipa ili
smera gimnazije, u skladu s podacima objavljenim u Konkursu.

Opredeljenja ovih kandidata mogu biti kako obrazovni profili za koje su položili odgovarajući prijemni ispit, tako i
ostali obrazovni profili (za koje se ne polaže prijemni ispit).

Na osnovu opredeljenja kandidata i broja bodova na jedinstvenoj rang-listi, kandidati se raspoređuju po tipu, smerovima,
odnosno obrazovnim profilima, kao i srednjim školama.

Spiskovi raspoređenih kandidata dostavljaju se matičnim osnovnim školama i odgovarajućim srednjim školama.
Kandidati koji su položili odgovarajući prijemni ispit mogu da konkurišu u svim školama u Republici Srbiji u kojima je
Konkursom određen upis u škole i odeljenja za koje je uslov položen odgovarajući prijemni ispit.

Prilikom iskazivanja opredeljenja za dalje školovanje (popunjavanja liste želja), ovi kandidati, ukoliko su položili odgova-
rajući prijemni ispit za više škola ili obrazovnih profila za koje je uslov položen odgovarajući prijemni ispit, opredeljenja
iskazuju po redosledu koji odgovara interesovanjima kandidata.

Obaveštenje o popunjavanju liste želja biće istaknuto na oglasnoj tabli škole u kojoj polažu prijemni ispit, kao i u matič-
noj osnovnoj školi.

Raspoređivanje i upis ovih kandidata obavlja se u istim rokovima kao i kandidata za upis u škole za koje se ne polaže pri-
jemni ispit.

Prijavljivanje i polaganje prijemnog ispita
1) Prijavljivanje kandidata i podnošenje dokumenata u umetničke škole (i odeljenja umetničkih škola), Matematičku gimna-
ziju (i odeljenja ove gimnazije), odeljenja gimnazije za učenike s posebnim sposobnostima za fiziku, odeljenja gimnazije za učenike
sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku, filološke gimnazije (i odeljenja ove gimnazije) i školu u kojoj se deo
nastave ostvaruje na stranom jeziku obavlja se od 12. do 15. maja u odgovarajućoj srednjoj školi.
2) Prijavljivanje kandidata za vanredne učenike starije od 17 godina i podnošenje dokumenata za polaganje prijemnih ispita
obavlja se 12. i 15. maja u nadležnoj školskoj upravi.
3) Prijavljivanje kandidata i podnošenje potvrda o ostvarenim sportskim rezultatima za upis u Sportsku gimnaziju obavlja
se 3. i 4. juna od 9.00 do 14.00 časova u prostorijama Sportske gimnazije.
4) Prijemni ispit (ispit iz francuskog, italijanskog, ruskog, nemačkog i engleskog jezika) za kandidate za upis u školu u kojoj
se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku obaviće se 27. maja.
5) Polaganje prijemnog ispita u muzičkim školama obaviće se 1, 2. i 3. juna.
6) Polaganje prijemnog ispita u baletskim školama obaviće se 4, 5. i 6. juna.
7) Polaganje prijemnog ispita u umetničkim školama likovne oblasti, odnosno za obrazovne profile u oblasti umetnosti
obaviće se 2, 3. i 4. juna.
8) Polaganje prijemnih ispita u školama za učenike s posebnim sposobnostima (Matematička gimnazija i matematička
odeljenja) obaviće se 3. juna.
9) Polaganje prijemnog ispita u školama za učenike sa posebnim sposobnostima (odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima
za fiziku i odeljenje gimnazije za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku) obaviće se 4. juna.
10) Polaganje prijemnih ispita u školama za učenike s posebnim sposobnostima (filološka gimnazija i filološka
odeljenja) obaviće se 3. i 4. juna.
11) Objavljivanje preliminarnih rezultata prijemnog ispita za filološku gimnaziju i filološka odeljenja, odnosno za
Matematičku gimnaziju i matematička odeljenja i za odeljenje za učenike s posebnim sposobnostima za fiziku i odeljenje
gimnazije za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku – najkasnije 7. juna do 8.00 časova.
12) Objavljivanje preliminarnih rezultata prijemnog ispita u umetničkim i muzičkim školama – najkasnije 8. juna do 8.00
časova.
13) Podnošenje eventualnih žalbi na rezultate prijemnog ispita upisnoj komisiji i komisiji u srednjoj školi i izdavanje
rešenja obavlja se u srednjoj školi koja sprovodi prijemni ispit, posle objavljenih rezultata prijemnog ispita najkasnije
8. juna od 8.00 do 16.00 časova (detaljna obaveštenja u srednjim školama koje sprovode prijemni ispit).
14) Konačni rezultati prijemnih ispita biće objavljeni do 9. juna do 12.00 časova.
5.1. Upis u školu po programu za učenike sa posebnim sposobnostima

Kandidat se upisuje u filološku gimnaziju i odeljenje, Matematičku gimnaziju i odeljenje, odeljenje za učenike sa posebnim
sposobnostima za fiziku u gimnaziji i u odeljenje gimnazije za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku
prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu:
1) uspeha na prijemnom ispitu,
KonKurs za upis u srednju šKolu 2017/2018. 11
2) uspeha na završnom ispitu,
3) uspeha u prethodnom školovanju, i to:
– opšteg uspeha od šestog do osmog razreda osnovne škole,
– rezultata postignutih na takmičenjima učenika osmog razreda osnovne škole.
Kandidatu koji konkuriše za upis u bilo koju od škola iz odeljka 5. tačka 5.1. ovog konkursa rezultati koje je ostvario na
takmičenjima vrednuju se na način propisan u odeljku 3. tačka 3.3. ovog konkursa, osim u slučaju vrednovanja rezultata takmičenja
iz predmeta koji su od posebnog značaja za određeni smer gimnazije, odnosno obrazovni profil, i to:
1) Kandidatu koji konkuriše za upis u filološku gimnaziju i odeljenje takmičenje iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i
jezičke kulture ili stranog jezika vrednuje se na način propisan pododeljkom 5.1.1. ovog konkursa;
2) Kandidatu koji konkuriše za upis u Matematičku gimnaziju i odeljenje takmičenje iz matematike vrednuje se na način
propisan pododeljkom 5.1.2. ovog konkursa;
3) Kandidatu koji konkuriše za odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku u gimnaziji takmičenja iz fizike
ili matematike vrednuju se na način propisan pododeljkom 5.1.3. ovog konkursa;
4) Kandidatu koji konkuriše za odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za gimnaziju za učenike sa posebnim sposob-
nostima za računarstvo i informatiku takmičenja iz matematike, fizike ili informatike i računarstva vrednuju se na
način propisan odeljkom 5.2. ovog konkursa;
5) Kandidatu koji konkuriše za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku takmičenje iz stranog jezika
vrednuje se na način propisan odeljkom 5.4. ovog konkursa.

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u umetničku školu likovne oblasti, odnosno na obrazovni profil
u oblasti umetnosti, filološku gimnaziju i odeljenje, Matematičku gimnaziju i odeljenje, gimnaziju i odeljenje za sportiste,
odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku u gimnaziji, odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za gim-
naziju za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku i školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom
jeziku ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je:
1) nosilac Diplome „Vuk Karadžić”,
2) ostvario veći ukupan broj bodova na prijemnom ispitu, odnosno osvojio veći broj bodova na osnovu ostvarenih sportskih
rezultata za upis u gimnaziju i odeljenje za sportiste,
3) osvojio veći broj bodova na takmičenjima iz odeljka 3, tačka 3.3. ovog konkursa,
4) osvojio veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.

5.1.1. Upis u filološku gimnaziju i filološko odeljenje u gimnaziji
Za upis u filološku gimnaziju i odeljenje kandidat polaže prijemni ispit iz dva dela:
1. test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i književnosti,
2. test iz stranog jezika (engleski, francuski, nemački i ruski jezik).
Testovi se polažu po programima osnovne škole.
Test iz stranog jezika polaže se iz engleskog, francuskog, nemačkog ili ruskog jezika, u zavisnosti od opredeljenja kandidata
za jezik koji će izučavati.
Kandidat za upis u filološku gimnaziju i odeljenje može da ostvari najviše po 120 bodova iz svakog dela prijemnog ispita,
odnosno ukupno 240 bodova.
Kandidat za upis u filološku gimnaziju i odeljenje položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje po 60 bodova iz svakog
dela prijemnog ispita.

Kandidati koji su položili prijemni ispit (najmanje 60 bodova iz svakog dela prijemnog ispita) mogu iskazati opredeljenje za:
– jezik koji su položili na prijemnom ispitu,
– jezik koji su učili kao drugi strani jezik u osnovnoj školi,
– italijanski jezik,
– španski jezik,
– japanski jezik,
– kineski jezik,
– klasične jezike.

Prilikom rangiranja u odeljenjima za engleski jezik, kandidati se rangiraju na osnovu ukupno osvojenog broja bodova, bez
obzira na jezik koji su položili na prijemnom ispitu.
Prilikom rangiranja u odeljenjima za francuski jezik, prvo se rangiraju kandidati koji su na prijemnom ispitu položili
francuski jezik, a u slučaju da posle rangiranja tih kandidata odeljenje ne bude popunjeno, do broja predviđenog za upis, rangiraju
se kandidati koji su na prijemnom ispitu položili ostale jezike.
Prilikom rangiranja u odeljenjima za nemački jezik, prvo se rangiraju kandidati koji su na prijemnom ispitu položili
nemački jezik, a u slučaju da posle rangiranja tih kandidata odeljenje ne bude popunjeno, do broja predviđenog za upis, rangiraju se
kandidati koji su na prijemnom ispitu položili ostale jezike.
Prilikom rangiranja u odeljenjima za ruski jezik, prvo se rangiraju kandidati koji su na prijemnom ispitu položili ruski
jezik, a u slučaju da posle rangiranja tih kandidata odeljenje ne bude popunjeno, do broja predviđenog za upis, rangiraju se kandidati koji su na prijemnom ispitu položili ostale jezike.
Kandidat koji položi prijemni ispit u filološkoj gimnaziji ne ispunjava uslov za upis u školu u kojoj se deo nastave odvija
na stranom jeziku.
Ukoliko su kandidati polagali ispit iz mađarskog jezika i književnosti, kao maternjeg jezika, mogu da konkurišu u sva
odeljenja filološke gimnazije na mađarskom jeziku koja su određena Konkursom.

Takmičenja učenika osnovne škole koja su od značaja za upis u filološku gimnaziju i odeljenje, u smislu ovog konkursa, jesu
takmičenja iz srpskog jezika, odnosno maternjeg jezika i jezičke kulture i stranog jezika, u organizaciji:
1) Srpski jezik:
– Takmičenje iz srpskog jezika i jezičke kulture – Društvo za srpski jezik i književnost Srbije;
2) Maternji jezik:
– Takmičenje u znanju bugarskog jezika i jezičke kulture – Udruženje „Matica Bugara u Srbiji”,
– Republičko takmičenje iz mađarskog jezika i jezičke kulture – Filozofski fakultet Novi Sad, Odsek za
hungarologiju,
– Takmičenje iz rumunskog jezika i jezičke kulture – Filozofski fakultet Novi Sad, Odsek za rumunistiku,
– Republičko takmičenje iz rusinskog jezika i jezičke kulture – Društvo za rusinski jezik, književnost i kulturu,
– Takmičenje u znanju slovačkog jezika i jezičke kulture – Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine, Slovaki-
stičko vojvođansko društvo,
– Takmičenje u znanju hrvatskog jezika i jezičke kulture – Nacionalni savet hrvatske nacionalne manjine,
– Takmičenje iz bosanskog jezika – Nacionalni savet bošnjačke nacionalne manjine;
3) za strane jezike (engleski, nemački, ruski, francuski, italijanski i španski) – Društvo za strane jezike i književnosti.
Kandidatu koji je osvojio prvo, drugo ili treće mesto na republičkom takmičenju u osmom razredu osnovne škole iz srpskog,
odnosno maternjeg jezika i jezičke kulture ili stranog jezika dodeljuje se po 60 bodova za prvo mesto, 50 bodova za drugo mesto i 40 bodova za treće mesto.

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u filološku gimnaziju i odeljenje ostvari isti broj bodova, prednost
u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je:
1) nosilac Diplome „Vuk Karadžić”,
2) ostvario veći ukupan broj bodova na prijemnom ispitu,
3) osvojio veći broj bodova na takmičenjima iz odeljka 3. tačka 3.3. ovog konkursa,
4) osvojio veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.
5.1.2. Upis u Matematičku gimnaziju i matematičko odeljenje u gimnaziji
Za upis u Matematičku gimnaziju i odeljenje kandidat polaže prijemni ispit koji se sastoji iz izrade testa iz matematike.
Test se polaže po programu osnovne škole.

Kandidat za upis u Matematičku gimnaziju i odeljenje može da ostvari najviše 240 bodova na testu iz matematike.
Kandidat za upis u Matematičku gimnaziju i odeljenje je položio prijemni ispit ako je ostvario najmanje 120 bodova na testu
iz matematike.

Kandidat koji položi prijemni ispit za upis u Matematičku gimnaziju i odeljenje može da konkuriše za upis u odeljenje
za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku u gimnaziji i odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za gimnaziju za
učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku.

Kandidati koji polože prijemni ispit za Matematičku gimnaziju i odeljenje mogu da konkurišu za upis i u svim školama u
Republici Srbiji koje prema Konkursu upisuju navedena odeljenja.

Takmičenje učenika osnovne škole koje je od značaja za upis u Matematičku gimnaziju i odeljenje, u smislu ovog konkursa, jeste
takmičenje iz matematike, u organizaciji Društva matematičara Srbije (Takmičenje učenika osnovnih škola iz matematike).
Kandidatu koji je osvojio prvo, drugo ili treće mesto na republičkom takmičenju iz matematike u osmom razredu osnovne
škole dodeljuje se 120 bodova za prvo mesto, 100 bodova za drugo mesto i 80 bodova za treće mesto.

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u Matematičku gimnaziju i odeljenje ostvari isti broj bodova, prednost
u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je:
1) nosilac Diplome „Vuk Karadžić”,
2) ostvario veći ukupan broj bodova na prijemnom ispitu,
3) osvojio veći broj bodova na takmičenjima iz odeljka 3, tačka 3.3. ovog konkursa,
4) osvojio veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.
5.1.3. Upis u odeljenje za učenike s posebnim sposobnostima za fiziku u gimnaziji

Za upis u odeljenje gimnazije za učenike s posebnim sposobnostima za fiziku, kandidat polaže prijemni ispit:
1. test iz fizike,
2. test iz matematike.
Testovi se polažu po programima osnovne škole.
Kandidat može da izabere da li polaže jedan ili oba testa.
Test iz matematike istovetan je testu iz matematike koji polažu kandidati za upis u odeljenje gimnazije za učenike sa poseb-
nim sposobnostima za računarstvo i informatiku.

Za upis u odeljenje gimnazije za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku kandidat može da ostvari najviše po 240
bodova iz svakog testa.

Ako je kandidat polagao oba testa, računa se samo bolji rezultat.
Ako je kandidat polagao oba testa i iz svakog od testova osvojio isti broj bodova, računa se broj bodova samo jednog testa.
Kandidat za upis u odeljenje za učenike s posebnim sposobnostima za fiziku u gimnaziji položio je prijemni ispit ako je
ostvario najmanje 120 bodova na testu iz fizike ili najmanje 120 bodova na testu iz matematike.

Kandidat koji položi prijemni ispit za upis u Matematičku gimnaziju i odeljenje, može da konkuriše za upis u odeljenje za
učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku u gimnaziji.

Takmičenja učenika osnovne škole, koja su od značaja za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku u
gimnaziji, u smislu ovog konkursa, jesu takmičenja iz fizike i matematike, u organizaciji:
1) za matematiku – Društvo matematičara Srbije (Takmičenje učenika osnovnih škola iz matematike);
2) za fiziku – Društvo fizičara Srbije i Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu (Takmičenje učenika osnovnih škola
iz fizike).

Kandidatu koji je osvojio prvo, drugo ili treće mesto na republičkom takmičenju u osmom razredu osnovne škole iz fizike
ili matematike dodeljuje se po 120 bodova za prvo mesto, 100 bodova za drugo mesto i 80 bodova za treće mesto.
Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku u gimnaziji
ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je:
1) nosilac Diplome „Vuk Karadžić”,
2) ostvario veći ukupan broj bodova na prijemnom ispitu,
3) osvojio veći broj bodova na takmičenjima iz odeljka 3, tačka 3.3. ovog konkursa,
4) osvojio veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.
5.2. Upis u odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku
Za upis u odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo
i informatiku kandidat polaže prijemni ispit na kome rešava test iz matematike.
Test iz matematike se polaže po programu osnovne škole.
Kandidat za upis u odeljenje za obdarene učenike u računarskoj gimnaziji može da ostvari najviše 240 bodova na testu iz
matematike.
Kandidat za upis u odeljenje za obdarene učenike u računarskoj gimnaziji položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje
120 bodova na testu iz matematike.

Kandidat koji položi prijemni ispit za upis u Matematičku gimnaziju i odeljenje može da konkuriše za upis u odeljenje koje
ostvaruje nastavni plan i program za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku.

Kandidati koji polože prijemni ispit za odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za obdarene učenike u računarskoj
gimnaziji mogu da konkurišu za upis u svim gimnazijama u Republici Srbiji koje prema Konkursu upisuju navedena odeljenja.

Takmičenja učenika osnovne škole koja su od značaja za upis u odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za gimnaziju za
učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku, u smislu ovog konkursa, jesu takmičenja iz matematike, fizike
i informatike i računarstva, u organizaciji:
1) za matematiku – Društvo matematičara Srbije (Takmičenje učenika osnovnih škola iz matematike);
2) za fiziku – Društvo fizičara Srbije i Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu (Takmičenje učenika osnovnih škola
iz fizike);
3) za informatiku i računarstvo – Društvo matematičara Srbije (Takmičenje učenika osnovnih škola iz računarstva).

Kandidatu koji je osvojio prvo, drugo ili treće mesto na republičkom takmičenju u osmom razredu osnovne škole iz mate-
matike, fizike ili informatike i računarstva dodeljuje se po 120 bodova za prvo mesto, 100 bodova za drugo mesto i 80 bodova za
treće mesto.

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za gimnaziju za
učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja
predviđenog za upis, ima kandidat koji je:
1) nosilac Diplome „Vuk Karadžić”,
2) ostvario veći ukupan broj bodova na prijemnom ispitu,
3) osvojio veći broj bodova na takmičenjima iz odeljka 3, tačka 3.3. ovog konkursa,
4) osvojio veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.

5.3. Upis u Sportsku gimnaziju
Za upis u gimnaziju i odeljenje za sportiste kandidat dostavlja potvrdu o ostvarenim sportskim rezultatima koje je kandidat
ostvario u osmom razredu osnovne škole.
Potvrdu izdaje nadležni nacionalni granski sportski savez, koji je registrovan u ministarstvu nadležnom za poslove
sporta.

Postignuti sportski rezultati vrednuju se tako što se kandidatu za upis u gimnaziju i odeljenje za sportiste dodeljuju sledeći
bodovi:
1) ako nastupa za reprezentaciju Republike Srbije, odnosno ako se nalazi na spisku reprezentativaca (reprezentativni
kampovi), za one sportove koji nemaju reprezentativna takmičenja uzrasta do 14 godina – 10 bodova,
2) ako je osvojio medalju u sportskom takmičenju na prvenstvu Republike Srbije, pojedinačno ili kao član ekipe – osam (8)
bodova za zlatnu medalju, sedam (7) bodova za srebrnu medalju i šest (6) bodova za bronzanu medalju.

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u gimnaziju i odeljenje za sportiste ostvari isti broj bodova, prednost
u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je:
1) nosilac Diplome „Vuk Karadžić”,
2) osvojio veći broj bodova na osnovu ostvarenih sportskih rezultata za upis u gimnaziju i odeljenje za sportiste,
3) osvojio veći broj bodova na takmičenjima iz odeljka 3, tačka 3.3. ovog konkursa,
4) osvojio veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.

5.4. Upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku
Upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku obavlja se za odeljenja opšteg tipa gimnazije, društveno-
jezičkog i prirodno-matematičkog smera, kao i za obrazovne profile u stručnim školama koji su određeni ovim konkursom.
Prijemni ispit za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku sastoji se iz provere znanja stranog jezika.
Na prijemnom ispitu proveravaju se znanja iz sve četiri jezičke veštine (slušanje, čitanje, pisanje i govor) na nivou A2
Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike.

Prijemni ispit za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku sastoji se iz dva dela, i to:
1) izrade pismenog testa iz stranog jezika,
2) usmene provere znanja stranog jezika.
Kandidat na pismenom testu iz stranog jezika može da ostvari najviše 15 bodova.
Kandidat ispunjava uslov za usmenu proveru znanja stranog jezika ukoliko na pismenom testu iz stranog jezika ostvari naj-
manje 9 bodova.
Prijemni ispit se polaže u odgovarajućoj srednjoj školi.
Kandidat za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku može da ostvari najviše 20 bodova na prijemnom
ispitu iz stranog jezika.

Kandidat za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje
14 bodova iz stranog jezika.
Kandidat koji položi prijemni ispit za upis u školu u kojoj se deo nastave odvija na stranom jeziku ne ispunjava uslov za
upis u filološku gimnaziju.
Kandidat za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku i koji konkuriše za upis u gimnaziju može da
ostvari najviše 20 bodova na prijemnom ispitu iz stranog jezika.
Kandidatu za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku i koji konkuriše za upis u obrazovni profil
u stručnoj školi položeni prijemni ispit predstavlja uslov za upis datog profila, bez dodavanja dodatnih bodova prilikom
rangiranja.

Kandidati koji polože prijemni ispit u školi u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku za odgovarajući jezik mogu
da konkurišu za upis u škole u kojima se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku u svim školama u Republici Srbiji koje prema
Konkursu upisuju navedena odeljenja za jezik za koji su položili prijemni ispit.

Takmičenje učenika osnovne škole koja su od značaja za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku, u smislu
ovog konkursa, jeste takmičenje iz stranog jezika, u organizaciji Društva za strane jezike i književnosti (engleski, nemački,
ruski, francuski, italijanski i španski).

Kandidatu koji je osvojio prvo, drugo ili treće mesto na republičkom takmičenju u osmom razredu osnovne škole iz stranog
jezika dodeljuje se po 6 bodova za prvo mesto, 4 boda za drugo i 2 boda za treće mesto.

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku ostvari isti
broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je:
1) nosilac Diplome „Vuk Karadžić”,
1) ostvario veći ukupan broj bodova na prijemnom ispitu,
2) osvojio veći broj bodova na takmičenjima iz odeljka 3, tačka 3.3. ovog konkursa,
3) osvojio veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.
5.5. Upis u umetničku školu likovne oblasti, odnosno za obrazovni profil
u oblasti umetnosti

Kandidati se upisuju u umetničku školu likovne oblasti, odnosno za obrazovni profil u oblasti umetnosti prema redosledu
koji se utvrđuje na osnovu uspeha na prijemnom ispitu i uspeha u prethodnom školovanju.

Kandidati za upis u umetničku školu likovne oblasti, odnosno za obrazovni profil u oblasti umetnosti polažu prijemni
ispit iz tri dela:
1) crtanja,
2) slikanja,
3) vajanja.

Kandidat za upis u umetničku školu likovne oblasti, odnosno za obrazovni profil u oblasti umetnosti može da ostvari na
prijemnom ispitu najviše po 160 bodova iz svakog dela prijemnog ispita, odnosno ukupno 480 bodova.
Kriterijumi za ocenjivanje crtanja su: kompozicija (40 bodova), proporcija i karakter oblika (40 bodova), kvalitet linije (40
bodova) i opšti likovni utisak (40 bodova).
Kriterijumi za ocenjivanje slikanja su: kompozicija (40 bodova), osećaj za boju (40 bodova), lokalni ton (40 bodova) i opšti
likovni utisak (40 bodova).
Kriterijumi za ocenjivanje vajanja su: kompozicija (40 bodova), osećaj za oblik (40 bodova), strukturalna vrednost (40 bodova)
i taktilnost (40 bodova).

Kandidat za upis u umetničku školu likovne oblasti, odnosno za obrazovni profil u oblasti umetnosti položio je prijemni
ispit ako je ostvario najmanje 290 bodova ukupno iz svih delova prijemnog ispita.

Kandidati koji polože prijemni ispit za upis u umetničku školu, odnosno obrazovni profil iz oblasti umetnosti mogu da
konkurišu za upis u svim školama u Republici Srbiji koje prema Konkursu upisuju navedena odeljenja.

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u umetničku školu likovne oblasti, odnosno na obrazovni profil u
oblasti umetnosti ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je:
1) nosilac Diplome „Vuk Karadžić”,
2) ostvario veći ukupan broj bodova na prijemnom ispitu,
KonKurs za upis u srednju šKolu 2017/2018. 15
3) osvojio veći broj bodova na takmičenjima iz odeljka 3, tačka 3.3. ovog konkursa,
4) osvojio veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.
5.6. Upis u muzičku školu i Školu za muzičke talente
Kandidati se upisuju u muzičku školu prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu uspeha na prijemnom ispitu i uspeha u
prethodnom školovanju, i to: opšteg uspeha u osnovnoj muzičkoj školi i opšteg uspeha iz poslednja tri završena razreda osnovne
škole.

U izuzetnim slučajevima, kandidat koji nije završio osnovnu muzičku školu upisuje se prema redosledu koji se utvrđuje na
osnovu uspeha na prijemnom ispitu i uspeha u prethodnom školovanju, i to: opšteg uspeha iz poslednja tri razreda osnovne škole
i uspeha na ispitu za nivo osnovne muzičke škole.

Opšti uspeh u osnovnoj muzičkoj školi u trajanju od šest godina iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocene
na kraju četvrtog, petog i šestog razreda i pomnože se brojem 2.
Opšti uspeh u osnovnoj muzičkoj školi u trajanju od četiri godine iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocene
na kraju drugog, trećeg i četvrtog razreda i pomnože brojem 2.
Opšti uspeh u osnovnoj muzičkoj školi u trajanju od dve godine iskazuje se brojem bodova tako što se srednja ocena na kraju
drugog razreda pomnoži sa brojem 6.
Ukupan broj bodova zaokružuje se na dve decimale.
Na osnovu opšteg uspeha u muzičkoj školi kandidat može da ostvari najviše 30 bodova.
Opšti uspeh u poslednja tri razreda osnovne škole koje je kandidat završio iskazuje se brojem bodova tako što se saberu
srednje ocene na kraju šestog, sedmog i osmog razreda osnovne škole, odnosno iz poslednja tri razreda osnovne škole koje je kandidat završio i pomnože se brojem

2. Ukupan broj bodova zaokružuje se na dve decimale.
Na osnovu opšteg uspeha iz poslednja tri razreda osnovne škole kandidat može da ostvari najviše 30 bodova.
Kandidati koji se uporedo školuju u drugoj srednjoj školi kao redovni učenici ili studiraju ostvaruju 30 bodova po osnovu
opšteg uspeha iz poslednja tri završena razreda osnovne škole.

Ispit za nivo osnovne muzičke škole sastoji se iz tri dela:
1) solfeđa,
2) teorije muzike,
3) instrumenta, odnosno pevanja.
Na ispitu za nivo osnovne muzičke škole kandidat može da ostvari najviše 30 bodova, i to:
1) solfeđo – 10 bodova,
2) teorija muzike – 10 bodova,
3) instrument, odnosno pevanje – 10 bodova.

Kandidat je položio ispit za nivo osnovne muzičke škole ako je osvojio najmanje po 4 boda iz svakog dela ispita.

5.6.1. Za upis u muzičku školu na vokalno-instrumentalni odsek, džez odsek, odsek tradicionalne muzike i odsek za ranu muziku kandidat polaže prijemni ispit iz dva dela:
1) instrumenta, odnosno pevanja,
2) solfeđa s teorijom muzike.
Kandidat može da ostvari najviše 300 bodova na prijemnom ispitu:
1) 200 bodova iz instrumenta, odnosno pevanja,
2) 100 bodova iz solfeđa sa teorijom muzike.
Kandidat je položio prijemni ispit ako je ostvario najmanje 120 bodova iz instrumenta, odnosno solo pevanja i 60 bodova iz
solfeđa s teorijom muzike.

5.6.2. Za upis u muzičku školu na odsek teorije muzike, odsek za crkvenu muziku i odsek za muzičku produkciju i snimanje zvuka, kandidat polaže prijemni ispit iz tri dela, i to:
1) pismeni ispit iz solfeđa,
2) usmeni ispit iz solfeđa,
3) test iz teorije muzike.

Kandidat može da ostvari najviše 300 bodova na prijemnom ispitu, i to:
1) 100 bodova iz pismenog ispita iz solfeđa,
2) 100 bodova iz usmenog ispita iz solfeđa,
3) 100 bodova iz testa iz teorije muzike.
Kandidat je položio prijemni ispit ako je ostvario najmanje 60 bodova na pismenom ispitu iz solfeđa, 60 bodova na usmenom
ispitu iz solfeđa i 60 bodova na testu iz teorije muzike.

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u muzičku školu ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do
broja predviđenog za upis, imaju kandidati koji imaju veći broj bodova iz glavnog predmeta.

5.6.3. Za upis u Školu za muzičke talente u Ćupriji kandidat polaže prijemni ispit iz tri dela:
1) psihološke procene sposobnosti,
2) instrumenta,
3) solfeđa.

Kandidat može da ostvari najviše 300 bodova na prijemnom ispitu, i to:
1) 100 bodova iz psihološke procene sposobnosti,
2) 100 bodova iz instrumenta,
3) 100 bodova iz solfeđa.

5.7. Upis u baletsku školu
Kandidati se upisuju u baletsku školu prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu uspeha na prijemnom ispitu i uspeha u
prethodnom školovanju, i to: uspeha u osnovnoj baletskoj školi i opšteg uspeha iz poslednja tri završena razreda osnovne škole.
U izuzetnim slučajevima, kandidat koji nije završio osnovnu baletsku školu upisuje se prema redosledu koji se utvrđuje na
osnovu uspeha na prijemnom ispitu i uspeha u prethodnom školovanju, i to: opšteg uspeha iz poslednja tri razreda osnovne škole
i uspeha na ispitu za nivo osnovne baletske škole.

Opšti uspeh u osnovnoj baletskoj školi iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocene na kraju drugog, trećeg i
četvrtog razreda osnovne baletske škole i pomnože se brojem 2. Ukupan broj bodova zaokružuje se na dve decimale.
Na osnovu opšteg uspeha u osnovnoj baletskoj školi kandidat može da ostvari najviše 30 bodova.
Opšti uspeh iz poslednja tri razreda osnovne škole iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocene na kraju
šestog, sedmog i osmog razreda i pomnože se brojem 2. Ukupan broj bodova zaokružuje se na dve decimale.
Na osnovu opšteg uspeha iz poslednja tri razreda osnovne škole kandidat može da ostvari najviše 30 bodova.

Ispit za nivo osnovne baletske škole za odsek klasičan balet i odsek savremena igra se sastoji iz tri dela:
1) klasični balet – 10 bodova,
2) istorijske igre – 10 bodova,
3) solfeđo – 10 bodova.
Ispit za nivo osnovne baletske škole za odsek narodna igra se sastoji iz tri dela:
1) narodna igra – 10 bodova,
2) narodno pevanje – 10 bodova,
3) solfeđo – 10 bodova.

Na ispitu za nivo osnovne baletske škole kandidat može da ostvari najviše 30 bodova.
Kandidat je položio ispit za nivo osnovne baletske škole ako je osvojio najmanje po 4 boda iz svakog dela ispita.

Za upis u baletsku školu za odsek klasičan balet kandidat polaže prijemni ispit na kome se ocenjuje:
1) pokazano znanje iz klasičnog baleta iz gradiva osnovne baletske škole i jedne klasične baletske varijacije,
2) sceničnost,
3) fizičke predispozicije.
Kandidat za upis u baletsku školu za odsek klasičan balet može da ostvari najviše 300 bodova na prijemnom ispitu:
1) 150 bodova iz klasičnog baleta – baletske varijacije,
2) 75 bodova za sceničnost,
3) 75 bodova za fizičke predispozicije.

Kandidat za upis u baletsku školu za odsek klasičan balet je položio prijemni ispit ako je ostvario najmanje 90 bodova iz
klasičnog baleta – baletske varijacije, 45 bodova za sceničnost i 45 bodova za fizičke predispozicije.

Za upis u baletsku školu za odsek savremena igra kandidat polaže prijemni ispit na kome se ocenjuje:
1) pokazano znanje iz klasičnog baleta iz gradiva osnovne baletske škole i jedna savremena koreografija,
2) sceničnost,
3) fizičke predispozicije.

Kandidat za upis u baletsku školu za odsek savremena igra može da ostvari najviše 300 bodova na prijemnom ispitu:
1) 150 bodova iz klasičnog baleta – savremene koreografije,
2) 75 bodova za sceničnost,
3) 75 bodova za fizičke predispozicije.

Kandidat za upis u baletsku školu na odsek savremena igra položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 90 bodova iz
klasičnog baleta – savremene koreografije, 45 bodova za sceničnost i 45 bodova za fizičke predispozicije.

Za upis u baletsku školu na odsek narodna igra kandidat polaže prijemni ispit na kome se ocenjuju:
1) igračke sposobnosti,
2) sceničnost i fizičke predispozicije,
3) sluh, ritam i memorija.

Kandidat za upis u baletsku školu za odsek narodna igra može da ostvari najviše 300 bodova na prijemnom ispitu:
1) 150 bodova za igračke sposobnosti,
2) 75 bodova za sceničnost i fizičke predispozicije,
3) 75 bodova za sluh, ritam i memoriju.

Kandidat za upis u baletsku školu za odsek narodna igra položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 90 bodova za
igračke sposobnosti, 45 bodova za sceničnost i fizičke predispozicije i 45 bodova za sluh, ritam i memoriju.

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u baletsku školu ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju do
broja predviđenog za upis imaju:

– kandidati koji imaju veći broj bodova na prijemnom ispitu,
– kandidati koji imaju veći broj bodova po osnovu opšteg uspeha u osnovnoj baletskoj školi, odnosno opšteg uspeha
iz poslednja tri završena razreda osnovne škole.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top