Naslovna » Obrazovanje » Državno obrazovanje » Fakulteti » Tehnički fakultet Mihailo Pupin – Zrenjanin

Tehnički fakultet Mihailo Pupin – Zrenjanin

23000 Zrenjanin
Đure Đakovića bb
023 550 515
www.tfzr.uns.ac.rs

 

Ažurirani podaci o upisu 2014/15. godine biće objavljeni na portalu odmah po zvaničnoj objavi.

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

1. Broj slobodnihmesta za upis studenata:
Na fakultet se može upisati ukupno 422 studenata, i to:
– 230 studenata čije se obrazovanje finansira iz budžeta i
– 192 samofinansirajućih studenata.
Na pojedine studijske programe može se upisati sledeći broj studenata:
Studijski program Budžet Samofin. Ukupno
Školarina
za državljane
Srbije (din.)
Školarina
za strance
(evra)
Informacione tehnologije 90 30 120 75.000,00 1.500,00
Industrijsko inženjerstvo 30 30 60 75.000,00 1.500,00
Inženjerski menadžment 60 87 147 75.000,00 1.500,00
Odevne tehnologije 25 25 50 75.000,00 1.500,00
Inženjerstvo zaštiteživotne sredine* 25 20 45 75.000,00 1.500,00
Ukupno 230 192 422
*Zajednički studijski program sa FTN iz Novog Sada
2. Uslovi konkurisanja:
U prvu godinu osnovnih studija može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje u
četvorogodišnjem trajanju.
Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija polažu PRIJEMNI
ISPIT.
3. Polaganje prijemnog ispita:
Prijemni ispit za kandidate na svim smerovima polaže se iz MATEMATIKE po programu srednje
mašinske, srednje građavinske, srednje elektrotehničke ili saobraćajne škole, osim kandidata koji
konkurišu za sledeće studijske programe:
– Inženjerskog menadžmenta, mogu polagati prijemni ispit iz jednog od četiri navedena
predmeta: MATEMATIKE, EKONOMIKE ORGANIZACIJE, ORGANIZACIJE RADA I
MENADžMENTA i MARKETINGA
– Odevne tehnologije, mogu polagati prijemni ispit iz jednog od tri navedena predmeta:
MATEMATIKE, TEKSTILNIH VLAKANA i LIKOVNE KULTURE.
* Industrijsko inženjerstvo mogu polagati prijemni ispit iz jednog od tri navedena
predmeta: MATEMATIKE, MENADžMENTA ODRŽAVANjA i ZAŠTITE ŽIVOTNE
SREDINE.
* Inženjerstvo zaštite životne sredine, mogu polagati prijemni ispit iz MATEMATIKE
sa proveromskolonosti za studije inženjerstva zaštite životne sredine.
Kandidati koji su kao učenici 3. ili 4. razreda srednje škole osvojili 1, 2, ili 3. mesto na
državnom takmičenju u čijoj organizaciji učestvuje Ministarstvo Prosvete ili na međunarodnom
takmičenju prepoznatog kod Ministarstva prosvete, na osnovu podnete molbe i odobrene od strane
stručne komisije ne polažu prijemni ispit iz odgovarajućeg nastavnog predmeta, (ukoliko to pravo
nije ranije iskorišteno), te dobijaju maskimalan broj bodova na prijemnom.
4. Konkursni rokovi:
Prvi konkursni rok:
– 26, 27. i 28. jun – prijavljivanje kandidata
– 01. jul – polaganje prijemnog ispita
– 02. jul – objavljivanje preliminarne rang liste
– 09. jul – objavljivanje konačne rang liste47
– 10 – 19. jul upis primljenih kandidata
Drugi konkursni rok:
– 2-3. septembar prijavljivanje kandidata
– 05. septembar polaganje prijemnog ispita
– 06. septembar objavljivanje preliminarne rang liste
– 11. septembar objavljivanje konačne rang liste
– 12-20. septembar upis primljenih kandidata
5. Dokumentacija koja se podnosi prilikomprijavljivanja kandidata:
Na konkurs je potrebno podneti sledeća dokumenta:
– prijavu na konkurs (može se kupiti u skriptarnici Fakulteta),
– original ili overene fotokopije:
– diploma o stečenom srednjem obrazovanju
– svedočanstava I, II, III i IV razreda
– izvod iz matične knjige rođenih
– uverenje o državljanstvu
– potvrdu o uplati troškova za polaganje prijemnog ispita.
6. Novčane naknade:
– za polaganje prijemnog ispita: 6000,00 dinara
– za upis: 6000,00 dinara
7. Kriterijumi za utvrđivanje redosleda kandidata na rang listi:
Redosled kandidata za upis u prvu godinu osnovnih studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha
kandidata postignutog u srednjem obrazovanju (do 40 bodova) i uspeha postignutog na prijemnom
ispitu u skladu sa merilima Fakulteta i Odlukom Vlade RS (do 60 bodova). Kandidat je položio
prijemni ispit ukoliko na prijemnom ispitu osvoji najmanje 14 bodova. Kandidat je stekao pravo na
rangiranje u okviru budžetske kvote ako osvoji ukupno najmanje 51 bod.
Za kandidate koji su stekli uslov za upis, a ne upišu se u roku predviđenom konkursom smatraće se
da su odustali od upisa i u tom slučaju pravo upisa stiče sledeći kandidat sa rang liste.
Primljeni kandidati koji su na konkurs podneli overene fotokopije dokumenata, prilikom upisa
MORAJU podneti ORIGINALdokumenta.
Ukoliko na nekom studijskom programu ostane slobodnih mesta mogu se upisati i lica koji su na
drugom fakultetu polagala odgovarajući prijemni ispit i imaju dovoljan broj bodova za upis i
položen prijemni ispit (osvojenih na prijemnom ispitu minimalno 14 bodova). Upis takvih
kandidata će se obaviti do kraja tekućeg upisnog roka. Kandidati su dužni priložiti dokaz o
položenom prijemnom ispitu i stečenom broju bodova.
U slučaju nepopunjenosti broja odobrenih mesta na nekim studijskim programima, Fakultet
zadržava pravo da u okviru ukupnog broja odobrenih mesta ponudi preraspodelu kandidatima drugih
studijskih programa gde ih je prijavljeno više od broja raspisanog konkursom.
8. Način i rokovi za podnošenje žalbe na utvrđeni redosled:
Prigovor se može podneti najkasnije u roku od 36 sati, od objavljivanja preliminarne rang liste.
9. Upis stranih državljana:
– dodatna dokumentacija koja se podnosi prilikom prijavljivanja kandidata
1. nostrifikovana diploma o završenoj srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju,
2. dokaz da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje,
3. da vlada srpskim jezikom, što dokazuje uverenjem ovlašćene komisije.
10. Napomena:
kontakt telefoni za dobijanje informacija
– Pripremna nastava iz MATEMATIKE, 60 časova
– početak izvođenja: 04. jun, od 10 časova. Cena: 2000 din.
– kontakt telefon za dobijanje informacija o Pripremnoj nastavi iz matematike: 023/550-501,
063531637
– skriptarnica Fakulteta: 023/550-50348

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top