Naslovna » Trudnoća » Otvaranje bolovanja » Besplatan prevoz za trudnice

Besplatan prevoz za trudnice

gsp-bgd

Član 33.

Uslugu prevoza bez naknade (besplatan prevoz) sa ograničenim vremenom trajanja (najduže do jedne godine) uz odgovarajuću voznu ispravu ostvaruju lica koja imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda:

  1. trudnice;
  2. deca do 18 godina koja lično primaju stalnu socijalnu pomoć na osnovu rešenja nadležnog centra za socijalni rad uz potvrdu da su redovni učenici;
  3. uživaoci porodične invalidnine po osnovu palog borca u oružanim akcijama posle 17. avgusta 1990. godine, i to:
    • deca palih boraca redovni učenici osnovnih i srednjih škola i studenti viših škola, fakulteta i visokih škola;
    • bračni drugovi i roditelji palih boraca koji nisu u radnom odnosu.

Besplatan prevoz za trudnice

Član 34.

Korisnici iz člana 33. ovog pravilnika ostvaruju uslugu prevoza bez naknade sa ograničenim vremenom trajanja na osnovu podnetog zahteva za izdavanje vozne isprave, fotografije 3,0 x 3,5 ne starije od šest meseci i sledeće dokumenatacije kojom dokazuju svoj status:

  • kategorija pod tačkom 1: fotokopija lične karte(original na uvid) i lekarsko uverenje o trudnoći koje sadrži procenu termina porođaja (original na uvid);
  • kategorija pod tačkom 2: fotokopija lične karte (original na uvid)/fotokopija zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih i rešenje opštinskog centra za socijalni rad (original na uvid);
  • kategorija pod tačkom 3: fotokopija lične karte (za roditelje, supruge i studente), fotokopija lične karte, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (za učenike osnovnih i srednjih škola), potvrda da pohađaju školu ili fakultet (za decu palih boraca), odnosno dokaz da nisu u radnom odnosu (za bračne drugove i roditelje palih boraca) (original na uvid).

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top