Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Pravilnik o ocenjivanju učenika

Pravilnik o ocenjivanju učenika

djacka-knjizicaPravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju
Ocenjivanje je kontinuirani proces kojim se iskazuje odnos učenika prema učenju, školi, proverava znanje učenika, podstiče aktivnost i motivacija.

Ocena je javna i saopštava se učeniku odmah.

Ocena može biti opisna i brojčana.

Opisnom se izražava angažovanost učenika, napredovanje, ostvarenost cilljeva.

Brojčanom se izražava stepen ostvarenosti ciljeva kao i napredovanje učenika.

Ocene su:
odličan (5);
vrlo dobar (4);
dobar (3);
dovoljan (2);
nedovoljan (1).
Ocenjivanje u toku školske godine može biti formativno i sumativno.

Formativno ocenjivanje redovno prati rad učenika u toku školske godine, sadrži preporuke i zapisuje se u pedagoškoj dokumentaciji koju vodi nastavnik.

Sumativno ocenjivanje predstavljaju brojčane ocene na kraju određene celine ili klasifikacionog perioda.

Učeniku koji ima teškoća u razvoju ili učenju, invaliditet ili socijalni problem pruža se dodatna podrška u okviru individualnog obrazovnog programa.

Raspored pismenih zadataka i provera dužih od 15 minuta upisuje se u dnevnik i objavljuje za svako odeljenje na oglasnoj tabli škole.
Moguća je samo jedna pismena provera u danu, a dve u nastavnoj nedelji.
Ako nakon pismene provere više od polovine učenika dobije nedovoljnu ocenu, provera se ponavlja samo za te učenike. Pre organizovanja druge provere nastavnik je dužan da održi dopunski čas za te učenike. Provere ne duže od 15 minuta nastavnik nije dužan da najavljuje.

Zaključna ocena iz predmeta

U prvom razredu zaključna ocena kako iz obaveznih tako i iz izbornih predmeta je opisna i utvrđuje se na kraju prvog i drugog polugodišta. U ostalim razredima zaključna ocena je brojčana, osim iz predmeta veronauka i građansko vaspitanje. Opisne ocene za ova dva predmeta su iste – ističe se, dobar i zadovoljava.

Učeniku koji nema najmanje 4 ocene u toku polugodišta ne može da se zaključi ocena.
Odeljenjski starešina je dužan da prati napredovanje učenika i ukazuje nastavnicima na broj propisanih ocena.

Vladanje učenika

Vladanje učenika od prvog do petog razreda je opisno na polugodištu i na kraju školske godine.
Zaključna ocena učenika ovih razreda je – primerno, vrlo dobro, dobro, zadovoljavajuće i nezadovoljavajuće i ne utiče na opšti uspeh učenika.

Vladanje učenika od šestog do osmog razreda je opisno u toku polugodišta. Zaključna ocena je primerno (5), vrlo dobro (4), dobro (3), zadovoljavajuće (2) i nezadovoljavajuće (1) i utiče na opšti uspeh učenika.

Ocena iz vladanja može da se smanji zbog izrečene vaspitno-disciplinske mere a može da se smanji i zbog ponašanja zbog kojeg je izrečena vaspitna mera. Ocena se popravlja na kraju klasifikacionog perioda ukoliko učenik pokazuje poboljšanja u ponašanju, prihvata odgovornost za svoje postupke i koriguje svoje ponašanje.
Opisna ocena iz vladanja u toku polugodišta može da sadrži vaspitnu preporuku: ističe se u izvršavanju obaveza prema školi, uglavnom izvršava obaveze…
Zaključna ocena iz vladanja daje se kada se sagleda ponašanje učenika u celini, izvršavanje obaveza i odnos prema školskim obavezama, drugovima, zaposlenima škole, vaspitno-disciplinskoj ili vaspitnoj meri, školskoj imovini.

Opšti uspeh učenika

Što se tiče prvog razreda na kraju prvog i drugog polugodišta učitelj daje mišljenje o učenikovom radu koje se upisuje u đačku knjižicu.

Od drugog do osmog uspeh se utvrđuje na kraju prvog i drugog polugodišta na osnovu aritmetičke sredine predmeta – obaveznih, obaveznih izbornih i iz vladanja, počev od šestog razreda.

Obaveštavanje o ocenjivanju

Roditelji se upoznaju na početku godine sa rasporedom pismenih zadataka, provera. Odeljenjski starešina je dužan da roditelje najmanje 4 puta godišnje obaveštava o ocenama učenika, napredovanju, vladanju.
Ukoliko roditelj, odnosno staratelj ne dolazi na roditeljske sastanke, odeljenjski starešina je dužan da obavesti roditelje u pismenoj formi o ocenama, vladanju, teškoćama, izostancima učenika.

Nastavnik tokom školske godine vodi pedagošku dokumentaciju o napredovanju učenika.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top