Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Priznavanje strane školske isprave

Priznavanje strane školske isprave

diplomaLice koje želi da nastavi školovanje, ili da se zaposli u Republici Srbiji, dužno je da zatraži priznavanje školske isprave stečene u inostranstvu.
Zahtev podnosi zainteresovana stranka, a za maloletnu decu roditelj ili staratelj.

Za podnosioce zahteva sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije (uže), priznavanje stranih školskih isprava osnovnih i srednjih škola vrši Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a za one sa prebivalištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, pravu i nacionalne zajednice, 21000 NOVI SAD, Bulevar Mihajla Pupina 16, a na osnovu Zakona o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine (”Službeni glasnik RS” br. 99/2009 i 67/2012 – odluka US).

Postupak se pokreće podnošenjem zahteva preporučenom poštom, ili lično na prijemnom šalteru (br.1) Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, Nemanjina 22 u Beogradu, svakog radnog dana od  09:00 do 16:00 časova.
možete preuzeti [download id=”46814″ template=”Obrazac”]

Preporučenom poštom zahtev se podnosi na adresu:

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Sektor za školske uprave, stručno-pedagoški nadzor i srednje obrazovanje i vaspitanje
11000 BEOGRAD, Nemanjina 22-26

Potrebno je da stranke pažljivo pročitaju pripremljeni formular i popune sve rubrike, kao i da prilože potpunu dokumentaciju.

Potrebna dokumentacija za priznavanje diplome osnovnog obrazovanja i vaspitanja:

1. U slučaju da je stranka pre odlaska u inostranstvo, završila neki razred osnovne škole u Republici Srbiji, potrebno je da dostavi đačku knjižicu ili svedočanstvo o poslednjem završenom razredu osnovne škole u Republici Srbiji i po jedna fotokopija (nije potrebna overa);
2. Originalna svedočanstva za sve pojedine razrede završene u inostranstvu, koja se vraćaju stranki po okončanju postupka i fotokopije istih. Takođe, potrebno je da svedočanstvo o poslednjem završenom razredu osnovne škole u inostranstvu, odnosno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi budu overena pečatom ”Apostille” od strane nadležnog organa u zemlji u kojoj je izdat dokumenat.

3. Dva primerka prevoda ovlašćenog prevodioca registrovanog kod nekog od viših sudova u Republici Srbiji. Oba prevoda moraju biti overena originalnim pečatom prevodioca, koji je u obavezi, po zakonu, da izda stranki dva primerka.
Za priznavanje OSNOVNOG OBRAZOVANjA I VASPITANjA ili RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE – prevesti samo SVEDOČANSTVO POSLEDNjEG ZAVRŠENOG RAZREDA;
4. Đačka knjižica ili potvrda o pohađanju dopunske nastave na srpskom jeziku u zemljama gde je ista organizovana (DŠ);
5. Dokaz o uplati administrativne takse u korist Budžeta Republike Srbije na žiro račun: 840-742221843-57 sa pozivom na broj 97 50-016 u iznosu od 2210,00 dinara
Taksa za rešenje po zahtevu se naplaćuje, po tarifnom broju 172. tačka 3) podtačka (1). Zakona o republičkim administrativnim taksama (”Službeni glasnik RS”, br. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 – usklađeni din. izn. i 55/2012 – usklađeni din. izn.)

Napomena: Nije potreban prevod dokumenata izdatih u Crnoj Gori, Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Uz originale priložiti po jednu neoverenu fotokopiju istih.

Potrebna dokumentacija za priznavanje diplome srednjeg obrazovanja i vaspitanja:

1. U slučaju da je stranka pre odlaska u inostranstvo, završila neki razred srednje škole u Republici Srbiji, potrebno je da dostavi svedočanstvo o poslednjem završenom razredu srednje škole u Republici Srbiji i po jednu fotokopiju (nije potrebna overa);
2. Originalna svedočanstva za sve pojedine razrede završene u inostranstvu, koja se vraćaju stranci po okončanju postupka i fotokopije istih. Fotokopije istih ostaju u predmetu.
Takođe, potrebno je da svedočanstvo o poslednjem završenom razredu, odnosno svedočanstvo/diploma o završenoj srednjoj školi budu overena pečatom «Apostille» od strane nadležnog organa u zemlji u kojoj je izdat dokumenat.
3. Dva primerka prevoda ovlašćenog sudskog tumača registrovanog kod nekog od viših sudova u  Republici Srbiji. Oba prevoda moraju biti overena originalnim pečatom ovlašćenog sudskog tumača, koji je u obavezi, po zakonu,  da izda stranki dva primerka.

Prevodi se za:

gimnazije određenog smera – svedočanstvo poslednjeg završenog razreda ili završnog razreda i maturske diplome;

srednje stručne škole u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju određenog obrazovnog profila – svedočanstvo za svaki razred pojedinačno i svedočanstvo o položenom ispitu na kraju ciklusa određenog nivoa obrazovanja;

4. Dokaz o uplati administrativne takse u korist Budžeta Republike Srbije na  žiro račun:
840-742221843-57 sa pozivom na broj 97 50-016
u iznosu od 4400,00 dinara.
Taksa za rešenje po zahtevu se naplaćuje, po tarifnom broju 172. tačka 3) podtačka (2). Zakona o republičkim administrativnim taksama (”Službeni glasnik RS”, br. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 – usklađeni din. izn. i 55/2012 – usklađeni din. izn.),

Napomena: Nije potreban prevod dokumenata izdatih u Crnoj Gori, Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Uz originale priložiti po jednu  fotokopiju istih.

Važno:

Diplome i svedočanstva iz Republike Srpske ne podležu postupku priznavanja strane školske isprave.
Učenicima osnovnih škola iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore (Republika Srpska i Federacija BiH), koji su svoje obrazovanje započeli po reformisanom devetogodišnjem sistemu, u Republici Srbiji završen određeni razred osnovne škole priznaje se kao jedan razred niže, a iz razloga što nastavni plan i program prvog razreda osnovne škole koji je završen u Crnoj Gori ili Bosni i Hercegovini odgovara planu i programu predškolskog obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji.
Diplome i svedočanstva stečena za vreme postojanja Državne Zajednice Srbije i Crne Gore (zaključno sa školskom 2005/2006. godinom) ne podležu postupku priznavanja strane školske isprave,
Diplome i svedočanstva stečena za vreme postojanja SFRJ (zaključno sa 27.04.1992.godine), u bivšim republikama, ne podležu postupku priznavanja strane školske isprave.
Za priznavanje obrazovanja stečenog u SAD, ako je završen samo 12. razred potrebno je priložiti transkript 12. razreda i diplomu, kao i po dva primerka prevoda.
Ukoliko škola ne izdaje diplomu, neophodno je pribaviti pismo direktora škole, u kojem se navodi razlog zašto škola nije izdala diplomu i kojim se potvrđuje da učenik sa ostvarenim uspehom ima pravo upisa na univerzitete u SAD.
Umesto diplome može se dostaviti dokaz o položenim ispitima: GED, SAT ili ACT.
Diplome (ATESTATI) stečeni u Ruskoj Federaciji i bivšim republikama SSSR-a priznaju se kao završen drugi ili treći razred gimnazije sa pravom upisa na visokoškolsku ustanovu. Ovo znači da imaoci ovih diploma nemaju završenu srednju školu, ali mogu da konkurišu za upis na visokoškolske ustanove. Prilikom podnošenja zahteva potrebno je priložiti original atestat i prepis ocena sa po dva primerka prevoda ovlašćenog sudskog tumača.
Preporuka za sve zainteresovane stranke koje diplome ili sertifikate ne dobijaju u toku leta tekuće godine, već znatno kasnije (francuski BAC, diploma međunarodne mature IBO, sertifikati o položenim ispitima u Kembridžu ili Oksfordu) je da podnesu zahtev za priznavanje strane školske isprave sa dokumentacijom koju poseduju, da bi im se izdala potvrda da je postupak priznavanja strane školske isprave u toku i na osnovu koje bi mogli da pristupe polaganju prijemnih ispita na visokoškolskim ustanovama.
Potrebno je da se formular zahteva popuni čitko, štampanim slovima, navodeći tačnu adresa sa svim potrebnim oznakama, kao i da se formular potpiše.

Prijem stranaka je sredom od 10:00 do 14:00 časova.

Kontakt telefon  011 3616 577, 011 3631 353, informacije o predmetima daju se svakim radnim danom od 13:00-14:00 časova.

Napomena:

Za postupak priznavanja stranih visokoškolskih isprava nadležne su odgovarajuće visokoškolske ustanove.

Zakonom o osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” broj 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94 – odluka USRS, 22/2002, 62/2003 – dr. zakon, 64/03 – ispr. dr. Zakona, 101/05 – dr. Zakon i 72/09) član 123 – 128. i Zakonom o srednjoj školi (”Službeni glasnik RS”, broj: 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/02, 25/02- ispr., 62/03 – dr. zakon, 64/03 – ispr. dr. Zakona, 101/05 – dr. Zakon i 72/09) član 93 – 98.  regulisano je priznavanje stranih školskih isprava.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top