Naslovna » Deca sa smetnjama » Obrazovanje » Srednje škole - Smetnje u razvoju » Školski centar za vaspitanje i obrazovanje slušno oštećenih lica sa domom učenika – Subotica

Školski centar za vaspitanje i obrazovanje slušno oštećenih lica sa domom učenika – Subotica

Školski centar za vaspitanje i obrazovanje slušno oštećenih lica sa domom učenika – Subotica
24000 Subotica
Frankopanska 2
024 556 119

Do 1945. god. u Vojvodini nije postojala ni jedna škola za gluvonemu decu, iako je bilo nekoliko pokušaja otvaranja takve škole.

Školski centar za vaspitanje i obrazovanje slušno oštećenih lica – Subotica (tadašnji Zavod za gluvu decu) osnovan je 1947. godine u Inđiji da bi 1947. godine bio premešten u Suboticu. U zgradi u kojoj se sada nalazi preseljen je 1962. godine.

Razvijajući se, on je često prelazio okvire jedne škole, vremenom menja svoju fizionomiju i postaje kompletna rehabilitaciona ustanova za edukativno i profesionalno osposobljavanje gluvih i nagluvih lica.

Školski centar za vaspitanje i obrazovanje slušno oštećnih lica će od sledeće školske godine, odnosno od 1. IX 2014. godine nositi naziv Školski centar sa domom učenika „Dositej Obradović“.

Saglasnost na promenu naziva ustanove doneta je na sednici Vlade AP Vojvodine 18. XII 2013. godine. Naziv ustanove je promenjen iz nekoliko razloga: kako bi bio kraći i lakši za pamćenje, kao i prepoznatljiviji, primeren i dovoljno obuhvatan za sve delatnosti koje ustanova obavlja i kako bi ustanova nosila ime velikana naše kulture. Takođe, novi naziv škole je u skladu sa inkluzivnim vrednostima nešeg društva, jer se izbegava etiketiranje učenika.
Individualni pristup detetu
Ovo je postupak kojim se stimuliše razvoj ličnosti deteta sa smetnjama u razvoju, a njime se započinje odmah nakon rođenja deteta tj. nakon sto se utvrdi razvojni poremećaj.

Pravljenje pedagoško-psihološkog profila u okviru individualizovanog pristupa obuhvata:
Procenu motorike
Procenu čula
Procenu intelektualnih sposobnosti
Procenu saznajnih sposobnosti
Procenu komunikativnih sposobnosti (govorno-jezički status, status neverbalne komunikacije)
Procenu ponašanja
Ciljevi individualizovanog pristupa
Umanjenje posledica nastalih usled određenih smetnji u razvoju
Razvoj komunikacije: verbalne i neverbalne
Maksimalna integracija u socijalnu sredinu

Rana rehabilitacija treba da pripremi i osnaži dete sa razvojnim smetnjama za što lakšu asimilaciju saznajnih sposobnosti i da ga pripremi za proces edukacije i socijalizacije

Savetovalište za roditelje
Kada se utvrdi određena smetnja u razvoju deteta najranjiviji deo porodice su roditelji. Iz toga je proistekla ideja za otvaranje jednog takvog savetovališta u Školskom centru koje će se baviti porodicom kao sistemom. Roditelji su bitna karika na relaciji sa terapeutom, a sve u cilju što uspešnije rehabilitacije deteta.

Aktivnosti savetovališta se ogledaju kroz:
Individualne i grupne razgovore sa roditeljima
Edukaciju roditelja
Uključivanje roditelja u proces rehabilitacije-edukacije
Podršku i osnaživanje roditelja

Pružanje dodatne pomoći i podrške
Uspeh inkluzivnog obrazovanja u najvećoj meri zavisi od pripremljenosti redovne škole da prihvati dete sa ometenošću u razvoju.

Priprema inkluzivne škole podrazumeva sledeće etape:
podržavanje inkluzivne prakse
izradu sveobuhvatnog razvojnog plana detea,
uključivanje roditelja,
razvijanje svesnosti osoblja i učenika o različitosti,
stručna pomoć u izradi individualno-obrazovnih planova

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top