Naslovna » Porodica » Porodični informator » Novčana socijalna pomoć

Novčana socijalna pomoć

Novčana socijalna pomoć  je novčana naknada namenjena socijalno najugroženijim porodicama, isplaćuje se mesečno.

socijalna-pomoc

Šta je materijalno obezbeđenjesocijalna pomoć?
To je novčana naknada namenjena socijalno najugroženijim porodicama, isplaćuje se mesečno.

Ko ima pravo na materijalno obezbeđenje – socijalnu pomoć?
Pravo na materijalno obezbeđenje imaju osobe ili porodice bez prihoda ili s prihodima manjim od minimalnog nivoa socijalne sigurnosti i ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Iznos socijalne pomoći
Osnovni iznos novčane socijalne pomoći, dakle, za pojedince, odnosno nosioce prava na pomoć bez ikakvih drugih prihoda za mesec oktobar 2013. godine je 7.530,00 dinara.
Ovaj iznos se za svaku sledeću odraslu osobu u porodici uvećava za 50 odsto, a za decu i maloletnika za 30 odsto. Za svako radno sposobno lice se oduzima po 500,00 dinara mesečno zbog mogućnosti propuštene zarade.
Porodica sa više od šest članova ima pravo na pomoć za samo šest osoba.

Ko su članovi porodice?
Članovima porodice smatraju se supružnici i vanbračni partneri, deca i srodnici u pravoj liniji bez obzira na stepen srodstva (dede, babe, prababe, unuci, praunuci…), kao i srodnici u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva (braća i sestre nosioca prava), pod uslovom da žive u zajedničkom domaćinstvu.
Dete koje ne živi u porodici, a nalazi se na redovnom školovanju, takođe se smatra članom porodice.

Izvršilac nasilja u porodici ne smatra se članom porodice, odnosno, njegovi prihodi i imovina ne utiču na pravo žrtava nasilja u porodici da ostvare novčanu socijalnu pomoć ako ispunjavaju druge uslove.
Članom porodice staratelja smatra se i osoba sa smetnjama u razvoju, koja se u toj porodici nalazi na osnovu rešenja centra.

Uvećana socijalna pomoć
Osobi koja je nesposobna za rad, odnosno porodici čiji su svi članovi nesposobni za rad, kao i samohranom roditelju sa detetom, iznos socijalne pomoći uvećava se za 20 odsto.

Memorandum o saradnji…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top