Rana Rezervacija Mona
Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Novi zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Novi zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

VII. Vrednovanje obrazovno-vaspitnog rada

Vrednovanje kvaliteta rada škole

Član 75.
Vrednovanje kvaliteta rada škole ostvaruje se kao samovrednovanje i spoljašnje vrednovanje kvaliteta.
Samovrednovanje i spoljašnje vrednovanje vrši se u skladu sa Zakonom.
Na osnovu rezultata vrednovanja kvaliteta rada, škola sačinjava plan za unapređivanje kvaliteta rada u oblastima definisanim standardima kvaliteta rada ustanova.
Plan za unapređivanje kvaliteta rada sastavni je deo razvojnog plana škole.

Nacionalno ispitivanje

Član 76.
Ostvarenost standarda postignuća učenika u toku osnovnog obrazovanja i vaspitanja proverava se i nacionalnim ispitivanjem na uzorku škola i učenika.
Učenik je dužan da učestvuje u nacionalnom ispitivanju.
Direktor je dužan da obezbedi uslove za ispitivanje i regularnost ispitivanja.
Rezultati nacionalnog ispitivanja ne utiču na ocene, odnosno na opšti uspeh učenika.
Bliže uslove za sprovođenje nacionalnog ispitivanja utvrđuje ministar.
Rezultati nacionalnog ispitivanja služe za procenu stanja i napretka obrazovanja u Republici Srbiji i koriste ih Ministarstvo, jedinica lokalne samouprave, obrazovne i naučne ustanove i građani, u skladu sa zakonom.
Škola rezultate koristi za unapređivanje svog razvojnog plana, školskog programa, plana stručnog usavršavanja i napredovanja nastavnika.

Međunarodno ispitivanje

Član 77.
Škola učestvuje u međunarodnim ispitivanjima na osnovu međunarodnih ugovora, uz saglasnost Ministarstva.
Rezultati međunarodnih ispitivanja koriste se za procenu stanja i napretka obrazovanja u Republici Srbiji.

Štrajk zaposlenih…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top