Naslovna » Obrazovanje » Dodatno obrazovanje » “ARHIMEDESOVA” ŠKOLA MLADIH MATEMATIČARA – KONKURS

“ARHIMEDESOVA” ŠKOLA MLADIH MATEMATIČARA – KONKURS

Arhimedesova škola mladih matematičara

Matematičko društvo”Arhimedes” poziva učenike – ljubitelje matematike iz osnovnih i srednjih škola da dođu u

“ARHIMEDESOVU” ŠKOLU MLADIH MATEMATIČARA

(školska 2023 / 2024. god.)

“Arhimedesova” škola mladih matematičara (AŠMM) u Beogradu, kao vid
zajedničke dodatne nastave matematike za učenike iz više škola, radiće i ove
školske godine i to u tri punkta: Beograd-Centar (2 lokacije), Banovo Brdo, Zemun,
odnosno, samo u punktu Centar (OŠ „Drinka Pavlovič“), ako ne dobijemo odobrenje
za korišđenje učioniva na BB i u Zemunu. Učenici se sami opredeljuju za punkt
AŠMM koji im odgovara. Ove godine upisujemo 50. generaciju učenika. Koncepcija
rada AŠMM ostaje ista kao i do sada.

U AŠMM konkurišu stariji predškolci i učenici – ljubitelji matematike
iz OŠ ( I – VIII r.) i SŠ (I – II r.)
sa ocenom 5 iz matematike na kraju
prošle šk. godine, prvenstveno oni koji vole matematiku, nezavisno
od toga da li su do
sada pohađali AŠMM. Stariji predškolci su deca
koja će poći u školu
sledeće školske godine (sada imaju godinu dana
pre polaska u školu).
Odeljenje se formira samo ako se prijavi najmanje
10 učenika
istog razreda.

Pohađanje AŠMM koristiće naročito onim učenicima koji i sami žele da
prošire i prodube svoje matematičko znanje i u tom smislu ulože odgovarajući
napor. Tome će doprineti i iskusni nastavnici – “Arhimedesovi” saradnici, kao i
“Arhimedesova” riznica materijala koji će se koristiti u radu (zadaci za razne
namene, uključujući takmičenja). AŠMM nije samo računanje, već mnogo više od
toga: to je kompletna matematika (za određeni uzrast). To je škola mišljenja.
U AŠMM realizuju se dva programa (kursa): program A (standardni, 44 časa)
i program B (viši, 54 časa). Program A je program koji je realizovan tokom svih
prethodnih godina. Program B je nešto višeg nivoa (po broju časova, nivou, širini
i dubini obrade gradiva). Standardni program A realizuje se za starije predškolce
i za sve razrede OŠ (I-VIII) i SŠ ((I-II). Povišeni program B je samo za IV-VIII r OŠ.
Za starije predškolce i učenike I, II i III razreda OŠ, kao i do sada, realizuje se
samo program A.

Prijavljivanje za AŠMM vrši se do 20.09.2023. godine – na obrascima koji
se mogu dobiti u “Arhimedesu” (svakog dana do 20 č.). Uzorak prijave poslali smo
školama, a nalazi se i na našem sajtu. Prijava treba da sadrži sledeće podatke:
prezime i ime učenika, imena oba roditelja, razred u koji je upisan, naziv škole i
mesto u kome se ona nalazi, kućnu adresu (ulica i broj, mesto i broj pošte), telefon,
e-mail, kao i napomenu o priznanjima koja je u 2023. godini učenik dobio na
takmičenjima iz matematike ili na završnom testu u “Arhimedesovoj” školi.
Prijavu potpisuju roditelj i učenik (originalni potpis). Tako potpisana prijava
služi i kao ugovor za AŠMM.

Popunjene prijave doneti u “Arhimedes” – Beograd, Dečanska 6, ili
poslati poštom na adresu: MD “Arhimedes”, pošt. fah 88, 11103 Beograd.
Preliminarna prijava može se slati i mejlom (kao prilog-attach), ali posle toga
ipak treba dostaviti originalno popunjenu i potpisanu prijavu. Prijave slikane
telefonom ne primamo, jer ne možemo da ih valjano odštampamo za dokumen-taciju
(format, jasnoća / čitljivost).

Program A (standardni)

Za program A (44 časa) konkurišu učenici I-VIII raz. OŠ, I-II razreda SŠ. i
stariji predškolci. Program A za OŠ realizovaće se u svim punktovima: Centar,
Banovo Brdo, Zemun, ili samo u punktu Centar (o ćemu ćem o blagovremeno dati
obavešetnje). Nastava je po razredima i održava se u periodu oktobar-maj, po
rasporedu koji će učenici dobiti. Odeljenje se formira samo ako se prijavi
najmanje 10 učenika.

U punktu Beograd-Centar nastava će biti pre podne po 2 školska časa i to:
subotom (u 9 ili 10.30 časova) ili nedeljom (u 9.00 ili 10.30 časova) – prema
rasporedu koji se pravi po završetku upisa. Svaki učenik dobija raspored časova..

Nastava za program A počinje 14, odn.15. oktobra 2023. (subota / nedelja).

U punktovima Banovo Brdo (OŠ “Josif Pančić”, Požeška 52), Zemun (OŠ
“Svetozar Miletić”, Nemanjina 25), ako ti punktovi budu radili, nastava će biti
subotom (u 9 ili 10.30 časova). Odeljenje se formira za najmanje 10 učenka.

Za upis u AŠMM po programu A (standard) nema prijemnog testa.

Moguć je i naknadni upis.

Program B (povišeni)

Za program B (54 časa po odeljenju) konkurišu učenici IV-VIII raz. OŠ i
realizovaće se u punktu Beograd-Centar subotom ili nedeljom.

Izbor učenika za AŠMM – program B obaviće se na osnovu njihovih
dosadašnjih uspeha i rezultata na prijemnom testu (ispitu).

Prijemni test mogu, a ne moraju raditi učenici koji su u 2023. godini
učestvovali na međunarodnim takmičenjima iz matematike ili su dobili nagradu /
pohvalu na državnom (republičkom) takmičenju iz matematike, Matematičkom
turniru, ili su učestvovali za finalu takmičenja “Misliša”, finalu Dopisne
matematičke olimpijade ili finalu Internet matematičke olimpijade. Ostali
učenici rade prijemni test (maks.100 bod.). Pri tome, učenici koji su na gradskom
takmičenju iz matematike, završnom testu ili rešavanju konkursnih zadataka u nekoj
od “Arhimedesovih” škola osvojili nagradu ili pohvalu, dobijaju dodatne bodove.
Dodatni bodovi za I, II, III nagradu ili pohvalu su redom: 25, 20, 15 ili 10..

Za izbor konkurišu učenici koji imaju ukupno više od 60% bodova (samo na
testu više od 50% bodova). Konačnu odluku donosi Komisija za upis.

Priznanja sa takmičenja podnose se na uvid prilikom prijavljivanja.

Prijemni test učenici će raditi u okviru prvog dvočasa nastave 23. ili
24. septembra 2023. godine. Roditelji ne mogu ulaziti u zgradu gde se obavlja
testiranje i nastava. Neprijavljeni učenici ne mogu ići na nastavu.
Na osnovu rang-lista, koje će se sačiniti posle obrade rezultata testa i
ostalih dokumenata o uspehu kandidata, formiraće se odeljenja za nastavu po
programu B. Odeljenje se formira samo ako ima dovoljno kandidata (minimum 10).

 • Nastava po programu B izvodiće se subotom ili nedeljom pre podne samo
  u punktu Beograd-Centar (moguće lokacije: OŠ “Drinka Pavlović” (Kosovska 19) i
  Učiteljski fakultet (Kraljice Natalije 43). Raspored ćemo dati posle testiranja i
  naknadnih dogovora. Nastava počinje 23. i 24. septembra 2023. (subota/nedelja)
  U toku školske godine, pod određenim uslovima, učenicima će se omogućiti
  prelazak sa jednog programa na drugi.
 • Nastava (za oba programa) završava se završnim testom.
 • Spiskovi primljenih učenika u AŠMM za sve programe (A, B) i raspored
  za nastavu, kao i lokacije gde će se držati nastava, biće objavljeni u
  “Arhimedesu”, Beograd, Dečanska 6. Moguć je i naknadni upis.
 • Specijalna “Olimpijska grupa” (program B, što odgovara povišenom
  programu B), koju su činili potencijalni kandidati za ekipe naše zemlje na
  međunarodnim takmičenjima iz matematike, radila je neprekidno 21 šk. godinu (u
  periodu 1997-2019). Pošto u prethodne dve šk. godine nije bilo dovoljno
  zainteresovanih učenika (bar 10 učenika u grupi) i zbog epidemioloških razloga
  (korona virus), zaključili smo da nema uslova da se ni ove godine taj program
  realizuje.
 • Za redovno pohađanje nastave u AŠMM učenik dobija uverenje (sertifikat),
  a za zapaženiji uspeh na završnom testu (na kraju šk. godine) dodeljuje se
  nagrada (sa diplomom) ili pohvala. Zbog neopravdanih izostanaka i neizvršavanja
  drugih obaveza (nekorektnog ponašanja prema nastavnicima i ostalim učenicima,
  kao i finansijskih obaveza), učenik može biti isključen iz AŠMM.

U AŠMM poštuju se propisane epidemiološke mere.

 • Zbog opšte situacije (epidemiološke ili druge) u zemlji, moguće su
  izmene u organizaciji nastave i realizaciji programa nastave.

Cena

Učenici AŠMM su članovi Društva “Arhimedes”. Za rad AŠMM ne
dobijamo sredstva ni od koga. Zbog toga učenici AŠMM plaćaju određenu naknadu
iz koje se podmiruju članarina za “Arhimedes” i školarina, tj. troškovi rada
AŠMM: naknada za korišćenje učionica i drugih prostorija, troškovi umnoža-vanja
i slanja obaveštenja, oglasi, priprema i održavanje nastave, didaktički
materijali i knjige za učenike, biblioteka, troškovi testiranja, nagrade, diplome
i drugi obrasci, članske knjižice, održavanje opreme, PTT, grejanje, struja, administracija,
knjigovodstvo, PDV 20% na školarinu, porez i doprinosi na zarade.

Cene su u bodovima (1 bod = 1 EVRO).). Nešto su veće nego prethodnih godina
(zbog povećanja svih cena na tržištu), Inače, cene nisu menjane tokom 10 i potom
tokom 5 prethodnih godina).

Za program A puna cena za celu školsku godinu iznosi 400 bodova (evra) u
5 jednakih rata po 80 bodova. Međutim, zavisno od broja rata (1, 2, 3, 4, 5) i rokova
plaćanja, odobrava se popust, pa tada cena iznosi redom: 300, 320, 340, 360, 380 i
400 bodova (evra).

Za program B cena za celu školsku godinu iznosi 450 bodova (evra) u 5
rata po 90 bodova, tj. (s popustima): 400, 420, 430, 435, 440 i 450 bodova (evra),
zavisno od broja rata i rokova plaćanja.

Plaćanje se vrši u gotovu (u “Arhimedesu”) ili na tekući račun “Arhimedesa”
br. 205-11047-24 (s pozivom na br. 02-6610), a dinarska vrednost boda računa se po
srednjem kursu NBS za 1 EVRO na dan uplate. Ukupan iznos se obavezno zaokrugljuje
na desetice dinara. Uplatilac dobija račun o uplati.

Detaljnije obaveštenje (uputstvo) o plaćanju (iznosi rata, rokovi, načini
plaćanja i dr.) je sastavni deo Konkursa za upis u AŠMM i može se dobiti u
“Arhimedesu” prilikom prijavljivanja, a biće podeljeno i na prvim časovima
nastave u AŠMM i objavljeno na našem sajtu.

Beneficije

 1. Po automatizmu. Učenici koji su u šk. 2022/2023. godini na
  međunarodnim matematičkim takmičenjima (IMO, Balkanijada, LK Turnira
  gradova) osvojili I, II ili III nagradu plaćaju 50% 60% 70% punog iznosa naknade,
  a za pohvalu 80% iznosa naknade; a učenici koji su na državnom (republičkom)
  takmičenju iz matematike, na “Arhimedesovom” matematičkom turniru ili na
  republ. finalu takmičenja “Misliša” osvojili I, II ili III nagradu plaćaju 60%
  70% 80% punog iznosa naknade, a za pohvalu 90% iznosa (ako podnesu dokaze o
  priznanjima), a oni koji su se kvalifikovali za republičko finale Dopisne matematičke
  olimpijade ili republičko finale Internet mat. olimpijade plaćaju 75% pune cene.
 2.  Ako iz iste porodice dva ili više učenika pohađaju AŠMM, za svakog
  se iznos naknade umanjuje za 10%.

Beneficije važe samo za uplate u predviđenim rokovima.

Pozivamo roditelje učenika AŠMM i druge prijatelje “Arhimedesa”, koji su
u mogućnosti, da daju dobrovoljne priloge za “Arhimedesov” fond mladih
matematičara (AFMM), kako bismo pokrili navedene troškove. “Arhimedes” prima
dobrovoljne priloge-poklone za matematičku školu i druge aktivnosti.

Molimo sve zainteresovane da se pridržavaju svih uslova iz ovog obaveštenja,
kako ne bi bilo nepotrebnih nesporazuma.

Škole / nastavnici matematike treba o ovom konkursu blagovremeno da
obaveste sve zainteresovane učenike i preporuče našu školu, koja je sa
najdužom tradicijomm i evidentnim uspesima.

Ne oklevajte sa prijavljivanjem! Obavestite i one koji do sada nisu
bili u AŠMM i preporučite im da konkurišu (ako imaju uslove).

MD “Arhimedes” je prva i jedina stručna društvena organizacija –
specijalizovani centar za mlade matematičare, koja se ovim poslovima bavi
tako dugo i kontinuirano (od svog osnivanja) i nema veze sa raznim privatnim
klubovima, agencijama i drugim firmama za podučavanje iz matematike, među
kojima su i oni koji su sebi bespravno dali ime “Arhimedes”.

Pravi “Arhimedes” je samo jedan – ovaj u Beogradu!

“Arhimedesova” matematička škola postoji već punih 49 godina i stekla
je visok renome. Nosioci nagrada i drugih priznanja na matematičkim takmičenjima
svih vrsta i nivoa u velikom broju su učenici “Arhimedesovih” matematičkih škola.
Na primer, u toku poslednjih 30-40 godina na republičkim i saveznim takmičenjima
OŠ i SŠ preko 60% “Arhimedesovaca” je dobilo nagrade ili pohvale, a na
balkanijadama, međunarodnim matematičkim olimpijadama i Međunarodnom
matematičkom turniru gradova svi “Arhimedesovci” dobili su brojna priznanja
(medalje i dr.). Tokom poslednjih 27-28 godina, “Arhimedesovci” su osvojili oko 80%
svih medalja na međunarodnim matematičkim takmičenjima srednjoškolaca. Na
ostalim takmičenjima, uspeh je još veći. Pri upisu u Mate-matičku gimnaziju
(uključujući i odeljenja 7. raz. OŠ), od svih primljenih učenika već godinama
“Arhimedesovci” čine preko 50%, pri čemu su u većini i među onima sa 100% bodova.
Nažalost, u javnosti se o svemu tome malo zna. Mediji jednostrano informišu o
radu sa mladim ljubiteljima matematike i postignitim uspsima.

Uz sistematičan rad i duže učešće u “Arhimedesovim” školama i drugim
aktivnostima, takvi uspesi neće izostati. Napominjemo da ljubiteljima matema–
tike može biti od velike koristi i učešće u drugim našim aktivnostima, kao i
korišćenje publikacija koje izdaje ili poseduje Matematičko društvo “Arhimedes”
(biblioteka). “Arhimedesova” škola ima najdužu tradiciju i jedina je (te
vrste) koja ima sva obeležja prave škole, po uspesima nedostižna, a nije na
budžetu (do sada 49 generacija sa oko 33.000 učenika).

U “Arhimedesovoj” školi matematika je lepa!

Ljubitelji matematike, dobro došli u “Arhimedesovu” školu!

Rukovodilac AŠMM:

Bogoljub Marinković, prof. (s.r.)

Sve o “Arhimedesu” – na sajtu: www.arhimedes.rs

 

“ARHIMEDES” – VEĆ 50 GODINA SA VAMA I ZA VAS!

 

 

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top