Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Aktuelno » Učenički krediti 2019/2020

Učenički krediti 2019/2020

ucenicki_krediti

Učenički krediti 2019/2020

V POSTUPAK

 

Učenik za dobijanje učeničkog kredita podnosi prijavu sa potrebnom konkursnom dokumentacijom srednjoj školi u koju je upisan.
Srednje škole od 1. do 5. oktobra 2019. godine, uz sačinjen i overen kontrolni spisak prijavljenih učenika (na obrascu koji je sastavni deo Konkursa) dostavljaju podneta konkursna dokumenta, zavisno od svog sedišta, odgovarajućoj službi za sprovođenje konkursa, prema uputstvu za sprovođenje konkursa.
Izvod iz utvrđenog predloga rang liste dostavlja se odgovarajućim srednjim školama u koje su upisani učenici za dobijanje učeničkog kredita.

 

Svaki učenik ima pravo dokumentovanog prigovora na predlog rang liste u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja odgovarajućeg izvoda iz predloga rang liste na oglasnoj tabli, internet stranici Ministarstva ili internet stranici ovlašćene banke (www.studenti.unicreditbank.rs).
Učenik podnosi dokumentovan prigovor Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Komisiji za učeničke i studentske kredite i stipendije, preko škole u koju je upisan.

Prigovor mora biti obrazložen, odnosno uz njega mora biti dostavljena odgovarajuća dokumentacija. Prigovor koji nije obrazložen, odnosno uz koji nije dostavljena odgovarajuća dokumentacija neće se razmatrati.
Škola, u roku od tri (3) dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora, sačinjava spisak učenika koji su podneli prigovore i dostavlja ga sa dokumentacijom Komisiji za učeničke i studentske kredite i stipendije.
Komisija za učeničke i studentske kredite i stipendije razmatra prigovore i utvrđuje konačnu rang listu, koja se objavljuje na internet stranici Ministarstva ili internet stranici ovlašćene banke (www.studenti.unicreditbank.rs).
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u roku do devedeset (90) dana od dana zaključenja konkursa, donosi odluku o dodeli učeničkog kredita za školsku 2019/2020. godinu na osnovu konačne rang liste.
Na osnovu odluke ministra o dodeli učeničkog kredita, roditelj ili staratelj učenika zaključuje ugovor o učeničkom kreditu s Ministarstvom, kojim se bliže uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem i otplatom kredita.
Učenika koji je u roku od šest (6) meseci, računajući od dana sticanja svedočanstva o završenoj srednjoj školi za odgovarajući obrazovni profil, zasnovao radni odnos kod poslodavca sa kojim je prethodno zaključio ugovor o budućem zaposlenju po osnovu korišćenja kredita i koji je ostao u radnom odnosu najmanje polovinu vremena za koliko je primao kredit Ministarstvo oslobađa obaveze otplate kredita.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top