Naslovna » Obrazovanje » Državno obrazovanje » Fakulteti » Arhitektonski fakultet – Beograd – Palilula

Arhitektonski fakultet – Beograd – Palilula

fakultet

 

Arhitektonski fakultet u Beogradu suočen je sa izazovom da konstantno snaži svoju reputaciju kao vodeća akademska ustanova u regionu.

SMEROVI – Arhitektonski fakultet

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE ( 3 godine)                      

 • Arhitektura ( budžet 160 mesta+ samofinansiranje 80 mesta)

INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE ( 5 godina)

 • Arhitektura ( budžet 40 mesta+ samofinansiranje 24 mesta)

SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE ( 1 godina)

 • Urbana obnova – Gradovi u novom milenijumu ( 30 mesta)
 • Energetska efikasna i zelena arhitektura ( 32 mesta)

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (2 GODINE)

 • Arhitektura (176 mesta)
 • Integralni urbanizam (32 mesta)
 • Unutrašnja arhitektura ( 32 mesta)

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE ( 3 godine)

 • Arhitektura i urbanizam ( 15 mesta)

Arhitektonski fakultet u Beogradu, u prvu godinu na studijskom programu osnovnih akademskih studija arhitekture, upisuje 240 studenata i to 160 studenata koji se finsniraju iz budžeta i 80 studenata koji plaćaju školarinu.

Ahitektonski fakultet u Beogradu, u prvu godinu studija na studijskom programu integrisanih akademskih studija arhitekture, upisuje 64 studenta i to 40 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 24 studenta koji plaćaju školarinu.

Osobe sa invaliditetom mogu polagati prijemni ispit na način prilagođen njihovim mogućnostima. Osoba sa invaliditetom je u obavezi da pismeno obrazloži na koji način je potrebno prilagoditi polaganje prijemnog ispita i to obrazloženje dostavi prilikom prijave na konkurs za upis na studijski program.

Osobe sa invaliditetom, za dodatne informacije i konsultacije, mogu se obratiti Univerzitetskom centru za studente sa hendikepom na telefon 011/3370-686 ili elektronskom poštom [email protected].

Svi prijavljeni kandidati polažu jedinstveni prijemni ispit:

Prijemni ispit ima klasifikacioni karakter

Redosled kandidata za upis u prvu godinu na studijske programe osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija Arhitektonskog fakulteta utvrđuje se na osnovu:

 1. Rezultata postignutog na prijemnom ispitu
 2.  Uspeha postignutog u srednjoj školi

Uspeh na prijemnom ispitu i uspeh u srednjoj školi vrednuju se na sledeći način:

 • rezultat prijemnog ispita vrednuje se do 60 bodova
 • uspeh u srednjoj školi vrednuje se do 40 bodova
 • kao uspeh kandidata u srednjem obrazovanju uzima se u obzir zbor prosečnih ocena za sve predmete u I, II, III i IV razredu pomnožen sa dva.

Pravo na upis stiču kandidati koji se nalaze na konačnoj rang listi do broja koji je konkurskom predviđen za upis.

Ukoliko je kandidat stekao pravo na rangiranje na obe rang liste i rangirao se u okviru kvote za upis, ima pravo da bira na koji studijski program će se upisati i to u statusu prema rangu na odgovarajućoj rang listi.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike ( budžetski student) ukoliko se nalazi na rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ako se osvoji najmanje 51 bod.

Kadidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se sam finansira (samofinasirajući student) ukoliko se nalazi na rang listi do broja utvrđenog za upis samofinasirajućih studenata i ako osvoji najmanje 30 bodova.

Ako se kandidat, koji je ostvario pravo na upis po konkursu, ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će upisati umesto njega sledećeg kandidata, prema redosledu na Konačnoj rang listi, u roku utvrđenom konkursom.

 • naknada za polaganje prijemnog ispita je 5.000. din
 • godišnja školarina, za studente prve godine studija koji plaćaju školarinu, utvrđena je u iznosu od 240.000,00 din
 • godišnja školarina za studente strane državljane iznosi 3.000 evra

Način prijavljivanja kandidata

  • Kandidati se prijavljuju na konkurs za upis preko za to određene internet strane na sajtu arhitektonskog fakulteta www.arh.bg.ac.rs na kojoj popunjavaju formular sa potrebnim ličnim podacima, a prema uputstvu koje je istaknuto na internet strani.
  • Каndidati, prilikom dolaska na fakultet povodom prijavljivanja na konkurs za upis, moraju znati redni broj prijave dobijen prilikom popunjavanja onlajn formulara i podnose na uvid originalna dokumeta i overene fotokopije sledećih dokumenata:
  • svedočanstva sva četiri razreda srednje škole
  • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu
  • izvod iz matične knjige rođenih
  • uverenje o državljanstvu
  • kandidati koji su prethodno školovanje završili u inostranstvu u toku školske 2017/18 godine ili ranije, kao i lica sa invaliditetom, dostavljaju i odgovarajući dokaz ( potvrdu ili dr.) kojim dokazuju svoj status;
  • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,00 dinara, na broj žiro računa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu:

840 – 1436666 – 34, позив на број 67-700027 ( sa svrhom doznake: naknada za prijemni ispit)

 • Kandidati, pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja prijavljuju se i upisuju u skladu sa konkurskom za upis u prvu godinu osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2017/18. godinu. Ovi kandidati prilažu fakultetu, pored propisane dokumentacije i izjavu o nacionalnoj pripadnosti.

Prijemni ispit

Kandidati koji konkurišu za upis na osnovne i integrisane akademske studije polažu jedan edinstveni prijemni ispit koji je klasifikacionog karaktera.

Polaganjem prijemnog ispita kandidat ima pravo konkurisanja samo na jedan ili na oba studijska programa. Prijemi ispit se realizuje u vidu testa, u toku jednog dana, u jednoj smeni, u trajanju od najviše dva sata.

Test se sastoji od dva dela, i to:

 • prvi deo testa – pitanja iz različitih oblasti kulture relevantnih za studije arhitekture, boduje se najviše trideset poena i
 • drugi deo testa – razumevanje i logičko zaključivanje, boduje se najviše trideset poena.

Test se rešava zaokruživanjem jednog tačnog odgovora od više ponuđenih.

Kandidat na testu može ostvariti maksimalnih šezdeset poena.

Arhitektonski fakultet – Beograd – Palilula
Beograd, Palilula
Bulevar kralja Aleksandra 73/II
011 3225 254
www.arh.bg.ac.rs

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top