Mona-Uskrsnji prvomajski praznici
Naslovna » Aktuelno » Cenzusi za dečiji i roditeljski dodatak

Cenzusi za dečiji i roditeljski dodatak

Dečiji i roditeljski dodatak

cenzusi-za-deciji-i-roditeljski-dodatak

Pravo na dečiji dodatak ostvaruje se ako ukupan mesečni prihod po članu porodice ostvaren u tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev ne prelazi cenzus.

Cenzus je propisani iznos proseka primanja po članu porodice. Svakog 5-og u mesecu objavljuje se novi cenzus za buduće potencijalne korisnike dečjeg dodatka.

Za ostvarivanje prava na dečiji dodatak uzimaju se prihodi svih članova porodice koji žive u zajedničkom domaćinstvu podnosioca zahteva, ostvareni u tri meseca koji prethode mesecu u kojem je podnet zahtev i upoređuju se sa važećim cenzusima na dan podnošenja zahteva.

Paušal za nabavku opreme za dete za decu rođenu 1. januara 2019. godine i kasnije iznosi 4.990,00 dinara 

Nominalni iznos cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak iz člana 30. stav 1. tačka 1) Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom na osnovu ukupnih mesečnih prihoda porodice ostvarenih u tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev, po članu porodice iznosi: 
    8.982,00 dinara 
    11.676,60 dinara za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 1)-3) Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
    10.778,40 za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 4)-7) Zakona, za staratelje i roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom za koje postoji mišljenje interresorne komisije koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete, a koje ne koristi usluge smeštaja
Nominalni iznos cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak iz člana 30. stav 1. tačka 2) Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom na osnovu ukupnog mesečnog katastarskog prihoda po članu porodice u prethodnoj godini iznosi: 
    6,61 dinara 
    8,58 dinara za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 1)-3) Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
    7,92 dinara za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 4)-7) Zakona, za staratelje i roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom za koje postoji mišljenje interresorne komisije koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete, a koje ne koristi usluge smeštaja

Visina dečijeg dodatka 

Dečiji dodatak za dete za koje je ostvareno pravo iznosi 2.994,00 dinara, prema članu 6. stav 1. Uredbe.

Prema članu 6. st. 2. i 3. Uredbe i članu 33. stav 2. Zakona, dečiji dodatak za dete za koje je ostvareno pravo:

    • za jednoroditeljske porodice i staratelje uvećava se za 30% i iznosi 3.892,20 dinara,
  • za roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom, za koje postoji mišljenje interresorne komisije koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete, i za dete koje ostvaruje dodatak za pomoć i negu drugog lica, a koje ne koristi usluge smeštaja, uvećava se za 50% i iznosi 4.491,00 dinara.

Dečiji dodatak za dete koje ispunjava uslove za uvećanje po više osnova, a najviše do 80%, iznosi 5.389,20 dinara, shodno članu 6. stav 4. Uredbe i članu 33. stav 3. Zakona.

Cenzusi za ostvarivanje prava na dečiji dodatak >>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top