Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Konkurs za upis studenata na fakultet

Konkurs za upis studenata na fakultet

konkurs-za-upis-studenata

Opšte i ostale odredbe Konkursa se primenjuju ukoliko nije drugačije utvrđeno tekstom konkursa svake pojedinačne visokoškolske ustanove. Sve ispravke Konkursa biće objavljene na oglasnoj tabli visokoškolske ustanove.

  1. Upisne kvote
  2. Završena srednja škola
  3. Prijemni ispit
  4. Bodovanje zadataka sa prijemnih ispita i uspeha u dosadašnjem obrazovanju
  5. Rang liste za upis, budžet i samofinansiranje
  6. Gubitak prava na upis
  7. Upis državljanja Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu
  8. Upis pripadnika srpske nacionalne manjine
  9. Upis stranih državljanja
  10. Ostale odredbe

Opšte odredbe

Upisne kvote

Visokoškolske ustanove će utvrditi broj studenata po studijskim programima u okviru broja studenata koji se finansiraju iz budžeta, koji je utvrdila Vlada svojom Odlukom o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za univerzitete i fakultete kao i za osnovne strukovne studije za visoke škole strukovnih studija čiji je osnivač Republika za aktuelnu školsku godinu, odnosno u okviru ukupnog broja studenata odobrenog u dozvoli za rad visokoškolske ustanove. Ukoliko visokoškolska ustanova ima dozvolu za rad na osnovu člana 116. Zakona o visokom obrazovanju, prilikom utvrđivanja ukupnog broja studenata vodiće računa o svojim prostornim i kadrovskim kapacitetima.

Završena srednja škola

U prvu godinu osnovnih ili integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, odnosno lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju utvrđeno ovim konkursom.
U prvu godinu osnovnih ili integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama iz polja umetnosti može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, odnosno lice koje nema završeno srednje obrazovanje pod uslovima utvrđenim ovim konkursom.

Prijemni ispit

Kandidati koji konkurišu za upis polažu prijemni ispit, odnosno ispit za proveru sklonosti i sposobnosti ako je polaganje takvog ispita predviđeno ovim konkursom. Prijemni ispit obuhvata programske sadržaje koji su izučavani u srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju, u struci za koju kandidat konkuriše. Kandidat je dužan da polaže sve ispite predviđene ovim konkursom, za visokoškolsku ustanovu za koju konkuriše. Kandidati koji konkurišu za upis na visokoškolskim ustanovama iz polja umetnosti obavezni su da polože ispit za proveru sklonosti i sposobnosti. Pod položenim ispitom za proveru sklonosti i sposobnosti podrazumeva se postizanje broja bodova iznad praga koji utvrđuju visokoškolske ustanove iz polja umetnosti pojedinačno.

Srodne visokoškolske ustanove mogu utvrditi zajedničke ili jedinstvene programe prijemnog ispita, odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti, i održati zajednički prijemni ispit ili ispit za proveru sklonosti i sposobnosti, ukoliko je to ovim Konkursom utvrđeno.

Bodovanje zadataka sa prijemnih ispita i uspeha u dosadašnjem obrazovanju

Izbor kandidata za upis u prvu godinu osnovnih studija obavlja se prema rezultatu postignutom na prijemnom ispitu odnosno ispitu za proveru skolonosti i sposobnosti i prema opštem uspehu postignutom u srednjoj školi. Rang lista se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta sa numeričkim ocenama u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu, pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Pod opštim uspehom u srednjoj školi, prilikom konkurisanja na visokoškolske ustanove iz polja umetnosti, podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu. Po ovom osnovu kandidat može steći na visokoškolskim ustanovama iz polja umetnosti najmanje 8, a najviše 20 bodova.

Prosečne ocene i opšti uspeh u srednjoj školi računaju se po pravilima zaokruživanja na dve decimale.

Rezultat koji kandidat postiže na prijemnom ispitu odnosno ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti ocenjuje se od 0 do 60 bodova, odnosno od praga (propisanog od strane visokoškolske ustanove iz polja umetnosti) do 80 bodova, za kandidate na visokoškolskim ustanovama iz polja umetnosti.

Rang liste za upis, budžet i samofinansiranje

Visokoškolska ustanova utvrđuje jedinstvenu rang listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim ovim konkursom, bez obzira na način finansiranja. Na visokoškolskim ustanovama gde je predviđeno polaganje ispita za proveru sklonosti i sposobnosti pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi imaju samo oni kandidati koji su položili ispit za proveru sklonosti i sposobnosti. Te visokoškolske ustanove utvrđuju jedinstvenu rang listu kandidata koji su položili ispit za proveru sklonosti i sposobnosti sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim ovim konkursom, bez obzira na način finansiranja. Mesto na jedinstvenoj rang listi i broj ukupno postignutih bodova određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu osnovnih odnosno integrisanih studija.

Kandidat može biti upisan na teret budžeta ako se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta, koji je određen ovim konkursom za visokoškolsku ustanovu, i ima više od 50 bodova.

Kandidat može biti upisan kao samofinansirajući student ukoliko se na jedinstvenoj rang listi nalazi do utvrđenog ukupnog broja studenata i ima najmanje 30 bodova.

Učesnik konkursa koji smatra da redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi nije utvrđen na način predviđen Konkursom, može podneti prigovor dekanu/direktoru visokoškolske ustanove na kojoj je konkurisao za prijem u roku od 24 sata od objavljivanja rang liste. Dekan/direktor donosi odluku o prigovoru u roku od 24 sata od podnošenja prigovora. Kandidat može izjaviti žalbu Savetu visokoškolske ustanove u roku od 24 sata od prijema rešenja. Savet rešava po žalbi u roku od dva dana od njenog prijema.

Nakon odlučivanja po prispelim prigovorima odnosno žalbama, visokoškolska ustanova utvrđuje i objavljuje konačnu rang listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim ovim konkursom. Konačna rang lista je osnov za upis kandidata.

Gubitak prava…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top