Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Konkurs za upis studenata na fakultet

Konkurs za upis studenata na fakultet

konkurs-za-upis-studenata

Gubitak prava na upis

Ako se kandidat, koji je ostvario pravo na upis po konkursu, ne upiše u predviđenom roku, visokoškolska ustanova će upisati umesto njega sledećeg kandidata, prema redosledu na konačnoj rang listi, u roku utvrđenom konkursom.

Upis državljanja Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu

Državljani Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu školuju se u Republici Srbiji pod istim uslovima kao ostali državljani Republike Srbije, uključujući pravo na budžetsko finansiranje. Ako ovi kandidati nemaju nostrifikovana dokumenta potrebna za upis u prvom konkursnom roku, visokoškolska ustanova će im omogućiti da konkurišu u DRUGOM KONKURSNOM ROKU po prethodno obavljenoj nostrifikaciji njihovih školskih svedočanstava stečenih u inostranstvu.

Ovi kandidati upisuju se na visokoškolske ustanove na osnovu posebne rang liste u okviru kvote koja se utvrđuje kao 2 odsto broja određenog za upis studenata na teret budžeta, odnosno broja onih koji plaćaju školarinu.

Upis pripadnika srpske nacionalne manjine

Pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja školuju se u Republici Srbiji pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije, uključujući pravo na budžetsko finansiranje. Ako ovi kandidati nemaju nostrifikovana dokumenta potrebna za upis, visokoškolska ustanova će im omogućiti da konkurišu uz potvrdu Ministarstva prosvete o tome da je započeta nostrifikacija njihovih školskih svedočanstava stečenih u inostranstvu. Prilikom upisa, kandidati su dužni da visokoškolskoj ustanovi podnesu nostrifikovana dokumenta.

Upis stranih državljana

Strani državljani školuju se u Republici Srbiji pod istim uslovima kao državljani Republike Srbije. Prilikom upisa stranih državljana, visokoškolska ustanova je dužna da vodi računa da ne prekorači ukupan broj studenata odobren dozvolom za rad. Strani državljani sami finansiraju svoje školovanje, a visinu nadoknade za studije određuje visokoškolska ustanova. Prilikom prijavljivanja na konkurs, kandidati podnose nostrifikovanu diplomu o završenoj srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju. Prilikom upisa, kandidati su dužni da visokoškolskoj ustanovi podnesu dokaz: – da su zdravstveno osigurani za školsku godinu koju upisuju; – da vladaju jezikom studija, što se dokazuje uverenjem ovlašćene komisije.

Ostale odredbe

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list predaju fotokopije ovih dokumenata, i to:
svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole, diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu, dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita, odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti.

Za polaganje prijemnog ispita, odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti i za druge troškove koje ima visokoškolska ustanova u vezi sa sprovođenjem konkursa, kandidati plaćaju naknadu na žiro-račun visokoškolske ustanove u iznosu koji ista odredi.

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita, odnosno ispita za proveru sklonosti isposobnosti ponesu sa sobom ličnu kartu ili pasoš.

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:

  • originalna dokumenta,
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • dva obrasca ŠV-20,
  • indeks,
  • dve fotografije formata 45 x 35 mm i jednu formata 25 x 20 mm
  • dokaz o uplati naknade za studente koji se sami finansiraju.
  • Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni na Konkurs se ne vraćaju.

Opšte i ostale odredbe Konkursa se primenjuju ukoliko nije drugačije utvrđeno tekstom konkursa svake pojedinačne visokoškolske ustanove. Sve ispravke Konkursa biće objavljene na oglasnoj tabli visokoškolske ustanove.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top