Na osnovu člana 10. stav 3. Zakona o učeničkom i studentskom standardu
(„Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13), člana 33. stav 1. Pravilnika o učeničkim i
studentskim kreditima i stipendijama („Službeni glasnik RS”, br. 46/10,47/11 i 56/12) i Rešenja broj: 670-01-126/2018-05 od 22. 05. 2018. godine,
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisuje
KONKURS ZA DODELU STUDENTSKIH KREDITA STUDENTIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA U REPUBLICI SRBIJI ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU

I USLOVI ZA DODELU STUDENTSKOG KREDITA
Pravo na studentski kredit, u skladu sa zakonom, imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, čije se
školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji nisu u radnom odnosu, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji su prvi put upisani u zimski semestar studija i koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti I godine osnovnih akademskih i osnovnih strukovnih studija (osnovnih studija) koji su prvi put upisali prvi semestar i studenti od II do V (i VI) godine osnovnih studija, studenti na studijama drugog i trećeg stepena koji su odmah po završetku osnovnih studija nastavili studije drugog, odnosno trećeg stepena.

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa (studenti bez roditeljskog staranja, jednoroditeljske porodice, romska nacionalna manjina, studenti sa invaliditetom, studenti s hroničnim bolestima, studenti čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ, izbeglice i raseljeni studenti, povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani studenti) imaju pravo da podnesu zahtev da se posebno rangiraju u okviru namenski opredeljenog broja, pod uslovima iz stava 1. ove tačke Konkursa, a  primenom blažih kriterijuma, u skladu sa zakonom i pravilnikom.

Broj studentskih kredita utvrđuje se prema raspoloživim sredstvima u budžetu Republike Srbije za odgovarajuću godinu.

II POTREBNA DOKUMENTA

Student prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce, koji su navedeni u Konkursu i čine njegov sastavni deo:
– PRIJAVU (Obrazac br. 1);
– UVERENjE o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom uspehu u prethodnim godinama studija (Obrazac br. 2);
– UVERENjE o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice studenta za period januar–jun tekuće godine (Obrazac br. 4);
– dva primerka svojeručno potpisanog UGOVORA o studentskom kreditu (Obrazac br. 5);
– štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju stare važeće lične karte.

Student koji je bio korisnik studentskog kredita za školsku 2017/2018. godinu podnosi
sledeća dokumenta, odnosno obrasce koji su navedeni u konkursu i čine njegov sastavni deo:
– PRIJAVU (Obrazac br. 1a) – sadrži dokaz o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom uspehu u prethodnim godinama studija;
– UVERENjE o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice studenta za period januar–jun tekuće godine (Obrazac br. 4);
– štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju stare važeće lične karte.

Kandidat koji je student na studijama drugog ili trećeg stepena podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce koji su navedeni u Konkursu i čine njegov sastavni deo:
– PRIJAVU (Obrazac br. 1);
– UVERENjE o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom uspehu u prethodnim godinama studija (Obrazac br. 2);
– UVERENjE o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice studenta za period januar–jun tekuće godine (Obrazac br. 4);
– dva primerka svojeručno potpisanog UGOVORA o studentskom kreditu (Obrazac br. 5) ukoliko do sada nije koristio studentski kredit;
– fotokopiju uverenja o diplomiranju na osnovnim studijama i master studija;
– dokaz da nije u radnom odnosu, izvod iz evidencije nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje ili potvrdu nadležnog organa (potvrdu iz PIO fonda ukoliko nema uplata iz radnog odnosa) kojom se potvrđuje da student nije u radnom odnosu;
– štampane podatke sa elektronske lične karte ili kopiju stare važeće lične karte ( bez čipa).
Napred navedena dokumenta, odnosno dokazi moraju biti overeni od strane odgovarajuće službe, i to:
– Obrazac br.2 ili Obrazac br. 1a – overava visokoškolska ustanova na kojoj studira učesnik konkursa;
– Obrazac br. 4 – overava nadležni organ u opštini prebivališta roditelja ili staratelja,
odnosno studenta, a koji se izdaje na osnovu priložene IZJAVE o članovima porodice (Obrazac br. 3) i odgovarajućih dokaza o ostvarenim prihodima porodice u naznačenom periodu;
– dokaz da kandidat koji je student na studijama drugog ili trećeg stepena nije u radnom
odnosu – izdaje nadležni organ za tržište rada u opštini njegovog prebivališta (kandidat mora biti prijavljen u Nacionalnoj službi za zapošljavanje) ili potvrdu iz PIO fonda ukoliko nema uplata iz radnog odnosa.

Studenti iz osetljivih društvenih grupa, osim napred navedenih dokumenata, podnose i dokumentaciju kojom dokazuju pripadnost osetljivoj društvenoj grupi, i to:
1. studenti bez roditeljskog staranja – potvrdu da su na evidenciji Centra za socijalni rad ili umrlice roditelja;
2. iz jednoroditeljske porodice – izvod iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja ili izvod iz matične knjige rođenih ukoliko je roditelj nepoznat;
3. pripadnik romske nacionalne manjine – potvrdu Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, odnosno Kancelarije za inkluziju Roma;
4. studenti sa invaliditetom i studenti s hroničnim bolestima – potvrda udruženja studenata sa hendikepom, potvrdu udruženja osoba sa invaliditetom ili lekarsko uverenje izdato od nadležnog doma zdravlja;
5. studenti čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ – potvrdu odgovarajućeg udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica;
6. raseljeni studenti – potvrdu da se student ima status raseljenog lica (pribavlja se u Komesarijatu za izbeglice i migracije RS, a preko  Povereništva za izbeglice sa teritorije opštine prebivališta);
7. povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani studenti – potvrdu MUP-a.

Potvrde ne mogu biti starije od 90 dana.

Studenti, kandidati koji nisu rođeni u Republici Srbiji podnose i uverenje o državljanstvu.
Podneta konkursna dokumenta se ne vraćaju.

III ROK ZA PODNOŠENjE DOKUMENATA

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 1. do 31. oktobra 2018. godine.

Neblagovremena, nepotpuna i podneta od neovlašćenih lica dostavljena konkursna  dokumentacija neće biti razmatrana.

IV KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA

Redosled kandidata za dodelu studentskog kredita utvrđuje se na osnovu:
1) uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju, i to:
– opšteg uspeha u završnom razredu srednje škole
– za studente I godine studija, odnosno ostvarenih ESPB bodova iz prethodnog školovanja,
– efikasnosti studiranja;
2) socijalno-ekonomskog statusa porodice.
Socijalno-ekonomski status porodice utvrđuje se na osnovu proseka ukupnih mesečnih prihoda po članu porodice studenta za period januar – jun tekuće godine.

Uspeh ostvaren u prethodnom školovanju iskazuje se brojem bodova, i to:
1) opšti uspeh u završnom razredu srednje škole, za studente I godine studija – iskazuje se
brojem bodova u visini opšteg uspeha u završnom III, odnosno IV razredu srednje škole (od
2,00 do 5,00 bodova) i dodaje 4,50 bodova;
2) uspeh iz prethodno završenih godina studija – iskazuje se brojem bodova u visini  prosečne ocene položenih ispita tokom studiranja;
3) efikasnost studiranja iskazuje se brojem ESPB bodova prema godini studija u koju je
student upisan:
(1) za studente koji ostvare do 60 ESPB efikasnost studiranja iskazuje se po sledećoj
formuli: ESPB/60×2
(ESPB = broj ukupno ostvarenih bodova u toku studija; 2 = korektivni faktor);
(2) za studente koji ostvare do 120 ESPB efikasnost studiranja iskazuje se po sledećoj
formuli: ESPB/120×2,5
(ESPB = broj ukupno ostvarenih bodova u toku studija; 2,5 = korektivni faktor);
(3) za studente koji ostvare do 1 80 ESPB efikasnost studiranja iskazuje se po sledećoj
formuli: ESPB/180×3
(ESPB = broj ukupno ostvarenih bodova u toku studija; 3 = korektivni faktor);
(4) za studente koji ostvare do 240 ESPB efikasnost studiranja iskazuje se po sledećoj
formuli: ESPB/240×3,5
(ESPB = broj ukupno ostvarenih bodova u toku studija; 3,5 = korektivni faktor);
(5) za studente koji ostvare do 300 ESPB efikasnost studiranja iskazuje se po sledećoj
formuli: ESPB/300×4
(ESPB = broj ukupno ostvarenih bodova u toku studija; 4 = korektivni faktor).

Student koji nije postigao maksimalnu efikasnost tokom studija nema pravo na bodove po tom osnovu.

Socijalno-ekonomski status porodice iskazuje se brojem bodova za prosek ukupnih  mesečnih prihoda po članu porodice studenta za period januar – jun tekuće godine, i to:
1) do 40 % prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici Srbiji – 2,00  boda;
2) od 40 % do 80 % prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici Srbiji – 1, 00 bod;
3) više od 80 % prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici Srbiji – 0 bodova.

Prosečna zarada iz stava 1. ovog člana računa se prema podacima republičkog organa uprave nadležnog za poslove statistike.

Kandidati se rangiraju prema ukupnom broju bodova ostvarenim po svim osnovama koje se vrednuju za dodelu studentskog kredita.

Rangiranje se vrši na osnovu dostavljene dokumentacije.

V POSTUPAK

Kandidat za dobijanje studentskog kredita podnosi prijavu s potrebnom konkursnom dokumentacijom visokoškolskoj ustanovi u koju je upisan.

Visokoškolske ustanove od 1. do 7. novembra 2018. godine, uz sačinjen i overen kontrolni
spisak prijavljenih kandidata (na obrascu koji je sastavni deo Konkursa) dostavljaju podneta
konkursna dokumenta, zavisno od svog sedišta, odgovarajućoj službi za sprovođenje konkursa, prema uputstvu za sprovođenje konkursa.

Izvod iz utvrđenog predloga rang-liste kandidata dostavlja se odgovarajućim visokoškolskim
ustanovama u koje su upisani kandidati za dobijanje studentskog kredita.

Svaki kandidat ima pravo dokumentovanog prigovora na predlog rang-liste u roku od 8 dana od dana objavljivanja odgovarajućeg izvoda iz predloga rang-liste na oglasnoj tabli ili sajtu odgovarajuće visokoškolske ustanove.

Kandidat podnosi dokumentovani prigovor Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Komisiji za učeničke i studentske kredite i stipendije, preko visokoškolske ustanove u koju je upisan.

Prigovor mora biti obrazložen, odnosno uz njega mora biti dostavljena odgovarajuća dokumentacija.

Prigovor koji nije obrazložen, odnosno uz koji nije dostavljena odgovarajuća dokumentacija neće se razmatrati.

Visokoškolska ustanova, u roku od 3 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora,
sačinjava spisak kandidata koji su podneli prigovore i dostavlja ga sa dokumentacijom  Komisiji za učeničke i studentske kredite i stipendije.

Komisija za učeničke i studentske kredite i stipendije razmatra prigovore i utvrđuje konačnu rang-listu kandidata, koja se objavljuje na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili internet stranici ovlašćene Banke.

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u roku do 90 dana po isteku konkursnog  roka, donosi odluku o dodeli studentskog kredita za školsku 2018/2019. godinu na osnovu konačne rang-liste kandidata.

Na osnovu odluke ministra o dodeli studentskog kredita, student zaključuje ugovor o kreditu s Ministarstvom, kojim se bliže uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem i otplatom kredita.

Svaki student,  korisnik studentskog kredita dužan je da obezbedi menično pokriće odobrene isplate studentskog kredita, odnosno da dostavi preko visokoškolske ustanove na kojoj studira, potpisanu menicu s IZJAVOM žiranta (Obrazac br. 6), koji dobija na svojoj visokoškolskoj ustanovi, najkasnije do početka odobrene druge isplate kredita za tekuću školsku godinu, uz  štampane podatke sa elektronske lične karte ili kopiju važeće lične karte (bez čipa) žiranta.

Korisniku studentskog kredita obustavlja se isplata odobrenog kredita u slučaju netačno prikazanih podataka, kada istovremeno prima stipendiju, kredit ili sličan oblik davanja po drugom osnovu iz budžeta Republike Srbije, kada izgubi pravo na finansiranje studiranja iz budžeta ili napusti redovne studije.

VI ISPLATA KREDITA

Studentu se isplaćuje studentski kredit u 10 jednakih mesečnih rata.
Odobreni kredit isplaćuje se preko studentskog tekućeg računa otvorenog kod ovlašćene  banke.

VII KONKURSNI OBRASCI
Obrasci naznačeni u tački II ovog konkursa (zajedno s uputstvima o pribavljanju potrebnih dokumenata i podnošenju prijava na konkurs) posebno su štampani u vidu brošure STUDENTSKI KREDITI I STIPENDIJE 2018/2019.

Kandidat koji je bio korisnik studentskog kredita za školsku 2017/2018. godinu, preko svoje
visokoškolske ustanove (dostavljen od strane ovlašćene banke) dobija (na svoje ime ispunjen) obrazac – PRIJAVU (Obrazac br. 1a), kojim prijavljuje svoje učešće na konkursu za školsku 2018/2019. godinu, uz podnošenje ostalih dokumenata navedenih u Konkursu.

Napomena:

Student koji je bio korisnik studentske stipendije za školsku 2017/2018. godinu, a narednu godinu je upisao s prenetim ispitom iz prethodne godine studija ili s prosečnom ocenom manjom od 9,00 (devet) – može podneti prijavu za dobijanje studentskog kredita, u skladu s uslovima Konkursa za dodelu studentskih kredita, uz podnošenje Uverenja o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice (Obrazac br. 4) i dva svojeručno potpisana Ugovora o studentskom kreditu (Obrazac br. 5).

Bliže informacije o dostupnosti izdanja konkursnih obrazaca iz navedene brošure  zainteresovani mogu dobiti na visokoškolskim ustanovama, 15 dana pre početka konkursa.

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, kao i na sajtu www.mpn.gov.rs