Innternational Health
Gimnastika-Pobednik
Mona-Spa_Break
Naslovna » Beba » Ishrana (strana 3)

Ishrana

Ishrana u drugoj godini života

Po­sle pr­vog rođen­da­na, de­te više ni­je odojče. Ono ima mno­go ener­gi­je, ra­do­zna­lo je i br­zo. Ho­da, trči, pen­je se uz ste­pe­ni­ce, ko­ri­sti kašiku i šol­ju, može da pi­je na slam­ku, igra se hra­nom ume­sto da je­de. To­kom dru­ge go­di­ne us­po­stav­lja kon­tro­lu nad sop­stve­nim te­lom i počin­je da iz­građuje svo­ju je­din­stve­nu ličnost. Vr­lo je ak­tiv­no i ne želi da bu­de pre­ki­da­no ... Nastavak »

Prelazimo na kašičicu

Svetska zdravstvena organizacija preporučuje isključivo dojenje dece do 6 meseci starosti; kombinaciju dojenja i druge hrane do uzrasta od dve godine. Pre navršenog 4. meseca, odojče refleksno gura svoj jezik iz usta kada mu bilo šta stavimo u usta. Taj refleks je neophodan za dojenje, a odojčetu dozvoljava da proguta samo tečnost. Između 4. i 6. meseca starosti, ovaj refleks ... Nastavak »

Scroll To Top