Naslovna » Obrazovanje » Državno obrazovanje » Učenički domovi » Dom učenika srednjih škola – Trstenik

Dom učenika srednjih škola – Trstenik

Dom učenika srednjih škola – Trstenik

37240 Trstenik
Damjana Maksića 2
037 711 865
www.domucenikatrstenik.edu.rs

 

Konkurs za prijem učenika u dom

Smeštajni kapacitet Doma je 74 mesta (50 za učenike srednjih škola i 24 za studente Visoke tehničke mašinske škole strukovnih studija u Trsteniku). Učenici i studenti su smešteni u sobama sa dva, tri ili četiri ležaja.

Useljenje učenika u Dom na smeštaj i ishranu je od nedelje sa početkom u 14:00 časova.
Sa učenikom obavezno mora doći i roditelj radi potpisivanja ugovora (poneti ličnu kartu).
Pre useljenja izvršiti uplatu za smeštaj i ishranu i uplatu za učeničku karticu.

Učenik je u obavezi da prilikom useljenja u Dom dostavi Lekarsko uverenje o opštem zdravstvenom stanju, sa naznakom da je zdravstveno sposoban za boravak u ustanovama kolektivnog smeštaja (ne starije od 15 dana)

Vaspitna delatnost
Organizaciju vaspitnog rada određuje opšta i interna usmerenost za unapređivanje vaspitno-obrazovnog pro­cesa i njegove efikasnosti za svestrani i što potpuniji razvitak ličnosti, prihvatanje savremene tehnologije rada i uslova u kojima će učenik biti istinski subjekat, neposredni učesnik odlučivanja o pitanjima života i rada, saradnik i akti­vni učesnik u procesu vaspitanja. Program vaspitnog rada obuhvata tri oblasti:
Učenje i razvijanje lične kompetentnosti učenika

Osnovni cilj vaspitnog rada sa učenicima u oblasti učenja je postizanje optimalne školske uspešnosti.
Iz tog osnovnog cilja proizilazi više specifičnih ciljeva kao što su:
razvijanje radnih navika,
razvijanje opšte kompetetnosti učenika,
formiranje obrazaca kooperativnog ponašanja.

Razvijanje ličnosti i socijalnog saznanja

Osnovni cilj vaspitnog rada u oblasti razvijanja lično­sti i socijalnog saznanja je razvoj autonomne, kompetetne odgovorne i kreativne ličnosti otvorene za dijalog i saradnju, koja poštuje sebe i druge.

Slobodno vreme učenika

Ciljevi slobodnog vremena su: razvoj ličnosti, odmor, zabava i razonoda.
Zadatak Doma je da ponudi uslove za ostvarivanje zadovoljavanje potencijalnih, autentičnih i svakodnevnih potreba učenika u slobodnom vremenu, a vaspitača da stvara mogućnosti za kvalitetno ispunjavanje njegovog vremena: da savetuje, upućije, daje primer, informiše, objašnjava, tumači, ukazuje na greške, učestvuje u organizaciji raznovrsnih aktivnosti.

Sekcije u Domu imaju za cilj da, u okviru slobodnog vremena, obezbede učenicima mogućnost za bavljenje rekreativnim, sportsko-takmičarskim aktivnostima i kulturno-umetničkim aktivnostima. Zadatak Doma je da, u okviru svojih mogućnosti, obezbedi učenicima što širi izbor ovih aktivnosti, kako bi se za njih opredeljivali prema svojim sklonostima i sposobnostima. U Domu je organizovan rad sledećih sekcija: košarkaška sekcija, sekcija stonog tenisa, sekcija malog fudbala, šahovska sekcija, sekcija streljaštva i umetnička sekcija.

Uloga vaspitača je da ponuđenim sadržajima predupredi pasivnost i osećaj praznine u vremenu učenika kojim oni slobodno raspolažu. Kroz rad u sekcijama učenici treba da podignu na viši nivo svoje psihovizičke sposobnosti i tako se pripreme za napore intelektualnod rada. Takođe, u svom slobodnom, neobaveznom vremenu učenici će čitati knjige, dnevnu i nedeljnu štampu, slušati muziku i sl.

Saradnja sa roditeljima

Komunikacija sa učeničkim roditeljima ostvaruju vaspitači i direktor, svaki iz svog delokruga rada. Kominikacija se ostvaruje na sledeći način: zajednički roditeljski sastanci, individualni kontakti-razgovori, putem pisama, telefonom i dr.
O kontaktima, tematici razgovora sa roditeljima vodi se evidencija u odgovarajućoj dokumentaciji, koja ima za cilj permanentno praćenje učenika u njegovom bio-psiho i socio razvoju i napredovanju.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top