Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Konkurs za dodelu studentskih kredita za 2019/2020. godinu

Konkurs za dodelu studentskih kredita za 2019/2020. godinu

konkurs-za-dodelu-studentskih-kredita

II POTREBNA DOKUMENTA

Student, osnovnih akademskih i osnovnih strukovnih studija (osnovnih studija), prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce, koji su navedeni u Konkursu i čine njegov sastavni deo, i to:
– PRIJAVU (Obrazac br. 1),
– UVERENjE o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom uspehu u prethodnim godinama studija (Obrazac br. 2),
– UVERENjE o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice studenta za period januar – jun, u neto iznosu, tekuće godine (Obrazac br. 4),
– dva primerka svojeručno potpisanog UGOVORA o studentskom kreditu (Obrazac br. 5) i
– štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju važeće lične karte (bez čipa).
Student, koji je bio korisnik studentskog kredita za školsku 2018/2019. godinu, prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce koji su navedeni u konkursu i čine njegov sastavni deo, i to:
– PRIJAVU (Obrazac br. 1a) – sadrži dokaz o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom uspehu u prethodnim godinama studija,
– UVERENjE o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice studenta za period januar – jun, u neto iznosu, tekuće godine (Obrazac br. 4) i
– štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju važeće lične karte (bez čipa).
Napred navedena dokumenta, odnosno dokazi moraju biti overeni od strane odgovarajuće službe, i to:
– Obrazac br. 2 i Obrazac br. 1a – overava visokoškolska ustanova i
– Obrazac br. 4 – overava nadležni organ u opštini prebivališta, roditelja ili staratelja, odnosno studenta, a koji se izdaje na osnovu priložene IZJAVE o članovima porodice (Obrazac br. 3) i odgovarajućih dokaza o ostvarenim prihodima porodice u naznačenom periodu.
Studenti iz osetljivih društvenih grupa, osim napred navedenih dokumenata, podnose i dokumentaciju kojom dokazuju pripadnost osetljivoj društvenoj grupi, i to:
1. studenti bez roditeljskog staranja – potvrdu da su na evidenciji Centra za socijalni rad ili umrlice roditelja,
2. iz jednoroditeljske porodice – izvod iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja ili izvod iz matične knjige rođenih ukoliko je roditelj nepoznat,
3. pripadnici romske nacionalne manjine – potvrdu Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, odnosno Kancelarije za inkluziju Roma,
4. studenti sa invaliditetom i studenti sa hroničnim bolestima – potvrda udruženja studenata sa hendikepom, potvrdu udruženja osoba sa invaliditetom ili lekarsko uverenje izdato od nadležnog doma zdravlja,
5. studenti čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ – potvrdu odgovarajućeg udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica,
6. raseljeni studenti – potvrdu da student ima status raseljenog lica (pribavlja se u Komesarijatu za izbeglice i migracije RS, a preko Povereništva za izbeglice i raseljena lica sa teritorije opštine na kojoj boravi) i
7. povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani studenti – potvrdu MUP-a.

Potvrde ne mogu biti starije od devedeset (90) dana.

Eventualna dopuna dokumentacije može se izvršiti preko visokoškolske ustanove u roku predviđenom za dokumentovane prigovore.

Podneta konkursna dokumenta se ne vraćaju.

III ROK ZA PODNOŠENjE DOKUMENATA

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 1. do 31. oktobra 2019. godine.
Konkursna dokumentacija dostavljena po isteku navedenog roka neće biti razmatrana.

IV KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top