Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Konkurs za dodelu studentskih kredita za 2019/2020. godinu

Konkurs za dodelu studentskih kredita za 2019/2020. godinu

konkurs-za-dodelu-studentskih-kredita

V POSTUPAK

Student, za dobijanje studentskog kredita podnosi prijavu sa potrebnom konkursnom dokumentacijom visokoškolskoj ustanovi u koju je upisan, u roku utvrđenom konkursom.
Visokoškolske ustanove od 1. do 5. novembra 2019. godine, uz sačinjen i overen kontrolni spisak prijavljenih studenata (na obrascu koji je sastavni deo Konkursa) dostavljaju podneta konkursna dokumenta, zavisno od svog sedišta, odgovarajućoj službi za sprovođenje konkursa, prema uputstvu za sprovođenje konkursa.
Izvod iz utvrđenog predloga rang liste dostavlja se odgovarajućim visokoškolskim ustanovama u koje su upisani studenti za dobijanje studentskog kredita.
Svaki student ima pravo dokumentovanog prigovora na predlog rang-liste u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja odgovarajućeg izvoda iz predloga rang-liste na oglasnoj tabli, internet stranici Ministarstva ili internet stranici ovlašćene banke (www.studenti.unicreditbank.rs).
Student podnosi dokumentovan prigovor Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Komisiji za učeničke i studentske kredite i stipendije, preko visokoškolske ustanove u koju je upisan.
Prigovor mora biti obrazložen, odnosno uz njega mora biti dostavljena odgovarajuća dokumentacija. Prigovor koji nije obrazložen, odnosno uz koji nije dostavljena odgovarajuća dokumentacija neće se razmatrati.
Visokoškolska ustanova, u roku od tri (3) dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora, sačinjava spisak studenata koji su podneli prigovore i dostavlja ga sa dokumentacijom Komisiji za učeničke i studentske kredite i stipendije.
Komisija za učeničke i studentske kredite i stipendije razmatra prigovore i utvrđuje konačnu rang listu, koja se objavljuje na internet stranici Ministarstva ili internet stranici ovlašćene banke (www.studenti.unicreditbank.rs).
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u roku do devedeset (90) dana od dana zaključenja konkursa, donosi odluku o dodeli studentskog kredita za školsku 2019/2020. godinu na osnovu konačne rang-liste.
Na osnovu odluke ministra o dodeli studentskog kredita, student zaključuje ugovor o kreditu s Ministarstvom, kojim se bliže uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem, otplatom kredita i oslobađanjem od obaveze vraćanja primljenog studentskog kredita.
Svaki student, korisnik studentskog kredita, dužan je da obezbedi menično pokriće odobrene isplate studentskog kredita, odnosno da dostavi preko visokoškolske ustanove na kojoj studira, potpisanu menicu s IZJAVOM žiranta (Obrazac br. 6), koju dobija na svojoj visokoškolskoj ustanovi, najkasnije do početka odobrene druge isplate kredita za tekuću školsku godinu, uz štampane podatke sa elektronske lične karte ili kopiju važeće lične karte (bez čipa) žiranta.

VI ISPLATA KREDITA i VII KONKURSNI OBRASCI…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top