Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Konkurs za upis u Vojnu akademiju

Konkurs za upis u Vojnu akademiju

Konkurs za upis u Vojnu akademiju

konkurs-za-vojnu-akademiju

 

MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE SEKTOR ZA LjUDSKE RESURSE UPRAVA ZA KADROVE r a s p i s u j e

K O N K U R S

za prijem kandidata iz građanstva u Vojnu akademiju Univerziteta odbrane u Beogradu

U školskoj 2017/2018. godini primaće se kandidati muškog i ženskog pola (u daljem tekstu: kandidati) iz građanstva za kadete:

VOJNE AKADEMIJE za sledeće studijske programe:

1. Menadžment u odbrani: 2 6 kadeta za sledeće module:
– pešadija,
– oklopne jedinice i
– inžinjerija.

2. Vojnoelektronsko inženjerstvo: 12 kadeta za modul:
– telekomunukacije i
– raketni sistemi

3. Vojnomašinsko inženjerstvo: 9 kadeta za sledeće module:
– motorna vozila i
– vazduhoplovi i vazduhoplovni motori.

4. Protivvazduhoplovna odbrana: 10 kadeta za sledeće module:
– vazdušno osmatranje i javljanje i
– ARJ PVD.

5. Vojno vazduhoplovstvo: 8 kadeta za sledeće module:
– pilot aviona i
– pilot helikoptera.

6. ABHO: 5 kadeta,

7. Logistika odbrane: 11 kadeta za sledeće module:
– opšta logistika,
– transport,
– održavanje i
– snabdevanje.

Sadržaji u okviru studijskih programa su zajednički za I i II godinu studija, dok će se kadeti opredeljivati za određeni modul u okviru studijskog programa po završetku II godine studija.

Konkurs za upis u Vojnu akademiju

USLOVI KONKURSA:
Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa.

OPŠTI USLOVI KONKURSA:
 da su državljani Republike Srbije;
 da su zdravstveno sposobni za školovanje, što utvrđuje nadležna vojnolekarska komisija;
 da se protiv njih ne vodi krivični postupak ili postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nisu osuđivani za takva dela kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora ili im nije izricana zavodska mera.

POSEBNI USLOVI KONKURSA:
 da su rođeni 1996. godine, ili kasnije;
 da su završili četvorogodišnju srednju školu ili
 da pohađaju IV razred srednje škole.

Kandidati za kadete studijskog programa Vojno vazduhoplovstvo moraju da ispune i dopunske uslove propisane posebnim programom medicinsko-zdravstvene i psihološke procene kandidata za taj studijski program.

Kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa za prijem za kadete Vojne akademije Univerziteta odbrane u Beogradu polažu prijemni ispit, podležu proveri fizičke sposobnosti, medicinsko- zdravstvenoj proceni, psihološkoj proceni i bezbednosnoj proveri.

Konkurs za upis u Vojnu akademiju

NAČIN KONKURISANjA I POSTUPAK SPROVOĐENjA KONKURSA

Kandidati podnose prijavu teritorijalnom organu Regionalnog centra Ministarstva odbrane na teritoriji stalnog mesta boravka. Kandidati čije je prebivalište na teritoriji AP Kosovo i Metohija, konkursnu dokumentaciju podnose teritorijalnom organu Regionalnog centra Ministarstva odbrane koji je najbliži
njihovom mestu prebivališta. Obrazac prijave se dobija u teritorijalnom organu Regionalnog centra Ministarstva odbrane prilikom konkurisanja.

Uz prijavu prilažu:
 overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije;
 overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih;
 potvrde nadležnog organa da se protiv njih ne vodi krivični postupak ili postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nisu osuđivani za takva dela kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora, odnosno da im nije izricana zavodska mera;
 overene fotokopije svedočanstva svih razreda i fotokopiju diplome srednje škole (za kandidate koji su završili četvorogodišnje školovanje), odnosno, svedočanstva završenih razreda i overenu đačku knjižicu sa polugodišta četvrtog razreda (za kandidate kojima je školovanje u toku). Fotokopije dokumenata traženih po konkursu kandidat može, uz davanje na uvid njihovog originala, da overi u oštini ili sudu u mestu boravka.

Prilikom dolaska na selekciju u Vojnu akademiju, kandidat mora sa sobom obavezno da ima dokument za ličnu identifikaciju (lična karta).

Kandidati koji budu primljeni na školovanje biće obavešteni kada će predati svedočanstva o završenom IV razredu školovanja i diplomu.

Kandidati koji imaju negativnu medicinsko-zdravstvenu, psihološku procenu i bezbednosnu proveru neće se rangirati.

Sve putne troškove oko prevoza do vojnih škola radi realizacije prijemnog ispita i provere fizičkih sposobnosti i do vojnozdravstvenih ustanova za potrebe psihološke i medicinsko-zdravstvene procene snose kandidati koji konkurišu u vojne škole.

Konkurs za upis u Vojnu akademiju

SELEKCIJA KANDIDATA:
U Vojnoj akademiji selekcija se realizuje u dva dela.
U prvom delu kandidati polažu prijemni ispit iz oblasti matematike i podležu proveri fizičke sposobnosti. Nakon rešenih prigovora na realizaciju prvog dela selekcije, formira se rang lista na osnovu propisanih merila za utvrđivanje redosleda kandidata.

Prilikom dolaska na prvi deo selekcije-prijemni ispit kandidati su obavezni, da od vodećeg lekara donesu potvrdu, da su zdravstveno sposobni za fizičku proveru.

Na drugi deo selekcije (medicinsko-zdravstvena i psihološka procena) pozivaju se kandidati počev od najboljeg rangiranog pa sve dok se ne popuni potreban broj zdravstveno sposobnih kandidata.
Jednovremeno sa selekcijom vrši se i bezbednosna provera kandidata.

Kandidati koji su kao učenici III ili IV razreda srednje škole osvojili jedno od prva tri mesta iz matematike na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, ne polažu prijemni ispit iz matematike, a prijemni ispit iz tog predmeta vrednuje se maksimalnim brojem bodova. Ovo se ne odnosi na nagrade osvojene na republičkoj smotri naučnog i umetničkog stvaralaštva talenata. Kandidati prilažu overenu fotokopiju diplome o osvojenim nagradama i njihovom rangu sa republičkog takmičenja.
O terminima za selekciju po datumu, mestu i vremenu kandidati će biti obavešteni preko internet stranice Vojne akademije i Univerziteta odbrane i preko Centara MO gde su konkurisali.

Konkurs za upis u Vojnu akademiju

MERILA ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA
Utvrđivanje redosleda prijavljenih kandidata vrši se na osnovu sledećih merila:
– uspeh iz srednje škole maksimalan broj bodova je 40;
– provera znanja iz matematike, maksimalan broj bodova je 45 i
– provera fizičke sposobnosti, maksimalan broj bodova je 15.

Rangiranje kandidata na osnovu prijemnog ispita izvršiće se tako što će se rangirati oni kandidati koji postignu najmanje 10 od mogućih 45 bodova iz matematike i 3,75 od mogućih 15 na fizičkoj proveri.
Ukupan maksimalan broj bodova koji kandidat može da ostvari iznosi 100 bodova.
Kandidati će biti rangirani na osnovu ukupno ostvarenog broja bodova, a u slučaju istog broja bodova prednost će imati kandidat sa više osvojenih bodova na proveri znanja iz matematike.

NAČIN I ROKOVI ZA PODNOŠENjE ŽALBE NA UTVRĐENI REDOSLED
Nakon završenog prijemnog ispita i objavljenih rezultata na internet stranici Vojne akademije i internet stranici Univerziteta odbrane u Beogradu, kandidati mogu uložiti prigovor načelniku Vojne akademije u roku od tri dana od dana objavljivanja. Načelnik Vojne akademije u roku od 3 dana od prijema odlučuje po
prigovoru.

Konkurs za upis u Vojnu akademiju

ŠKOLOVANjE, PRAVA I OBAVEZE KADETA:
Školovanje u Vojnoj akademiji ima strukturu osnovnih akademskih studija prvog stepena u trajanju od četiri godine što podrazumeva 240 ESPB i integrisanih akademskih studija za studijski program Vojno vazduhoplovstvo u trajanju od 5 godina, što podrazumeva 300 ESPB. Posle završetka školovanja, kadeti stiču visoko obrazovanje i stručno zvanje koje je propisano akreditovanim studijskim programima.
Nakon uspešno završenog školovanja u Vojnoj akademiji primaju se u profesionalnu vojnu službu i proizvode u čin potporučnika odgovarajućeg roda – službe.
Za vreme školovanja kadeti Vojne akademije imaju status vojnog lica, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije. Za vreme školovanja kadeti stanuju u internatu, a sve troškove školovanja snosi Ministarstvo odbrane Republike Srbije.
Međusobne obaveze lica primljenih na školovanje i Ministarstva odbrane Republike Srbije regulišu se ugovorom.
Konkurs je otvoren od 13. februara do 31. marta 2017. godine.
Kandidati koji konkurišu za kadete Vojne akademije moći će da dobiju obaveštenje o rezultatima konkursa od strane vojnih škola za koje su konkurisali.

Ostala obaveštenja u vezi sa konkursom mogu se dobiti u:
– Odseku za pitanja kadeta i slušalaca Vojne akademije na telefone:
011/3603-112 i 011/3603-344, ili preko elektronske pošte: u p i s @ v a. m od . go v. rs;
stud. sluzba @ va. mod. gov.rs .

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Odgovorite

Scroll To Top