Naslovna » Obrazovanje » Državno obrazovanje » Fakulteti » Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije – Beograd

Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije – Beograd

fakultet

 

Konkurs za upis na Medicinski fakultet VMA

Kada kažete Vojnomedicinska akademija, na šta mislite?
Da je stručna ustanova sa dugom tradicijom kojoj se veruje? VMA je vrhunska medicinska, obrazovna i naučnoistraživačka institucija sa međunarodno priznatom reputacijom. To je vojna bolnica tzv. “centralnog tipa” gde se za deset minuta može oformiti konzilijum medicinskih stručnjaka za svaku vrstu intervencije. Osnovana 1844. godine danas u svom sastavu ima Medicinski fakultet koji školuje buduće generacije vojnih lekara i poznata je kao centar značajnih naučnoistraživačkih aktivnosti.

Vojnomedicinska akademija VMA – Osnovne delatnosti Medicinskog fakulteta VMA su obrazovna i naučnoistraživačka delatnost. Studijski programi raspoređeni su kroz integrisane akademske studije medicine, šest akademskih specijalizacija, tri modula doktorskih akademskih studija. Na ovom fakultetu se školuje 135 kadeta raspoređenih u pet klasa. Aktivnosti kadeta pored obuke i nastave, podrazumevaju i učešće u istraživačkim projektima, seminarima, i radionicama studenata.

SMEROVI – VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA VMA

INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE (6 godina)

 • Medicina

SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Traumatologija (25 studenata)
 • Medicinska toksikologija (12 studenata)
 • Farmakokinetika i bioekvivalencija (5 studenata)
 • Racionalna farmakoterapija (10 studenata)
 • Implantati u oralnoj medicini (5 mesta)
 • Oralno zdravlje i parodontalna medicina (5 mesta)

DOKTORSKE STUDIJE (3 godine)

 • Biomedicina (20 mesta)
 • Molekulska medicina
 • Neuronauke
 • Farmakologija i toksikologija

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA – VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA VMA

Za prijemni ispit mogu da konkurišu svi oni koji su završili gimnaziju, srednju medicinsku školu i odgovarajuće srednje škole veterinarskog, farmaceutskog i stomatološkog usmerenja.

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa.

Opšti uslovi konkursa:

 • da su državljani Republike Srbije;
 • da su zdravstveno sposobni za školovanje, što utvrđuje nadležna vojnolekarska komisija;
 • da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak ili postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nisu osuđivani za takva dela kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora ili da im nije izricana zavodska mera.

Posebni uslovi konkursa:

 • da su rođeni 1994. godine ili kasnije,
 • da su završili gimnaziju, srednju školu zdravstvene ili veterinarske struke u trajanju od četiri godine ili
 • da pohađaju IV razred gimnazije, srednje škole zdravstvene ili veterinarske struke.

Kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa za prijem za kadete Vojne akademije i Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu polažu prijemni ispit, podležu proveri fizičke sposobnosti, medicinsko- zdravstvenoj proceni, psihološkoj proceni i bezbednosnoj proveri.

Kandidat koji konkuriše za upis polaže prijemni ispit iz:

 • Provera fizičke sposobnosti
 • Hemija i biologija

BROJ MESTA – VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA VMA

Naziv studijskog programa
Budžet
Samofinansiranje
Ukupno
Medicina
50
50
UKUPNO 50 50

 

Vojnomedicinska akademija – Beograd
Beograd
Crnotravska 17
011 2661 122, 011 2662 755
www.vma.mod.gov.rs

Studentska služba Medicinskog fakulteta VMA
Telefoni:
011 3608 129, 011 3608 134 ili 011 3608 661
[email protected].

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top