Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Prijemni ispiti po fakultetima

Prijemni ispiti po fakultetima

prijemni-ispit-po-fakultetima

Osnovni uslov za upis na fakultete je četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje ili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu. Redosled kandidata za upis na studijski program prve godine utvrđuje se na osnovu: ostvarenog opšteg uspeha u srednjoj školi (uspeh iz svih predmeta i razreda četvorogodišnje srednje škole – od 0 do 40 bodova) i rezultata postignutom na prijemnom ispitu (od 0 do 60 bodova). Po oba merila moguće je ostvariti najviše 100 bodova.

Rangiranje kandidata vrši se prema ukupnom ostvarenih bodova. U slučaju istog ukupnog broja bodova dva ili više kandidata prednost ima kandidat sa većim brojem bodova ostvarenim na prijemnom ispitu.
Na polaganje prijemnog ispita potrebno je poneti važeću ličnu kartu ili pasoš. Ukoliko se u prvom upisnom roku za upis na fakultet upiše manje studenata nego što je predviđeno, slobodna mesta popunjavaju se u drugom upisnom roku.

Prijemni ispiti su ispiti za proveru sklonosti i sposobnosti, odnosno ispiti koje srednjoškolci moraju da polažu da bi se upisali na željeni faklutet

Prijemni ispit je najčešće u pisanoj formi i obuhvata programske sadržaje koji su izučavani u srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju, u struci za koju kandidat konkuriše. U zavisnosti od fakulteta, prijemni ispit se sastoji od polaganja jednog ili više predmeta.

Konkurs za upis studenata na prvu godinu studija raspisuju fakulteti i visoke škole najmanje pet meseci pre početka školske godine. Osnovni uslov za konkurisanje je završena odgovarajuća srednja škola. Prilikom prijavljivanja na konkurs za upis koje se vrši u junu, kandidati pored popunjenog obrasca prijave prilažu i overene fotokopije svedočanstava svih razreda srednje škole, diplome o položenom završnom ili maturskom ispitu, kao i dokaz o uplati naknade za prijemni ispit čiju visinu određuje svaki fakultet posebno.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu osnovnih studija se utvrđuje na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjoj školi i rezultata na prijemnom ispitu, odnosno ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti. Na osnovu ova dva kriterijuma, fakulteti boduju kandidate i prave jedinstvene rang-liste.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta sa numeričkim ocenama u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu, pomnožen sa brojem dva. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Rezultat koji kandidat postiže na prijemnom ispitu se ocenjuje od 0 do 60 bodova. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova ukupno. Mesto na jedinstvenoj rang listi i broj ukupno postignutih bodova određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu studija, kao i da li će se školovati na teretu budžeta države ili kao samofinansirajući student.

Prilikom upisivanja na fakultet, od dokumentacije je potrebno priložiti originalna svedočanstva i diplomu o maturskom ispitu, izvod iz matične knjige rođenih, dva obrasca ŠV-20, prazan indeks, dve fotografije formata 4,5 cm x 3,5 cm, kao i dokaz o uplati školarine ukoliko se kandidat upisuje kao samofinansirajući student.
Od velike važnosti je da studenti detaljno prate obaveštenja i uputstva u vezi sa upisom jer ukoliko se kandidat ne pojavi na prozivci u terminu predviđenom za upis, na njegovo mesto se upisuje prvi rangirani kandidat ispod crte.

Srednjoškolci koji ne uspeju da se upišu u prvom upisnom roku u junu imaju još jednu šansu u septembru, u drugom upisnom roku, ali samo na fakultetima na kojima je ostalo slobodnih mesta.

U okviru Univerziteta u Beogradu najveće interesovanje vlada za upis na Pravni, Ekonomski, Filološki i Fakultet za bezbednost, dok su maturanti najmanje zainteresovani za Fizičku hemiju, Fizički i Veterinarski fakultet.

Državni fakulteti…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top