Naslovna » Obrazovanje » Državno obrazovanje » Srednje škole » Tehnička škola Bor

Tehnička škola Bor

srednja-skola

Tehnička škola Bor

19210 Bor
Beogradska 10
030 432 270, 030 456 480
www.tsbor.edu.rs

Minimalan broj bodova za upis koje su imali rangirani na listi prethodnih godina…

Obrazovni profili i slobodna mesta za upis – školska 2024/2025

GEOLOGIJA, RUDARSTVO I METALURGIJA

BOBO SC 4C04S RUDARSKI TEHNIČAR 28 4 GOD Srpski
BOBO SC 3C10S RUKOVALAC MEHANIZACIJOM U POVRŠINSKOJ EKSPLOATACIJI 28 3 GOD Srpski
BOBO SC 4C63S TEHNIČAR ZA METALURŠKE TEHNOLOGIJE 28 4 GOD Srpski

HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO

BOBO SC 4F37S TEHNIČAR ZA DIGITALNU GRAFIKU I INTERNET OBLIKOVANJE 28 4 GOD Srpski

O školi

Tehničar za zaštitu životne sredine

Školovanje traje četiri godine, a po završetku se stiče zvanje “Tehničar za zaštitu životne sredine”. Diploma je priznata u zemlji i inostranstvu.

Tehničar za zaštitu životne sredine se osposobljava za:
Meri i prati zagađenje životne sredine
Kontroliše rad sa štetnim i otpadnim materijama
Vodi računa o tehnologiji pravilnog odlaganja, skladištenja i reciklaže otpadnih materija.
Vrši ispitivanja vode, vazduha i tla, radi pripreme za njihovo prečišćavanje
Stara se o primeni propisa, sređuje i analizira podatke o stepenu zagađenja životne sredine i prosleđuje ih nadležnim ustanovama, koje po potrebi preduzimaju odgovarajuće mere
Radi na terenu kao i u zatvorenom prostoru, laboratorijama
Izučava fizičko-hemijske i biološke procese koji ugrožavaju i degradiraju životnu sredinu
Meri i analizira parametre zagađenja životne sredine
Sprovodi preventivne i zaštitne mere u cilju očuvanja životne sredine
Poštuje i primenjuje načela održivog razvoja
Razvija ekološku svest
Nastavak školovanja
Nakon završetka ovog obrazovnog profila moguće je nastaviti školovanje na većini fakulteta i visokim školama strukovnih studija
Visoke škole strukovnih studija: hemijske, tehnološke, tehničke, …
Fakulteti: tehnički, tehnološko-metalurški, fizički, geografski, geološki, biološki, …

Zaposlenje

Područja zapošljavanja ovog obrazovnog profila su:
hemijska industrija, rudarstvo i metalurgija, poljoprivreda i šumarstvo, proizvodnja energije i prerada sirove nafte, prehambena industrija, tekstilna industrija, gumarska industreija, saobraćaj, prerada vode za piće, prerada industrijskih i otpadnih voda, prerada i odlaganje

Tehničar zа industrijsku farmaceutsku tehnologiju

Stručno obrazovanje kroz teorijsku podlogu i praktična nastava u laboratorijama škole, kao i praktičan rad u odgovarajućim preduzećima, daju mogućnost učenicima da u potpunosti savladaju potrebne programe i steknu kompetencije koje će im povećati šanse za poslovni uspeh.
Cilj stručnog obrazovanja je osposobljavanje učenika za proizvodnju farmaceutskih proizvoda.
samostalno izrađuje proizvode farmaceutske industrije
vrši kontrolu kvaliteta sirovina, ambalaže, poluproizvoda i proizvoda farmaceutske industrije
priprema rastvore
kontroliše uslove skladištenja i rok trajanja proizvoda
pravilno rukuje hemikalijama
sprovodi mere zaštite na radu i mere zaštite životne sredine
priprema i organizuje rad u pogonu hemijske industrije
meri parametre tehnološkog procesa proizvodnje i vodi dokumentaciju o njima
primenjuje zdravstveno-higijenske propise u farmaceutskoj industriji
vodi evidenciju količine i kvaliteta proizvoda

Mogućnost upisa na visoke škole i fakultete (Tehnološki, Farmaceutski, Prirodno-matematički…)

Mogućnost zaposlenja:
laboratorije pri hemijskoj, farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji
laboratorije pri naučno-istraživačkim institucijama
pogoni proizvodnje i pakovanja farmaceutskih i kozmetičkih sirovina i proizvoda
pogoni proizvodnje i pakovanja dijetetskih proizvoda
pogoni industrijskih i prirodnih kozmetičkih sredstava
pogoni pomoćnih medicinskih sredstava,biljnih sirovina i proizvoda,proizvoda kućne hemije
postoji mogućnost da se na osnovu vlastite inicijative i stečenih znanja pokrene samostalna proizvodnja novih proizvoda. Trend je stvaranje novih linija ekoloških proizvoda na bazi prirodnih sirovina (prirodni sapuni,kozmetika,ekološka sredstva za čišćenje)

U toku školovanja učenici se osposobljavaju za rad u farmaceutskoj industriji koja se bavi proizvodnjom lekova za kliničku upotrebu,sredstava za sprečavanje bolesti,kao što su: vakcine, vitaminski preparati, antiseptička i dezinfekciona sredstva.
Po završetku školovanja, učenici su osposobljeni za pripremu i organizaciju tehnološkog procesa proizvodnje farmaceutskih proizvoda, praćenje parametara, rukovanje mašinama, aparatima i uređajima za automatsku kontrolu procesa, kao i za uzorkovanje, pripremu uzoraka i kontrolu kvaliteta sirovina i proizvoda.

Geologija, rudarstvo i metalurgija

Tehničar za reciklažu – ogled

To je, vrlo perspektivno, novo zanimanje. U starim članicama Evropske Unije preko 4% radno sposobnog stanovništva je zapošljeno u industriji reciklaže koja je snažno finansijski podržana od strane pomenutih država. Tako će uskoro biti i u našoj zamlji u organizacijama koje se bave čuvanjem, transportom i skladištenjem industrijskog, komunalnog i opasnog otpada, zaštitom životne sredine i drugo.

Reciklirati se mogu praktično sve vrste otpadnog materijala. To zahteva primenu velikog broja reciklažnih tehnologija, a ujedno i široko i kompleksno znanje iz različitih naučnih oblasti. Program školovanja za ovo zanimanje, tehnički uslovi i stručni nastavni kadrovi Tehničke škole, obezbediće učenicima sticanje svog potrebnog znanja i veština. Nastavni plan pruža odličnu osnovu za nastavak studija iz prirodnih i tehničkih nauka. Nastavak školovanja je moguć na svim vrstama fakulteta.

Tehničar za reciklažu tokom školovanja se osposobljava da:
Primenom različitih tehničko-tehnoloških operacija radi na preradi, doradi i dobijanju korisnih sirovina iz već upotrebljavanog materijala
Pravilno shvati održiv razvoj (energetska efikasnost i čistija proizvodnja)
Pravilno postupa sa industrijskim, komunalnim i opasnim otpadom
Radi na separaciji, klasiranju, skladištenju i transportu otpada
Priprema metalni i nemtealni otpad nastao u različitim fazama proizvodnje
Koristeći algoritam, identifikuje materijale u transportnim sredstvima, beloj tehnici, elektronskim uređajima, baterijama i akumulatorima, ambalaži, nameštaju, industrijskim objektima
Prepozna ekonomsku isplativost postupka reciklaže
Izvrši valorizaciju sekundarnih sirovina
Stiču znanja o propisima iz ove oblasti kao i njihovoj primeni
Radi na upravljanju reciklažom gvožđa i čelika, obojenih metala i plemenitih metala
Radi na upravljanju reciklažom neorganskog, organskog i opasnog otpada
Stara se o bezbednosti i zdravlju zaposlenih na poslovima reciklaže
Stara se o zaštiti životne sredine u poslovima reciklaže

Nastavak školovanja
Nakon završetka ovog obrazovnog profila moguće je nastaviti školovanje na većini fakulteta i visokim školama strukovnih studija

Visoke škole strukovnih studija:
hemijske, tehnološke, tehničke, …

Fakulteti:
tehnički, tehnološko-metalurški, mašinski, prirodni, …

Zaposlenje
Područja zapošljavanja ovog obrazovnog profila su:
hemijska industrija, rudarstvo i metalurgija, proizvodnja energije, tekstilna industrija, gumarska industrija, saobraćaj, prerada vode za piće, prerada industrijskih i otpadnih voda, prerada i odlaganje industrijskog čvrstog otpada, prerada i odlaganje komunalnog otpada, skladištenje sirovina i energetika, reciklaža čvrstog i tečnog otpada, priprema za transport štetnih i opasnih materija, reciklažni centri, preduzeća za puteve, hemijska industrija, komunalna preduzeća, regionalne sanitarne deponije, …
U okviru blok nastave učenici posećuju veliki broj industrijskih pogona, reciklažnih centara i dvorišta u Boru, kao i u drugim gradovima

Rudarski tehničar

Učenici će tokom četvorogodišnjeg školovanja steći brojna stručna znanja, veštine i kvalifikacije koje su neophodne za rad kako na površinskoj tako i u podzemnoj eksploataciji.
Stručne kvalifikacije:
· osposobljen je da planira, priprema i vrši kontrolu tehnološkog procesa na pojedinim radilištima i delovima podzemne i površinske eksploatacije;
· poseduje znanja o ležištima mineralnih sirovina, njihovim osobinama, klasifikaciji te o praktičnom i ekonomskom značaju istih;
· poseduje znanja o tehničkoj i operativnoj dokumentaciji potrebnoj za organizaciju i pripremu eksploatacije mineralnih sirovina;
· osposobljen je da racionalno koristi sredstva rada, energije, materijala i vremena na radnom mestu, zavisno od konkretnih uslova;
· poznaje rad mašina koje se koriste u eksploataciji mineralnih sirovina, organizuje rad na mašinama, vrši kontrolu, održavanje i servisiranje;
· osposobljen je za merenje ventilacionih parametara u jami;
· poznaje metode otkopavanja, transporta i izvoza mineralnih sirovina u uslovima površinske i podzemne eksploatacije;
· poznaje metode i načine provetravanja i odvodnjavanja rudnika;
· vlada tehnikama i metodama merenja, snimanja, dokumentovanja i obrade podataka prikupljenih na terenu s ciljem izrade izvedbenih projekata za radove u rudarstvu;
· poznaje metode laboratorijskih ispitivanja svojstava mineralnih sirovina, jamskog vazduha, ugljene prašine i elaboriranja dobijenih rezultata;
· poznaje metode i postupke utvrđivanja normativa vremena, materijala i sredstava za rad, radi kalkulacije za rudarske radove u okviru poznatih projekata;
· poznaje organizaciju i propise prijema, transporta, skladištenja i izdavanja eksploziva i drugih sredstava i materijala za rad;
· poznaje metodologiju izrade jednostavnijih izvedbenih projekata i obračuna rezervi mineralnih sirovina;
· osposobljen je da samostalno obrađuje projektnu dokumentaciju, definiše režime rada, dinamiku izvođenja delova tehnološkog procesa i radova na osiguranju radilišta;
· poznaje odredbe iz Zakona o rudarstvu; poznaje propise iz oblasti zaštite na radu, zaštite životne i radne sredine, protivpožarne zaštite, kao i drugih mera zaštite

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top