Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Zakon o udžbenicima

Zakon o udžbenicima

zakon-o-udzbenicima

VII. POVLAČENjE UDžBENIKA IZ UPOTREBE

Član 40.

Udžbenik se povlači iz upotrebe u slučaju:

 1. da nije objavljen u skladu sa odobrenim rukopisom;
 2. iz člana 32. ovog zakona (povreda autorskog prava);
 3. da izdavač ne obezbedi izabrani udžbenik prema iskazanim potrebama škola, u skladu sa ovim zakonom.

Zahtev za povlačenje udžbenika svako zainteresovano pravno ili fizičko lice i državni organ može podneti Ministarstvu.

U slučaju podnošenja zahteva za povlačenje udžbenika iz razloga utvrđenog stavom 1. tačka 1) ovog člana, Ministarstvo pribavlja mišljenje Zavoda u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za povlačenje udžbenika.

Ministar donosi rešenje o povlačenju udžbenika, koje je konačno u upravnom postupku.

Rešenjem iz stava 4. ovog člana udžbenik se povlači iz upotrebe u roku od 15 dana od dana donošenja rešenja, o čemu Ministarstvo obaveštava škole koje koriste povučeni udžbenik.

Škole koje su koristile udžbenik koji je povučen iz upotrebe, dužne su da u roku od tri radna dana od dana prijema rešenja iz stava 4. ovog člana, izaberu drugi udžbenik iz Kataloga.

Škola o odluci iz stava 6. ovog člana obaveštava Ministarstvo, o čemu Ministarstvo u roku od tri dana obaveštava izdavača čiji udžbenik je škola izabrala.

Izuzetno, ukoliko u Katalogu odnosno Listi, postoji samo udžbenik koji je povučen iz upotrebe, Ministarstvo će:

 1. u slučaju iz stava 1. tačka 1) ovog člana, naložiti izdavaču da o svom trošku objavi udžbenik u skladu sa odobrenim rukopisom i zameni povučene udžbenike najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema rešenja, a u slučaju da izdavač ne postupi po nalogu, Ministarstvo će aktivirati menicu;
 2. u slučaju iz stava 1. tačka 2) ovog člana doneti rešenje kojim se udžbenik povlači na kraju tekuće školske godine, a u slučaju da je pravosnažnom sudskom odlukom naloženo da se predmetni udžbenik odmah povuče iz upotrebe, Ministarstvo će u roku od tri dana od dana saznanja za postojanje pravnosnažne sudske odluke, zatražiti od izdavača da u roku od osam dana dostavi dokaz da je na osnovu pravnosnažne sudske odluke isplatio naknadu vlasniku autorskih prava, u suprotnom Ministarstvo će aktivirati menicu radi isplate naknade vlasniku autorskog prava kako bi se udžbenik koristio do kraja školske godine;
 3. u slučaju iz stava 1. tačka 3) ovog člana, naložiti javnom izdavaču da pripremi nedostajući udžbenik, koji će se finansirati sredstvima iz aktivirane menice izdavača čiji je udžbenik povučen.

Povučeni udžbenik briše se iz Kataloga i Liste.
Odredbe ovog člana shodno se primenjuju na udžbenike koje je odobrio Pokrajinski sekretarijat.

VIII. NADZOR

Član 41.

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši Ministarstvo, preko prosvetnih inspektora, u skladu sa zakonom.

IX. KAZNENE ODREDBE

Član 42.

Novčanom kaznom od 1.000.000,00 do 2.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj izdavač − pravno lice, odnosno preduzetnik, novčanom kaznom u iznosu od 250.000,00 od 500.000,00 dinara ako:

 1. dostavi lažnu izjavu iz člana 20. stav 6. tačka 9) ovog zakona;
  2) kontaktira i vrši uticaj na članove Komisije u toku postupka davanja Stručne ocene (član 22. stav 13);
  3) učini donaciju, poklon ili reprezentaciju iz člana 34. stav 4. ovog zakona;
  4) prodaje udžbenik, priručnik i nastavni materijal po ceni koja je viša od najviše maloprodajne cene sa PDV-om (član 35. stav 6);
  5) ne dostavi menicu iz člana 37. stav 2. ovog zakona;
  6) ne dostavi menicu iz člana 37. stav 6. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 100.000,00 do 1.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj izdavač − pravno lice, odnosno preduzetnik, novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 od 250.000,00 dinara ako:

 1. ne dostavi primerak odobrenog udžbenika svim školskim upravama radi izbora udžbenika (član 16. stav 8);
 2. prodaje udžbenik i priručnik i nastavne materijale, koji se štampaju na jeziku i pismu nacionalne manjine odnosno sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom po većoj maloprodajnoj ceni koja je veća od najviše maloprodajne cene udžbenika i priručnika i nastavnih materijala sa PDV-om na srpskom jeziku, odnosno čiji se sadržaj i/ili format prilagođava;
 3. ne dostavi primerke udžbenika Zavodu i univerzitetskim bibliotekama univerziteta koji realizuju studijske programe za obrazovanje nastavnika (član 37. stav 4. tačka 6);
 4. ne prati kvalitet udžbenika i ne stavlja evidenciju o praćenju na uvid javnosti za svaku školsku godinu (član 37. stav 4. tač. 7).

Novčanom kaznom od 50.000,00 do 150.000,00 dinara kazniće se odgovorno lice izdavača − pravnog lica za prekršaj iz st. 1. i 2. ovog člana.

Član 43.

Novčanom kaznom od 100.000,00 do 1.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj škola ako:

 1. ne koristi izabrani udžbenik (član 17. stav 10);
 2. koristi priručnik i nastavni materijal koji se ne nalazi u Katalogu priručnika i nastavnih materijala (član 18. stav 7);
 3. ne sprovede izbor udžbenika u skladu sa članom 33. ovog zakona;
 4. posreduje u prodaji udžbenika uz naknadu (član 34. stav 2).

Novčanom kaznom od 200.000,00 do 1.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj škola, odnosno predškolska ustanova, ako primi donaciju, poklon ili reprezentaciju iz člana 34. stav 4. ovog zakona.
Novčanom kaznom od 50.000,00 do 150.000,00 dinara kazniće se i direktor, odnosno odgovorno lice škole za prekršaj iz stava 1. ovog člana.
Novčanom kaznom od 100.000,00 do 150.000,00 dinara kazniće se i direktor, odnosno odgovorno lice škole, odnosno predškolske ustanove, za prekršaj iz stava 2. ovog člana.

Novčanom kaznom od 50.000,00 do 150.000,00 dinara kazniće se lice koje daje Stručnu ocenu kvaliteta, stručno mišljenje, odnosno ekspertsko mišljenje, ukoliko:

 1. da netačnu izjavu ili odbije da potpiše izjavu o sukobu interesa (član 21. stav 5. i član 26. stav 1);
 2. ne da Stručnu ocenu u skladu sa članom 22. ovog zakona;
 3. ne da stručno mišljenje, u skladu sa članom 24. ovog zakona;
 4. ne da ekspertsko mišljenje u skladu sa članom 25. ovog zakona.

X. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 44.

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, osim:

 1. akta iz člana 13. st. 4–7. ovog zakona koji će biti doneti u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona;
 2. akta iz člana 15. stav 3. ovog zakona koji će biti donet u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona;
 3. akta iz člana 21. stav 15. ovog zakona, koji će biti donet u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 45.

Postupci za odobravanje rukopisa udžbenika koji su započeti po propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po propisima prema kojima su započeti.
Priručnici i nastavni materijal za obrazovanje odraslih pripremljeni u okviru projekta „Druga šansa − Razvoj sistema funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih” ostaju u upotrebi, besplatni su za polaznike i mogu se preuzeti u elektronskoj formi sa zvanične internet stranice Ministarstva.

Udruženja škola koje realizuju program osnovnog obrazovanja odraslih mogu da štampaju priručnike i nastavni materijal iz stava 2. ovog člana.
Priručnici i nastavni materijal iz stava 2. ovog člana mogu se finansirati u skladu sa odlukom Vlade iz člana 9. ovog zakona ili iz drugih izvora.

Član 46.

Ministarstvo će raspisati javni poziv za izbor članova Liste ocenjivača u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu podzakonskog akta iz člana 21. stav 15. ovog zakona.

Izbor članova Liste ocenjivača okončaće se u roku od tri meseca od dana objavljivanja javnog poziva iz stava 1. ovog člana.

Izuzetno od člana 21. stav 5. ovog zakona, na javni poziv iz stava 1. ovog člana mogu se prijaviti i lica koja su autori, zaposleni, angažovani ili poslovno povezani, uključujući i druge oblike plaćene saradnje sa izdavačem udžbenika koji su odobreni po propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona.

Lica iz stava 3. ovog člana ne mogu biti autori, zaposleni, angažovani ili poslovno povezani, uključujući i druge oblike plaćene saradnje sa izdavačem udžbenika nakon prijave na javni poziv iz stav 1. ovog člana.

Član 47.

Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje udžbenika koji će se koristiti počev od školske 2019/2020. Ministarstvo će raspisati u roku od dve godine od stupanja na snagu podzakonskih akata iz člana 13. st. 4–7. i člana 15. stav 3. ovog zakona.

Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje nedostajućih udžbenika i priručnika i nastavnih materijala, Ministarstvo će raspisati u roku od mesec dana od dana stupanja na snagu podzakonskih akata iz člana 13. st. 4–7. i člana 15. stav 3. ovog zakona.

Javni poziv za izbor udžbenika koji će se koristiti od školske 2016/2017. do 2018/2019. godine, Ministarstvo će raspisati u roku od tri meseca od stupanja na snagu ovog zakona.

Na javni poziv iz stava 3. ovog člana, mogu da se jave izdavači čiji su udžbenici odobreni u skladu sa propisima koju su važili do stupanja na snagu ovog zakona. U prijavi na ovaj javni poziv, izdavači navode odobrene udžbenike sa kojim će učestvovati u izboru i dostavljaju izjave iz člana 20. stav 6. tač. 4)–8) ovog zakona.

Na postupak izbora, izdavanja, povlačenja i praćenja udžbenika iz stava 4. ovog člana, primenjuju se odredbe ovog zakona.

Član 48.

Zahtev za odobravanje rukopisa udžbenika za školsku 2016/2017. godinu podnosi se u roku od 30 dana počev od 1. septembra 2015. godine, u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona i članom 20. stav 19. ovog zakona.

Član 49.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima („Službeni glasnik RS”, broj 72/09).

Podzakonski akti doneti do stupanja na snagu ovog zakona ostaju na snazi do donošenja propisa na osnovu ovog zakona.

Član 50.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

 1. I. OSNOVNE ODREDBE
  II. IZDAVAČI UDžBENIKA
  III. PRIPREMANjE UDžBENIKA

 2. IV. ODOBRAVANjE UDžBENIKA, PRIRUČNIKA I NASTAVNIH MATERIJALA, DODATNIH NASTAVNIH SREDSTAVA, NASTAVNIH POMAGALA, DIDAKTIČKIH SREDSTAVA I DIDAKTIČKIH IGROVNIH SREDSTAVA
  V. IZBOR, ODREĐIVANjE NAJVIŠE MALOPRODAJNE CENE SA PDV-OM I PRAĆENjE UDžBENIKA
  VI. IZDAVANjE UDžBENIKA
script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top