Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Zakon o udžbenicima

Zakon o udžbenicima

zakon-o-udzbenicima

ZAKON O UDžBENICIMA

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona
Član 1.

Ovim zakonom uređuje se pripremanje, odobravanje, izbor, izdavanje, povlačenje i praćenje udžbenika i udžbeničkog kompleta, priručnika i nastavnih materijala i dodatnih nastavnih sredstava za osnovnu i srednju školu (u daljem tekstu: škola).

Na pripremanje, odobravanje, izdavanje i povlačenje didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava i pomagala za predškolsko vaspitanje i obrazovanje i školu, kao i njihovo praćenje tokom korišćenja u vaspitno-obrazovnom radu, shodno se primenjuju odredbe ovog zakona.

Pripremanje, odobravanje i izdavanje udžbenika za ustanovu koja obavlja delatnost visokog obrazovanja uređuje se opštim aktom visokoškolske ustanove, u skladu sa posebnim zakonom.
Termini upotrebljeni u ovom zakonu koji su izraženi u muškom gramatičkom rodu podrazumevaju prirodni muški i ženski rod lica na koja se odnose.

Udžbenik i udžbenički komplet
Član 2.

Udžbenik je osnovno didaktički oblikovano nastavno sredstvo, u bilo kom obliku ili mediju, koje se koristi u obrazovno-vaspitnom radu u školi za sticanje znanja, veština, formiranje vrednosnih stavova, podsticanje kritičkog razmišljanja, unapređenja funkcionalnog znanja i razvoj intelektualnih i emocionalnih sposobnosti učenika i polaznika, a čiji su sadržaji utvrđeni nastavnim planom i programom i koji je odobren u skladu sa ovim zakonom.

Udžbenički komplet čini udžbenik i drugo nastavno sredstvo za određeni predmet, odnosno nastavnu oblast ili modul (u daljem tekstu: predmet) u određenom razredu, a sastav udžbeničkog kompleta utvrđen je Planom udžbenika.

Drugo nastavno sredstvo može da bude sastavni deo udžbeničkog kompleta i doprinosi ostvarivanju ciljeva datog predmeta, prati udžbenik i koristi se za savladavanje, proveru i proširivanje znanja stečenih korišćenjem udžbenika i zavisno od predmeta i razreda može biti:

 1. radna sveska;
 2. zbirka zadataka;
 3. geografski atlas, istorijski atlas, zidna karta i sl;
 4. zbirka tekstova, reprodukcija dokumenata, umetničkih dela, fotografija, ilustracija, crteža i sl;
 5. notni zapis;
 6. digitalni zapis;
 7. praktikum za vežbe;
 8. audio zapis;
 9. audio-vizuelni zapis;
 10. materijal za konstruktorsko oblikovanje;
 11. rečnik za strani jezik.

Udžbenik i udžbenički komplet (u daljem tekstu: udžbenik) po pravilu sadrži elektronski dodatak, koji pomaže učeniku u samostalnom savladavanju, proveri i proširivanju znanja, veština i stavova ili kao podsticaj za kreativni rad i koji je odobren u skladu sa ovim zakonom.

Udžbenik na jeziku i pismu nacionalne manjine
Član 3.

Udžbenikom na jeziku i pismu nacionalne manjine smatra se:

 1. udžbenik na jeziku i pismu nacionalne manjine koji je izdat na teritoriji Republike Srbije;
 2. udžbenik na jeziku i pismu nacionalne manjine koji je prevod udžbenika odobrenog na srpskom jeziku;
 3. dodatak uz udžbenik koji se koristi za realizaciju prilagođenog dela nastavnog programa za predmete od značaja za nacionalnu manjinu;
 4. udžbenik na jeziku i pismu nacionalne manjine izdat u stranoj državi, koji je odobren u skladu sa ovim zakonom.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na udžbenik, shodno se primenjuju i na dodatak uz udžbenik za predmete od značaja za nacionalnu manjinu.

Udžbenik sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom 
Član 4.

Učenici sa smetnjama u razvoju koriste udžbenik čiji je sadržaj i/ili format prilagođen njihovim sposobnostima, potrebama i mogućnostima.
Učenici sa invaliditetom koriste udžbenike čiji je format odnosno pismo prilagođeno njihovim potrebama.
Način prilagođavanja sadržaja i formata udžbenika iz st. 1. i 2. ovog člana, propisuje ministar nadležan za poslove obrazovanja (u daljem tekstu: ministar).

Dodatno nastavno sredstvo i nastavno pomagalo
Član 5.

Dodatno nastavno sredstvo je drugo nastavno sredstvo koje doprinosi ostvarivanju ciljeva datog predmeta, prati udžbenik i može da se koristi za savladavanje, proveru i proširivanje znanja stečenih korišćenjem udžbenika i samostalni rad učenika i koje je usklađeno sa programom predmeta, a nije propisano kao sastavni deo udžbeničkog kompleta.
Dodatno nastavno sredstvo može biti i priručnik za nastavnika.
Nastavno pomagalo je nastavno sredstvo koje se koristi u obrazovno-vaspitnom radu dece i učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Didaktičko sredstvo i didaktičko igrovno sredstvo
Član 6.

Didaktičko sredstvo i didaktičko igrovno sredstvo koje se koristi u vaspitno-obrazovnom radu u predškolskoj ustanovi, školi i školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom jesu didaktički oblikovani sadržaji, u bilo kom obliku ili mediju, prema uzrastu dece i učenika: slikovnice, radni listovi, knjige za decu, enciklopedije, igračke, muzičke igračke, muzički instrumenti, igračke sa mehanizmom za pokretanje, audiovizuelna sredstva i drugi predmeti i materijali.

Priručnik i nastavni materijal
Član 7.

Priručnik i nastavni materijal predstavlja nastavno sredstvo, u bilo kom obliku ili mediju, koje se koristi za sticanje znanja, veština, formiranje vrednosnih stavova i razvoj intelektualnih i emocionalnih sposobnosti učenika i polaznika, čiji sadržaj prati nastavni plan i program i koji je odobren u skladu sa ovim zakonom.

Priručnik i nastavni materijal može se koristiti:

 1. za stručne predmete u stručnim i umetničkim školama, uz udžbenik ili samostalno, čiji sadržaj omogućava da se nova dostignuća u naučnoj, umetničkoj, odnosno stručnoj oblasti neposredno primene u obrazovno-vaspitnom radu;
 2. u osnovnom obrazovanju odraslih za podučavanje, zajedničko i samostalno učenje, vežbanje i samoprocenjivanje;
 3. za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i koji su pripremljeni u skladu sa sposobnostima, potrebama i mogućnostima učenika i koriste se u obrazovno-vaspitnom radu u školi za zajedničko i samostalno učenje i vežbanje.

Plan nabavke dodatnih nastavnih sredstava
Član 8.

Škola je obavezna da u okviru Godišnjeg plana rada predvidi potrebna dodatna nastavna sredstava koja se koriste u obrazovno-vaspitnom radu.
Odluku o potrebi za dodatnim nastavnim sredstavima donosi nastavničko veće na obrazloženi predlog stručnih veća za oblast predmeta.
Dodatna nastavna sredstva su sastavni deo bibliotečko-informacione građe i izvora, u skladu sa zakonom.

Finansiranje udžbenika sredstvima budžeta Republike Srbije
Član 9.

U cilju omogućavanja jednake dostupnosti obrazovanja i vaspitanja učenicima i polaznicima iz socijalno/materijalno ugroženih porodica, Vlada može, u skladu sa raspoloživim sredstvima budžeta Republike Srbije, da donese odluku o finansiranju nabavke i dodele, odnosno sufinansiranju nabavke, udžbenika, priručnika i nastavnih materijala, za narednu školsku godinu.

Vlada, radi obezbeđivanja udžbenika i priručnika i nastavnih materijala za osnovnu školu na jezicima nacionalnih manjina i za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, može doneti odluku o finansiranju odnosno sufinansiranju pripreme i/ili nabavke i dodele tih udžbenika, priručnika i nastavnih materijala, koje je javni izdavač obavezan da pripremi, u skladu sa ovim zakonom.
Ukoliko, udžbenik i priručnik i nastavni materijal iz stava 2. ovog člana ne bude odobren, Vlada može doneti odluku o finansiranju odnosno sufinansiranju pripreme i/ili nabavke i dodele tih udžbenika, priručnika i nastavnih materijala privatnog izdavača za koje se izjasnio najveći broj učenika određene generacije, a koje je privatni izdavač obavezan da pripremi, u skladu sa ovim zakonom.

Vlada, radi obezbeđivanja dostupnosti svih udžbenika i priručnika i nastavnih materijala utvrđenih planom udžbenika, može doneti odluku o finansiranju, odnosno sufinansiranju pripreme i/ili nabavke i dodele nedostajućih udžbenika, priručnika i nastavnog materijala za učenike i polaznike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, pripadnike nacionalne manjine, kao i za stručne predmete u stručnim i umetničkim školama, u skladu sa ovim zakonom.

Odlukom iz stava 1. ovog člana Vlada utvrđuje:

 1. nivo i vrstu obrazovanja, razred i predmet za koji će se finansirati, odnosno sufinansirati udžbenici, priručnici i nastavni materijali;
 2. uslove i kriterijume na osnovu kojih učenik, odnosno polaznik ostvaruje pravo na finansiranje, odnosno sufinansiranje.

Izbor i nabavka udžbenika, priručnika i nastavnih materijala utvrđenih odlukom iz stava 1. ovog člana, vrši se u skladu sa ovim zakonom i zakonom koji uređuje oblast javnih nabavki.

Upotreba jezika i pisma
Član 10.

Udžbenik, priručnik i nastavni materijal, dodatno nastavno sredstvo, didaktičko i didaktičko igrovno sredstvo štampa se na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu.
Izuzetno, priručnik i nastavni materijal za stručne predmete u stručnim i umetničkim školama i elektronski dodatak uz udžbenik, mogu biti štampani na srpskom jeziku i latiničnom pismu, ukoliko je način izlaganja sadržaja nastavnog programa određene stručne oblasti, usled korišćenja Međunarodnog sistema jedinica, u funkciji boljeg predstavljanja i razumevanja sadržaja.

Udžbenik, priručnik i nastavni materijal, dodatno nastavno sredstvo, didaktičko i didaktičko igrovno sredstvo štampa se i na jeziku i pismu nacionalne manjine kada se obrazovno-vaspitni rad izvodi na tom jeziku.

Za decu, učenike i odrasle sa smetnjama u razvoju i invaliditetom udžbenik, priručnik i nastavni materijal, dodatno nastavno sredstvo, didaktičko i didaktičko igrovno sredstvo izdaje se u skladu sa potrebama i mogućnostima dece, učenika i polaznika, kako na srpskom, tako i na jeziku i pismu nacionalnih manjina.

Za izvođenje obrazovno-vaspitnog rada sa decom, učenicima i odraslima oštećenog vida, udžbenik, priručnik i nastavni materijal, dodatno nastavno sredstvo, didaktičko i didaktičko igrovno sredstvo izdaje se na Brajevom pismu, u elektronskoj formi ili formatima koji su prilagođeni (sadržaj cele strane štampan uvećano, fotografija obrađena za potrebe slabovidih učenika, fotografska uvećanja, reljefni crteži, sheme, karte, zvučni zapis odnosno drugi oblik i medij).

Udžbenik stranog jezika štampa se na odgovarajućem stranom jeziku i pismu.
Odredbe ovog člana shodno se primenjuju i na elektronski dodatak.

Jednake mogućnosti i zabrana diskriminacije
Član 11.

Udžbenik, priručnik i nastavni materijal, elektronski dodatak uz udžbenik, dodatno nastavno sredstvo, didaktičko i didaktičko igrovno sredstvo svojim sadržajem i oblikom treba da omoguće sprovođenje principa jednakih mogućnosti.

Udžbenik, priručnik i nastavni materijal, elektronski dodatak uz udžbenik, dodatno nastavno sredstvo, didaktičko i didaktičko igrovno sredstvo svojim sadržajem ili oblikom ne smeju da diskriminišu ili dovode u neravnopravan položaj grupe i pojedince ili da podstiču na takvo ponašanje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zabrana diskriminacije.

II. IZDAVAČI UDžBENIKA

Član 12.

Izdavanje udžbenika, priručnika i nastavnog materijala, dodatnog nastavnog sredstva, didaktičkog i didaktičkog igrovnog sredstva može da obavlja javno preduzeće (u daljem tekstu: javni izdavač), drugo pravno lice ili preduzetnik koji je registrovan za izdavačku delatnost.
Javni izdavač obavezan je da priprema rukopise udžbenika za sve predmete u osnovnoj školi i didaktička sredstva za pripremni predškolski program, na srpskom i na jeziku nacionalne manjine, kao i udžbenike koji se štampaju sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom za učenike sa invaliditetom i smetnjama u razvoju, osim za učenike u inkluzivnom obrazovanju.

Priručnik i nastavni materijal za stručne predmete u stručnim i umetničkim školama može da izdaje i udruženje stručnih i umetničkih škola.
Priručnik i nastavni materijal za učenike i odrasle sa smetnjama u razvoju i invaliditetom može da izdaje i udruženje škola za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i strukovno udruženje defektologa.
Priručnik i nastavni materijal za obrazovanje odraslih može da izdaje i udruženje škola koje realizuje programe osnovnog obrazovanja odraslih.

III. PRIPREMANjE UDžBENIKA

Utvrđivanje plana udžbenika
Član 13.

Planom udžbenika propisuju se udžbenici po predmetima, oblastima i nivoima obrazovanja, koji se koriste u obrazovno-vaspitnom radu.
Za stručne predmete u stručnim školama, za polaznike u osnovnom obrazovanju odraslih i za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju pored udžbenika, planom udžbenika može se propisati i priručnik i nastavni materijal.
Planom udžbenika definiše se sastav udžbeničkog kompleta, vodeći se principom da je svaka komponenta udžbeničkog kompleta neophodan uslov za ostvarivanje ciljeva određenog nastavnog predmeta. Svaka komponenta udžbeničkog kompleta ima jasnu funkciju, a sve komponente kompleta čine koherentnu celinu.

Nacionalni prosvetni savet, na predlog Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: Zavod) donosi plan udžbenika osnovnog i srednjeg opšteg i umetničkog obrazovanja i vaspitanja, opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja i obrazovanja odraslih.
Nacionalni prosvetni savet, uz pribavljeno mišljenje Zavoda, donosi plan udžbenika za versku nastavu, na predlog Komisije za versku nastavu, obrazovane u skladu sa propisima o osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju.
Nacionalni prosvetni savet, na predlog Zavoda i nacionalnog saveta nacionalne manjine, donosi plan udžbenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina i udžbenika za predmete od interesa za nacionalne manjine.

Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih na predlog Zavoda donosi plan udžbenika za stručne predmete u stručnim školama.
Plan udžbenika donosi se istovremeno sa donošenjem nastavnog plana i programa, odnosno kada se utvrdi potreba za izmenom postojećeg plana udžbenika.

Predlog iz st. 4–7. ovog člana, Zavod istovremeno dostavlja Nacionalnom prosvetnom savetu, odnosno Savetu za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih (u daljem tekstu: Nadležni savet) i Ministarstvu.
Ako Nadležni savet ne donese plan udžbenika u roku od 45 dana od dana dostavljanja predloga Zavoda, plan udžbenika donosi ministar.
Nadležni savet dužan je da o razlozima za nepostupanje iz stava 10. ovog člana podnese izveštaj Narodnoj skupštini, odnosno Vladi.
Plan udžbenika objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije − Prosvetnom glasniku” i na zvaničnoj internet stranici ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Sadržina plana udžbenika
Član 14.

Plan udžbenika sadrži:

 1. naslov udžbenika za svaki nivo obrazovanja i vrstu škole, po razredima i predmetima;
 2. naslov priručnika i nastavnih materijala za svaki nivo obrazovanja i vrstu škole, po razredima i predmetima;
 3. jezik i pismo na kome se štampa udžbenik, odnosno priručnik i nastavni materijal;
 4. oblik i medij u kome se koristi udžbenik;
 5. preporučen broj strana, odnosno obim udžbenika.

Standardi kvaliteta udžbenika
Član 15.

Radi postizanja kvalitetnog i uravnoteženog obrazovanja i vaspitanja, zasnovanog na tekovinama i dostignućima savremene nauke, prilagođenog psihofizičkim uzrasnim i ličnim obrazovnim potrebama svakog deteta, učenika i odraslog, udžbenik mora da bude usklađen sa Standardima kvaliteta udžbenika (u daljem tekstu: Standardi).
Standardi predstavljaju uslove koji se odnose na sadržinu, pedagoško-psihološke zahteve, didaktičku i metodičku obradu, jezičke zahteve, izradu, grafičku, likovnu i tehničku opremljenost udžbenika, zavisno od oblika, medija i namene.

Nacionalni prosvetni savet na predlog Zavoda utvrđuje Standarde i uputstvo o njihovoj primeni za:

 1. udžbenike;
 2. elektronski dodatak;
 3. priručnike i nastavne materijale;
 4. dodatna nastavna sredstva, didaktičko i didaktičko igrovno sredstvo.

Ispunjenost Standarda predstavlja osnov za donošenje stručne ocene kvaliteta rukopisa udžbenika (u daljem tekstu: Stručna ocena), stručnog mišljenja o rukopisu priručnika i nastavnog materijala, dodatnog nastavnog sredstva, didaktičkog i didaktičkog igrovnog sredstva i ekspertskog mišljenja.

Lista udžbenika
Član 16.

Ministarstvo svake četvrte godine objavljuje javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje udžbenika (u daljem tekstu: Javni poziv).
U slučaju donošenja novog nastavnog plana i programa, Ministarstvo objavljuje Javni poziv i pre roka iz stava 1. ovog člana, vodeći računa o vremenu potrebnom za pripremu novog udžbenika, rokovima za podnošenje zahteva i početku primene novog nastavnog plana i programa.
Vreme za pripremu udžbenika u slučaju donošenja novog nastavnog plana i programa ne može biti kraće od 60 dana.

Javni poziv sadrži podatke o naslovu udžbenika po nivoima obrazovanja, vrsti škole, razredu i predmetu, obliku, preporučenom broju  strana, odnosno obimu udžbenika, najvišoj maloprodajnoj ceni udžbenika sa PDV-om, mediju, jeziku i pismu na kom se štampa, roku i načinu za podnošenje zahteva i raspisuje se najkasnije do 1. marta godine u kojoj se objavljuje Lista odobrenih udžbenika (u daljem tekstu: Lista).

Svi udžbenici za koje je raspisan Javni poziv i koji su odobreni u skladu sa ovim zakonom, istovremeno se uvršćuju u Listu.
Lista se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, najkasnije do 31. decembra školske godine u kojoj se objavljuje Katalog udžbenika (u daljem tekstu: Katalog).

Lista sadrži sledeće podatke:

 1. naslov udžbenika;
 2. naziv predmeta, razred i vrsta škole za koju je udžbenik namenjen;
 3. ime autora udžbenika;
 4. broj i datum izdavanja rešenja o odobravanju udžbenika;
 5. jezik i pismo na kome se štampa udžbenik;
 6. pun naziv izdavača.

Izdavač je dužan da u roku od 15 dana od dana objavljivanja Liste, dostavi svim školskim upravama najmanje jedan primerak udžbenika, radi obezbeđivanja dostupnosti udžbenika školama u postupku izbora.
U slučaju iz stava 2. ovog člana, Lista se ažurira i pre roka iz stava 6. ovog člana.
Izuzetno, ukoliko na Javni poziv, nijedan izdavač ne podnese zahtev za odobravanje udžbenika za određeni predmet na srpskom i jeziku i pismu nacionalne manjine, Ministarstvo nalaže javnom izdavaču da pripremi nedostajuće udžbenike i određuje rok u kojem je obavezan da podnese zahtev za njihovo odobravanje na srpskom jeziku, prevod na jezik i pismo nacionalne manjine i izdanje čiji je sadržaj i/ili format prilagođen učenicima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Katalog udžbenika
Član 17.

Ministarstvo svake četvrte godine objavljuje Katalog.

U Katalog se uvršćuju udžbenici sa Liste, i to:

 1. udžbenici za isti predmet u istom razredu koje su izabrale škole koje pohađa najmanje 5% učenika određene generacije. Ukoliko je nakon izjašnjavanja škola izabrano više od šest udžbenika sa procentom većim od 5%, u Katalog se uvršćuje šest udžbenika sa najvećim procentom. Ukoliko je nakon izjašnjavanja škola izabrano manje od tri udžbenika sa procentom većim od 5%, u Katalog se uvršćuju tri udžbenika sa najvećim procentom;
 2. udžbenici za predmete za koje je odobreno tri ili manje udžbenika, nezavisno od izbora škola;
 3. udžbenik čiji je sadržaj i format prilagođen učenicima sa smetnjama u razvoju i udžbenik čiji format odnosno pismo je prilagođeno učenicima sa invaliditetom.

Za nastavu koja se izvodi na jeziku nacionalne manjine, u Katalog se uvršćuju svi udžbenici na jeziku i pismu nacionalne manjine, koji se nalaze na Listi.

Pod određenom generacijom učenika u smislu stava 2. tačka 1) ovog člana podrazumevaju se svi učenici na teritoriji Republike Srbije koji pohađaju nastavu iz predmeta za koji se bira udžbenik u školskoj godini u kojoj se objavljuje Katalog.
Ministar, u skladu sa st. 2. i 3. ovog člana, donosi odluku o udžbenicima koji će biti uvršteni u Katalog.
Katalog se objavljuje najkasnije do 20. aprila školske godine u kojoj se objavljuje Lista, na zvaničnoj internet stranici Ministarstva i u „Službenom glasniku Republike Srbije − Prosvetnom glasniku”.

Katalog sadrži sledeće podatke:

 1. naslov udžbenika;
 2. naziv predmeta, razred i vrsta škole za koju je udžbenik namenjen;
 3. ime autora udžbenika;
 4. broj i datum izdavanja rešenja o odobravanju udžbenika;
 5. jezik i pismo na kome se štampa udžbenik;
 6. pun naziv izdavača.

Udžbenici odobreni i izabrani nakon donošenja novog nastavnog plana i programa, u skladu sa ovim zakonom, naknadno se uvršćuju u Katalog.
Ministarstvo vodi elektronski registar, koji pored podataka iz stava 7. ovog člana, sadrži i podatke o nazivu škola i broju učenika koji koriste izabrani udžbenik.

Zabranjeno je školi da koristi udžbenik koji nije uvršten u Katalog.

Katalog priručnika i nastavnih materijala
Član 18.

Ministarstvo, po potrebi, objavljuje javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje priručnika i nastavnih materijala.
Javni poziv iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o naslovu priručnika i nastavnih materijala, po nivoima obrazovanja, vrsti škole, razredu i predmetu, obliku, najvišoj maloprodajnoj ceni priručnika i nastavnih materijala sa PDV-om, mediju, jeziku i pismu na kom se štampa, načinu i roku za podnošenje zahteva.
Priručnici i nastavni materijal odobreni u skladu sa ovim zakonom uvršćuju se u Katalog priručnika i nastavnih materijala.

Katalog iz stava 3. ovog člana sadrži:

 1. priručnike i nastavne materijale za stručne predmete u stručnim i umetničkim školama;
 2. priručnike i nastavne materijale za osnovno obrazovanje odraslih;
 3. priručnike i nastavne materijale sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom za učenike i odrasle sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Katalog iz stava 3. ovog člana Ministarstvo objavljuje i redovno ažurira na svojoj zvaničnoj internet stranici, a objavljuje se i na zvaničnoj internet stranici Zavoda i Nadležnog saveta.

Katalog iz stava 3. ovog člana sadrži sledeće podatke:

 1. naslov priručnika i nastavnog materijala;
 2. naziv predmeta, razred i vrsta škole za koju je priručnik i nastavni materijal namenjen;
 3. ime autora priručnika i nastavnih materijala;
 4. broj i datum izdavanja rešenja o odobravanju priručnika i nastavnog materijala;
 5. jezik i pismo na kome se štampa priručnik i nastavni materijal;
 6. pun naziv izdavača.

Zabranjeno je školi da koristi priručnik i nastavni materijal koji nije uvršten u Katalog iz stava 3. ovog člana.

Lista dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava
Član 19.

Dodatna nastavna sredstva, nastavna pomagala, didaktička sredstva i didaktična igrovna sredstva, odobrena u skladu sa ovim zakonom, uvršćuju se u Listu dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava.

Udžbenici koji se nalaze na Listi, a nisu uvršćeni u Katalog, na zahtev izdavača mogu da se uvrste u Listu iz stava 1. ovog člana i koriste se isključivo kao dodatno nastavno sredstvo.

Listu iz stava 1. ovog člana Zavod objavljuje i redovno ažurira na svojoj zvaničnoj internet stranici.

Lista iz stava 1. ovog člana sadrži sledeće podatke:

 1. naslov dodatnog nastavnog sredstva, nastavnog pomagala, didaktičkog sredstva i didaktičkog igrovnog sredstva;
 2. naziv predmeta, razred i vrsta škole, odnosno predškolske  ustanove za koju su dodatno nastavno sredstvo, nastavno pomagalo, didaktičko sredstvo i didaktičko igrovno sredstvo namenjeni;
 3. ime autora dodatnog nastavnog sredstva, nastavnog pomagala, didaktičkog sredstva i didaktičkog igrovnog sredstva;
 4. broj i datum izdavanja rešenja o odobravanju dodatnog nastavnog sredstva, nastavnog pomagala, didaktičkog sredstva i didaktičkog igrovnog sredstva;
 5. jezik i pismo na kome se štampa dodatno nastavno sredstvo, nastavno pomagalo, didaktičko sredstvo i didaktičko igrovno sredstvo;
 6. pun naziv izdavača.

 

 1. IV. ODOBRAVANjE UDžBENIKA, PRIRUČNIKA I NASTAVNIH MATERIJALA, DODATNIH NASTAVNIH SREDSTAVA, NASTAVNIH POMAGALA, DIDAKTIČKIH SREDSTAVA I DIDAKTIČKIH IGROVNIH SREDSTAVA
  V. IZBOR, ODREĐIVANjE NAJVIŠE MALOPRODAJNE CENE SA PDV-OM I PRAĆENjE UDžBENIKA
  VI. IZDAVANjE UDžBENIKA

 2. VII. POVLAČENjE UDžBENIKA IZ UPOTREBE
  VIII. NADZOR

  IX. KAZNENE ODREDBE
  X. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top