Mona-rana rezervacija leto 2019
Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Školski kalendar za osnovne škole Vojvodine 2018/2019

Školski kalendar za osnovne škole Vojvodine 2018/2019

RoditeljSrbija.com obaveštava svoje čitaoce: Školski kalendar za osnovne škole Vojvodine 2018/2019

skolski-kalendar-os-vojvodina

 

Na osnovu člana 185. stav 1, a u vezi sa članom 28. stav 6. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (”Službeni glasnik RS”, br.: 88/2017 i 27/2018) i člana 15. i 16. stav 2., člana 24. stav 2. i člana 37. stav 4. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi (“Službeni list AP Vojvodine”, br. 37/14, 54/14-dr.odluka i 37/16), a na osnovu Rešenja pokrajinskog sekretara za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice broj: 128-031-214/2016 pd 19.07.2016. godine, zamenik pokrajinskog sekretara
d o n o s i:

PRAVILNIK
O ŠKOLSKOM KALENDARU ZA OSNOVNE ŠKOLE SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU

Član 1.
Ovim pravilnikom utvrđuje se vreme ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada u toku školske 2018/2019. godine i vreme i trajanje školskog raspusta učenika u osnovnim školama sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.
Ostali obavezni i fakultativni oblici obrazovno – vaspitnog rada predviđeni nastavnim planom i programom za osnovne škole planiraju se godišnjim planom rada.

Član 2.
Nastava i drugi oblici obrazovno – vaspitnog rada u osnovnoj školi se ostvaruju u toku dva polugodišta.
Prvo polugodište počinje u ponedeljak, 3. septembra 2018. godine, a završava se u petak, 21. decembra 2018. godine. U prvom polugodištu ima 80 nastavnih dana.
Drugo polugodište počinje u utorak, 15. januara 2019. godine i završava se:
– u petak 14. juna 2019. godine, za učenike od prvog do sedmog razreda i ima 100 nastavnih dana,
– u petak, 31. maja 2019. godine, za učenike osmog razreda i ima 90 nastavnih dana.

Član 3.
Nastavni plan i program za učenike od prvog do sedmog razreda ostvaruje se u 36 petodnevnih nastavnih nedelja, odnosno 180 nastavnih dana.
Nastavni plan i program za učenike osmog razreda ostvaruje se u 34 petodnevne nastavne nedelje, odnosno 170 nastavnih dana.
Tabelarni pregled školskog kalendara za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2018/2019. godinu, koji se nalazi u prilogu ovog pravilnika kao njegov sastavni deo, iskazan je u polugodištima i kvartalno.
Prvi kvartal ima 40, drugi 40, treći 49 nastavnih dana.
Četvrti kvartal ima 51 nastavna dana za učenike od prvog do sedmog razreda, a 41 nastavna dana za učenike osmog razreda.

Član 4.
Osnovna muzička i baletska škola može da izvodi nastavu i u toku šest nastavnih dana u nedelji, prema godišnjem planu rada škole u skladu sa zakonom.

Član 5.
U toku nastavnog perioda škola može utvrditi u svom godišnjem planu rada najviše četiri nastavne subote i to u slučaju ako se:
– u nastavni dan obeležava dan škole, ili
– u nastavni dan, istovremeno, za veći deo učenika škole, realizuju ekskurzije, ili neke druge aktivnosti
– u nastavni dan sa većinom učenika učestvuje na nekoj sportskoj ili društvenoj manifestaciji, ili je škola domaćin takmičenja, društvene ili sportske manifestacije, ili
– je zbog odsustva većeg broja učenika ili zaposlenih, koji obeležavaju verski praznik, ili praznik nacionalne manjine utvrđen od strane nacionalnog saveta određene nacionalne manjine u Republici Srbiji, u dan tog praznika otežano izvođenje nastave.
Nastavna subota u kojoj se nadoknađuje propušten rad u smislu stava 1. ovog člana, nalazi se u istom kvartalu u kome je i dan koji je određen kao nenastavni.
U svim drugim slučajevima odstupanja od školskog kalendara, škola je dužna da postupa u skladu sa članom 28. stav 5. i 105. stav 3 i 4. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (”Službeni glasnik RS”, br.: 88/2017 i 27/2018).

Član 6.
U toku školske godine učenici imaju zimski, prolećni i letnji raspust.
Zimski raspust počinje u ponedeljak, 24. decembra 2018. godine, a završava se u ponedeljak, 14. januara 2019. godine.
Prolećni raspust počinje u petak, 19. aprila 2019. godine, a završava se u četvrtak, 02. maja 2019. godine.
Za učenike od prvog do sedmog razreda, letnji raspust počinje u ponedeljak, 17. juna 2019. godibe, a završava se u petak, 31. avgusta 2019. godine. Za učenike osmog razreda letnji raspust počinje po završetku završnog ispita, a završava se u subotu, 31. avgusta 2019. godine.

Član 7.
Vreme saopštavanja uspeha učenika i podele đačkih knjižica, svedočanstava i diploma po završetku prvog, odnosno drugog polugodišta, škola utvrđuje godišnjim planom rada.

Član 8.
U školi se praznuju državni i verski praznici u skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS“ broj 43/01, 101/07 i 92/11).

U školi se obeležava:
– Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu, koji pada u nedelju 21. oktobra 2018. godine, neradni je i nenastavni dan
– Dan primirja u Prvom svetskom ratu, koji pada u nedelju, 11. novembra 2018. godine obeležava se prvog narednog radnog dana, ponedeljak 12. Novembar2018. Godine kao neradni i nenastavni dan
– Sveti Sava – Dan duhovnosti, koji pada u nedelju, 27. januara 2019. godine i nenastavni dan
– Sretenje – Dan državnosti, koji pada u petak i subotu, 15. i 16. februara 2019. godine, neradni su i nenastavni dani
– Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu, koji pada u ponedeljak, 22. aprila 2019. godine, radni je i nastavni dan
– Praznik rada, koji pada u sredu i četvrtak 1. i 2. maja 2019. godine, neradni su i nenastavni dani
– Dan pobede, koji pada u četvrtak, 9. maja 2019. godine, kao radni i nastavni dan,
i Vidovdan-spomen na Kosovsku bitku, koji pada u petak, 28. juna 2019. godine i
radni je dan.
U školama se obeležava i Dan prosvetnih radnika, koji pada u četvrtak, 8. novembra 2018. godine, radni je i nastavni dan.

Član 9.
Učenici i zaposleni u školi imaju pravo da ne pohađaju nastavu, odnosno da ne rade, u dane verskih praznika:
– pravoslavci – na prvi dan krsne slave
– pripadnici verskih zajednica koje obeležavaju verske praznike po Gregorijanskom odnosno Julijanskom kalendaru – na prvi dan Božića i u dane uskršnjih praznika počev od Velikog petka zaključno sa drugim danom praznika
– pripadnici Islamske zajednice – nedelja, 21. avgust 2018. godine, na prvi dan Kurbanskog Bajrama i utorak, 04. juna 2019. godine, na prvi dan Ramazanskog Bajrama
– pripadnici Jevrejske zajednice – sreda, 19. septembra 2018. godine, na prvi dan Jom Kipura i subotu, 20. aprila 2019. godine na Pashu ili Pesah

Član 10.
Odlukama nacionalnih saveta nacionalnih manjina utvrđeni su sledeći nacionalni praznici nacionalnih manjina:
– za mađarsku nacionalnu zajednicu:
*15. mart – Dan revolucije i oslobodilačke borbe 1848/49
* 20. avgust – Dan Svetog Stevana i
* 23. oktobar – Dan početka revolucije i oslobodilačke borbe 1956. godine
– za bošnjačku nacionalnu zajednicu:
* 11. maj – Dan Bošnjačke nacionalne zastave
* prvi dan Ramazanskog bajrama
* prvi dan Kurbanskog bajrama i
* 20. novembar – Dan ZAVNOS-a
– za bunjevačku nacionalnu zajednicu:
* 2. februar – Dan velikog prela
* 23. februar – Dan izbora prvog Nacionalnog saveta
* 15. avgust – Dan Dužijance i
* 25. novembar – Dan kada je 1918. godine u Novom Sadu održana Velika Narodna skupština Srba, Bunjevaca i ostalih Slovena
– za hrvatsku nacionalnu zajednicu:
* 19. mart – blagdan Svetog Josipa
* 15. avgust – datum rođenja subotičkog biskupa Ivana Antunovića
* 16. oktobar – datum rođenja bana Josipa Jelačića i
* 15. decembar – datum osnivanja Hrvatskog nacionalnog vijeća
– za rumunsku nacionalnu zajednicu:
* 15. januar – datum rođenja nacionalnog pesnika Mihai Emineskua
* 4. septembar – praznik Velike gospojine
* 1. decembar – Nacionalni praznik Rumunije i
* 7. decembar – Dan nacionalnog saveta.
– za rusinsku nacionalnu zajednicu:
* 17. januar – Dan Rusina
– za ukrajinsku nacionalnu zajednicu:
* 17. maj – Dan ukrajinske zajednice u Srbiji i
* 14. oktobar – Dan ukrajinskih heroja
– za makedonsku nacionalnu zajednicu:
* 2. avgust – Ilinden – Dan ustanka naroda Makedonije protiv Turaka
* 8. septembar – Dan državnosti Republike Makedonije
* 11. oktobar – Dan borca i
* 16. decembar – Dan Nacionalnog saveta
– za nemačku nacionalnu zajednicu:
* 15. decembar – Dan osnivanja nacionalnog saveta.
– za romsku nacionalnu zajednicu:
* 14. januar -Vasilica
* 3. petak u martu – Bibija
* 8. april – Međunarodni dan Roma i
* 6. maj -Đurđevdan
– za bugarsku nacionalnu zajednicu:
*3. mart –Dan oslobođenja od turskog ropstva
*24. maj – Dan Kirila i Metodija i
*1. novembar – Dan narodnih buditelja
– za češku nacionalnu zajednicu:
*4. februar – Dan češke književnosti
*28. mart – Dan obrazovanja
*16. maj – Dan nacionalnog saveta
*28. septembar – Dan Čeha (Sv. Vaclav) i
*4. oktobar – Dan češkog jezika
-za slovačku nacionalnu zajednicu
*prvi vikend u avgustu – Dani slovačkih narodnih svečanosti.

Član 11.
Na kraju prvog kvartala u prvom polugodištu i trećeg kvartala u drugom polugodištu, škola je u obavezi da u roku od osam dana od dana završetka kvartala, pismeno obavesti roditelje ili staratelje učenika o postignutom uspehu u učenju i vladanju (ocene, broj izostanaka sa nastave i izrečene vaspitno-disciplinske mere). Obaveštenje se dostavlja lično, na roditeljskom sastanku, ili preporučenom pošiljkom.

Član 12.
Za vreme zimskog raspusta, škola može da planira realizovanje dodatnog rada sa učenicima, a u obavezi je da planira realizovanje dopunskog rada sa učenicima, koji zaostaju u savladavanju nastavnog gradiva.
O broju časova, obuhvatu učenika i rasporedu izvođenja dodatnog i dopunskog rada sa učenicima iz stava 1. ovog člana, na predlog nastavničkog veća odlučuje direktor.

Član 13.
Učenici osmog razreda polagaće probni završni ispit u petak, 12.04.2019. godine i u subotu, 13.04.2019. godine, a završni ispit u ponedeljak, 17.06.2019. godine, utorak, 18.06.2019. godine i sredu, 19.06.2019. godine.

Član 14.
Godišnjim planom rada Škola je obavezna da planira dva radna dana na nivou školske godine (subota – 30. septembar ili 06. oktobar 2018. godine u prvom polugodištu i subota 01. ili 08. jun 2019. godine u drugom polugodištu) za organizovanje i realizaciju aktivnosti iz oblasti izbornih predmeta (građansko vaspitanje, verska nastava i dr.), vannastavnih aktivnosti, sportskih aktivnosti, oblasti ekologije i zaštite životne sredine, kulturno-umetničke aktivnosti, kao na primer:
– odlazak u verske objekte – crkve, manastiri i hramovi,
– odlazak u muzeje i galerije, spomen zbirke,
– obilazak etno kuća, istorijskih nalazišta,
– odlazak u nacionalni park, prirodne rezervate,
– organizovanje akcija ozelenjavanja i uređenja škole i okoline,
– aktivnosti u lokalnoj zajednici,
– sportski susreti,
– susreti škola,
– organizovan odlazak na edukativne i kreativne radionice,
– organizovanje mini istraživačkih projekata,
– zabavna međuodeljenjska druženja (kviz takmičenje, proslava rođendana, igranke) i
slično.

Godišnjim planom rada Škola treba da predvidi dan za organizovanu posetu učenika međunarodnom sajmu obrazovanja ”Putokazi” u Novom Sadu. Ukoliko se ova aktivnost realizuje u nastavni dan, škola utvrđuje način nadoknađivanja propuštenog obrazovno-vaspitnog rada do kraja polugodišta u kojem je organizovana poseta.

Član 15.
U subotu, 17. novembra 2018. godine nastava se izvodi prema rasporedu časova za ponedeljak, u subotu 19. januara 2019. godine nastava izvodi prema rasporedu časova za petak, a u subotu 04. maja 2019. godine nastava se izvodi prema rasporedu časova za ponedeljak.

Član 16.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu AP Vojvodine”, a shodno članu 53. stav 2. Zakona o državnoj upravi (”Službeni glasnik RS”, br: 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), biće objavljen i u ”Službenom glasniku RS”.

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice

Broj: 128-610-1/2018-01
U Novom Sadu, 31.05. 2018. godine

P.O. POKRAJINSKOG SEKRETARA

Milan Kovačević

Školski kalendar za 2018/19. godinu – Tabelarni prikaz…>>

Nema komentara.

Scroll To Top