Mona-Letnje osveženje
Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Školski kalendar za osnovne škole Vojvodine 2017/2018

Školski kalendar za osnovne škole Vojvodine 2017/2018

RoditeljSrbija.com obaveštava svoje čitaoce: Školski kalendar za osnovne škole Vojvodine 2017/2018

skolski-kalendar-os-vojvodina

 

Na osnovu člana 88. stav 5, a u vezi sa članom 166. stav 1. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS“, br.: 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16-odluka US) i člana 15. i 16. stav 2., člana 24. stav 2. i člana 37. stav 4. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“, br. 37/14, 54/14-dr.odluka i 37/16), pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice donosi

PRAVILNIK O ŠKOLSKOM KALENDARU ZA OSNOVNE ŠKOLE SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU

 

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuje se vreme ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada u toku školske 2017/2018. godine i vreme i trajanje školskog raspusta učenika u osnovnim školama sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Ostali obavezni i fakultativni oblici obrazovno – vaspitnog rada predviđeni nastavnim planom i programom za osnovne škole planiraju se godišnjim planom rada.

Član 2.

Nastava i drugi oblici obrazovno – vaspitnog rada u osnovnoj školi se ostvaruju u toku dva polugodišta.

Prvo polugodište počinje u petak, 1. septembra 2017. godine, a završava se u petak, 22. decembra 2017. godine. U prvom polugodištu ima 81 nastavni dan.

Drugo polugodište počinje u sredu, 10. januara 2018. godine i završava se: – u utorak 12. juna 2018. godine, za učenike od prvog do sedmog razreda i ima 99 nastavnih dana, – u utorak, 29. maja 2018. godine, za učenike osmog razreda i ima 89 nastavnih dana.

Član 3.

Nastavni plan i program za učenike od prvog do sedmog razreda ostvaruje se u 36 petodnevnih nastavnih nedelja, odnosno 180 nastavnih dana.

Nastavni plan i program za učenike osmog razreda ostvaruje se u 34 petodnevne nastavne nedelje, odnosno 170 nastavnih dana.

Tabelarni pregled školskog kalendara za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2017/2018. godinu, koji se nalazi u prilogu ovog pravilnika kao njegov sastavni deo, iskazan je u polugodištima i kvartalno.

Prvi kvartal ima 41, drugi 40, treći 46 nastavnih dana.

Četvrti kvartal ima 53 nastavna dana za učenike od prvog do sedmog razreda, a 43 nastavna dana za učenike osmog razreda.

Član 4.

Osnovna muzička i baletska škola može da izvodi nastavu i u toku šest nastavnih dana u nedelji, prema godišnjem planu rada škole u skladu sa zakonom.

Član 5.

U toku nastavnog perioda škola može utvrditi u svom godišnjem planu rada najviše četiri nastavne subote i to u slučaju ako se:

– u nastavni dan obeležava dan škole, ili

– u nastavni dan, istovremeno, za veći deo učenika škole, realizuju ekskurzije,

– u nastavni dan sa većinom učenika učestvuje na nekoj sportskoj ili društvenoj

manifestaciji, ili je škola domaćin takmičenja, društvene ili sportske

manifestacije, ili

– je zbog odsustva većeg broja učenika ili zaposlenih, koji obeležavaju verski praznik, ili praznik nacionalne manjine utvrđen od strane nacionalnog saveta određene nacionalne manjine u Republici Srbiji, u dan tog praznika otežano izvođenje nastave.

Nastavna subota u kojoj se nadoknađuje propušten rad u smislu stava 1. ovog člana, nalazi se u istom kvartalu u kome je i dan koji je određen kao nenastavni.

U svim drugim slučajevima odstupanja od školskog kalendara, škola je dužna da postupa u skladu sa članom 88. i 90. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS“, br.: 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje i 68/15).

Član 6.

U toku školske godine učenici imaju zimski, prolećni i letnji raspust.

Zimski raspust počinje u ponedeljak, 25. decembra 2017. godine, a završava se u utorak, 09. januara 2018. godine.

Prolećni raspust počinje u petak, 30. marta 2018. godine, a završava se u ponedeljak, 09. aprila 2018. godine.

Za učenike od prvog do sedmog razreda, letnji raspust počinje u sreda, 13. juna 2018, a završava se u petak, 31. avgusta 2018. godine. Za učenike osmog razreda letnji raspust počinje po završetku završnog ispita, a završava se u petak, 31. avgusta 2018. godine.

Član 7.

Vreme saopštavanja uspeha učenika i podele đačkih knjižica, svedočanstava i diploma po završetku prvog, odnosno drugog polugodišta, škola utvrđuje godišnjim planom rada.

Član 8.

U školi se praznuju državni i verski praznici u skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS“ broj 43/01, 101/07 i 92/11).

U školi se obeležava:

– Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu, koji pada u subotu 21. oktobra 2017. godine, neradni je i nenastavni dan

– Dan primirja u Prvom svetskom ratu, koji pada u subotu, 11. novembra 2017. godine neradni je i nenastavni dan

– Sveti Sava – Dan duhovnosti, koji pada u subotu, 27. januara 2018. godine i radni je, a nenastavni dan

– Sretenje – Dan državnosti, koji pada u četvrtak i petak, 15. i 16. februara 2018. godine, neradni su i nenastavni dani

– Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu, koji pada u nedelju, 22. aprila 2018. godine, neradni je i nenastavni dan

– Praznik rada, koji pada u utorak i sredu 1. i 2. maja 2018. godine, neradni su i nenastavni dani

– Dan pobede, koji pada u sredu, 9. maja 2018. godine, kao radni i nastavni dan,

i Vidovdan-spomen na Kosovsku bitku, koji pada u četvrtak, 28. juna 2018. godine i

radni je dan.

U školama se obeležava i Dan prosvetnih radnika, koji pada u sredu, 8. novembra 2017. godine, radni je i nastavni dan.

Član 9.

Učenici i zaposleni u školi imaju pravo da ne pohađaju nastavu, odnosno da ne rade, u dane verskih praznika:

– pravoslavci – na prvi dan krsne slave

– pripadnici verskih zajednica koje obeležavaju verske praznike po Gregorijanskom odnosno Julijanskom kalendaru – na prvi dan Božića i u dane uskršnjih praznika počev od Velikog petka zaključno sa drugim danom praznika

– pripadnici Islamske zajednice – petak, 1. septembar 2017. godine, na prvi dan Kurbanskog Bajrama i četvrtak, 14 .juna 2018. godine, na prvi dan Ramazanskog Bajrama

– pripadnici Jevrejske zajednice – subotu, 30. septembra 2017. godine, na prvi dan Jom Kipura i subotu, 30. marta 2018. godine na Pashu ili Pesah

Član 10.

Odlukama nacionalnih saveta nacionalnih manjina utvrđeni su sledeći nacionalni praznici nacionalnih manjina:

 

– za mađarsku nacionalnu zajednicu:

*15. mart – Dan revolucije i oslobodilačke borbe 1848/49

* 20. avgust – Dan Svetog Stevana i

* 23. oktobar – Dan početka revolucije i oslobodilačke borbe 1956. godine

 

– za bošnjačku nacionalnu zajednicu:

* 11. maj – Dan Bošnjačke nacionalne zastave

* prvi dan Ramazanskog bajrama

* prvi dan Kurbanskog bajrama i

* 20. novembar – Dan ZAVNOS-a

 

– za bunjevačku nacionalnu zajednicu:

* 2. februar – Dan velikog prela

* 23. februar – Dan izbora prvog Nacionalnog saveta

* 15. avgust – Dan Dužijance i

* 25. novembar – Dan kada je 1918. godine u Novom Sadu održana Velika Narodna skupština Srba, Bunjevaca i ostalih Slovena

 

– za hrvatsku nacionalnu zajednicu:

* 19. mart – blagdan Svetog Josipa

* 15. avgust – datum rođenja subotičkog biskupa Ivana Antunovića

* 16. oktobar – datum rođenja bana Josipa Jelačića i

* 15. decembar – datum osnivanja Hrvatskog nacionalnog vijeća

 

– za rumunsku nacionalnu zajednicu:

* 15. januar – datum rođenja nacionalnog pesnika Mihai Emineskua

* 4. septembar – praznik Velike gospojine

* 1. decembar – Nacionalni praznik Rumunije i

* 7. decembar – Dan nacionalnog saveta.

 

– za rusinsku nacionalnu zajednicu:

* 17. januar – Dan Rusina

 

– za ukrajinsku nacionalnu zajednicu:

* 17. maj – Dan ukrajinske zajednice u Srbiji i

* 14. oktobar – Dan ukrajinskih heroja

 

– za makedonsku nacionalnu zajednicu:

* 2. avgust – Ilinden – Dan ustanka naroda Makedonije protiv Turaka

* 8. septembar – Dan državnosti Republike Makedonije

* 11. oktobar – Dan borca i

* 16. decembar – Dan Nacionalnog saveta

 

– za nemačku nacionalnu zajednicu:

* 15. decembar – Dan osnivanja nacionalnog saveta.

 

– za romsku nacionalnu zajednicu:

* 14. januar -Vasilica

* 3. petak u martu – Bibija

* 8. april – Međunarodni dan Roma i

* 6. maj -Đurđevdan

 

– za bugarsku nacionalnu zajednicu:

*3. mart –Dan oslobođenja od turskog ropstva

*24. maj – Dan Kirila i Metodija i

*1. novembar – Dan narodnih buditelja

 

– za češku nacionalnu zajednicu:

*4. februar – Dan češke književnosti

*28. mart – Dan obrazovanja

*16. maj – Dan nacionalnog saveta

*28. septembar – Dan Čeha (Sv. Vaclav) i

*4. oktobar – Dan češkog jezika

 

-za slovačku nacionalnu zajednicu

*prvi vikend u avgustu – Dani slovačkih narodnih svečanosti.

 

Član 11.

Na kraju prvog kvartala u prvom polugodištu i trećeg kvartala u drugom polugodištu, škola je u obavezi da u roku od osam dana od dana završetka kvartala, pismeno obavesti roditelje ili staratelje učenika o postignutom uspehu u učenju i vladanju (ocene, broj izostanaka sa nastave i izrečene vaspitno-disciplinske mere). Obaveštenje se dostavlja lično, na roditeljskom sastanku, ili preporučenom pošiljkom.

Član 12.

Za vreme zimskog raspusta, škola može da planira realizovanje dodatnog rada sa učenicima, a u obavezi je da planira realizovanje dopunskog rada sa učenicima, koji zaostaju u savladavanju nastavnog gradiva.

O broju časova, obuhvatu učenika i rasporedu izvođenja dodatnog i dopunskog rada sa učenicima iz stava 1. ovog člana, na predlog nastavničkog veća odlučuje direktor.

Član 13.

Učenici osmog razreda polagaće probni završni ispit u petak, 13. aprila 2018. godine i u subotu, 14. aprila 2018. godine, a završni ispit u sredu, 13. juna 2018. godine, četvrtak, 14. juna 2018. godine i petak, 15. juna 2018. godine.

Član 14.

Godišnjim planom rada Škola treba da predvidi dan za organizovanu posetu učenika međunarodnom sajmu obrazovanja “Putokazi“ u Novom Sadu. Ukoliko se ova aktivnost realizuje u nastavni dan, škola utvrđuje način nadoknađivanja propuštenog obrazovno-vaspitnog rada do kraja polugodišta u kojem je organizovana poseta.

Član 15.

U subotu, 05. maja 2018. godine nastava se izvodi prema rasporedu časova za ponedeljak.

Član 16.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu AP Vojvodine“, a shodno članu 53. stav 2. Zakona o državnoj upravi (“Službeni glasnik RS“, br: 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), biće objavljen i u “Službenom glasniku RS“.

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice

Broj: 128-610-1/2017-01

U Novom Sadu, 30.05.2017. godine

POKRAJINSKI SEKRETAR

Nyilas Mihály

(Mihalj Njilaš)

Školski kalendar za 2017/18. godinu – Tabelarni prikaz…>>

Nema komentara.

Scroll To Top