Naslovna » Porodica » Porodični informator » Besplatan prevoz u vozilima GSP-a Beograd

Besplatan prevoz u vozilima GSP-a Beograd

besplatan-prevoz-gsp-beograd

III. VRSTE KARATA I SISTEM NAPLATE USLUGE PREVOZA

Član 12.

Prevoz putnika na svim registrovanim gradskim, prigradskim i lokalnim linijama u okviru ITS1 odnosno ITS2, nezavisno od vida prevoza i prevoznika, ostvaruje se uz odgovarajuću voznu ispravu.
Izdavanje voznih isprava vrši se u organizaciji organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda nadležne za poslove javnog linijskog prevoza (u daljem tekstu: Direkcija za javni prevoz).

Član 13.

Vozne isprave mogu biti:

 1. Beskontaktne smart kartice:
  • personalizovane plastične smart kartice sa upisanom elektronskom kartom u pretplati;
  • nepersonalizovane plastične smart kartice sa upisanom elektronskom kartom van režima pretplate;
  • papirne smart kartice sa upisanom elektronskom kartom van režima pretplate.
 2. papirne karte u vozilu;
 3. doplatne karte.

Član 14.

Personalizovane plastične smart kartice glase na ime korisnika i ne mogu se prenositi na druga lica.
Nepersonalizovane plastične smart kartice (elektronski novčanici) i papirne smart kartice se koriste za plaćanje usluge prevoza kartama van režima pretplate.
Ove kartice su prenosive na drugog korisnika i mogu se dopunjavati.
Papirne karte u vozilu su karte van režima pretplate za pojedinačnu vožnju, koje se prodaju u vozilu kod vozača za određeni broj zona. Na linijama u noćnom saobraćaju i minibus ekspres linijama važe isključivo karte kupljene u vozilu u kome se vrši prevoz.
Doplatne karte po unapred utvrđenoj ceni izdaje kontrolor putnicima zatečenim u vozilu bez vozne isprave ili sa neispravnom voznom ispravom.

Član 15.

U ITS1 i ITS2 primenjuju se sledeće vrste karata:

 • karte u pretplati;
 • karte van režima pretplate.

Član 16.

Karte u pretplati predstavljaju elektronske karte sa naknadom (bez ili sa popustom) i bez naknade (besplatan prevoz), upisane u odgovarajuću personalizovanu plastičnu smart karticu. Ove karte su definisane u skladu sa kategorijama korisnika i odnose se na izabrani tarifni sistem i broj zona u okviru tog sistema.

Zavisno od vremena trajanja karte u pretplati mogu biti polumesečne (za zaposlene i građane), mesečne i godišnje ( za lica preko 65 godina). Karte u pretplati omogućavaju neograničen broj vožnji radnim danom, subotom, nedeljom i praznikom na svim linijama u ITS1 i ITS2 u izabranim zonama u dnevnom saobraćaju (od 04 do 24 časa), osim na minibus ekspres linijama i u noćnom saobraćaju.

Član 17.

Karte van režima pretplate mogu biti elektronske karte i papirne karte u vozilu.
Elektronske karte van režima pretplate predstavljaju elektronski zapis u memoriji odgovarajuće kartice.
Karte van režima pretplate omogućavaju jednu neprekidnu vožnju u jednom smeru za određenu tarifnu zonu, u dnevnom saobraćaju (od 04-24 časa) u vozilu u kome se vrši prevoz i nalaze se u slobodnoj prodaji za sve korisnike linijskog prevoza.

Član 18.

Naplata usluge prevoza vrši se:

 • kupovinom elektronske karte u pretplati, koja se upisuje u važeću personalizovanu plastičnu smart karticu;
 • validacijom nepersonalizovane plastične smart kartice u vozilu;
 • validacijom papirne smart kartice u vozilu;
 • kupovinom papirne karte u vozilu;
 • plaćanjem cene doplatne karte.

Član 19.

Kartice iz člana 13. stav 1. tačka 1. ovog pravilnika moraju se validirati prilikom ulaska u vozilo na validatorima koji se nalaze u zoni vrata.
Kartice koje nisu validirane u skladu sa stavom 1. ovog člana smatraju se neispravnim voznim ispravama.
Validatori su uređaji koji služe za verifikaciju ili naplatu usluge prevoza komunikacijom sa beskontaktnom karticom.

Član 20.

Cena usluge prevoza i rok važenja voznih isprava utvrđuju se aktom gradonačelnika.
Cena doplatne karte utvrđuje se aktom iz stava 1. ovog člana, prema ceni usluge prevoza i stvarnim troškovima njenog izdavanja.

IV. KONTROLA PUTNIKA

Član 21.

Kontrolu putnika obavlja kontrolor opremljen prenosnim uređajem za kontrolu putnika ili drugo ovlašćeno lice.
Uređajem iz stava 1. ovog člana vrši se provera validnosti vozne isprave i plaćanja usluge prevoza.

Član 22.

Za korišćenje usluge prevoza putnik je dužan da u vozilu poseduje važeću, odgovarajuću i ispravnu voznu ispravu koju je na zahtev kontrolora ili drugog ovlašćenog lica dužan da preda na proveru.
Ukoliko putnik ne poseduje voznu ispravu iz stava 1. ovog člana, odnosno odbije da je preda na proveru, dužan je da ovlašćenom licu pruži podatke o svom identitetu.

Član 23.

Putnik koji je u vozilu zatečen bez vozne isprave ili sa neispravnom voznom ispravom dužan je da na zahtev kontrolora plati cenu doplatne karte, u visini utvrđenoj rešenjem iz člana 20. ovog pravilnika i potom može nastaviti započetu vožnju.
Putniku koji ne postupi po zahtevu kontrolora i ne plati cenu doplatne karte, kontrolor će uručiti opomenu, nakon čega je putnik dužan da se udalji iz vozila na prvom narednom stajalištu.

Član 24.

Plaćanje po opomeni se može izvršiti:

 • u roku od 15 dana od dana uručenja opomene,
 • po isteku roka od 15 dana od uručenja opomene u uvećanom iznosu, u skladu sa cenom utvrđenom rešenjem iz člana 20. ovog pravilnika.

Protiv putnika koji ne izvrši plaćanje po opomeni iz stava 1. ovog pravilnika biće pokrenut postupak pred nadležnim sudom.

V. KATEGORIJE KORISNIKA I USLOVI KORIŠĆENjA USLUGE PREVOZA

Član 25.

Uslugu prevoza u režimu pretplate u tarifnom sistemu ITS1 i ITS2, zavisno od kategorije, korisnici mogu ostvariti kao:

 1. prevoz sa naknadom:
  • bez popusta;
  • sa popustom.
 2. prevoz bez naknade (besplatan prevoz):
  • sa neograničenim vremenom trajanja;
  • sa ograničenim vremenom trajanja.

Član 26.

Uslugu prevoza sa naknadom bez popusta, uz odgovarajuću voznu ispravu, ostvaruju:

 1. zaposlena lica i građani pod uslovom da imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije;
 2. strani državljani ukoliko imaju boravište na teritoriji grada Beograda.

Član 27.

Korisnici iz člana 26. ovog pravilnika ostvaruju uslugu prevoza sa naknadom bez popusta na osnovu podnetog zahteva za izdavanje vozne isprave i sledeće dokumentacije kojom dokazuju svoj status:

 • kategorija pod tačkom 1: fotokopija lične karte (original na uvid), fotografija 3,0 x 3,5 ne starija od šest meseci;
 • kategorija pod tačkom 2: fotokopija pasoša (original na uvid), fotografija 3,0 x 3,5 ne starija od šest meseci i potvrda Uprave za strance MUP-a Republike Srbije o prijavi boravišta na teritoriji grada Beograda.

Član 28.

Uslugu prevoza sa naknadom sa popustom (povlašćene kategorije putnika), uz odgovarajuću voznu ispravu, ostvaruju korisnici koji imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda i to:

 1. učenici osnovnih škola koji nisu stariji od 17 godina i specijalnih osnovnih škola ukoliko nisu stariji od 19 godina;
 2. učenici srednjih škola ukoliko nisu stariji od 21 godine;
 3. studentni visokoškolskih ustanova koji nisu stariji od 30 godina;
 4. ratni vojni invalidi i mirnodopski vojni invalidi sa 20–40% invalidnosti;
 5. invalidi rada usled posledica nesreće na poslu i profesionalnih oboljenja sa 50–60% telesnog oštećenja;
 6. invalidi rada usled posledica bolesti sa 100% invalidnosti;
 7. civilni invalidi rata sa 20–40% telesnog oštećenja;
 8. trajno nesposobna lica za rad i privređivanje;
 9. dijalizirana i transplantirana lica;
 10. lica sa lakom duševnom zaostalošću;
 11. članovi domaćinstva, korisnici materijalnog obezbeđenja porodice (MOP), pod uslovom da ovo pravo nisu ostvarili po nekom drugom osnovu;
 12. žene od 60 do 65 godina;
 13. svi lični penzioneri;
 14. porodični penzioneri;
 15. nezaposlena lica koja su na evidenciji kod Nacionalne službe za zapošljavanje;
 16. izbeglice i interno raseljena lica.

Izuzetno, korisnici iz tačke 1,2. i 3. koji nemaju prebivalište na teritoriji grada Beograda, ostvaruju uslugu prevoza sa naknadom sa popustom uz odgovarajuću voznu ispravu, pod uslovom da je sedište škole/fakulteta koju pohađaju na teritoriji grada Beograda.
Vozne isprave korisnicima iz tačke 1, 2, 3. i 16. se izdaju sa ograničenim vremenom trajanja, najduže do jedne godine.

Član 29.

Korisnici iz člana 28. ovog pravilnika ostvaruju uslugu prevoza sa naknadom sa popustom na osnovu podnetog zahteva za izdavanje vozne isprave, fotografije 3,0 x 3,5 ne starije od šest meseci i sledeće dokumentacije kojom dokazuju svoj status:

 • kategorije pod tačkom 1–3: fotokopija lične karte/ zdravstvene knjižice/izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid), potvrda o pohađanju škole ili fakulteta na teritoriji grada Beograda, odnosno ukoliko su upisani u školu ili fakultet u drugom gradu, a imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda;
 • kategorije pod tačkom 4–7: fotokopija lične karte (original na uvid), rešenje nadležnog organa o trajnoj invalidnosti;
 • kategorija pod tačkom 8: fotokopija lične karte (original na uvid), rešenje nadležnog organa o trajnoj nesposobnosti za rad i privređivanje;
 • kategorije pod tačkom 9. i 10: fotokopija lične karte (original na uvid), potvrda nadležne ustanove (komisijski nalaz);
 • kategorija pod tačkom 11: fotokopija lične karte (original na uvid), rešenje nadležnog organa o trajnom korišćenju prava na materijalno obezbeđenje porodice (MOP) i dokaz da nije u radnom odnosu (original na uvid);
 • kategorija pod tačkom 12: fotokopija lične karte (original na uvid);
 • kategorije pod tačkom 13. i 14: fotokopija lične karte (original na uvid), pravosnažno rešenje o penzionisanju ili privremeno rešenje o penzionisanju ili potvrdu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da je lice podnelo zahtev za ostvarivanje prava na penziju;
 • kategorije pod tačkom 15: fotokopija lične karte (original na uvid), a status nezaposlenog lica utvrđuje se na osnovu evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje o čemu se uz pretplatnu legitimaciju izdaje evidencioni karton na period koji utvrđuje nadležan organ;
 • kategorija pod tačkom 16: potvrda o priznavanju statusa izbeglice ili interno raseljenog lica izdata od nadležnog organa za tekuću godinu, ili izbegličku legitimaciju(plave boje), odnosno postojeću legitimaciju za interno raseljena lica, uz uslov da imaju mesto boravka na teritoriji grada Beograda.

Član 30.

Uslugu prevoza bez naknade (Besplatan prevoz u vozilima GSP-a Beograd) sa neograničenim vremenom trajanja bez vozne isprave, uz uslov da imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, ostvaruju:

 • deca do sedam godina;
 • profesionalni pripadnici Vojske Srbije u uniformi;
 • pripadnici policije i komunalne policije u uniformi.

Član 31.

Uslugu prevoza bez naknade (besplatan prevoz) sa neograničenim vremenom trajanja uz odgovarajuću voznu ispravu, ostvaruju:
1. sva lica starija od 65 godina;
2. ratni vojni invalidi i mirnodopski vojni invalidi sa 50–100% invaliditeta;
3. civilni invalidi rata sa 50–100% telesnog oštećenja;
4. invalidi rada usled posledice nesreće na poslu i profesionalnog oboljenja sa 70–100% telesnog oštećenja;
5. slepa lica i njihov pratilac kada je u prisustvu slepog lica;
6. invalidna lica koja primaju stalni dodatak za tuđu negu i pomoć;
7. lica obolela od dečije paralize i plegije;
8. lica obolela od mišićne distrofije i hemofilije;
9. lica obolela od multipleks skleroze i autizma;
10. lica sa umerenom, teškom i dubokom duševnom zaostalošću;
11. korisnici koji su to pravo stekli na osnovu saveznih i republičkih propisa (nosioci ordena „Narodni heroj”, nosioci „Partizanske spomenice 1941. godine”, borci narodnooslobodilačkih i revolucionarnih ratova, nosioci odlikovanja i sl.), pod uslovom da imaju odgovarajuću legitimaciju izdatu od nadležnog organa kojom dokazuju ovaj status;

Lica iz stava 1. ovog člana ostvaruju uslugu besplatanog prevoz pod uslovom da imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda, izuzev lica iz tačke 11. koja besplatan prevoz ostvaruju uz uslov da imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Član 32.

Korisnici iz člana 31. ovog pravilnika ostvaruju uslugu prevoza bez naknade sa neograničenim vremenom trajanja na osnovu podnetog zahteva za izdavanje vozne isprave, fotografije 3,0 x 3,5 ne starije od šest meseci i sledeće dokumentacije, kojom dokazuju svoj status:

 • kategorija pod tačkom 1: fotokopija lične karte (original na uvid), a za izbeglice i interno raseljena lica: potvrda o priznavanju statusa izbeglice ili interno raseljenog lica izdata od nadležnog organa za tekuću godinu, ili izbeglička legitimacija (plave boje) odnosno postojeća legitimacija za interno raseljena lica, uz uslov da imaju mesto boravka na teritoriji grada Beograda;
 • kategorija pod tačkama 2, 3. i 4: fotokopija lične karte (original na uvid) i fotokopija rešenja nadležnog organa o trajnom invaliditetu i dokaz da nisu u radnom odnosu (original na uvid);
 • kategorija pod tačkom 5: fotokopija lične karte (original na uvid), fotokopija zdravstvenog kartona i fotokopija članske karte Saveza slepih Srbije ili nekog drugog saveza ili udruženja slepih (original na uvid);
 • kategorije pod tačkom 6: fotokopija lične karte (original na uvid) i fotokopija rešenja nadležnog organa o stalnom dodatku za tuđu negu i pomoć (original na uvid);
 • kategorije pod tačkama 7, 8. i 9: fotokopija lične karte (original na uvid) i fotokopija komisijskog nalaza nadležne zdravstvene ustanove sa šifrom i latinskim nazivom bolesti ili izvod iz zdravstvenog kartona, koji mora biti zaveden, potpisan i overen od strane nadležnog ordinirajućeg lekara sa šifrom i latinskim nazivom bolesti (original na uvid);
 • kategorija pod tačkom 10: fotokopija lične karte (original na uvid) i fotokopija rešenja nadležnog organa o trajnoj nesposobnosti za rad i privređivanje (original na uvid);
 • kategorija pod tačkom 11: fotokopija lične karte (original na uvid) i odgovarajuća legitimacija izdata od nadležnog organa kojom dokazuju svoj status.

Član 33.

Uslugu prevoza bez naknade (besplatan prevoz) sa ograničenim vremenom trajanja (najduže do jedne godine) uz odgovarajuću voznu ispravu ostvaruju lica koja imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda:

 1. trudnice;
 2. deca do 18 godina koja lično primaju stalnu socijalnu pomoć na osnovu rešenja nadležnog centra za socijalni rad uz potvrdu da su redovni učenici;
 3. uživaoci porodične invalidnine po osnovu palog borca u oružanim akcijama posle 17. avgusta 1990. godine, i to:
  • deca palih boraca redovni učenici osnovnih i srednjih škola i studenti viših škola, fakulteta i visokih škola;
  • bračni drugovi i roditelji palih boraca koji nisu u radnom odnosu.

Član 34.

Korisnici iz člana 33. ovog pravilnika ostvaruju uslugu prevoza bez naknade sa ograničenim vremenom trajanja na osnovu podnetog zahteva za izdavanje vozne isprave, fotografije 3,0 x 3,5 ne starije od šest meseci i sledeće dokumenatacije kojom dokazuju svoj status:

 • kategorija pod tačkom 1: fotokopija lične karte(original na uvid) i lekarsko uverenje o trudnoći koje sadrži procenu termina porođaja (original na uvid);
 • kategorija pod tačkom 2: fotokopija lične karte (original na uvid)/fotokopija zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih i rešenje opštinskog centra za socijalni rad (original na uvid);
 • kategorija pod tačkom 3: fotokopija lične karte (za roditelje, supruge i studente), fotokopija lične karte, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (za učenike osnovnih i srednjih škola), potvrda da pohađaju školu ili fakultet (za decu palih boraca), odnosno dokaz da nisu u radnom odnosu (za bračne drugove i roditelje palih boraca) (original na uvid).

Član 35.

Voznu ispravu za korišćenje besplatnog prevoza u slučajevima organizovanja značajnih međunarodnih skupova, kulturnih i naučnih manifestacija, sportskih događaja i dr. u kojima je grad Beograd domaćin, odobrava Direkcija za javni prevoz.
Rok važenja vozne isprave određuje se na osnovu vremena trajanja manifestacije, odnosno gore označenih događaja.

Član 36.

Besplatan prevoz sa neograničenim i ograničenim vremenom trajanja omogućava neograničeni broj vožnji na svim linijama, radnim danom, subotom, nedeljom i praznikom, u dnevnom saobraćaju (od 04 do 24 časa), osim na mini-bus ekspres linijama i u noćnom saobraćaju.

Član 37.

Direkcija za javni prevoz ima pravo da u izuzetnim slučajevima odobri izdavanje vozne isprave za korišćenje besplatnog prevoza, sa rokom važenja najduže do jedne godine.
O broju izdatih voznih isprava iz stava 1. ovog člana vodi se službena evidencija.

Član 38.

Grad Beograd sa nadležnim ministarstvima republike i drugim nadležnim organima i organizacijama ugovara način, visinu i rokove isplate nadoknade sredstava na ime razlike od cene prevoza povlašćenih kategorija do iznosa cene elektronske karte u pretplati za zaposlenog, kao i nadoknade sredstava za kategorije sa besplatnim prevozom.

VI. Osiguranje putnika…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top