Naslovna » Aktuelno » Besplatni vaučeri za odmor u Srbiji

Besplatni vaučeri za odmor u Srbiji

vauceri

Zašto se prijaviti za vaučere?

Vreme je da upoznate lepotu Srbije, I da iskoristite slobodne dane na kvalitetan način. Vrlo jednostaavno, bez previše muka možete ostvariti pravo na dobijanje vaučera  koji će vam otplatiti letovanje, produžiti već predviđeni boravak, ili omogućiti da još jednom odete na odmor. Zasto da ne, ljudi su bogatiji znanjem onoliko koliko putuju…

Zašto se uključiti u program Ministarstva turizma za dodelu vaučera kao ugostitelj?

Iako je samo jedna sezona iza nas, rezultati ugostitelja koji su bili uključeni u ovom program je izvanredni. Naročito se značaj ovog projekta mogao videti van sezone naročito u septembru kada je iskorišćenost kapaciteta bila skoro 100 posto, kao u avgustu, o oko 70% u oktobru i novembru. Prema dosadašnjem iskustvu isplata vaučera je vršena redovno I to 30 dana od dana podnošenja prijave za refundiranje vaučera. Ovim projektom možete ostvariti značajnije prihode, I skoristiti pravilnije svoje kapacitete tokom godine.

Vaučeri 2018 – Projekat podsticanja razvoja domaćeg turizma od strane Ministarstva trgovine , turizma i telekomunikacija putem vaučera je dao povoljne rezultate tokom 2015 i 2016. godine i nastavlja se i u 2017-oj. . Na sajtu ministarstva objavljeno je obaveštenje kojim se pozivaju privredni subjekti, druga pravna lica, zdravstvene ustanove koje organizuju boravak i pružaju usluge prevencije, lečenja i rehabilitacije, a pružaju usluge smeštaja i ishrane trećim licima u skladu sa Zakonom o turizmu („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 99/11 – dr. Zakon, 93/12 i 84/15), kao i fizička lica koja pružaju ugostiteljske usluge u kategorisanim objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva, a u kojima se ugostiteljska delatnost obavlja u skladu sa Zakonom o turizmu (u daljem tekstu: Ugostitelj) da se prijave radi realizacije šeme dodele vaučera za subvencionisano korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima za 2018. godinu (u daljem tekstu: vaučer). Prijava ugostitelja se može preuzeti sa sajta Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Prijave ugostitelja vršiće se tokom cele godine , a svi ugostitelji koji ostvare pravo da primaju vaučere biće istaknuti na “Listi ugostitelja” na sajtu Ministarstva turizma. Navedenu listu MINISTARSTVO će sedmično ažurirati novopristiglim prijavama.

KO MOŽE BITI KORISNIK VAUČERA

Korisnici vaučera mogu biti:
1)    korisnici prava na penziju;
2)    nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade);
3)    korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita;
4)    korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruje u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje;
5)    radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno;
6)    ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima, koja ne prelaze iznos od
60.000 dinara mesečno;
7)    korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu;
8)    nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su se izjasnili da se bavi isključivo poljoprivredom, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, br. 41/09 i 10/13).
Korisnik vaučera može ostvariti pravo na subvencionisano korišćenje usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima samo po jednom osnovu.
Podnosilac prijave stiče pravo na dodelu vaučera ako je uslov za ostvarivanje prava na vaučer ostvario  danom podnošenja prijave.
Potencijalni korisnik vaučera vrši rezervaciju smeštaja kod ugostitelja sa objavljene liste, na osnovu čega Ugostitelj izdaje potvrdu o rezervaciji, koja je uslov za dodelu vaučera od strane Ministarstva.
Ne može se vršiti rezervacija smeštaja u ugostiteljskim objektima koji se nalaze na opštini, odnosno mestu prebivališta potencijalnog korisnika vaučera.
Lista Ugostitelja koji učestvuju u realizaciji šeme dodele vaučera objavljena na internet prezentaciji Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija 30.12.2016. godine biće sedmično ažurirana novopristiglim prijavama.

III  USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Popunjena Prijava,  sa  potrebnom dokumentacijom, isključivo se podnosi preko šaltera JP “Pošta Srbije“, na teritoriji cele Republike Srbije.
Obrazac Prijave će  biti objavljen na internet stranici Ministarstva.
Prijavu treba popunjavati ručno, čitko i obavezno potpisati. Uz Prijavu potencijalni korisnik vaučera obavezno prilaže fotokopiju lične karte ili pasoša, kao i potvrdu ugostitelja  da je izvršena rezervacija smeštaja na njegovo ime.
Kao potvrda o rezervaciji prihvataće se i potvrda koja je poslata elektronskim putem, kao email ili skeniran dokument, koji je potpisan i overen od strane Ugostitelja. Potvrda treba da sadrži period rezervacije i ime i prezime lica na koga glasi.
Uz Prijavu se obavezno podnose i sledeći dokazi:
1)    Korisnici prava na penziju podnose fotokopiju ili original penzionog čeka, odnosno drugi originalni dokument (overeni izvod, potvrda i sl.) koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a koji potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju;
2)    Radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno podnose i original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi  isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, koju izdaje poslodavac.
Za maloletno ili poslovno nesposobno lice, koje ispunjava uslov za dodelu vaučera, prijavu podnosi zakonski zastupnik (roditelj, odnosno staratelj).
Za sva napred navedena lica vršiće se provera ispunjenosti uslova preko ovlašćenih institucija.

IV  PODNOŠENJE PRIJAVA, ROKOVI I RANGIRANJE

Po objavljivanju liste Ugostitelja na sajtu Ministarstva, potencijalni korisnik  vaučera vrši rezervaciju i uz popunjenu Prijavu prilaže potvrdu o rezervaciji, fotokopiju lične karte ili pasoša, a za korisnike prava na penziju i radno angažovana lica i napred navedenu dokumentaciju. Tako kompletirana prijava se predaje  isključivo na šalteru JP “Pošta Srbije“, na teritoriji cele Srbije.
Prijave građana JP “Pošta Srbije“ će primati zaključno sa 15.10.2018. godine. Prijava će se evidentirati sa tačnim datumom i vremenom predaje.

Potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima JP ,,Pošta Srbije” podnesu prijave najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana odnosno period od dana podnošenja prijave do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne može da bude kraći od 30 dana. Broj prijava za dodelu vaučera ograničen je raspoloživim budžetskim sredstvima i rangiranje prijava će se vršiti na osnovu datuma i vremena prijema na šalteru JP  „Pošta Srbije”.
Neblagovremene, nepotpune , kao i prijave sa netačnim podacima, odnosno dokumentacijom, neće biti uzete u razmatranje.

V   VAUČER, NAČIN DOSTAVE I  REALIZACIJA

Vrednost vaučera iznosi 5.000 dinara.
Vaučer će, pored osnovnih elemenata, sadržati odštampane  podatke  o korisniku vaučera (ime prezime, adresa, JMBG).
Prijavljenim licima, koja su stekla pravo na vaučer, Ministarstvo, preko, JP “Pošta Srbije“, dostavlja vaučere, lično na adresu, putem preporučene pošiljke.

  • Vaučer može koristiti samo lice na čije ime vaučer glasi.
  • Korisnik vaučerom može plaćati samo uslugu smeštaja.
  • Ukoliko ukupna cena pružene usluge smeštaja prelazi iznos vaučera, korisnik će razliku doplatiti sopstvenim sredstvima.
  • U slučaju da je vrednost vaučera veća od vrednosti pruženih usluga smeštaja, korisnik   predaje vaučer ugostitelju (kao način plaćanja), bez mogućnosti povraćaja razlike u ceni. Po završetku korišćenja usluga smeštaja, Ugostitelj popunjava vaučer i overava ga potpisom i pečatom.
  • Korisnik  vaučera, odnosno njegov zakonski zastupnik (roditelj, odnosno staratelj), svojeručno potpisuje vaučer, kao dokaz da je usluga pružena.

VI OSTALE INFORMACIJE

MOLIMO POTENCIJALNE KORISNIKE VAUČERA DA PAŽLJIVO PROČITAJU OVO OBAVEŠTENJE.
U slučaju nerazumevanja ovog obaveštenja, dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na internet adresi Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija: www.mtt.gov.rs ,   kao i na brojeve telefona:  011/3122853 i 011/3122867.
MOLIMO VAS ZA STRPLJENJE I RAZUMEVANJE UKOLIKO NAVEDENE TELEFONSKE LINIJE BUDU ZAUZETE.

 

DOKUMETACIJA ZA DOBIJANJE VAUČERA

 

Na našem sajtu možete da se informišete, odaberete željenu destinaciju za odmor u Srbiji i da rezervišete smeštaj. OVDE KLIKNITE

https://roditeljsrbija.com/category/turizam/domace-destinacije/

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top