Naslovna » Porođaj » Jednokratna pomoć zaposlenoj porodilji

Jednokratna pomoć zaposlenoj porodilji

Jednokratna pomoć zaposlenoj porodilji je novčano davanje koje dobija  zaposlena porodilja za svako dete rođeno u jednom porođaju u iznosu od 10.000,00 dinara, bez obzira na broj prethodno rođene dece.

jednokratna-pomoc-zaposlenoj-porodilji

Jednokratna pomoć zaposlenoj porodilji

Pravo na jednokratno novčano davanje ima zaposlena porodilja za svako dete rođeno u jednom porođaju u iznosu od 10.000,00 dinara, bez obzira na broj prethodno rođene dece.

Pravo može ostvariti zaposlena porodilja sa prebivalištem prijavljenim na teritoriji grada Beograda, ili prijavljenim boravkom u statusu interno raseljenog lica sa Kosova i Metohije ili odobrenim stalnim boravkom za strance najmanje godinu dana pre dana rođenja deteta.

Zaposlena porodilja može ostvariti pravo na jednokratno novčano davanje ako je ukupni mesečni prihod po članu domaćinstva, uključujući i novorođeno dete – decu, ostvaren u periodu od tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev, manji od 10.000,00 dinara.

Domaćinstvo čine zaposlena porodilja, njen supružnik ili vanbračni partner i izdržavana deca koja sa njima žive.

U prihode porodice uračunavaju se zarade, naknade zarada, penzije i invalidnine. Za lica koja samostalno obavljaju delatnost kao mesečni prihod uzima se osnovica za obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Pravo na jednokratno novčano davanje zaposlena porodilja ostvaruje na osnovu podnetog zahteva u roku od šest meseci od dana rođenja deteta.

Uz zahtev se prilaže…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top