Naslovna » Zdravlje » Informator zdravlja » Overa zdravstvenih knjižica

Overa zdravstvenih knjižica

Overa zdravstvenih knjižica deci kao članovima porodice osiguranika
Dokumentacija potrebna za utvrđivanje svojstva osiguranika

zdravstvena-knjizica

Overa zdravstvenih knjižica

Nezaposleno lice koje ne prima novčanu naknadu, socijalno ugroženo lica, izbeglo,
odnosno prognano lice kome je nadležni republički organ utvrdio status izbeglog, odnosno
prognanog lica iz bivših republika SFRJ sa boravištem na teritoriji Republike Srbije

 1. Izjava o prihodima za utvrđivanje cenzusa
 2. Fotokopija lične karte podnosioca izjave i članova porodice (lična karta na uvid);
 3. Dokaz o visini svih mesečnih prihoda za svakog člana porodice, koji se prilaže uz izjavu:
  • Za zaposlene: potvrda poslodavca o visini zarade isplaćene u prethodnom kalendarskom mesecu;
  • Za penzionere: ček o isplaćenoj penziji iz prethodnog kalendarskog meseca;
  • Za lica koja ostvaruju prihode po osnovu ugovora o delu: potvrda isplatioca o visini ugovorene naknade u prethodnom kalendarskom mesecu;
  • Za lica koja ostvaruju prihode od poljoprivrede, šumarstva, samostalne delatnosti, kapitala, nepokretnosti i kapitalne dobiti:
   uverenja uprave javnih prihoda (prema mestu prebivališta, odnosno boravišta, odnosno mestu nepokretnosti, ili mestu obavljanja samostalne delatnosti) o prihodima ostvarenim u prethodnoj kalendarskoj godini, odnosno poslednji poznati podatak o tom prihodu koji se vodi kod uprave javnih prihoda.

Ukoliko podnosilac izjave i članovi njegove porodice nemaju prihode i ne zadužuju se porezom, to se dokazuje:

 • ako ne ostvaruju zaradu, penziju kao i ugovorenu naknadu: overenom fotokopijom radne knjižice ili izvodom iz matične evidencije Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, osim za decu do kraja propisanog školovanja
 • ako ne ostvaruju prihode od poljoprivrede, šumarstva, samostalne delatnosti, kapitala, nepokretnosti i kapitalne dobiti: uverenjem uprave javnih prihoda prema mestu prebivališta (za svakog člana porodice pojedinačno) da se ne zadužuje porezom na prihode koji podležu oporezivanju.

Da bi se zdravstveno osiguranje građanima finansiralo iz budžeta Republike Srbije, neophodno je da mesečni iznos prihoda ne prelazi visinu cenzusa za sticanje svojstva osiguranog lica. Visinu cenzusa za svojstvo osiguranog lica sporazumno su propisali ministar zdravlja i ministar za socijalna pitanja.

Licima koja žive sama zdravstveno osiguranje se finansira iz budžeta, ukoliko njihov mesečni prihod ne prelazi iznos neto minimalne zarade u Republici uvećan za 30 odsto.
Ukoliko lice živi sa članovima porodice, osiguranje će mu se finasirati iz budžeta ako ukupni mesečni prihod po članu porodice ne prelazi neto minimalnu zaradu u Republici.
Visina cenzusa se menja sa promenom broja radnih sati u mesecu, tj.visine neto minimalne zarade.

Overa zdravstvenih knjižica

Svojstvo člana porodice dokazuje se:

 • za supružnika izvodom iz matičnih knjiga venčanih;
 • za vanbračnog partnera izjavom vanbračnih partnera da zajednica života traje najmanje dve godine i izjavom dva svedoka o postojanju vanbračne zajedice, koje su overene kod nadležnog opštinskog organa, odnosno suda;
 • za decu rođenu u braku ili van braka i pastorčad izvodom iz matične knjige rođenih;
 • za usvojenu decu odlukom nadležnog organa o usvojenju;
 • za decu uzetu na izdržavanje odlukom nadležnog organa o utvrđivanju obaveze izdržavanja;
 • za roditelje izvodom iz matične knjige rođenih za podnosioca izjave i roditelje.
Republički fond za zdravstveno osiguranje Beograd, Jovana Marinovića 2, telefon 011 2053 830, faks: 011 2645 042, [email protected] 

Lica koja primaju novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti

 1. Fotokopija lične karte (lična karta na uvid)
 2. Važeće rešenje o utvrđivanju prava na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti od Nacionalne službe za zapošljavanje
 3. Fotokopija odjave sa prethodnog osiguranja
 4. Prijava na zdravstveno osiguranje

Period overe: Na rok od godinu dana, odnosno na rok utvrđen za primanje novčane naknade ako je taj rok kraći od godinu dana.

Overa zdravstvenih knjižica

Lica koja su osnivači, članovi odnosno akcionari privrednih društava koji u njima nisu zasnovali radni odnos ili obavljaju određene poslove

 1. Fotokopija lične karte (lična karta na uvid)
 2. Akt o upisu u registar nadležnog organa i akt o obavljanju poslovodnih ovlašćenja i poslova upravljanja
 3. Fotokopija odjave sa prethodnog osiguranja
 4. Prijava na zdravstveno osiguranje

Period overe: Na rok od šest meseci

Preduzetnici

 1. Fotokopija lične karte (lična karta na uvid)
 2. Akt o registraciji samostalne delatnosti odnosno akt o upisu u registar nadležnog organa, odnosno potvrda odgovarajućeg udruženja
 3. Fotokopija odjave sa prethodnog osiguranja

Za overu: Uverenje poreske uprave o plaćenom doprinosu za zdravstveno osiguranje

Perid overe: Na rok od šest meseci

Penzioneri, preduzetnici, poljoprivrednici…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top