Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Aktuelno » Konkurs za dodelu studentskih stipendija za 2019/2020. godinu

Konkurs za dodelu studentskih stipendija za 2019/2020. godinu

konkurs-za-dodelu-studentskih-stipendija

 

KONKURS
ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA STUDENTIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA U REPUBLICI SRBIJI
ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU

II POTREBNA DOKUMENTA

Student, osnovnih studija, prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce, koji su navedeni u konkursu i čine njegov sastavni deo, i to:
– PRIJAVU (Obrazac br. 1),
– UVERENjE o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom uspehu u prethodnim godinama studija (Obrazac br. 2),
– dva primerka svojeručno potpisanog UGOVORA o studentskoj stipendiji (Obrazac br. 5a) i
– štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju važeće lične karte (bez čipa).
Student, koji je bio korisnik studentske stipendije za školsku 2018/2019. godinu, prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce koji su navedeni u Konkursu i čine njegov sastavni deo, i to:
– PRIJAVU (Obrazac br. 1a) – sadrži dokaz o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom uspehu u prethodnim godinama studija i
– štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju važeće lične karte (bez čipa).
Student, na studijama drugog ili trećeg stepena, prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce koji su navedeni u Konkursu i čine njegov sastavni deo, i to:
– PRIJAVU (Obrazac br. 1),
– UVERENjE o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom uspehu u prethodnim godinama studija (Obrazac br. 2),
– dva primerka svojeručno potpisanog UGOVORA o studentskoj stipendiji (Obrazac br. 5a), ukoliko do sada nije koristio studentsku stipendiju,
– kopiju uverenja o diplomiranju na osnovnim studijama i master studijama,
– dokaz da nije u radnom odnosu – izvod iz evidencije nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje (student mora biti prijavljen u Nacionalnoj službi za zapošljavanje) ili potvrdu nadležnog organa (potvrdu iz PIO fonda ukoliko nema uplata iz radnog odnosa) kojom se potvrđuje da nije u radnom odnosu i
– štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju važeće lične karte (bez čipa).

Napred navedena dokumenta, odnosno dokazi moraju biti overeni od strane odgovarajuće službe, i to:
– Obrazac br. 2 i Obrazac br. 1a – overava visokoškolska ustanova na kojoj studira učesnik konkursa;
– dokaz da nije u radnom odnosu – izdaje nadležni organ za tržište rada u opštini njegovog prebivališta (student mora biti prijavljen u Nacionalnoj službi za zapošljavanje) ili potvrdu iz PIO fonda ukoliko nema uplata iz radnog odnosa.

Studenti iz osetljivih društvenih grupa, osim napred navedenih dokumenata, podnose i dokumentaciju kojom dokazuju pripadnost osetljivoj društvenoj grupi, i to:
1. studenti bez roditeljsko staranja- potvrdu da su na evidenciji Centra za socijalni rad ili umrlice preminulih roditelja,
2. iz jednoroditeljske porodice – izvod iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja ili izvod iz matične knjige rođenih ukoliko je roditelj nepoznat,
3. pripadnici romske nacionalne manjine – potvrdu Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, odnosno Kancelarije za inkluziju Roma,
4. studenti sa invaliditetom i studenti sa hroničnim bolestima – potvrdu udruženja studenata sa hendikepom, potvrdu udruženja invalida ili lekarsko uverenje izdato od nadležnog doma zdravlja,
5. studenti čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ – potvrdu odgovarajućeg udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica,
6. izbeglice i raseljeni studenti – potvrdu da student ima status izbeglice ili raseljenog lica (pribavlja se u Komesarijatu za izbeglice i migracije RS, a preko Povereništva za izbeglice sa teritorije opštine na kojoj boravi) i
7. povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani studenti – potvrdu MUP-a.

Potvrde ne mogu biti starije od devedeset (90) dana.

Eventualna dopuna dokumentacije može se izvršiti preko visokoškolske ustanove u roku predviđenom za dokumentovane prigovore.

Podneta konkursna dokumenta se ne vraćaju.

Konkurs za dodelu studentskih stipendija za 2019/2020. godinu

III ROK ZA PODNOŠENjE DOKUMENATA…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top