Naslovna » Deca sa smetnjama » Vrtići » Šta se dešava kada vaspitači štrajkuju

Šta se dešava kada vaspitači štrajkuju

kada-vaspitaci-strajkuju

Skupština grada Beograda na sednici održanoj 22. jula 2014. godine, na osnovu čl. 9. i 10. Zakona o štrajku
(„Službeni list SRJ”, broj 29/96 i „Službeni glasnik RS”, br. 101/05 – dr. zakon i 103/12 – Odluka US) i čl. 25. i 31. Statuta grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, br. 39/08, 6/10 i 23/13), donela je

ODLUKU O UTVRĐIVANjU MINIMUMA PROCESA RADA ZA VREME ŠTRAJKA ZAPOSLENIH U PREDŠKOLSKIM
USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD BEOGRAD

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuje se minimum procesa rada za vreme štrajka zaposlenih u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Beograd (u daljem tekstu: predškolske ustanove).

Član 2.

Zaposleni u predškolskim ustanovama mogu organizovati štrajk, u skladu sa zakonom, pod uslovom da se obezbedi minimum procesa rada utvrđen ovom Odlukom.

Šta se dešava kada vaspitači štrajkuju

Iz navedenog teksta odluke (član 3.) se izvodi zaključak da su vaspitači dužni da decu tokom trajanja štrajka – “poštovanja minimuma procesa rada” bukvalno “čuvaju”. Vaspitno obrazovni rad se nigde ne pominje.
Šta će biti sa našom decom ako štrajk bude trajao više meseci? Kako će se nadoknaditi plan i program rada sa predškolcima?

Član 3.

Minimum procesa rada u predškolskim ustanovama, za vreme štrajka, obuhvata obavljanje poslova kojima se obezbeđuje:

  1. prijem i boravak dece, ishrana, nega i preventivno – zdravstvena zaštita dece u toku utvrđenog radnog vremena predškolskih ustanova i
  2. bezbednost dece, zaposlenih i objekata u vreme trajanja štrajka.

Član 4.

Način obezbeđivanja minimuma procesa rada predškolske ustanove utvrđuju opštim aktom ustanove, u skladu sa zakonom.
Zaposlene koji su dužni da rade za vreme štrajka radi obezbeđivanja minimuma procesa rada utvrđenog ovom odlukom, po pribavljenom mišljenju štrajkačkog odbora, direktori predškolskih ustanova određuju najdocnije pet dana pre početka štrajka, u skladu sa zakonom.

Član 5.

Akte iz člana 4. ove odluke, predškolske ustanove su u obavezi da donesu u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Član 6.

O sprovođenju ove odluke stara se organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda nadležna za poslove obrazovanja i dečje zaštite.

Član 7.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda”.

Skupština grada Beograda
Broj 6-820/14-S, 22. jula 2014. godine

Predsednik
Nikola Nikodijević, sr.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Odgovorite

Scroll To Top