Naslovna » Deca » Agencije za cuvanje dece » Besplatan vrtić za treće i svako naredno dete u Beogradu

Besplatan vrtić za treće i svako naredno dete u Beogradu

besplatan-vrtic

Besplatan vrtić za treće i svako naredno dete u Beogradu

Odluka o pravima deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada beograda

Član 1.
Ovom odlukom utvrđuju se dodatna prava, veći obim prava od prava utvrđenih zakonom i povoljniji uslovi za njihovo ostvarivanje, u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda, koje obezbeđuje grad Beograd.

Član 2.
Prava iz člana 1. ove odluke su :

 1. pravo na naknadu ukupnih troškova boravka u predškolskoj ustanovi
 2. pravo na regresiranje troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi
 3. pravo na regresiranje troškova odmora i rekreacije dece iz predškolskih ustanova
 4. pravo na regresiranje troškova ishrane za decu u produženom boravku u osnovnim školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju.

Član 3.
Pravo na naknadu ukupnih troškova boravka u predškolskoj ustanovi ostvaruje:

 • treće i svako naredno dete u porodici,
 • dete korisnika prava na novčanu socijalnu pomoć,
 • dete ratnog vojnog invalida i civilnog invalida rata I do IV grupe, iz oružanih akcija posle 17. avgusta 1990. godine,
 • dete sa smetnjama u razvoju za koje nije ostvareno pravo na dečiji dodatak i koje nije upisano u posebnu vaspitnu grupu,
 • dete bez roditeljskog staranja za koje nije ostvareno pravo na dečiji dodatak,
 • dete izbeglica i privremeno raseljenih lica, čiji roditelji nisu u radnom odnosu.
 • dete koje boravi u sigurnoj kući.

Član 4.
Pravo na regresiranje troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi ostvaruje se u zavisnosti od ukupnih prihoda porodice, a na osnovu regresne skale koju utvrđuje gradonačelnik grada Beograda.

Porodici koja ima dete obolelo od određenih bolesti, prihodi iz stava 1. ovog člana se umanjuju.

Pravo na dodatno umanjenje troškova iz stava 1. ovog člana ostvaruje:

 • dete samohranog roditelja,
 • prvo i drugo dete u porodicama sa trojkama, četvorkama i duplim blizancima,
 • prvo i drugo dete upisano u predškolsku ustanovu,
 • dete obolelo od određenih bolesti,
 • dete korisnika stambenog kredita za kupovinu prvog stana,
 • dete podstanara.

Član 5.
Prava iz člana 3. i 4. ove odluke, ima dete koje koristi usluge ustanove koja se nalazi u Mreži predškolskih ustanova na teritoriji grada Beograda i ostvaruju se na osnovu podnetog zahteva roditelja, staratelja, usvojitelja ili hranitelja.

Član 6.
Pravo na regresiranje troškova odmora i rekreacije ima dete koje koristi usluge ustanove koja se nalazi u Mreži predškolskih ustanova na teritoriji grada Beograda i Mreži objekata ustanova za decu u Beogradu, u zavisnosti od materijalnog položaja porodice, uz obavezno učešće u iznosu od 50% stvarnih troškova odmora i rekreacije.

Preostali deo pojedinačnog učešća iz stava 1. ovog člana, utvrđuje se procentualno u odnosu na ostalih 50% stvarnih troškova odmora i rekreacije, u zavisnosti od ukupnih prihoda porodice.

Izuzetno od stava 1. i 2. ovog člana, pravo na regresiranje svih troškova odmora i rekreacije ima:

 • treće i svako naredno dete u porodici,
 • dete korisnika prava na novčanu socijalnu pomoć,
 • dete ratnog vojnog invalida i civilnog invalida rata I do IV grupe, iz oružanih akcija posle 17. avgusta 1990. godine,
 • dete sa smetnjama u razvoju,
 • dete bez roditeljskog staranja.

Pravo na regresiranje troškova odmora i rekreacije ostvaruje se u predškolskoj ustanovi čije usluge dete koristi.

Član 7.
Pravo na regresiranje troškova ishrane u produženom boravku u osnovnoj školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju ima dete snovnoškolskog uzrasta, u zavisnosti od ukupnih prihoda porodice.

Pravo iz stava 1. ovog člana ostvaruje se u osnovnoj školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju koju dete pohađa.

Član 8.
Uslovi i način ostvarivanja prava iz člana 2. ove odluke bliže se uređuju posebnim aktom koji donosi gradonačelnik grada Beograda.

Besplatan vrtić za treće i svako naredno dete u Beogradu…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Odgovorite

Scroll To Top