Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Porodica » Porodični informator » Zakoni » Zakon o pravima deteta – nacrt

Zakon o pravima deteta – nacrt

zakon-o-pravima-deteta

Zakon o pravima deteta – nacrt

  • Deo I
  • Deo II
  • Deo III
  • Deo IV
  • Deo V
  • Deo VI
  • Deo VII
OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona
Član 1.

Ovim Zakonom se uređuju prava deteta, način ostvarivanja prava deteta, načini i postupci zaštite prava deteta i obaveze, odgovornosti i ovlašćenja organa javne vlasti, pravnih i fizičkih lica u ostvarivanju i zaštiti prava deteta.

Termini koji se u ovom zakonu koriste u gramatičkom muškom rodu podrazumevaju prirodni muški i ženski rod lica na koje se odnose.

Definicija deteta
Član 2.

Dete je svako ljudsko biće mlađe od 18 godina.
Osoba mlađa od 18 godina zadržava status deteta i ostvaruje prava po ovom Zakonu bez obzira na sticanje posebnih prava i obaveza na osnovu drugih zakona i odluka nadležnih organa.

Ciljevi zakona
Član 3.

Ciljevi ovog zakona su:
1)    garantovanje i zaštita prava deteta u skladu sa Ustavom Republike Srbije, i drugim zakonima, Konvencijom o pravima deteta i drugim međunarodnim ugovorima koje je potvrdila Republika Srbija; 
2)    garantovanje i zaštita prava deteta u svim oblastima društvenog života za svako dete;
3)    uspostavljanje jedinstvenih kriterijuma i standarda za ostvarivanje najboljeg interesa deteta u svim oblastima života i razvoja deteta i stvaranje uslova za njihovu primenu;
4)    uspostavljanje mera za ostvarivanje i zaštitu prava deteta;
5)    utvrđivanje posebnih prava deteta u postupcima u kojima deca učestvuju pred sudovima, državnim organima i drugim organizacijama koja vrše javna ovlašćenja,
6)    utvrđivanje osnovnih načela (posebnih garantija) u postupcima pred sudovima, državnim organima i drugim organizacijama koja vrše javna vlašćenja koji se tiču deteta.

Primena Zakona
Član 4.

Odredbe ovog zakona primenjuju se na (ili štite) svako dete, u zemlji ili inostranstvu, o čijim pravima, obavezama i na zakonu zasnovanim interesima odlučuju ili se o njima staraju državni organi i drugi organi javne vlasti.

Odredbe ovog Zakona odnose se na svako fizičko lice koje živi ili se zatekne na teritoriji Republike Srbije.

Odredbe ovog Zakona odnose se i na fizičko lice koje ne živi ili se ne zatekne na teritoriji Republike Srbije, ukoliko je povezano sa detetom porodičnim, srodničkim ili drugim vezama.

Odredbe ovog Zakona odnose se na sve organe javne vlasti u Republici Srbiji.

Zaštita prava
Član 5.

Organi javne vlasti preduzimaju sve potrebne mere da se uspostave efikasna pravna sredstva u svim slučajevima povrede prava deteta. 
Mere iz stava 1. ovog člana obezbeđuju
1)    postupke koji su dostupni svakom detetu i njegovoj/njenoj porodici ili osobi koja se o detetu brine;
2)    pružanje informacija, saveta i pravne pomoći;
3)    zastupanje deteta;
4)    pristup deteta nezavisnim žalbenim postupcima;
5)    pristup deteta sudu i organima uprave.

U slučaju da se utvrdi povreda prava deteta, organi javne vlasti preduzimaju sve mere da obezbede naknadu štete, fizički i psihički oporavak, rehabilitaciju i reintegraciju deteta.
U skladu sa stavom 1. i 2. ovog člana, sva prava deteta: ekonomska, socijalna i kulturna, kao i građanska i politička imaju sudsku zaštitu.

 Opšte mere za sprovođenje Zakona
Član 6.

Organi javne vlasti preduzimaju sve potrebne zakonodavne, administrativne i ostale mere za ostvarivanje prava priznatih ovim Zakonom, koristeći sopstvena raspoloživa sredstva, a gde je potrebno i u okviru međunarodne saradnje.

Mere za ostvarivanje prava deteta obuhvataju:
1)    kontinuirano usklađivanje domaćeg zakonodavstva s najvišim standardima u međunarodnom i uporednom pravu;
2)    usvajanje i sprovođenje sveobuhvatnog nacionalnog plana akcije za decu;
3)    koordinaciju i nadzor od strane nadležnog organa Republike Srbije;
4)    podršku nadležnih organa za zaštitu ljudskih prava i prava deteta;
5)    opredeljivanje posebnih sredstva iz budžeta za sprovođenje ovog zakona;
6)    unapređenje sistema  za zaštitu prava deteta i stalno praćenje podataka i statistike u svim oblastima prava deteta;
7)    podsticaj rada i pomoć nadležnih organa udruženjima građana koja se u celini ili delom bave pravima deteta;
8)    širenje informacija, kontinuirano obrazovanje, podsticaj istraživanja i podizanje svesti u oblasti prava deteta;
9)    podsticanje i učešće u međunarodnoj saradnji i međunarodnim procesima u oblasti prava deteta;
10)    druge mere kojima se unapređuju prava deteta.

Celovitost i nedeljivost prava deteta
Član 7.

Prava deteta su nedeljiva i celovito se ostvaruju.

Organi javne vlasti, pravna i fizička lica će se u svim aktivnostima koje se tiču dece, rukovoditi principom nedeljivosti njihovih prava, imajući uvek u vidu uzajamne veze između pojedinih prava deteta.

Obaveza saradnje
Član 8.

U ostvarivanju, unapređivanju i zaštiti prava deteta, organi javne vlasti, pravna i fizička lica dužni su da međusobno sarađuju.

Pravo na život…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top