Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Konkurs za dodelu studentskih kredita za 2013/2014. godinu

Konkurs za dodelu studentskih kredita za 2013/2014. godinu

studentski-krediti

Konkurs za dodelu studentskih kredita za 2013/2014. godinu

Objavljene su konačne rang liste za studentske stipendije i kredite.
Rezultate možete proveriti unosom JMBG.
Studenti kojima je prvu put odobren studentski kredit, dužni su da dostave menicu i izjavu žiranta (Obrazac br.6), popunjenu prema uputstvu sa poleđine.
Ispravnu dokumentaciju dostavljaju preko svojih Visokoškolskih ustanova, najkasnije do 20.02.2014.godine.

Važno obaveštenje 
Obaveštavaju se korisnici studentskih kredita u otplati da do daljnjeg ne uplaćuju svoje obaveze na račune Univerzal banke AD Beograd u stečaju.
Informacija o nastavku otplate obaveza po studentskim kreditima biće naknadno objavljena.

I Uslovi za dodelu studentskog kredita

Pravo na studentski kredit, u skladu sa zakonom, imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji su prvi put upisani u zimski semestar studija i koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije.
Na konkurs se mogu prijaviti studenti I godine osnovnih akademskih i osnovnih strukovnih studija (osnovnih studija) koji su prvi put upisali prvi semestar i studenti od II do V (i VI) godine osnovnih studija, studenti na studijama drugog stepena, koji nisu u radnom odnosu, koji su odmah po završetku osnovnih studija nastavili studije
drugog stepena, studenti koji nemaju primljen studentski kredit u otplati ili nisu oslobođeni od obaveze vraćanja primljenog studentskog kredita i ukoliko ispunjavaju ostale uslove u skladu sa zakonom i pravilnikom.

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa
Kandidati iz osetljivih društvenih grupa (materijalno ugrožene porodice, deca bez roditeljskog staranja, jednoroditeljske porodice, romska nacionalna manjina, lica sa invaliditetom, lica sa hroničnim bolestima, lica čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ, izbeglice i raseljena lica, povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani studenti) imaju pravo da podnesu zahtev da se posebno rangiraju u okviru namenski opredeljenog broja, pod uslovima iz stava 1. ove tačke Konkursa, a primenom blažih kriterijuma, u skladu sa zakonom i pravilnikom.
Broj studentskih kredita utvrđuje se prema raspoloživim sredstvima u budžetu Republike Srbije za odgovarajuću godinu.

II Potrebna dokumenta

Kandidat prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce koji su navedeni u Konkursu i čine njegov sastavni deo:
– PRIJAVU (Obrazac br. 1);
– UVERENjE o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom uspehu u prethodnim godinama
studija (Obrazac br. 2);
– UVERENjE o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice studenta za period januar–jun tekuće godine (Obrazac br. 4);
– dva primerka svojeručno potpisanog UGOVORA o studentskom kreditu (Obrazac br. 5);
– štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju stare važeće lične karte.
Kandidat koji je bio korisnik studentskog kredita za školsku 2012/2013. godinu podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce koji su navedeni u konkursu i čine njegov sastavni deo:
– PRIJAVU (Obrazac br. 1a) – sadrži dokaz o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom
uspehu u prethodnim godinama studija;
– UVERENjE o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice studenta za period januar–jun tekuće godine
(Obrazac br. 4);
– štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju stare važeće lične karte.
Kandidat koji je student na studijama drugog stepena podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce koji su navedeni u Konkursu i čine njegov sastavni deo:
– PRIJAVU (Obrazac br. 1);
– UVERENjE o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom uspehu u prethodnim godinama
studija (Obrazac br. 2);
– UVERENjE o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice studenta za period januar–jun tekuće godine
(Obrazac br. 4);
– dva primerka svojeručno potpisanog UGOVORA o studentskom kreditu (Obrazac br. 5);
– fotokopiju uverenja o diplomiranju na osnovnim studijama;
– dokaz da nije u radnom odnosu, izvod iz evidencije nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje ili potvrdu nadležnih organa kojom se potvrđuje da student nije u radnom odnosu;
– štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju stare važeće lične karte.
Napred navedena dokumenta, odnosno dokazi moraju biti overeni od strane odgovarajuće službe, i to:
– Obrazac br. 2 i Obrazac br. 1a – overava visokoškolska ustanova na kojoj studira učesnik konkursa;
– Obrazac br. 4 – overava nadležni organ u opštini prebivališta roditelja ili staratelja, odnosno studenta, a koji se izdaje na osnovu priložene IZJAVE o članovima porodice (Obrazac br. 3) i odgovarajućih dokaza o ostvarenim prihodima porodice u naznačenom periodu;
– dokaz da kandidat koji je student na studijama drugog stepena nije u radnom odnosu – izdaje nadležni organ za
tržište rada u opštini njegovog prebivališta (kandidat mora biti prijavljen u Nacionalnoj službi za zapošljavanje).
Kandidati iz osetljivih društvenih grupa, osim napred navedenih dokumenata, podnose i dokumentaciju kojom dokazuju pripadnost osetljivoj društvenoj grupi, i to:
1. iz materijalno ugrožene porodice i deca bez roditeljskog staranja – potvrdu Centra za socijalni rad, da su primaoci stalne socijalne pomoći (overena fotokopija), za 2013. godinu;
2. iz jednoroditeljske porodice – izvod iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja ili izvod iz matične knjige rođenih ukoliko je roditelj nepoznat;
3. iz romske nacionalne manjine – potvrdu Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, odnosno Kancelarije za
inkluziju Roma;
4. lica sa invaliditetom i lica s hroničnim bolestima – potvrdu udruženja invalida ili lekarsko uverenje izdato od nadležne komisije;
5. lica čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ – potvrdu odgovarajućeg udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica;
6. izbeglice i raseljena lica – potvrdu o kolektivnom smeštaju;
7. povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani studenti – potvrdu MUP-a.
Studenti kandidati koji nisu rođeni u Republici Srbiji podnose i uverenje o državljanstvu.
Podneta konkursna dokumenta se ne vraćaju.

III Rok za podnošenje dokumenata

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 1. do 31. oktobra 2013. godine.
Neblagovremena, nepotpuna i podneta od neovlašćenih lica, dostavljena konkursna dokumentacija neće biti razmatrana.

IV Kriterijumi za utvrđivanje redosleda kandidata

Redosled kandidata za dodelu studentskog kredita utvrđuje se na osnovu:
1) uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju, i to:
– opšteg uspeha u završnom razredu srednje škole – za studente I godine studija, odnosno ostvarenih ESPB bodova
iz prethodnog školovanja,
– efikasnosti studiranja;
2) socijalno-ekonomskog statusa porodice.
Socijalno-ekonomski status porodice utvrđuje se na osnovu proseka ukupnih mesečnih prihoda po članu porodice
studenta, za period januar–jun tekuće godine.
Uspeh ostvaren u prethodnom školovanju iskazuje se brojem bodova, i to:
1) opšti uspeh u završnom razredu srednje škole, za studente I godine studija – iskazuje se brojem bodova u visini
opšteg uspeha u završnom III odnosno IV razredu srednje škole (od 2,00 do 5,00 bodova) i dodaje 4,50 bodova;
2) uspeh iz prethodno završenih godina studija – iskazuje se brojem bodova u visini prosečne ocene položenih
ispita tokom studiranja;
3) efikasnost studiranja iskazuje se brojem ESPB bodova prema godini studija u koju je student upisan:
(1) za studente koji ostvare do 60 ESPB efikasnost studiranja iskazuje se po sledećoj formuli: ESPB/60×2
(ESPB = broj ukupno ostvarenih bodova u toku studija; 2 = korektivni faktor);
(2) za studente koji ostvare do 120 ESPB efikasnost studiranja iskazuje se po sledećoj formuli: ESPB/120×2,5
(ESPB = broj ukupno ostvarenih bodova u toku studija; 2,5 = korektivni faktor);
(3) za studente koji ostvare do 180 ESPB efikasnost studiranja iskazuje se po sledećoj formuli: ESPB/180×3
(ESPB = broj ukupno ostvarenih bodova u toku studija; 3 = korektivni faktor);
(4) za studente koji ostvare do 240 ESPB efikasnost studiranja iskazuje se po sledećoj formuli: ESPB/240×3,5
(ESPB = broj ukupno ostvarenih bodova u toku studija; 3,5 = korektivni faktor);
(5) za studente koji ostvare do 300 ESPB efikasnost studiranja iskazuje se po sledećoj formuli: ESPB/300×4
(ESPB = broj ukupno ostvarenih bodova u toku studija; 4 = korektivni faktor).
Student koji nije postigao maksimalnu efikasnost tokom studija nema pravo na bodove po tom osnovu.
Socijalno-ekonomski status porodice iskazuje se brojem bodova za prosek ukupnih mesečnih prihoda po članu
porodice studenta za period januar–jun tekuće godine, i to:
1) do 40 % prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici Srbiji – 2,00 boda;
2) od 40 % do 80 % prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici Srbiji – 1, 00 bod;
3) više od 80 % prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici Srbiji – 0 bodova.
Prosečna zarada iz stava 1. ovog člana računa se prema podacima republičkog organa uprave nadležnog za poslove
statistike.
Kandidati se rangiraju prema ukupnom broju bodova ostvarenom po svim osnovama koje se vrednuju za dodelu studentskog kredita.
Rangiranje se vrši na osnovu dostavljene dokumentacije.

V Postupak

Kandidat za dobijanje studentskog kredita podnosi prijavu s potrebnom konkursnom dokumentacijom visokoškolskoj ustanovi u koju je upisan.
Visokoškolske ustanove od 1. do 5. novembra 2013. godine, uz sačinjen i overen kontrolni spisak prijavljenih kandidata (na obrascu koji je sastavni deo Konkursa) dostavljaju podneta konkursna dokumenta, zavisno od svog sedišta,
odgovarajućoj službi za sprovođenje konkursa, prema uputstvu za sprovođenje konkursa.
Izvod iz utvrđenog predloga rang-liste kandidata dostavlja se odgovarajućim visokoškolskim ustanovama u koje su upisani kandidati za dobijanje studentskog kredita.
Svaki kandidat ima pravo prigovora na predlog rang-liste u roku od 10 dana od dana objavljivanja odgovarajućeg izvoda iz predloga rang-liste na oglasnoj tabli ili sajtu odgovarajuće visokoškolske ustanove.
Kandidat podnosi prigovor Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Komisiji za učeničke i studentske kredite i stipendije, preko visokoškolske ustanove u koju je upisan.
Prigovor mora biti obrazložen, odnosno uz njega mora biti dostavljena odgovarajuća dokumentacija. Prigovor koji nije obrazložen, odnosno uz koji nije dostavljena odgovarajuća dokumentacija neće se razmatrati.
Visokoškolska ustanova, u roku od 3 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora, sačinjava spisak kandidata
koji su podneli prigovore i dostavlja ga s dokumentacijom Komisiji za učeničke i studentske kredite i stipendije.
Komisija za učeničke i studentske kredite i stipendije razmatra prigovore i utvrđuje konačnu rang-listu kandidata, koja se objavljuje na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili sajtu visokoškolske ustanove.
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u roku do 90 dana po isteku konkursnog roka, donosi odluku o dodeli studentskog kredita za školsku 2013/2014. godinu na osnovu konačne rang-liste kandidata.
Na osnovu odluke ministra o dodeli studentskog kredita, student zaključuje ugovor o kreditu s Ministarstvom, kojim se bliže uređuju prava i obaveze u vezi s korišćenjem i otplatom kredita.
Svaki korisnik studentskog kredita dužan je da obezbedi menično pokriće odobrene isplate studentskog kredita, odnosno da dostavi, preko visokoškolske ustanove na kojoj studira, potpisanu menicu s IZJAVOM žiranta (Obrazac br. 6), koju dobija uz prvi ček, najkasnije do početka odobrene druge isplate kredita za tekuću školsku godinu.
Korisnik studentskog kredita koji je tokom studija postigao prosečnu ocenu najmanje 8,50 i nije gubio nijednu godinu može se osloboditi vraćanja isplaćenog kredita u skladu sa ugovorom o studentskom kreditu.
Korisniku studentskog kredita obustavlja se isplata odobrenog kredita u slučaju netačno prikazanih podataka, kada
istovremeno prima stipendiju, kredit ili sličan oblik davanja po drugom osnovu iz budžeta Republike Srbije, kada izgubi pravo na finansiranje studiranja iz budžeta ili napusti redovne studije.
Pravo na studentski kredit, u skladu sa zakonom, nema student koji je pravo na studentski kredit ostvario u skladu
sa odlukom nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili odlukom fonda, odnosno fondacije.

VI Isplata kredita

Studentu se isplaćuje studentski kredit u 10 jednakih mesečnih rata.
Kredit se isplaćuje studentu preko visokoškolske ustanove na kojoj studira.
Odobreni kredit isplaćuje se čekom ovlašćene banke, koji glasi na ime korisnika, i dostavlja se preko visokoškolske ustanove na kojoj korisnik kredita studira.

VII Konkursni obrasci

Korisnik studentskog kredita za školsku 2012/2013. godinu, uz ček mesečne rate kredita (dostavljen od strane ovlašćene banke) dobija (na svoje ime ispunjen) obrazac – PRIJAVU (Obrazac br. 1a), kojim prijavljuje svoje učešće na konkursu za školsku 2013/2014. godinu, uz podnošenje ostalih dokumenata navedenih u Konkursu.
Za ostale studente – učesnike konkursa obrasci, s uputstvima o pribavljanju potrebnih dokumenata i podnošenju prijava na konkurs, posebno su priređeni i štampani u vidu brošure STUDENTSKI KREDITI I STIPENDIJE 2013/2014. koja se može pribaviti na sledećim adresama:
− u Begradu: PROSVETNI PREGLED, Dečanska 6, telefoni: 011/3235-378 i 011/3239-096.
− u Novom Sadu: PROSVETNI PREGLED, Železnička 40, telefon: 021/457-331.
− u Nišu: TP HIJEROGLIF, Voždova 90, telefon: 018/523-326.
− u Kragujevcu: Knjižara MOST, Dr Zorana Đinđića 2, telefon: 034/305-715.
Napomena:
Student koji je bio korisnik studentske stipendije za školsku 2012/2013. godinu, a narednu godinu je upisao s prenetim ispitom iz prethodne godine studija ili s prosečnom ocenom manjom od 9,00 (devet) – može podneti prijavu za dobijanje studentskog kredita, u skladu s uslovima Konkursa za dodelu studentskih kredita, uz podnošenje Uverenja o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice (Obrazac br. 4) i dva svojeručno potpisana Ugovora o studentskom kreditu (Obrazac br. 5).
Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, ulica Zahumska broj 14 ili na telefone 011/3806-914 i 011/2401-911, kao i na sajtu www.mpn.gov.rs

 

Nema komentara.

Scroll To Top