Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Konkurs za dodelu studentskih kredita za 2014/2015. godinu

Konkurs za dodelu studentskih kredita za 2014/2015. godinu

konkurs-za-dodelu-studentskih-kredita

Na ovoj stranici možete pronaći najaktuelnije informacije u vezi sa isplatom učeničkih kredita i stipendija.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja tokom školske 2014/2015. godine dodeliće stipendije i kredite za više od 32.000 učenika i studenata u Srbiji.

Preliminarne liste za studente biće objavljene poslednjih dana decembra 2014. godine. Prema raspoloživim sredstvima u budžetu, studentima će biti dodeljeno ukupno oko 11.600 kredita i 8500 stipendija.

Žalbe na objavljene rezultate se mogu podneti u roku od 10 dana nadležnim službama fakulteta. Žalba se piše u slobodnoj formi. Prilažu se dokumenta koja argumentuju žalbu. Nakon razmatranja žalbi objavljuje se konačna lista odobrenih kredita.

Konačne liste i prve ispate se očekuju između 15. i 20. februara. Prve na redu za isplatu su rate za novembar i decembar u iznosu od 8.600 dinara. Studentima će ukupno biti isplaćene dve rate u ukupnom iznosu od 17.200,00 dinara.

Više detalja o načinu na koji su studenti konkurisali, kao i o daljoj proceduri, pronađite u Konkursu za dodelu kredita.

I

Uslovi za dodelu studentskog kredita

Pravo na studentski kredit, u skladu sa zakonom, imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji su prvi put upisani u zimski semestar studija i koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije.
Na konkurs se mogu prijaviti studenti I godine osnovnih akademskih i osnovnih strukovnih studija (osnovnih studija) koji su prvi put upisali prvi semestar i studenti od II do V (i VI) godine osnovnih studija, studenti na studijama drugog stepena, koji nisu u radnom odnosu, koji su odmah po završetku osnovnih studija nastavili studije drugog stepena, studenti koji nemaju primljen studentski kredit u otplati ili nisu oslobođeni od obaveze vraćanja primljenog studentskog kredita i ukoliko ispunjavaju ostale uslove u skladu sa zakonom i pravilnikom.

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa
Kandidati iz osetljivih društvenih grupa (materijalno ugrožene porodice, deca bez roditeljskog staranja, jednoroditeljske porodice, romska nacionalna manjina, lica sa invaliditetom, lica sa hroničnim bolestima, lica čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ, izbeglice i raseljena lica, povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani studenti) imaju pravo da podnesu zahtev da se posebno rangiraju u okviru namenski opredeljenog broja, pod uslovima iz stava 1. ove tačke Konkursa, a primenom blažih kriterijuma, u skladu sa zakonom i pravilnikom.
Broj studentskih kredita utvrđuje se prema raspoloživim sredstvima u budžetu Republike Srbije za odgovarajuću godinu.

II Potrebna dokumenta

Kandidat prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce koji su navedeni u Konkursu i čine njegov sastavni deo:

 • PRIJAVU (Obrazac br. 1);
 • UVERENjE o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom uspehu u prethodnim godinama studija (Obrazac br. 2);
 • UVERENjE o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice studenta za period januar–jun tekuće godine (Obrazac br. 4);
 • dva primerka svojeručno potpisanog UGOVORA o studentskom kreditu (Obrazac br. 5);
 • štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju stare važeće lične karte.

Kandidat koji je bio korisnik studentskog kredita za školsku 2013/2014. godinu podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce koji su navedeni u konkursu i čine njegov sastavni deo:

 • PRIJAVU (Obrazac br. 1a) – sadrži dokaz o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom uspehu u prethodnim godinama studija;
 • UVERENjE o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice studenta za period januar–jun tekuće godine (Obrazac br. 4);
 • štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju stare važeće lične karte.

Kandidat koji je student na studijama drugog stepena podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce koji su navedeni u Konkursu i čine njegov sastavni deo:

 • PRIJAVU (Obrazac br. 1);
 • UVERENjE o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom uspehu u prethodnim godinama studija (Obrazac br. 2);
 • UVERENjE o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice studenta za period januar–jun tekuće godine (Obrazac br. 4);
 • dva primerka svojeručno potpisanog UGOVORA o studentskom kreditu (Obrazac br. 5);
 • fotokopiju uverenja o diplomiranju na osnovnim studijama;
 • dokaz da nije u radnom odnosu, izvod iz evidencije nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje ili potvrdu nadležnih organa kojom se potvrđuje da student nije u radnom odnosu;
 • štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju stare važeće lične karte.

Napred navedena dokumenta, odnosno dokazi moraju biti overeni od strane odgovarajuće službe, i to:

 • Obrazac br. 2 i Obrazac br. 1a – overava visokoškolska ustanova na kojoj studira učesnik konkursa;
 • Obrazac br. 4 – overava nadležni organ u opštini prebivališta roditelja ili staratelja, odnosno studenta, a koji se izdaje na osnovu priložene IZJAVE o članovima porodice (Obrazac br. 3) i odgovarajućih dokaza o ostvarenim prihodima porodice u naznačenom periodu;
 • dokaz da kandidat koji je student na studijama drugog stepena nije u radnom odnosu – izdaje nadležni organ za tržište rada u opštini njegovog prebivališta (kandidat mora biti prijavljen u Nacionalnoj službi za zapošljavanje).

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa, osim napred navedenih dokumenata, podnose i dokumentaciju kojom dokazuju pripadnost osetljivoj društvenoj grupi, i to:

 1. iz materijalno ugrožene porodice i deca bez roditeljskog staranja – potvrdu Centra za socijalni rad, da su primaoci stalne socijalne pomoći (overena fotokopija), za 2013. godinu;
 2. iz jednoroditeljske porodice – izvod iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja ili izvod iz matične knjige rođenih ukoliko je roditelj nepoznat;
 3. iz romske nacionalne manjine – potvrdu Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, odnosno Kancelarije za inkluziju Roma;
 4. lica sa invaliditetom i lica s hroničnim bolestima – potvrdu udruženja invalida ili lekarsko uverenje izdato od nadležne komisije;
 5. lica čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ – potvrdu odgovarajućeg udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica;
 6. izbeglice i raseljena lica – potvrdu o kolektivnom smeštaju;
 7. povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani studenti – potvrdu MUP-a.

Studenti kandidati koji nisu rođeni u Republici Srbiji podnose i uverenje o državljanstvu.
Podneta konkursna dokumenta se ne vraćaju.

III Rok za podnošenje dokumenata

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 1. do 31. oktobra 2014. godine.
Neblagovremena, nepotpuna i podneta od neovlašćenih lica, dostavljena konkursna dokumentacija neće biti razmatrana.

Kriterijumi, postupak, isplata…>>

Odgovorite

Scroll To Top