Momenat za nju
Naslovna » Porodica » Porodični informator » Zakoni » Zakon o pravima deteta – nacrt

Zakon o pravima deteta – nacrt

Član 28.

Lični, privatni i porodični život deteta i slika deteta u javnosti, zaštićeni su i zabranjen je svaki akt ili činjenje koje ih ugrožava.

Zabranjeno je izlaganje deteta sredstvima javnog informisanja u cilju  ostvarivanja prednosti, pogodnosti, dobiti ili uticaja u javnim nastupima za roditelje, staratelje, zakonske zastupnike deteta, odnosno druga fizička ili pravna lica koja podižu i neguju dete, odnosno  neposredno se o detetu staraju.

Učešće ili pojavljivanje deteta mlađeg od 14 godina u javnim debatama u sredstvima javnog informisanja dozvoljeno je samo uz saglasnost deteta, njegovih/njenih roditelja ili osoba koje podižu i neguju dete.

Sloboda izražavanja
Član 29.

Dete ima pravo na slobodu izražavanja.

Sloboda izražavanja obuhvata slobodu deteta da traži, prima i daje informacije i ideje svih vrsta, usmeno ili pismeno, u umetničkoj formi ili preko sredstava informisanja, po izboru deteta, u svim sredinama u kojima dete boravi.

Sloboda izražavanja deteta može biti ograničena samo zakonom ako je to neophodno radi poštovanja prava drugih ili radi zaštite nacionalne bezbednosti, javnog poretka, javnog zdravlja ili morala.

Sloboda mišljenja, savesti i veroispovesti
Član 30.

Dete slobodno formira svoje mišljenje.
Dete slobodno izražava svoju veru i verska ubeđenja.
Dete ima pravo na prigovor savesti.

Pravo deteta iz st. 2. i 3. ovog člana može se izuzetno ograničiti radi zaštite života, zdravlja i pravilnog razvoja deteta, u skladu sa zakonom.

Organi javne vlasti, pravna i fizička lica obezbeđuju uslove za nesmetano formiranje mišljenja, ispoljavanje vere i verskog ubeđenja, obavljanje verskih obreda, pohađanje verske službe ili nastave i obezbeđivanje slobode savesti svakom detetu.

Sloboda izražavanja mišljenja, savesti i veroispovesti može se ograničiti u skladu sa zakonom, ukoliko je to neophodno u interesu javne bezbednosti, radi zaštite javnog reda, zdravlja ili morala ili radi zaštite prava i sloboda drugih. 

Sloboda udruživanja
Član 31.

Dete sa navršenih 14 godina može da osnuje udruženje, učlanjuje se u udruženje i aktivno učestvuje u njegovom radu, u skladu sa zakonom.
Dete koje je, u skladu sa zakonom, steklo radnu sposobnost, može da se udružuje u sindikalne organizacije.
Dete sa navršenih 14 godina može organizovati i učestvovati u mirnom okupljanju građana.

Sloboda udruživanja i sloboda mirnog okupljanja može se ograničiti u skladu sa zakonom, ukoliko je to neophodno u interesu nacionalne ili javne bezbednosti, radi zaštite javnog reda, zdravlja ili morala ili radi zaštite prava i sloboda drugih.

Pravo na pristup informacijama
Član 32.

Dete ima pravo na pristup informacijama i materijalima iz različitih domaćih i međunarodnih izvora, posebno onih koji su usmereni ka promociji dobrobiti, fizičkog i psihičkog zdravlja.

Organi javne vlasti, pravna i fizička lica podstiču širenje informacija od interesa za ostvarivanje, unapređenje i zaštitu prava deteta, a posebno:
1)    podstiču sredstva javnog informisanja da šire informacije i materijal od društvenog i kulturnog interesa za dete u skladu sa ciljevima obrazovanja;
2)    podstiču međunarodnu saradnju u izradi, razmeni i širenju takvih informacija i materijala iz različitih kulturnih, nacionalnih i međunarodnih izvora;
3)    podstiču izdavanje i distribuciju dečjih knjiga i drugih materijala koji imaju informativne i obrazovne sadržaje;
4)    posvećuju posebnu pažnju potrebama deteta pripadnika manjinske grupe,  nacionalne manjine ili manjinske verske grupe, deteta sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i deteta iz drugih osetljivih grupa. 

Pravo na zaštitu od štetnih informacija
Član 33.

Dete uživa zaštitu od informacija i materijala štetnih po njegovu/njenu dobrobit.

Organi javne vlasti i pravna lica preduzimaće zakonodavne, upravne i druge mere za zaštitu deteta od informacija i materijala štetnih po njegovu/njenu dobrobit, posebno imajući u vidu one koje se prenose putem informacionih i komunikacionih tehnologija (ICT).

Mučenje (tortura) i lišenje slobode
Član 34.

Nijedno dete ne sme biti podvrgnuto mučenju, okrutnom postupku ili kažnjavanju niti nezakonitom hapšenju i lišenju slobode.

Lišenje slobode deteta primenjuje se u skladu sa zakonom u najkraćem mogućem trajanju i samo u svrhu zbog kojeg je izrečeno.

Prava deteta lišnog slobode ne smeju biti manja od onih koje imaju punoletni učinioci krivičnih dela u skladu sa opštim pravilima krivičnog postupka.

Svako dete lišeno slobode biće odvojeno od punoletnih lica lišenih slobode, sem ukoliko se ne smatra da je to u njegovom/njenom najboljem interesu i na osnovu sudske odluke.

Svako dete lišeno slobode ima pravo da održava kontakt sa svojom porodicom.

Detetu lišenom slobode zagarantovane su raznovrsne opšte i individualizovane  aktivnosti i intervencije, kojima se podstiče njegovo/njeno fizičko i psihičko zdravlje, samopoštovanje i smisao za odgovornost u cilju ostvarivanja odgovarajućeg vaspitnog uticaja, u skladu sa individualnim planom.

Detetu lišenom slobode, obezbediće se redovno obrazovanje i pristup kulturnim i rekreativnim programima i pružiti zdravstvena zaštita, psiho-socijalna pomoć i podrška.

DETE U PORODIČNOJ SREDINI I ALTERNATIVNOJ NEZI

Pravo na život u porodici…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top