Naslovna » Porodica » Porodični informator » Zakoni » Zakon o pravima deteta – nacrt

Zakon o pravima deteta – nacrt

Član 76.

Eksploatacija dece u sportu, sredstvima javnog informisanja i izradi i predstavljanju umetničkih dela, zabranjena je.

Eksploatacija dece u javnom oglašavanju zabranjena je.

Trgovina decom i prodaja dece
Član 77.

Trgovina decom i prodaja dece su zabranjeni.
Prodaja dece podrazumeva svaku radnju ili transakciju kojom neko lice ili grupa lica daje dete  drugom licu za novčanu ili neku drugu naknadu;
Trgovina decom znači vrbovanje, prevoženje, premeštanje, predaju, kupovinu, skrivanje, prihvat i držanje deteta, putem pretnje silom ili upotrebom sile ili drugih oblika prisile, otmice, prevare, obmane, zloupotrebe ovlašćenja ili teškog položaja ili davanja ili primanja novca ili druge koristi da bi se dobio pristanak deteta ili lica koje ima kontrolu nad detetom, u cilju eksploatacije, seksualne eksploatacije, usvojenja protivno važećim propisima, prinudnog rada ili službe, vršenja krivičnih dela, prosjačenja, upotrebe u pornografske svrhe, zasnivanja ropstva ili odnosa sličnog ropstvu, zasnivanja prinudnog braka ili druge prinudne zajednice, korišćenja u oružanim sukobima ili uklanjanje organa, tkiva, odnosno dela tela.

Saglasnost deteta na nameravanu eksploataciju, seksualnu eksploataciju, usvojenje protivno važećim propisima, prinudni rad ili službu, vršenje krivičnih dela, prosjačenje, upotrebu u pornografske svrhe, učešće u oružanim sukobima,  ništava je.
Trgovina decom postoji i kada nije izvršena upotrebom sile, pretnje ili drugih načina izvršenja iz stava 3. ovog člana.
Detetu žrtvi prodaje i trgovine bez odlaganja se obezbeđuju usluge podrške i pomoći radi njegovog/njenog fizičkog i psihološkog oporavka i reintegracije u društvo.
Detetu žrtvi prodaje i trgovine pripada pravo na naknadu materijalne i nematerijalne štete.

Dečja prostitucija
Član 78. 

Dete ima pravo na zaštitu od prostitucije. 
Dete žrtva dečje prostitucije ne smatra se izvršiocem protivpravnog dela.

Svaka aktivnost fizičkog i pravnog lica usmerena na:
1.    nuđenje, dobijanje, nabavljanje i obezbeđivanje deteta za potrebe dečje prostitucije;
2.    navođenje i prisiljavanje deteta na prostituciju;
3.    javno oglašavanje i propagiranje dečje prostitucije;
4.    obezbeđivanje i pripremanje prostora i uslova za potrebe dečje prostitucije;
5.    posredovanje, pomaganje ili prikrivanje ovih aktivnosti, neprijavljivanje saznanja o ovim aktivnostima koje se sprovode ili planiraju,

kažnjiva je u skladu sa zakonom i teškim posledicama koje protivpravne aktivnosti ostavljaju na dete.

Detetu žrtvi dečje prostitucije bez odlaganja se obezbeđuju usluge podrške i pomoći radi njegovog/njenog psihološkog oporavka i reintegracije u društvo.

Detetu žrtvi dečje prostitucije pripada pravo na naknadu materijalne i nematerijalne štete. 

Dečja pornografija
Član 79.

Dete ima pravo na zaštitu od pornografije.

Svaka aktivnost fizičkog i pravnog lica usmerena na:
1)    prikazivanje, nuđenje, doturanje detetu i navođenje deteta na gledanje, javno izlaganje i na drugi način činjenje detetu dostupnim tekstova, slika, audio – vizuelnih sadržaja, predmeta pornografske sadržine i pornografskih predstava;

2)    iskorišćavanje deteta za proizvodnju slika, audio – vizuelnih sadržaja i predmeta pornografske sadržine ili za pornografsku predstavu;

3)    pribavljanje, posedovanje, prodaju, nuđenje, prikazivanje, javno izlaganje i na drugi način činjenje dostupnim tekstova, slika, audio – vizuelnih sadržaja, predmeta pornografske sadržine na kojima je prikazano dete i pornografskih predstava u kojima učestvuje dete;

4)    posredovanje, pomaganje, prikrivanje i neprijavljivanje saznanja o ovim aktivnostima koje se sprovode, planiraju ili prete,

kažnjiva je u skladu sa zakonom i teškim posledicama koje protivpravne aktivnosti ostavljaju na dete.

Nadležnost Republike Srbije u postupcima radi zaštite dece od dečje prostitucije i dečje pornografije
Član 80.

U postupcima za zaštitu deteta od dečje prostitucije i dečje pornografije nadležnost organa javne vlasti i primena propisa Republike Srbije postoji uvek kada je:

1.    mogući izvršilac nedozvoljenih aktivnosti iz čl. 78. i 79. Zakona državljanin Republike Srbije, bez obzira na državljanstvo deteta žrtve i mesto vršenja nedozvoljenih aktivnosti;
2.    dete žrtva državljanin Republike Srbije, bez obzira na državljanstvo mogućeg izvršioca nedozvoljenih aktivnosti iz čl. 78. i 79. Zakona i mesto njihovog vršenja.

Odredbe stava 1. ovog člana ne isključuju nadležnost Republike Srbije ustanovljenu zakonom.

Organi javne vlasti ostvaruju saradnju i pružaju pravnu pomoć organima drugih država u kaznenim i drugim postupcima radi zaštite deteta od dečje prostitucije i dečje pornografije. 

Zaštita deteta od upotrebe narkotika, duvana,
alkohola i drugih psihotropnih supstanci i od zloupotrebe lekova 
Član 81.

Dete ima pravo da bude zaštićeno od upotrebe narkotika, duvana, alkohola i  drugih psihotropnih supstanci i od zlopupotrebe lekova.

Organi javne vlasti preduzimaju pravne, administrativne, socijalne, obrazovne, zdravstvene i druge mere radi zaštite dece od upotrebe i zloupotrebe sredstava iz stava 1. ovog člana i sprečavanja korišćenja dece u nezakonitoj proizvodnji i trgovini ovim sredstvima.

Zaštita deteta od učešća u igrama na sreću
Član 82.

Dete ima pravo na zaštitu od učešća u igrama na sreću.

Učešće deteta u u igrama na sreću zabranjeno je.

Učešćem u smislu stava 2. ovog člana smatra se svaka aktivnost deteta u objektu organizatora igre na sreću koja je usmerena na aktivno ili pasivno učestvovanje u igri na sreću.

Saglasnost roditelja, odnosno zakonskog zastupnika deteta na učešće deteta u igrama na sreću, ništava je.

Postupanje pravnih i fizičkih lica suprotno zabrani iz stava 2. ovog člana, kažnjivo je u skladu sa zakonom.

Organi javne vlasti preduzimaju mere radi zaštite deteta od učešća u igrama na sreću, uključujući i mere ograničavanja i prestanka aktivnosti pravnog i fizičkog lica organizatora igre na sreću, koje postupi suprotno zabrani iz stava 2. ovog člana.

Zaštita deteta od nasilja u štampanom materijalu i upotrebom informacionih i komunikacionih  tehnologija(ICT)
Član 83.

Organi javne vlasti obezbeđuju detetu zaštitu od svakog oblika nasilja izvršenog  korišćenjem štampanog materijala i ICT.

Nasiljem iz stava 1. ovog člana smatra se:
1)    izlaganje dece nasilnim i pornografskim sadržajima putem štampanog materijala i ICT;
2)    psihološka i druga manipulacija detetom i iskorišćavanje poverenja deteta putem štampanog materijala i ICT, radi pribavljanja saglasnosti deteta za aktivnosti štetne po pravilan razvoj i dobrobit deteta;

3)    upućivanje pretećeg sadržaja detetu putem štampanog materijala i ICT;
4)    korišćenje štampanog materijala i ICT radi pribavljanja ličnih podataka o detetu;
5)    izlaganje javnosti privatnih podataka o detetu, njegovoj/njenoj porodici ili sredini iz koje potiče i audio i video prikaza deteta putem štampanog materijala i ICT, bez saglasnosti deteta i zakonskog zastupnika;
6)    vrbovanje deteta putem štampanog materijala i ICT radi pridobijanja deteta za učešće, članstvo ili podršku grupama koje podstiču nasilje, netoleranciju, mržnju ili su formirane radi vršenja krivičnih dela;
7)    izlaganje deteta govoru mržnje putem štampanog materijala i ICT;
8)    izlaganje deteta drugim sadržajima štetnim za njegov/njen pravilan razvoj i dobrobit, putem štampanog materijala i ICT.

Zaštita deteta od zloupotrebe ICT
Član 84.

Dete ima pravo na zaštitu od zloupotrebe ICT.
Deca koriste ICT na javnim mestima, u skladu sa zakonom.

Zaštita i prava deteta azilanta
Član 85.

Dete azilant uživa posebnu zaštitu.
Organi javne vlasti u postupku po zahtevu za azil rukovodiće se najboljim interesima deteta azilanta.
Organi javne vlasti pribaviće u postupku po zahtevu za azil mišljenje deteta.
Postupak po zahtevu za azil kojim je obuhvaćeno dete azilant hitan je.
Dete azilant uživa sva prava iz ovog zakona.
Dete azilant uživa pravo na posebnu zaštitu iz člana 74. Zakona. 

Zaštita i prava deteta izbeglice
Član 86.

Dete izbeglica uživa posebnu zaštitu.
Dete izbeglica uživa sva prava iz ovog zakona.
Dete izbeglica uživa pravo na posebnu zaštitu iz člana 74.  Zakona.

Zaštita i prava deteta pripadnika nacionalne manjine
Član 87.

Dete pripadnik nacionalne manjine uživa sva prava iz ovog zakona i sva prava koja, u skladu sa zakonom, pripadaju pripadnicima nacionalnih manjina u Republici Srbiji.
Organi javne vlasti obezbeđuju jednak položaj deteta pripadnika nacionalne manjine.
Dete pripadnik nacionalne manjine ima pravo na očuvanje nacionalnog, kulturnog, verskog identiteta.
Dete pripadnik nacionalne manjine ima pravo na upotrebu svog jezika, u skladu sa zakonom.
Dete pripadnik nacionalne manjine ima pravo na obrazovanje na svom jeziku i pismu, u skladu sa zakonom.
Dete pripadnik nacionalne manjine ima pravo na korišćenje svog ličnog imena na svom jeziku i pismu.

Zaštita i prava deteta pripadnika seksualne manjine
Član 88.

Dete pripadnik seksualne manjine uživa sva prava deteta garantovana ovim i drugim zakonima.
Dovođenje deteta pripadnika seksualne manjine u neravnopravan položaj i diskriminacija deteta pripadnika seksualne manjine zabranjeni su.
Organi javne vlasti obezbeđuju jednak položaj detetu pripadniku seksualne manjine.

Zaštita i prava deteta ulice
Član 89.

Dete ulice uživa posebnu zaštitu.
Organi javne vlasti preduzimaju mere potrebne radi zaštite deteta ulice i njegovu/njenu reintegraciju u društvo.
Dete ulice uživa pravo na posebnu zaštitu iz člana 74. Zakona.

Organi javne vlasti dužni su da detetu ulice obezbede i:
1)    zadovoljavanje osnovnih životnih potreba;
2)    usluge socijalne zaštite za dete ulice i njegovu/njenu porodicu;
3)    pristup zdravstvenoj zaštiti;
4)    pristup obrazovanju i posebnim obrazovnim programima za dete ulice koje je napustilo obrazovni proces.

Mere iz stava 4. člana uređuju se posebnim zakonom.

Sprovođenje kaznenih postupaka prema deci ulice zbog života i rada na ulici zabranjeno je, izuzev u slučajevima predviđenim zakonom.

Prava deteta sa smetnjama u razvoju i invaliditetom
Član 90.

Dete sa smetnjama u razvoju i invaliditetom uživa posebnu zaštitu.

Dete sa smetnjama u razvoju i invaliditetom uživa sva prava iz ovog zakona.

Organi javne vlasti obezbeđuju detetu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom:
1) uslove za život i razvoj u porodici;
2) dostupnost objektima javne vlasti, zdravlja, rehabilitacije, obrazovanja, kulture, trgovine, turizma, proizvodnje, usluga, javnog prevoza, stanovanja, sportskim, rekreativnim i drugim objektima, uključujući i njihove posebne delove;
3) dostupnu i odgovarajuću zdravstvenu zaštitu;
4) dostupno i kvalitetno obrazovanje
5) dostupne službe pomoći i podrške detetu;
6) dostupnost informacija;
7) dostupnost kulturnih, umetničkih, naučnih, obrazovnih i sportskih  i drugih sadržaja podsticajnih za razvoj deteta;
8) pomoć i podršku u ostvarivanju prava na odgovarajući životni standard;
9) kvalitetno obrazovanje.

Organi javne vlasti obezbeđuju dostupne službe podrške roditeljima, starateljima i drugim fizičkim licima koja podižu i neguju dete sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, radi ostvarivanja prava deteta sa smetnjama u razvoju i invaliditetom na život u porodici i porodičnom okruženju.

Prava deteta sa smetnjama u razvoju i  invaliditetom u domskom smeštaju
Član 91.

Detetu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom izuzetno se može obezbediti domski smeštaj, ukoliko ne postoje uslovi za život u porodici. Domski smeštaj obezbeđuje se privremeno do obezbeđivanja porodičnog smeštaja.

Dete sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u domskom smeštaju  uživa posebnu zaštitu.

Organi javne vlasti obezbeđuju detetu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u domskom smeštaju pristup informacijama, kulturnim, umetničkim, rekreativnim, sportskim, naučnim i drugim sadržajima podsticajnim za razvoj deteta, obrazovanje i zdravstvenu zaštitu u skladu sa zakonom.

Organi javne vlasti obezbeđuju detetu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u domskom smeštaju kontinuiran kontakt sa porodicom, srodnicima ili bliskim osobama.

Organi javne vlasti dužni su da nastave sa preduzimanjem mera radi obezbeđivanja porodičnog smeštaja. 

Zabrana diskriminacije deteta sa smetnjama u razvoju i  invaliditetom
Član 92.

Zabranjena je  diskriminacija deteta sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Organi javne vlasti obezbeđuju ravnopravan položaj deteta sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, zaštitu njegovih/njenih prava, život i razvoj u nediskriminativnom okruženju.

Bezbednost deteta sa smetnjama u razvoju i invaliditetom
Član 93.

Organi javne vlasti obezbeđuju bezbednost deteta sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Obrazovanje deteta sa smetnjama u razvoju i invaliditetom…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top