Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Deca » Agencije za cuvanje dece » Besplatan vrtić za treće i svako naredno dete u Beogradu

Besplatan vrtić za treće i svako naredno dete u Beogradu

besplatan-vrtic

Član 9.
Prava utvrđena članom 3. i 4. ove odluke ostvaruju se po propisima o opštem upravnom postupku.

Član 10.
O pravima iz člana 3. i 4. ove odluke u prvom stepenu rešava organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda nadležna za poslove obrazovanja i dečje zaštite, na osnovu podnetog zahteva.

Član 11.
Po žalbi na prvostepeno rešenje o pravu iz člana 3. i 4. ove odluke rešava Gradsko veće grada Beograda.

Član 12.
Prava utvrđena članom 3. i 4. ove odluke, ako su ispunjeni svi uslovi, priznaju se u trajanju od godinu dana od dana podnošenja zahteva.

Član 13.
Akt iz člana 4. i 8. ove odluke, gradonačelnik grada Beograda doneće najkasnije do 1. decembra 2013. godine.

Član 14.
Do donošenja akta iz člana 13. ove odluke, primenjuje se Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na regresiranje troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi, odmora i rekreacije („Službeni list grada Beograda”, br. 43/09, 5/10, 32/10, 14/11, 51/12 i 65/12).

Član 15.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o dodatnim pravima u oblasti društvene brige o deci u Beogradu („Službeni list grada Beograda”, br. 22/92, 25/93 i 16/94).

Član 16.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda”, a odredba člana 3. i 6. ove odluke u delu koji se odnosi na ostvarivanje prava za treće i svako naredno dete u porodici i odredba člana 3. ove odluke u delu koji se odnosi na ostvarivanje prava na naknadu ukupnih troškova boravka u predškolskoj ustanovi za dete sa smetnjama u razvoju za koje nije ostvareno pravo na dečiji dodatak i koje nije upisano u posebnu vaspitnu grupu i za dete bez roditeljskog staranja za koje nije ostvareno pravo na dečiji dodatak, primenjivaće se od 1. januara 2014. godine.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Odgovorite

Scroll To Top