Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Porodica » Porodični informator » Prava iz socijalne zaštite » Energetski zaštićen kupac

Energetski zaštićen kupac

energetski-zasticen-kupac

Energetski zaštićen kupac, po Uredbi Vlade Srbije, stiče pravo na umanjenje mesečne obaveze za određene količine električne energije, odnosno prirodnog gasa.

Član 1.

Ovom uredbom bliže se propisuju kriterijumi, način zaštite, uslovi, rokovi i postupak za utvrđivanje statusa energetski zaštićenog kupca, izvor i način obezbeđivanja sredstava za isporuku određenih količina električne energije ili prirodnog gasa pod posebnim uslovima i načinu vođenja evidencije energetski zaštićenih kupaca.

Član  2.

Kriterijumi za sticanje statusa domaćinstva energetski zaštićen kupac su:

 1. da je član porodičnog domaćinstva korisnik socijalne pomoći;
 2. da je član porodičnog domaćinstva korisnik dečijeg dodatka;
 3. da je član porodičnog domaćinstva korisnik dodatka za negu i pomoć drugog lica;
 4. penzioneri sa najnižim primanjima.

Član  3.

Uslovi za sticanje statusa energetski zaštićen kupac su:

 1. za korisnike iz člana 2. stava 1. tačka 1) ove uredbe da je primalac socijalne pomoći,
 2. za korisnike iz člana 2. stava 1. tačka 2) ove uredbe da ukupni mesečni prihod po utvrđenom broju lica u porodici ne prelazi utvrđeni iznos koji je neophodan za ostvarivanje prava po osnovu dečijeg dodatka;
 3. za korisnike iz člana 2. stava 1. tačka 3) ove uredbe su korisnici dodatka za negu i pomoć lica koji to dokazuju propisanim rešenjem po kome se ostvaruje navedeno pravo;
 4. za korisnike iz člana 2. stava 1. tačka 4) ove uredbe da je primalac najniže penzije utvrđene na nivou Republike.
  Jedno lice može ostvariti pravo samo po jednom kriterijumu.

Član 4.

Postupak za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca pokreće se zahtevom za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca (u daljem tekstu: zahtev).
Rešenje o sticanju statusa energetski zaštićenog kupca donosi nadležni organ ustanove socijalne zaštite.

Zahtev sadrži naročito podatke o

 1. podnosiocu zahteva;
 2. broju članova domaćinstva;
 3. ukupnim mesečnim prihodima;
 4. dokaz o pravu svojine na nepokretnosti;
 5. dokaz da podnosilac zahteva ne rapolaže svojinom nad drugim nepokretnostima;
 6. dokaz o nedavanju nepokretnosti u zakup;
 7. dokaz poreske uprave da podnosilac zahteva nema obavezu plaćanja poreza na imovinu;
 8. poslednjem računu za električnu energiju i prirodni gas;

U slučaju da sticalac statusa energetski zaštićenog kupca nije vlasnik mernog mesta, odnosno ukoliko račun ne glasi na njegovo ime, zahtev sadrži i podatke o zakupu stana ili neki drugi dokument kojim se dokazuje da živi u domaćinstvu gde je vlasnik mernog mesta drugo lice.

Član 5.

Protiv rešenja iz stava 2. člana 4 ove uredbe može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za poslove socijalne zaštite, u roku od 15. dana od dana prijema rešenja.
Rešenje ministarstva je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Član 6.

Rešenje o sticanju statusa energetski zaštićenog kupca se izdaje sa rokom važenja od godinu dana od dana donošenja.
Na zahtev imaoca može se produžiti rok važenja rešenja, ako su ispunjeni uslovi propisani ovom uredbom za sticanje statusa, najduže za još jednu godinu.
Zahtev iz stava 2. ovog člana podnosi se ministarstvu najkasnije 30 dana pre isteka roka na koji je rešenje izdato.
Po isteku roka važenja rešenja imaoc istog može podneti zahtev za ponovno dodeljivanje statusa zaštićenog kupca po ponovnoj proceduri.

Član 7.

Ako u roku važenja rešenja nastanu promene u podacima na osnovu kojih je rešenje doneto, imalac statusa energetski zaštićenog kupca je dužan da podnese zahtev za izmenu rešenja.
Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilaže se dokumentacija o nastalim promenama.

Član 8.

Način zaštite energetski zaštićenih kupaca se ostvaruje:

 1. na osnovu akta koji se direktno dostavlja energetskom subjektu, kojim bi se umanjivao račun za iznos na koji taj akt glasi; za količinu od 120 KWh električne energije tokom cele godine i 90 m3 gasa tokom grejne sezone;
 2. preko strogo namenskih garantnih pisama na ime, bez mogućnosti prodaje, kompezacije ili slično;

U slučaju da korisnik ispunjava uslove za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca a nije vlasnik mernog mesta, odnosno ukoliko račun ne glasi na njegovo ime, na osnovu priloženih dokumenata, može ostvariti prava iz ove uredbe.

Član 9

Sredstva za isporuku određenih količina električne energije ili prirodnog gasa energetski zaštićenim kupcima obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije na razdelu gde se obezbeđuju i druge naknade korisnicima svih vrsta socijalne pomoći.

Član 10.

O statusu energetski zaštićenog kupca vodi se evidencija.
Evidenciju iz stava 1. ovog člana vodi ministarstvo nadležno za poslove energetike u elektronskom obliku, na osnovu podataka dobijenih od ministarstva nadležnog za socijalne zaštite.

Član 11.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
P r e d l o g  je donet na osnovu člana 149. Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, br. 57/11, 80/11-ispravka i 93/12),

UREDBU o energetski zaštićenom kupcu donosi Vlada Republike Srbije

Sticanje statusa energetski zaštićenog kupca po osnovu prava na dečiji dodatak…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top